Nulitate proces verbal de punere în posesie. Fondul funciar

Dosar nr.

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

TG-CĂRBUNEŞTI

Sentinţa Nr. 3007/2012

Şedinţa publică de la 12 Octombrie 2012

Completul compus din:

Pe rol pronunţarea în cauza civilă privind pe reclamantul ……., , având ca obiect fond funciar – nulitate proces verbal de punere în posesie.

Dezbaterile au avut loc la termenul din 28.09.2012, fiind consemnate în Încheierea de la acea dată, parte integrantă din prezenta hotărâre, când, având nevoie de timp pentru a delibera, instanţa a amânat pronunţarea la termenul din 05.10.2012 şi apoi, pentru aceleaşi motive, de azi.

I N S T A N T A

Asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tg-Cărbuneşti, sub nr.5010/317/2010, reclamantul ……a chemat în judecată ….. solicitând să se constate nulitatea absolută a procesului-verbal de punere în posesie din data de 18.10.2010 şi a procesului-verbal nr.2510/17.11.2010 şi obligarea Comisiei locale să îl pună în posesie conform vechiului amplasament pe care l-a avut, conform cu schiţa aferentă adeverinţei ce a fost eliberată lui …… şi, în continuare cu terenul în suprafaţă de 3,49 ha şi să înainteze documentaţia Comisiei judeţene în vederea eliberării titlului de proprietate.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că, prin sentinţa civilă nr.871/17.03.2010, s-a dispus obligarea Comisiei locale ….. să înainteze documentaţia necesară eliberării titlului de proprietate pentru suprafaţa validată de 3,49 ha, iar prin adresa nr.2356/26.10.2010 Comisia locală de fond funciar……. i-a comunicat procesul-verbal de punere în posesie încheiat la data de 18.10.2010, pe care a refuzat să îl semneze întrucât nu concordă cu realitatea.

În continuare a arătat că i-a fost emisă adeverinţa nr.59/21.10.1992, pe care comisia locală susţine că nu o mai are, i-a înstrăinat lui ……mai multe suprafeţe de teren, acestuia fiindu-i emisă adeverinţă de proprietate în data de 14.03.2000 şi proces – verbal de punere în posesie pentru aceste terenuri, cu privire la care s-a constat ulterior nulitatea.

A mai arătat reclamantul că, prin procesul-verbal de punere în posesie din 18.10.2010, se încearcă să fie pus în posesie pe o lăţime mult mai mică de teren , către drum, în procesul-verbal de punere în posesie contestat, sunt 61 metri lăţime, în suprafaţă de 3025 m.p., iar pe cealaltă latură, lăţimea de 54 m, suprafaţa de 9840 m.p., deşi trebuia să aibă lăţimile din schiţa aferentă adeverinţei de proprietate eliberată pe numele …….., respectiv suprafaţa de 0,9690 ar trebui să aibă lăţimea de 64 metri şi nu 54 metri, cum se încearcă să fie pus în posesie.

În drept au fost invocate dispoziţiile art.53, 64 din Legea nr.18/1991.

În dovedirea acţiunii, reclamantul a depus la dosar în copie: sentinţele civile nr.871/2010, 2446/2009, 3298/2009, adresa nr.2356/2010, procesul-verbal de punere în posesie din 18.10.2010, cu schiţa anexă , procesul-verbal de constatare nr.2510/17.11.2010, cu schiţa, plan parcelar, , declaraţie, înscrisuri sub semnătură privată intitulat „ Chitanţă de vânzare-cumpărare”, adeverinţa nr.126/14.03.2000, proces-verbal de punere în posesie din 14.03.2000.

Cu adresa nr.104/18.01.2011, Comisia locală a depus la dosar documentaţia care a stat la baza emiterii procesului-verbal de punere în posesie din 18.10.2010, arătând că reclamantul a refuzat semnarea documentaţiei, că procesul-verbal de punere în posesie a fost eliberat pe vechiul amplasament, iar în procesul-verbal nr.2510/17.11.2010 sunt redate măsurători efectuate în prezenţa reclamantului la care s-a ţinut seama de actele de proprietate eliberate vecinilor reclamantului în această tarla.

A mai arătat pârâta că, în urma verificărilor efectuate în arhiva ……, nu s-a constatat a fi eliberată adeverinţa de proprietate nr.59/21.10.1992, iar în registrul agricol 1959-1962 existent la Primăria …. nu se regăsesc … sau autorul acestuia.

Comisia locală a depus la dosar notă de constatare, procesul-verbal de punere în posesie din 18.10.2010, planuri parcelare, proces-verbal nr.2510/17.11.2010,titlurile de proprietate nr.13502496/2005, 03314/30.09.2002, 003311/2002, sentinţa civilă nr.2446/2009, proces-verbal de punere în posesie din 14.03.2000, anexă HCJ, adeverinţa nr.126/14.03.2000, înscris sub semnătură privată, cererea de reconstituire înregistrată sub nr.83/1991, declaraţie, sentinţa civilă nr.871/2010.

În cursul judecăţii reclamantul a depus la dosar note de şedinţă, adeverinţă de proprietate, titluri de proprietate, contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.1666/2010, încheieri CF, declaraţie, raport de expertiză întocmit în dosarul nr.2860/317/2010 şi plan de amplasament şi delimitare a bunului imobil.

La solicitarea instanţei, Comisia locală ….. a depus la dosar în copie: procesul-verbal de punere în posesie din 18.10.2010, proces-verbal nr.2510/17.11.2010, , titlurile de proprietate nr.13502496/2005, 03314/30.09.2002, 003311/2002, sentinţa civilă nr.2446/2009, proces-verbal de punere în posesie din 14.03.2000, HCJ 10/1991, adeverinţa nr.126/14.03.2000, cererea de reconstituire înregistrată sub nr.83/1991, declaraţie.

La solicitarea apărătorului reclamantului, în cauză a fost încuviinţată proba testimonială, fiind audiaţi martorii ……….

Prin sentinţa civilă nr. 3636 din 7.12.2011 pronunţată de Judecătoria Tg Cărbuneşti , ….., împotriva pârâţilor Comisia Locală de fond funciar Stoina şi Comisia Judeţeană de fond funciar Gorj .

Pentru a pronunţa această sentinţă , instanţa de fond a reţinut următoarele :

Prin HCJ Gorj nr.10/1991 a fost validat dreptul de proprietate în favoarea reclamantului pentru suprafaţa de 3,49 ha., teren situat pe raza comunei …. judeţul Gorj.

Prin sentinţa civilă nr.871/17.03.2010, pronunţată de Judecătoria Tg-Cărbuneşti în dosarul nr.4924/317/2009, a fost obligată Comisia locală de fond funciar… să înainteze documentaţia necesară eliberării titlului de proprietate pentru suprafaţa validată în favoarea reclamantului prin HCJ nr.10/1991 .

În baza acestei hotărâri a fost emis procesul-verbal de punere în posesie din 18.10.2010 pe numele reclamantului, în calitate de moştenitor al autorului, pentru suprafaţa de 3,49 ha. Procesul-verbal de punere în posesie a fost emis pe vechiul amplasament, astfel cum rezultă chiar din susţinerile reclamantului, aspect confirmat de pârâta Comisia locală de fond funciar… şi susţinut de declaraţiile martorilor audiaţi în cauză .

Reclamantul a refuzat semnarea procesului-verbal de punere în posesie pretinzând punerea în posesie pe o lăţime mai mare faţă de cea a terenului înscris în procesul-verbal de punere în posesie, motiv pentru care s-a procedat la o măsurătoare a terenurilor, fiind încheiat procesul-verbal nr. 2510/17.11.2010. Acest din urmă proces-verbal nu reprezintă un act de reconstituire, pentru a putea fi atacat în procedura specială instituită de Legea fondului funciar, ci o simplă constatare a situaţiei terenului realizată de membrii comisiei locale.

În ce priveşte cererea reclamantului de constatare a nulităţii absolute a procesului-verbal de punere în posesie din data de 18.10.2010 şi obligarea Comisiei locale să îl pună în posesie conform vechiului amplasament pe care l-a avut şi să înainteze documentaţia Comisiei judeţene în vederea eliberării titlului de proprietate, instanţa a reţinut că, în cauză, nu s-a făcut dovada existenţei vreunui motiv de nulitate în ce priveşte procesul-verbal de punere în posesie şi nu se poate reţine în sarcina Comisiei locale existenţa unei culpe în executarea obligaţiilor referitoare la punere în posesie şi înaintarea documentaţiei pentru emiterea titlului de proprietate.

Astfel, art. III litera a din Legea nr.169/1997 sancţionează cu nulitatea absolută actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate, în favoarea persoanelor care nu erau îndreptăţite, potrivit legii, la astfel de reconstituiri sau constituiri, respectiv când, prin emiterea acestor acte, nu s-a respectat vechiul amplasament.

Procesul-verbal de punere în posesie contestat a fost emis cu respectarea dispoziţiilor legale prevăzute de Legea fondului funciar, după parcurgerea acestei proceduri speciale.

Astfel, operaţiunea de efectuare a punerii în posesie presupune, în prealabil, realizarea în teren a delimitărilor necesare pentru efectuarea de măsurători, stabilirea vecinătăţilor pe temeiul schiţei şi determinarea amplasamentului stabilit, conform art. 27 alin.1 din Legea nr.18/1991, după efectuarea măsurătorilor, comisiile locale de fond funciar vor întocmi planurile de delimitare şi planurile parcelare, planuri ce vor fi supuse validării de către comisia judeţeană de fond funciar (art.5 litera f din HG nr.890/2005), după validare, realizându-se punerea în posesie, în prezenţa persoanei solicitante.

Conform art.36 alin 1 din HG 890/2005 pe baza documentaţiilor înaintate de comisiile locale, care cuprind anexele validate, planurile parcelare, procesele-verbale de punere în posesie şi schiţele terenurilor, comisia judeţeană emite titlurile de proprietate conform modelului prezentat în anexa nr. 20.

În cauză, comisia locală a întocmit procesul-verbal de punere în posesie pentru întreaga suprafaţă validată în favoarea reclamantului, punerea în posesie realizându-se pe vechiul amplasament, însă reclamantul a refuzat semnarea procesului-verbal solicitând punerea în posesie asupra unui teren cu lăţimea mai mare decât cea din procesul-verbal şi implicit asupra unei suprafeţe mai mari.

Împrejurarea că între reclamant şi numitul….. a existat o convenţie prin care s-a obligat să-i înstrăineze terenul cu dimensiunile, pe care solicită punerea în posesie în prezenta cauză şi că, urmare a acestei convenţii, s-au emis în favoarea promitentului cumpărător adeverinţă de proprietate şi proces-verbal de punere în posesie, nu prezintă relevanţă în cauză, cât timp aceste acte de reconstituire au fost anulate, iar reclamantului i s-a validat reconstituirea dreptului de proprietate, prin HCJ nr.10/1991, doar pentru suprafaţa de 3,49 ha, cuprinsă în procesul-verbal, hotărâre ce nu a fost contestată şi desfiinţată în cadrul procedurii speciale prevăzute de Legea 18/1991.

În această situaţie nu se poate reţine existenţa unui refuz nejustificat de a efectua punerea în posesie din partea Comisiei locale pentru a fi aplicabile dispoziţiile prevăzute de art.64 din Legea nr.18/1991.

Neexistând motive de nulitate în ce priveşte procesul-verbal de punere în posesie şi nici refuzul Comisiei locale de fond funciar în realizarea obligaţiilor prevăzute de H.G nr.890/2005, cât timp a fost întocmită documentaţia pe numele persoanei care a fost validată şi pentru întreaga suprafaţă validată, instanţa a respins ca neîntemeiată acţiunea formulată de reclamant.

Împotriva sentinţei a declarat recurs reclamantul……., criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate .

A motivat că instanţa de fond nu a avut în vedere înscrisurile depuse la dosarul cauzei , înscrisuri din care rezultă că vechiul amplasament al terenului la care reclamantul este îndreptăţit la reconstituire există, fiind liber, neexistând nici un impediment la reconstituire, însă, cu toate acestea intimata prin procesul verbal încheiat la 18.10.2010 a refuzat punerea în posesie pe vechiul amplasament, respectiv teren situat în intravilanul şi extravilanul localităţii, fiindu-i atribuit numai teren în extravilanul localităţii .

S-a susţinut că, prin procesul verbal contestat, i-a fost diminuată lăţimea terenului cu 5 m şi deşi terenul său trebuia să pornească de la drum , i-a fost dat un amplasament care nu are ieşire la stradă.

A solicitat ca, în raport de probele administrate, să fie admis recursul, modificată sentinţa în sensul admiterii acţiunii .

În subsidiar, a solicitat casarea sentinţei cu trimitere spre rejudecare, în vederea efectuării unei noi expertize .

Intimata Comisia Locală….. a formulat întâmpinare, solicitând respingerea recursului ca nefondat .

Analizând actele şi lucrările dosarului, prin prisma criticilor formulate, instanţa de recurs reţinut recursul ca fiind fondat, pronunţând decizia nr.748/29.03.2012, prin care a admis recursul, a casat hotărârea de fond şi a dispus trimiterea cauzei la prima instanţa spre rejudecare.

Pentru a pronunţa această decizie, Tribunalul a reţinut următoarele: .

Prin acţiunea dedusă judecăţii , reclamantul a solicitat anularea procesului verbal de punere în posesie emis la 18.10.2010 şi a procesului verbal nr. 2510/17.11.2010 şi obligarea comisiei locale să-l pună în posesie pe vechiul său amplasament , întocmirea documentaţiei şi înaintarea către Comisia Judeţeană Gorj în vederea emiterii titlului de proprietate pe acest amplasament.

S-a susţinut, în esenţă, că prin procesul verbal din 18.10.2010 Comisia locală de fond funciar…..l-a pus în posesie pe o suprafaţă de teren care ,deşi respectă validarea, nu respectă amplasamentul , nemulţumirea reclamantului fiind legată de terenul situat în tarlaua 54 punctul ,,Toiaga” .

Raportat la probatoriul administrat în cauză, tribunalul a reţinut că, prin HCJ 10/1991, reclamantul a fost validat cu suprafaţa de 3,49 ha, iar prin sentinţa civilă 871/17.03.2010 pronunţată de Judecătoria Tg-Cărbuneşti comisia locală a fost obligată să întocmească documentaţia în vederea emiterii titlului de proprietate în favoarea reclamantului .

Pentru terenul din punctul Toiaga , teren în legătură cu care se poartă prezentul litigiu, între reclamantul……şi numitul ….. a intervenit o promisiune bilaterală de vânzare cumpărare, în baza acestei convenţii Comisia Locală ….. eliberând adeverinţa de proprietate nr.126 /14.03.2000 şi proces verbal depunere în posesie pentru suprafaţa de 1,2740 ha numitului ….. .

Întrucât, pentru suprafaţa de teren cuprinsă în adeverinţa 126/2000, îndreptăţit la reconstituire era….., prin sentinţa 2446/2.10.2009 a Judecătoriei Tg-Cărbuneşti s-a constatat nulitatea actelor emise lui….. , reţinându-se că acesta nu este persoană îndreptăţită la reconstituire, încheierea unui antecontract de vânzare cumpărare cu… neîndreptăţindu-l pe acesta să i se reconstituie dreptul de proprietate asupra terenului ce a făcut obiectul convenţiei .

În prezenta cauză , reclamantul solicită de fapt ca, prin documentaţia pe care intimata Comisia Locală …… urmează să o întocmească, să fie pus în posesie pentru terenul din pct. ,,Toiaga”, pe aceleaşi dimensiuni şi amplasament pentru care fusese pus în posesie … , susţinând că terenul este stăpânit de …. în limitele descrise în adeverinţa din 2000.

Observându-se schiţa terenului aferentă adeverinţei 126/2000 ( fila 24 din dosarul de fond ) şi schiţa terenului aferentă procesului verbal de punere în posesie din 18.10.2010, contestat în prezenta cauză ( fila 14 din dosarul de fond ), Tribunalul a constatat că, între cele două terenuri, există diferenţe majore sub aspectul dimensiunilor, în anul 2000 terenul avea o lăţime la drumul comunal de 61 m iar la est de 54 m pe o lungime de 220m , teren situat atât în intravilan cât şi extravilan , pentru ca în procesul verbal contestat terenul să aibă o lăţime la stradă de 61 m iar la est o lăţime de 30 m , pe o lungime de 370 m , terenul fiind situat numai în extravilanul localităţii .

Prin procesul verbal nr. 2510/17.11.2010 , Comisia Locală …. a procedat la deplasarea din nou în teren , identificând terenul pretins de reclamant şi susţinând că amplasamentul terenului pentru care reclamantul este pus în posesie s-a stabilit în raport de actele de proprietate eliberate vecinilor, ocazie cu care s-a întocmit o nouă schiţă a terenului( fila 17 ).

Comparând schiţa aferentă procesului verbal din 18.10.2010 cu schiţa procesului verbal din 17.11.2010 ,între cele două schiţe există diferenţe sub aspectul dimensiunilor terenului , cea de-a doua schiţă fiind întocmită în raport de linia de hotar cu vecinii terenului , vecini cărora li s-a reconstituit deja dreptul de proprietate prin eliberarea titlurilor de proprietate .

În prezenta cauză , se impunea efectuarea unei expertize tehnice care să identifice vechiul amplasament al terenului proprietatea reclamantului , verificându-se astfel care este suprafaţa de teren liberă pentru care reclamantul să fie pus în posesie şi întocmită documentaţia .

Proba cu expertiză era absolut necesară , ţinând seama şi de faptul că în schiţele întocmite de comisia locală , terenul are dimensiuni diferite , astfel că susţinerile comisiei locale în sensul că procesul verbal din 18.10.2010 a respectat vechiul amplasament sunt contrazise chiar de constatările intimatei , care, la deplasarea din 17.11.2010, a găsit în tarlaua 54 punctul Toiaga alte dimensiuni pentru terenul solicitat de reclamant.

În măsura în care terenul este în prezent deţinut de promitentul cumpărător…. , căruia în 2000 i s-a identificat un amplasament cu lăţimea de 61 m la stradă pe o lungime de 220 m. cu lăţimi variabile , iar în prezent în raport de titlurile emise vecinilor , terenul reclamantului are o lăţime la stradă de 60,6 m pe o lungime totală de 229,5m , pentru ca în procesul verbal din 18.10.2010 terenul proprietatea reclamantului să aibă o lăţime la stradă de 61 m , iar la Est de 30 m pe o lungime totală de 370 m , se impunea efectuarea în cauză a unei expertize tehnice , care să identifice corect dimensiunile terenului ce reprezintă vechiul amplasament al proprietăţii reclamantului şi în raport de această probă , instanţa să stabilească dacă procesul verbal de punere în posesie respectă dimensiunile vechiului amplasament sau nu şi, pe cale de consecinţă, dacă a fost legal întocmit sau nu .

În ceea ce priveşte contestarea procesului verbal nr. 2510/17.11.2010 , în mod corect instanţa de fond a reţinut că acest înscris nu poate fi anulat în procedura Legii 18/1991, nefiind un act premergător emiterii titlului de proprietate .

A apreciat instanţa de recurs că în mod eronat a reţinut prima instanţă că reclamantul a refuzat în mod nejustificat semnarea procesului verbal , susţinerile reclamantului fiind întemeiate , existând dubii cu privire la corecta identificare a vechiului amplasament , dubii care rezultă chiar din actele întocmite de comisia locală.

De menţionat că proba cu expertiză tehnică a fost solicitată de reclamant, prin apărătorul său, la termenul din 23.11.2011 , probă care însă nu a fost administrată în cauză , deşi era utilă şi necesară pentru o corectă soluţionare a cauzei.

La această instanţă s-a format dosarul cu nr.5010/317/2010*, fiind citate părţile.

Faţă de îndrumările Deciziei de casare nr,748 din 29 martie 2012, pronunţată de Tribunalul Gorj, instanţa a pus în discuţia părţilor necesitatea efectuării unei expertize tehnice de specialitate.

În şedinţa publică din data de 11 mai 2012 a fost numit expert pe …… cu un onorariu în cuantum de 800 lei, în sarcina reclamantului, fiind stabilite următoarele obiective;:- identificarea vechiului amplasament al terenului – proprietatea reclamantului ……., verificând astfel care este suprafaţa de teren liberă cu care reclamantul să fie pus în posesie în T.54, punctul ,, Toiaga,,;

- stabilirea faptului dacă procesul verbal de punere în posesie din 18.10.2010 respectă dimensiunile vechiului amplasament, identificat conform punctului 1, în raport cu procesul verbal de punere în posesie din 14.03.2000, emis lui …….( chiar dacă acesta a fost anulat).

S-a solicitat expertului ca, la stabilirea şi identificarea vechiului amplasament al terenului din punctul ,, Toiaga,, să aibă în vedere şi actele de proprietate emise vecinilor terenului.

De asemenea, s-a solicitat expertului ca, la efectuarea expertizei tehnice de specialitate să se aibă în vedere inclusiv sentinţa civilă nr. 3016/2011, pronunţată de Judecătoria Tg Cărbuneşti, în dosarul nr. 2860/317/2010, din care rezultă limita proprietăţii reclamantului - proprietate care iniţial îi fusese recunoscută cumpărătorului ………… .

S-a ataşat dosarul nr. 2860/317/2010 la dosarul de faţă, acesta având ca obiect o acţiune în revendicare formulată de numitul ……. împotriva numitului ……, pentru un teren din acelaşi punct.

La data de 11.09.2012 a fost depus la dosar raportul de expertiză întocmit de expert tehnic ing. ……….

La termenul din 28.09.2012, pârâta Comisia Locală de Fond Funciar a depus concluzii scrise, prin care a solicitat respingerea acţiunii, susţinând că prima instanţă de fond a dat aceeaşi soluţie legală după analiza tuturor probelor administrate, inclusiv a declaraţiilor martorilor audiaţi chiar la cererea reclamantului, că, în rejudecare, expertul numit de instanţă a făcut o delimitare incorectă a terenului din T 54, Toiaga, având în vedere următoarele aspecte:

-Procesul verbal de punere în posesie a numitului….. a fost anulat prin Sentinţa Civilă nr. 2446/02.10.2009, şi pentru că acesta cuprinde erori sub aspectul amplasamentului;

-Identificarea făcută de expert conduce la depăşirea suprafeţei de 3,49 ha cu care este înscris reclamantul în anexa hotărârii judeţene de validare nr. 10/1991;

-La distanţa de 50 m de la Ds 50, lăţimea corectă a terenului este cea înscrisă în procesul verbal de punere în posesie din 18.10.2010, adică cea de 54 m şi nu cea de 64 m din schiţa anexă la raportul de expertiză, lăţime care, dacă ar fi recunoscută reclamantului, ar conduce la afectarea titlurilor de proprietate ale celorlalţi proprietari din T 54.

Prin Serviciul registratură al instanţei, în vederea pronunţării, la data de 10.10.2012, reclamantul….. a depus la dosar concluzii scrise prin care a solicitat admiterea în parte a plângerii în sensul constatării nulităţii parţiale a procesului verbal de punere în posesie din data de 18.10.2010 şi implicit procesul verbal cu nr.2510/17.11.2010 doar cu privire la amplasamentul terenului din tarlaua 54, potrivit raportului de expertiză efectuat de către expert ……, şi obligarea Comisiei Locale de fond funciar ……. să îl pună în posesie conform vechiului amplasament, aşa cum a fost stabilit prin raportul de expertiză.

Pentru a pronunţa această hotărâre, reclamantul a susţinut următoarele:

-Din probatoriile administrate în cauză, a rezultat că cei de la Comisia Locală…. au încercat, prin anularea adeverinţei de proprietate cu nr.126/14.03.2000 şi procesului verbal de punere în posesie din data de 14.03.2000, să-i modifice amplasamentul terenului, drept dovadă fiind procesul verbal de punere în posesie a cărei nulitate a invocat-o în cauza de faţă.

-Adeverinţa de proprietate ce a fost emisă pe numele lui……., persoana căreia i-a vândut terenul, a fost anulată corect prin sentinţa civilă cu nr.2446 din data de 02.10.2009, definitivă şi irevocabilă, întrucât îndreptăţit să fie pus în posesie şi să i se elibereze titlu de proprietate, era el, reclamantul din prezenta cauză, nu ….., ori acum, când în baza sentinţei civile cu nr.871 din data de 17.03.2010, definitivă şi irevocabilă, Comisia Locală de fond funciar a fost obligată să înainteze documentaţia în vederea eliberării titlului de proprietate pentru suprafaţa de 3,49 ha, urma a fi pus în posesie potrivit vechiului amplasament al acelui proces verbal de punere în posesie din data de 14.03.2000, întrucât amplasamentul terenului a rămas acelaşi, acestea fiind şi concluziile expertului numit în prezenta cauză.

-Prin punerea în posesie conform raportului de expertiză, nu sunt afectaţi alţi proprietari deoarece expertul a efectuat măsurătorile începând de la limita nordică aşa cum fusese stabilită de către executorul care l-a pus în posesie pe ….. potrivit sentinţei civile pronunţată în dosarul cu nr.2860/317/2010, fiind singura problemă juridică ce nu fusese rezolvată privitor la ceilalţi proprietari, astfel că în acest mod măsurătorile au fost aceleaşi cu vechiul amplasament al terenului atât cel intravilan cât şi cel extravilan ce fusese deţinut de autorii lui…., teren ce ulterior a fost cumpărat de …...

Examinând cererea în raport cu probele administrate şi cu dispoziţiile legale în materie, instanţa apreciază că este întemeiată, motivat de următoarele considerente:

Singurul act juridic emis reclamantului, după pronunţarea Sentinţei Civile nr. 871/17.03.2010, prin care Judecătoria Tg. Cărbuneşti a obligat pârâta Comisia Locală de Fond Funciar ….., judeţul Gorj, să înainteze documentaţia necesară emiterii titlului de proprietate în favoarea lui ……….., pentru 3,49 ha teren agricol, este Procesul verbal de punere în posesie din data de 18.10.2010, înscrisul cu nr. 2510/17.11.2010 fiind doar un proces verbal în care s-a consemnat o nouă măsurătoare a terenului reclamantului, însoţit de o schiţă a terenului din T 54 – Toiaga – acesta neîndeplinind condiţiile unui act juridic, fapt reţinut şi de instanţa de recurs, deci nefiind analizat în cauza de faţă cu privire la condiţiile de validitate.

Criticile aduse de reclamant procesului verbal din 18.10.2010 se raportează la amplasamentul terenului, iar cu privire la amplasament, criticile sunt sub două aspecte:

In primul rând, se va analiza poziţionarea terenului asupra căruia a fost validat dreptul de proprietate reclamantului, pe vechiul amplasament din satul Toiaga, T 54, respectiv regăsirea acestui teren doar în extravilanul localităţii, aşa cum este înscris în procesul verbal de punere în posesie din 18.10.2010, sau şi în intravilanul acesteia;

Această analiză porneşte chiar de la actele şi schiţele emise de către pârâta Comisia Locală de Fond Funciar….., pe parcursul timpului, reclamantului sau altor persoane îndreptăţite sau nu ( cum ar fi …….) să primească teren în T 54.

Astfel, chiar din schiţa aferentă procesului verbal de punere în posesie din 18.10.2010, rezultă că parte din terenul reclamantului se învecinează cu drumul comunal DC 1822 (sau 1812 sau 31/1 sau drum Baloşani-Toiaga sau Ds 50– numerotarea sau denumirea regăsindu-se în diferite acte de fond funciar emise până în prezent sau în raportul de expertiză realizat în dosarul de faţă) şi are ca vecinătate la nord pe ….. care, la rândul ei, pe terenul de 1000 mp, lat de 20 m şi lung de 50 m de la vest la est, are o casă de locuit, terenul fiind înscris în actele emise acesteia în intravilan, dar în T 2, nu în T 54. Tot în T 2 este înscris şi terenul intravilan al celorlalţi proprietari din aceeaşi zonă.

In actele emise pentru terenul din litigiu, - adeverinţa nr. 126/14.03.2000 şi procesul verbal de punere în posesie din 14.03.2000 – (p. 23,24 din primul dosar de fond), pe numele ……., suprafaţa de 0,3050 ha era înscrisă în intravilanul localităţii şi tot în T2. De altfel, prin actul sub semnătură privată încheiat între reclamant şi numitul ……., la data de 19.02.2000, în faţa primarului comunei …… purtând semnătura şi ştampila acestuia, terenul promis spre înstrăinare de reclamant era unul amplasat atât în intravilan cât şi în extravilan (p.22 din primul dosar de fond).

Faţă de cele astfel reţinute, instanţa apreciază că procesul verbal de punere în posesie emis în data 18.10.2010 este nelegal sub aspectul înscrierii întregului teren în extravilanul comunei Stoina, sat Toiaga, judeţul Gorj.

In al doilea rând, se va analiza amplasamentul terenului din procesul verbal din 18.10.2010, sub aspectul dimensiunilor terenului, în special al lăţimii acestuia la o distanţă de 50 m de drumul comunal .

In procesul verbal din 18.10.2010, schiţa anexă, (p.14 ş.a. din primul dosar de fond), la distanţa de 50 m ( pe latura de nord ) respectiv 60 m( pe latura de sud) de drumul comunal, este înscrisă lăţimea de 54 m, deşi desenul în sine, ( primul desen – p.14) dovedeşte că această lăţime este mai mare decât cea înscrisă la drum de 61 m.

In schiţa realizată la 17.11.2010 (p.17 din primul dosar de fond), se păstrează forma desenului de la p. 14, dar lăţimea înscrisă la distanţă de 50 m de drum este de 61,5 m, faţă de cea de 54 m din schiţa anexă procesului verbal din 18.10.2010. ( la acest proces verbal de punere în posesie Comisia locală a comunicat o altă schiţă anexă – p.45 din primul dosar de fond – în care nu se mai menţine desenul de la p.14, …… nemaifigurând cu teren la estul terenului numitei ….., latura nordică a întregului teren fiind trasată ca o linie dreaptă şi nu ca una frântă deschisă, ca în celelalte schiţe).

Toate aceste schiţe sunt în totală contradicţie cu alte înscrisuri din dosar, atât sub aspectul dimensiunilor cât şi sub aspectul suprafeţelor, respectiv :

-Adeverinţa nr. 126/14.03.2000 şi procesul verbal de punere în posesie din 14.03.2000 – (p. 23,24 din primul dosar de fond ), din care rezultă că lăţimea terenului la 50 m distanţă de drumul comunal este de 64 m şi nu de 54 m sau de 61,5 m; Este adevărat că aceste acte au fost constatate nule prin Sentinţa Civilă nr. 2446/0210.2009, pronunţată de Judecătoria Tg. Cărbuneşti în Dosarul nr. 1884/317/2009 (p.7 din primul dosar de fond), dar nu şi pentru erori cu privire la amplasament, aşa cum susţine pârâta Comisia Locală de Fond Funciar ……prin Intâmpinare şi concluzii scrise, ci numai pentru faptul că ……, ca promitent cumpărător de la reclamantul din cauza de faţă, nu era îndreptăţit la emiterea actelor provizorii de proprietate pe numele său, singurul îndreptăţit, după reconstituirea dreptului, fiind ……….

-Actul de proprietate emis vecinului de la nordul terenului în litigiu, pe o lungime de 50 m de la drum, respectiv numitei ……., ( terenul fiind dobândit de …… prin act autentic) dar şi adeverinţa, procesul verbal de punere în posesie şi schiţa anexă a acestuia, emise numitei …., dovedesc cert că reclamantul …. are teren atât la sudul terenului de 1000 mp înscris în respectivele acte, cât şi la estul respectivului teren, la est fiind alături de alţi doi vecini, respectiv ….. şi ……., nu şi de ….., aşa cum a înscris comisia locală în schiţa din 17.11.2010 (p.17 din primul dosar de fond).

Din actele dosarului de faţă verificate de instanţă, dar şi din actele dosarului ataşat, rezultă cert că m. …… a avut terenul asupra căruia i-a fost reconstituit dreptul de proprietate la nordul terenului numitei …..lena, acest teren pornind din drumul comunal şi nu din estul terenului numitei …, acesta fiind şi considerentul principal pentru care s-a admis acţiunea în revendicare a numitului ……. în dosarul ataşat, cel cu nr. 2860/317/2010, în acelaşi sens concluzionându-se şi în raportul de expertiză realizat în acel dosar.

Plecând de la această situaţie de fapt reţinută în Sentinţa Civilă nr. 3016/20.10.2011 care, deşi nu are putere de lucru judecat în cauza de faţă, nefiind întrunite condiţiile legale, se bucură totuşi de prezumţia de adevăr, susţinerea pârâtei Comisia Locală de Fond Funciar …. că, în cazul în care s-ar reţine lăţimea terenului din litigiu, la 50 m de drum, ca fiind cea stabilită prin raportul de expertiză din cauza de faţă, s-ar prejudicia proprietatea altor vecini de la nordul terenului lui ……., nu are nici un temei de fapt şi, în consecinţă, va fi înlăturată ca o susţinere nefondată, dovezile administrate contrazicând-o.

Astfel, din toate actele de proprietate emise celor doi vecini nordici ai terenului lui ……, respectiv ……. şi ……. ( de la acesta cumpărând cu act autentic ……..), din schiţele acestor terenuri, dar chiar şi din schiţa din 17.11.2010 (p.17), rezultă că cei doi vecini au teren de o lăţime de câte 5 m fiecare, totalizând, deci, 10 m.

Cum terenul intravilan al numitei …. are o lăţime de 20 m, iar în partea de est are trei vecini, respectiv …… – 5 m, apoi ….. – 5 m, şi apoi …….., este firesc ca diferenţa (20-10) de 10 m să aparţină acestuia din urmă şi, deci, lăţimea de 54 m recunoscută de comisie plus cei 10 m lăţime la estul numitei …. conduc la lăţimea de 64 m, aşa cum a fost înscris în actele anterioare şi în raportul de expertiză.

Faptul că în actul de proprietate emis moşt.lui …., respectiv Dinu Gh. Alexandrina, (p. 47 din dosarul ataşat) apare la vest ca vecin …., în condiţiile în care, aşa cum s-a reţinut mai sus, această vecinătate este eronată, cea reală fiind drumul comunal, dovedeşte doar eroarea din acest titlu, eroare reţinută şi în hotărârea pronunţată în dosarul ataşat.

Pe lângă toate aceste aspecte, dintr-un simplu calcul matematic al dimensiunilor din schiţele realizate de comisia locală, se constată că suprafaţa rezultată este mai mică decât cea înscrisă în schiţe dar şi în procesul verbal de punere în posesie, menţinerea acestui proces verbal conducând la prejudicierea reclamantului nu numai cu privire la amplasament dar şi cu privire la suprafaţa efectivă. Dacă scriptic suprafaţa de 3,49 ha există, faptic ea ar fi mai mică dacă s-ar menţine procesul verbal de punere în posesie emis de pârâtă..

In aceste condiţii, instanţa apreciază că raportul de expertiză realizat în cauza de faţă redă situaţia reală din teren, coroborându-se şi cu celelalte probe din ambele cicluri procesuale dar şi cu cele din dosarul ataşat, parte din acestea fiind analizate mai sus, astfel că instanţa îl va lua în consideraţie în întregime, înlăturând criticile pârâtei făcute prin concluziile scrise şi fără a formula efectiv obiecţiuni la raport.

Faţă de toate aceste considerente, instanţa va admite acţiunea şi va constata nulitatea absolută parţială a procesului verbal de punere în posesie emis reclamantului la data de 18.10.2010, în limita terenului extravilan amplasat în comuna Stoina, sat Toiaga, judeţul Gorj, în Tarla 54, Parcela 1848/1 ( în suprafaţă de 3025 mp), Parcela nr. 1848/2 (în suprafaţă de 9840 mp) şi Parcela 1840/2 ( în suprafaţă de 7070 mp), menţinând valabilitatea actului în limita terenurilor din aceeaşi localitate, în suprafaţă de 3765 mp din Tarla 53, Parcela 1.8, şi în suprafaţă de 11.200 mp din Tarla 58, Parcela 49. Având în vedere obligaţiile comisiei locale prevăzute în Regulamentul aprobat prin HG nr. 890/2005, art. 5, va obliga Comisia Locală de Fond Funciar , să procedeze la punerea efectivă în posesie a reclamantului, pe vechiul amplasament, intravilan şi extravilan, din comuna Stoina, sat Toiaga, judeţul Gorj, aşa cum a fost identificat şi individualizat, prin raportul de expertiză şi schiţa anexă, de către expertul tehnic topograf …….

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite acţiunea formulată de reclamantul ….., cu domiciliul ……. în contradictoriu cu pârâtele COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR ….., cu sediul în comuna …., judeţul Gorj, şi COMISIA JUDEŢEANĂ DE FOND FUNCIAR GORJ.

Constată nulitatea absolută parţială a procesului verbal de punere în posesie emis reclamantului la data de 18.10.2010, în limita terenului extravilan amplasat în comuna Stoina, sat Toiaga, judeţul Gorj, în Tarla 54, Parcela 1848/1 ( în suprafaţă de 3025 mp), Parcela nr. 1848/2 (în suprafaţă de 9840 mp) şi Parcela 1840/2 ( în suprafaţă de 7070 mp);

Menţine valabilitatea procesului verbal de punere în posesie emis reclamantului la data de 18.10.2010, în limita terenurilor din aceeaşi localitate, în suprafaţă de 3765 mp din Tarla 53, Parcela 1.8, şi în suprafaţă de 11.200 mp din Tarla 58, Parcela 49. Obligă Comisia Locală de Fond Funciar…., judeţul Gorj, să procedeze la punerea efectivă în posesie a reclamantului, pe vechiul amplasament, intravilan şi extravilan, din comuna Stoina, sat Toiaga, judeţul Gorj, aşa cum a fost identificat şi individualizat, prin raportul de expertiză şi schiţa anexă, de către expertul tehnic topograf ……….

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică de la 12 Octombrie 2012

Vezi şi alte speţe de drept civil:

Comentarii despre Nulitate proces verbal de punere în posesie. Fondul funciar