Salarizare Salarizare

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Iaşi la data de …….. a chemat în judecată pe pârâta ……solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se oblige pârâta la plata drepturilor salariale, reactualizate în raport de indicii de inflaţie de la dat plăţii reprezentând diferenţa dintre salariul de baz acordat şi venitul cuvenit în raport cu rezultatele profesionale anuale, conform art.87 din Statutul cadrului Didactic pentru perioada anilor universitari 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, cu cheltuieli de judecata.

În motivarea acţiunii, s-a arătat că în fapt reclamanta este angajata acestei instituţii din data de ….., când în urma concursului a fost angajata pe perioada nedeterminată, ca titular prin concurs, conform Deciziei ……. În urma cererii formulate la departamentul resurse umane, s-a constatat că la data de 22.10.2010 o situaţie ce dovedeşte menţiuni în cartea de muncă ce atestă grave abateri de la calcularea şi stabilirea salariului, urmare a nerespectării normelor legale în materie, conform Legii 128/1997, actualizata la 01.01.2010, OG 15/2008, Legea 53/2003, Ord. 92/1996. S-a arătat că potrivit dispoziţiilor legale în materie reclamanta trebuia să beneficieze de veniturile materiale ca urmare a evaluării activităţii profesionale anuale, iar cu privire la aceste aspecte trebuiau efectuate menţiuni în CIM. În raport cu salariul stabilit greşit urmează a fi verificate sporurile atât pentru funcţia avuta anterior cat si cea pentru cea de lector. De asemenea, s-a arătat că se impun a fi verificate criteriile legale ce trebuiau luate în consideraţie la stabilirea bazei de calcul contabil , motiv pentru care solicita efectuarea unei expertize contabile. Prin neinformarea cu privire la procentul de evaluare avut în vedere la salarizare, dezinformarea cu privire la unele omisiunile şi menţiunile din CIM conducerea Facultăţii a urmărit asigurarea unor venituri mai mari pentru unele cadre didactice în defavoarea altora. Ca precedent judiciar în cauza poate fi invocata sentinţa nr……, pronunţată în dosar …... În urma consultării dosarului personal, reclamanta a observat lipsa fişelor de evaluare care ar fi incluse în dosarul personal.

In dovedire s-a solicitat administrarea probei cu interogatoriu, acte, expertiza contabila.

Acţiunea nu a fost motivata în drept.

Pârâta, legal citată, a formulat întâmpinare prin care a invocat următoarele apărări.

În fapt, reclamanta a fost angajată, conform Deciziei nr…….. pe postul de preparator universitar. Prin decizia …… reclamanta a fost înmatriculata la studii doctorat cu frecvenţa, pe loc bugetat, suspendându-se contractul de muncă, dar cu rezervare pe post. Conform Deciziei nr……., reclamanta avansează ca asistent universitar, iar conform Deciziei nr…….. revine pe post în calitate de titular în calitate de asistent universitar doctorand, acordându-i-se şi procent de evaluare profesională de 41%. În baza concursului promovat prin Decizia ……., reclamanta este promovata ca lector universitar doctor, post pe care reclamanta îl ocupă şi în prezent. Deşi cererea este formulata la modul cel mai generic, se desprinde că nemulţumirea reclamantei priveşte faptul că nu i s-au acordat majorări salariale aferente procentului de evaluare a activităţii profesionale individuale conform HG 238/2000. Evaluarea periodică a activităţii cadrelor didactice se face anual, analizându-se activitatea din anul anterior, procentul de evaluare regăsindu-se în coeficientul de creştere salariala pe anul următor evaluării. În perioada octombrie 2004-octombrie 2008 reclamantei nu putea fi aplicat acest criteriu, întrucât reclamanta nu mai era în raporturi de muncă cu universitatea. Reclamanta în aceasta perioada fiind doctorand cu frecvenţa pe loc bugetat, a primit conform art.5 alin.3 din HG 37/1999 o bursă, definită de acelaşi act normativ ca o indemnizaţie egală cu salariul brut de preparator universitar sau asistent universitar, funcţie de condiţiile de vechime îndeplinite de doctorand şi prevăzute de lege pentru funcţiile didactice. Sursa acestor burse o reprezintă sumele blocate de la bugetul de stat pentru finanţarea de baza a Instituţiei organizatoare de Doctorat, iar Universitatea nu putea modificat cuantumul acestei burse prin aplicarea procentului de evaluare profesionala. Acest procent de evaluare s-a acordat numai în baza OUG 8/2000 şi HG 238/2000 şi privea stabilirea salariului pentru personalul didactic din învăţământul superior pe baza evaluării profesionale. Relaţia doctorand – Instituţie Organizatoare de Doctorat are la baza un contract de studii doctorale şi nu un contract individual de muncă, care să poată justifica acordarea salariului şi implicit a coeficientului de majorare salariala. Tocmai din aceasta cauza, aşa cum se poate desprinde din Decizia ……. reclamantei i s-a putut acorda procentul de evaluare aferent activităţii profesionale, concretizat prin coeficientul de creştere salariala începând cu ……, data la care revine pe post de cadru didactic titular, iar ulterior prin decizia nr……. reclamantei i-a fost din nou majorat salariul. Întrucât salariul a fost calculat corect, s-a solicitat respingerea acţiunii ca nefondata.

În drept, au fost invocate dispoziţiile OUG 8/2000, HG 238/200, HG 37/1999, OUG 15/2008, Legea 330/2009.

La întâmpinare au fost anexate decizia nr……, decizia de revenire ca titular ….., decizia nr……, decizie majorare salariu nr……...

Reclamanta a depus la dosar la termenul din 13.04.2011 cerere intitulata completatoare, prin care a arătat că din documentaţia depusă de pârâta rezultă încălcări ale regulamentului şi al Statutului cadrelor didactice privind încadrarea şi salarizarea, atribuiri de norme didactice fictive, raportări eronate făcute la organele fiscale, postări în statele de funcţiuni de ore şin norme didactice în flagrantă neconcordanţa cu realitatea. Arătat reclamanta că orele trecute pentru anul universitar 2009-2010 la Catera IV Canto respectiv pentru anul universitar 2007-2008 la disciplina Acompaniament Canto în statutul de funcţiuni şi personal didactic, nu au fost în realitate susţinute de ea, informaţii contradictorii fiind furnizate de Universitate şi organelor fiscale prin declaraţia 210, din care ar rezulta că statutul său a fost de angajat cu drepturi depline în perioada 2005-2007. Interpretarea data de pârâta dispoziţiilor HG 37/1999 este greşita. Pârâta doreşte să inducă în eroare instanţa de judecata, invocând contractul de studii doctorale ca înlocuitor al contractului individual de muncă, suspendat nejustificat prin decizia nr…….

În drept au fost invocate prevederile HG 37/1999, OUG 15/2008, HG 238/2000.

Pârâta a depus răspuns la cererea completatoare arătând în esenţă că angajatul nu poate fi plătit decât pentru munca prestată, iar faptul că reclamanta invocă nesusţinerea orelor pentru care a fost pontată presupune verificări , însă aceste aspecte sunt nerelevante în raport de obiectul acţiunii. S-a reiterat faptul că pentru anii 2005, 2006 şi 2007 reclamanta nu a fost angajta societăţii cu contract individual de muncă, contractul fiind suspendat. Interpretarea dispoziţiilor art.8 din HG 37/1999 nu poate duce la concluzia că doctorandul este un salariat al universităţii, care ar beneficia de un salariu, raportul juridic fiind stabilit între doctorand şi Instituţia Organizatoare de Doctorat …. Decizia ……. era cunoscută reclamantei şi aceasta nu a contestat-o niciodată, ba chiar mai mult prin cererea …… reclamanta solicită rectorului revenirea pe post ca titular din statutul de doctorand regim zi. Se arată că evaluarea profesională nu putea fi aplicată contestatoarei în calitatea sa de doctorand, faţa de dispoziţiile art.2 din HG 238/2000, iar reclamanta până la data de 01.10.2008 a avut contractul de muncă suspendat, primind bursa aferenta şi plata pentru orele efectuate şi nu drepturi salariale.

În consecinţă, s-a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiata.

La dosar au fost depuse înscrisuri.

Faţa de caracterul generic al acţiunii, precum şi al completării la acţiune prin încheierea din 25.05.2011, s-a pus în vedere reclamantei, prin apărător să precizeze obiectul prezentei acţiuni, sub sancţiunea dispoziţiilor art.155 ind.1 C.pr.civ.

Faţa de dispoziţiile instanţei, la termenul din 22.06.2011 reclamanta a precizat obiectul acţiunii indicând:

- pentru anul universitar 2007-2008 solicită evaluarea activităţii profesionale aferente acestui an universitar;

- pentru anul universitar 2008-2009 contestă cuantumul salariilor acordate, în sensul că acestea nu au fost acordate conform procentului rezultat în urma evaluării.

Prin încheierea din 03.08.2011 s-a încuviinţat ambelor părţi proba cu înscrisuri şi interogatoriu, precum şi pentru reclamanta proba cu expertiza contabilă.

În cauza a fost administrata proba cu înscrisuri, proba cu interogatoriu pârâtei şi proba cu expertiza contabilă, expertul răspunzând la obiecţiunile formulate de părţi şi de instanţa din oficiu, printr-un supliment la raportul de expertiza.

Pârâta a renunţat la administrarea probei cu interogatoriul reclamantei.

Reclamanta a renunţat la administrarea probei testimoniale şi la solicitarea de conexare a dosarului …… ..

Instanţa a respins solicitarea pârâtei, prin apărător, privind efectuarea unei contra expertize în cauza.

Părţile au depus la dosar note de concluzii scrise.

Analizând actele şi lucrările dosarului, în raport de dispoziţiile normative incidente în cauza, instanţa reţine următoarele:

Obiectul prezentei acţiuni este limitat, dincolo de amplele dezbateri din cauza, la solicitarea reclamantei de obligare a intimatei la plata drepturilor salariale reactualizate în raport cu indicii de inflaţie reprezentând diferenţa dintre salariul de baza acordat şi venitul cuvenit în raport cu rezultatele evaluărilor profesionale pentru perioada 2007-2008, 20082009, 2009-2010.

Instanţa reţine primordial că nu se poate pronunţa decât în limitele învestirii sale, neputând acorda mai mult decât ceea ce s-a cerut sau ceea ce nu s-a cerut.

Din aceasta perspectivă, trebuie subliniat ab initio că în ceea ce priveşte concluziile raportului de expertiza referitoare la neaplicarea corectă de pârâta a coeficienţilor de multiplicare şi a grilelor de încadrare, potrivit succesiunii în timp a actelor normative, acestea nu pot fi valorificate în prezentul proces, respectiv în prezenta sentinţă, întrucât nu a făcut obiectul învestirii instanţei.

De altfel, sub acest aspect apare pertinentă şi sustenabilă apărarea pârâtei conform căreia în condiţiile în care reclamanta nu a contestat în termenul legal deciziile de reîncadrare salarială, aceasta nu poate invoca în faţa instanţei drepturi noi , faţa de conţinutul acestor decizii comunicate, dar necontestate.

Faţa de pretenţia dedusă judecăţii, astfel cum a fost precizată expres la termenul din 22.06.2011 la solicitarea instanţei şi principiului disponibilităţii ce guvernează procesul civil, în respectarea dreptului la apărare şi al pârâtei, instanţa trebuie să statueze exclusiv pe obiectul acţiunii, prin determinarea judiciară a două aspecte: dacă pentru anul universitar 2007-2008 reclamanta trebuia să beneficieze de drepturi salariale în raport evaluarea activităţii profesionale aferente acestui an universitar, respectiv dacă pentru anii universitari 2008-2009, 2009-2010 plata drepturilor salariale s-a realizat cu respectarea procentului de evaluare profesionala acordat.

Sub aspect faptic, se reţine că la data de …. reclamanta ….. a fost angajata la ………” pe funcţia de preparator canto, profesor canto.

Prin decizia nr….. emisă de ….. s-a dispus înmatricularea la studii doctorat, forma cu frecvenţa începând cu data de … a reclamantei …… în domeniul Muzică, aria de specializare teoria interpretării, pentru doctoranzii admişi la forma de învăţământ cu frecvenţă aplicându-se Hotărârea de Guvern nr.37/25.01.1999, cap. II, art.5 alin.1, art.6 alin.2, 3, art.8 alin.1, 2,3,4, art.9 cap. IV, art.16 alin.2, 4.

Prin decizia nr…..emisă la aceeaşi data … rectorul …… a decis majorarea salariului personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic conform OUG 68/2004 şi OUG 123/2003, iar doctoranzii cu frecvenţa vor beneficia de burse conform art.6(3) din HG 37/1999.

Potrivit deciziei nr. ….., în varianta depusă de reclamanta se stabileşte un salariu de încadrare de 6.586.380 lei cu un procent de majorare de 7%. Prin Decizia …., depusă de pârâtă, s-a decis numirea reclamantei pe postul de asistent universitar, poziţia 20, catedra IV-a , disciplina …. , …. cu un salariu de încadrare …., conform grupei de vechime până la 3 ani, spor vechime, spor stabilitate, spor neuropsihic. Pârâta a invocat că decizia ….. a fost modificata prin decizia nr…. Prin decizia nr…… s-a dispus anularea deciziei nr…… a d-nei asistent universitar ….cu un salariu de încadrare ce cuprinde … evaluare profesional …., pentru grupa de vchime 3 ani. Salariul corect, evidenţiat şi în carnetul de muncă, fără evaluare profesionala ….este de …..

Prin decizia nr. ….. s-a decis majorarea salariului întregului personal al ….. iar doctoranzii de la forma de învăţământ cu frecvenţă, vor beneficia de burse conform HG 567/2005, art.21(3).

Prin decizia nr. ….. s-a stabilit că doctoranzii de la forma de învăţământ cu frecvenţă, vor beneficia de burse conform HG nr.567/2005, art.21(3).

Prin decizia nr. …… s-a decis majorarea salariului întregului personal al ….. iar doctoranzii de la forma de învăţământ cu frecvenţă, vor beneficia de burse conform HG 567/2005, art.21(3).

Prin cererea înregistrata sub nr……. reclamanta a solicitat revenirea pe pot ca titular din statutul de doctorand în regim de zi.

La data de ….. între părţi a fost încheiat contractul de muncă înregistrat sub nr…… pe perioada determinata, prin cumul de funcţie conform Legii 128/1977. Prin act adiţional ….. s-a hotărât prelungirea duratei contractului până la data de …..

Prin decizia nr….. s-a decis ca începând cu …. acordarea procentului de evaluare ca urmare a revenirii pe post, ca titulari, din calitatea de doctorand zi, inclusiv pentru reclamanta …. procentul de evaluare profesionala fiind de ….

Prin decizia nr…… s-a stabilit că începând cu data de … .. ….. revine ca titulară, la activitatea de la catedră conform HG 567/2005 , stabilindu-se salariul de baza ….., procent evaluare … tranşă vechime …. spor vechime ….

Prin adresa nr…… s-a comunicat reclamantei salarizarea stabilită începând cu data de ….

Prin decizia nr…… s-a decis numirea pe postul de lector universitar, …….. cu un salariu de ….evaluare profesionala , spor vechime …..

Prin decizia nr…… s-a dispus reîncadrarea întregului personal (didactic, didactic auxiliar şi nedidactic) al …. corespunzător tanşelor de vechime, pe funcţii corespunzătoare categoriei gradului şi treptei profesionale avute în vedere la 31.12.2009, salarizarea întregului personal la 01.01.2010 realizându-se în acelaşi cuantum ca la data de 31.12.2009, conform art.5 din OUG 1/15.01.2010.

Prin decizia nr…… s-a decis modificarea salariului cadrelor didactice din ….., în funcţie de evaluarea financiară reieşită din evaluarea profesionala, pentru lector univ.drd. …… aplicându-se un procent de …. evaluare profesionala, …. evaluare financiara

Prin decizia nr….. s-a decis diminuarea cu … începând cu data de ….. al cuantumului brut al salariilor personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic.

Prin adresa nr…… s-a comunicat reclamantei salarizarea stabilită începând cu data de …...

În raport de succesiunea actelor prezentate, instanţa reţine în ceea ce priveşte anul şcolar universitar 01.10.2007-01.10.2008, că reclamanta a avut calitatea de doctorand, aceasta revenind pe post ca titular la data …., obţinând o prelungire a termenului pentru susţinerea tezei de doctorat până în februarie 2009.

Reclamanta nu contestă faptul că a fost înscrisă la studii doctorale ……. frecvenţa zi, că susţinut teza de doctorat cu tema ……. şi că a obţinut titlul ştiinţific de doctor prin Ordinul nr……. emis de Ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, însă susţine că în calitate de doctorand în baza HG nr.37/1999 avea drepturi salariale ca orice angajat: indexări majorări, salariu de merit,iar în calitate de cadru didactic salarizarea trebuia să se efectueze în conformitate cu Legea 128/1997, art.87, criteriile de salarizate fiind functia didactică, titlul ştiinţific, calitatea activităţii didactico-ştiinţifice stabilite pe baza procedurii de evaluare anuala şi vechime.

Pârâta a susţinut că prin decizia nr…… reclamanta a fost înmatriculata la studii doctorat cu frecvenţa, pe loc bugetat, suspendându-se contractul de muncă, iar conform art.5 alin.3 din HG 37/1999 aceasta a beneficiat de o bursă, definită de acelaşi act normativ ca o indemnizaţie egală cu salariul brut de preparator universitar sau asistent universitar, funcţie de condiţiile de vechime îndeplinite de doctorand şi prevăzute de lege pentru funcţiile didactice, iar procentul de evaluare s-a acordat numai în baza OUG 8/2000 şi HG 238/2000 şi privea stabilirea salariului pentru personalul didactic din învăţământul superior .

Prin suplimentul efectuat la raportul de expertiză contabilă efectuat în cauza s-a concluzionat că diferenţa dintre nivelul bursei doctorale existent în statele de plata (sume nete) pentru anul 2007-2008 şi nivelul drepturilor salariale ce trebuiau acordate există o diferenţă de …… diferenţa ce rezulta din coeficientul de evaluare profesionala de …… înscris în carnetul de muncă la cap.VI, rd 5-9, menţinut ca urmare a admiterii la doctorat, respectiv din neindexarea salariului ca asistent universitar prin OG 11/2007 în sensul că începând din luna mai 2008 s-a schimbat coeficientul de multiplicare folosit în calculul salariului de la ….. la …… în OG 11/2007. Experţii au opinat că întrucât pârâta nu a perfectat contractul de studii doctorale prevăzut de art.8 alin.1 din HG 567/2005 prin care s-ar fi putut schimba statutul reclamantei din salariat în bursier, aceasta beneficiază de drepturi salariale.

Faţa de poziţia divergentă a părţilor, apreciind că aplicarea normei de drept la situaţia factuală necontestată revine doar în competenţa instanţei şi nu a experţilor contabili, în soluţionarea aspectelor litigioase şi pentru realizarea silogismului judiciar, trebuie plecat prioritar de la stabilirea legii aplicabile raporturilor juridice dintre părţi.

Or, aşa cum s-a arătat pe perioada 01.10.2004 -01.10.2008 reclamanta s-a aflat la studii doctorale frecvenţa zi, domeniu fundamental muzica, conducător doctorat ……, specializarea …….

La data iniţierii studiilor doctorale, în vigoare era HG nr. 37/199, iar potrivit art. 2 din actul normativ menţionat „doctoratul se organizeaz? în instituţiile de înv?ţ?mânt superior şi în institutele de cercetare aprobate de ….., la propunerea ……., pe baza criteriilor de acreditare elaborate în acest scop; Instituţiile prev?zute la alin. (1) se denumesc în continuare Instituţii Organizatoare de Doctorat …..

Potrivit art. 3 din HG nr.37/1999 persoanele admise la doctorat au pe perioada desf?şur?rii acestuia calitatea de doctorand în domeniul în care au reuşit la concurs, iar conform art.6 din acelaşi act normativ Ministerul Educaţiei Naţionale acorda anual …… burse de doctorat cu durata de cel mult 4 ani, respectiv pana la susţinerea tezei de doctorat.

În determinarea conţinutului noţiunii, actul normativ menţionat HG 37/1999 stabileşte prin dispoziţiile art.6 alin.2 şi alin.3 :bursa de doctorat prev?zut? la alin. (1) se obţine prin concurs, şi reprezintă o indemnizaţie egala cu salariul brut de preparator universitar sau de asistent universitar, în funcţie de îndeplinirea de c?tre doctorand a condiţiilor de vechime cerute de lege pentru aceste funcţii didactice.

Este real că dispoziţiile art. 8 alin.1 din acelaşi act normativ prevăd că pe toat? durata activit?ţii doctorandul de la forma cu frecventa beneficiaz? de recunoaşterea vechimii în munca, de alte drepturi şi obligaţii ce revin salariatului, precum şi de dreptul de a desfasura activit?ţi didactice prin cumul sau prin plata cu ora, în limita a cel mult jum?tate din norma unui asistent universitar, însă aceste dispoziţii normative nu pot conduce la concluzia că statutul doctorandul este asimilabil sau asimilat din punct de vedere juridic statutului de salariat.

Conform 159 C. muncii salariul reprezintă contraprestaţia muncii depuse de salariat în baza contractului individual de muncă.

Or, potrivit art.1 alin.2 din HG nr.37/1999 doctoratul este forma cea mai înalta de organizare a înv?ţ?mântului superior, bazându-se pe cercetarea ştiinţific? şi creaţia artistic? de valoare.

În consecinţă, întrucât raportul juridic de doctorat presupune exclusiv exerciţiul bilateral al unei forme de învăţământ şi nu raporturi de muncă, de subordonare ierarhică, doctorandul poate beneficia exclusiv de plata unei burse astfel cum este aceasta definită de art.6 alin.3 din HG 37/1999 şi nu drepturi salariale. De altfel, în sensul acestei concluzii sunt şi dispoziţiile art. 8 alin.1 care stabilesc că doctorandul poate desfăşura activităţi lucrative didactice doar prin cumul sau prin plata cu ora.

Chiar dacă la data 24.06.2005 a intrat în vigoare HG 567/2005, instanţa reţine că potrivit 39 alin.2 din acest act normativ pentru doctoranzii înscrişi la studii universitare de doctorat înainte de data menţionat? la alin. (1) (data public?rii în Monitorul Oficial al României a HG 567/2005) se aplica reglement?rile în vigoare la data înmatricul?rii lor la doctorat.

În consecinţă, sub aspectul legii civile aplicabile, raporturile dintre reclamanta ….. şi ……. au rămas supuse actului normativ în vigoare la data începerii studiilor doctorale, respectiv HG nr.37/1999.

În acelaşi context, instanţa reţine că dispoziţiile HG nr.37/1999 nu reglementau necesitatea încheierii unui contract de studii doctorale, iar lipsa acestuia nu poate fi opusă pârâtei, în temeiul unui act normativ inaplicabil – HG 567/2005, pentru a se invoca modificarea statutului profesional din doctorand în salariat.

Se reţine aşadar că din punct de vedere juridic există pentru anul scolar 2007-2008 o suprapune de raporturi juridice între acelaşi părţi : pe de o parte raportul juridic de doctorat (doctorand reclamanta …– ….. ( pârâta ……), respectiv raportul juridic de muncă ( angajator pârâta …..) salariat în sistemul plata cu ora ( reclamanta …….)

În consecinţă, având în vedere că perioada de doctorat a reclamantei s-a finalizat abia la data de …., instanţa reţine că aceasta pe perioada anului scolar universitar 2007-2008 era îndreptăţită exclusiv la acordarea bursei doctorale şi nu la plata de drepturi salariale, aşa cum se susţine prin acţiune, activităţile didactice prestate la plata cu ora fiind supuse unui regim juridic distinct.

În ceea ce priveşte dispoziţiile art. 87 din Lgea 128/1997 invocate de reclamanta acestea nu aveau incidenţă, în condiţiile în care se referă la  salarizarea personalului didactic şi nu la nivelul indemnizaţiei bursiere.

De altfel indicatorul calitatea activităţii didactico-ştiinţifice nu putea fi stabilit, în raport de faptul că reclamanta era înscrisă ea însăşi într-o formă de învăţământ superioară şi nu desfăşura activităţi didactice în favoarea şi în subordinea unităţii superioare de învăţământ.

În consecinţă, concluziile raportului de expertiză nu pot fi reţinute în condiţiile în care experţii se referă exclusiv la cuantumul drepturilor salariale şi nu determină diferenţe de plata sub aspectul drepturilor băneşti cuvenite sub forma de bursă.

De altfel, în raport de petitul acţiunii astfel cum a fost precizat, instanţa este ţinută doar să determine dacă pentru anul universitar 2007-2008 pârâta era ţinută la evaluarea activităţii didactice ştiinţifice a reclamantei.

Or, pentru considerentele anterior expuse soluţia procesuală este negativă, iar largile aprecieri ale reclamantei referitoare la abuzul pârâtei cu privire la modificarea deciziei …… sunt nerelevante sub acest petit. În condiţiile în care niciuna din deciziile administrative interne privind raporturile juridice cu reclamanta ale pârâtei nu a fost contestată, revocata sau anulata, inclusiv decizia …. adusă la cunoştinţă acesteia în anul 2011, principiul prezumţiei de validitate a actelor administrative aflate în circuitul civil obligă instanţa să se pronunţe exclusiv în limita probatoriilor administrate, din care fac parte şi deciziile în discuţie. Nu în ultimul rând, pentru acest an şcolar s-a solicitat obligare pârâtei la evaluare profesională şi nu la plata procentului de evaluare conform deciziei …., invocata doar pe parcursul soluţionării cauzei de reclamanta.

În consecinţă, se reţine de către instanţa că în mod corect pârâta a procedat la calcularea şi acordarea reclamantei a indemnizaţiei bursiere, respectându-se şi gradul didactic acordat în urma concursului, conform Deciziei ….. aşa cum rezultă şi tabelul centralizator burse doctorat (f.412). De altfel prevederile art.6 alin.2 şi3 din HG 37/1999 stabilesc că bursa de doctorat prev?zut? la alin. (1) se obţine prin concurs, şi reprezintă o indemnizaţie egala cu salariul brut de preparator universitar sau de asistent universitar, în funcţie de îndeplinirea de c?tre doctorand a condiţiilor de vechime cerute de lege pentru aceste funcţii didactice.

În ceea ce priveşte suma de ….. netă, faţa de care raportul de expertiza contabilă a stabilit că pârâta datorează, întrucât nu a respectat legislaţia financiar contabilă privind plata în numerar, instanţa reţine că prin acelaşi raport de expertiza s-a reţinut că pârâta a prezentat un fluturaş de salariu ataşat statului de plata, semnat de reclamanta personal. Or, chiar dacă semnătura reclamantei nu figurează pe statul de plata , există semnătură persoanei îndreptăţite pe anexa la acesta, anexă reprezentată chiar de documentul individual doveditor al plăţii drepturilor salariale f.367 dosar, document necontestat de reclamanta. Or, potrivit 168 C.muncii, ca norma de drept comună în materia plăţii de drepturi, plata salariului se dovedeşte prin semnarea statelor de plata, precum şi prin orice alt document justificativ care dovedeşte efectuarea plăţii către salariatul îndreptăţit. Or, reclamanta a semnat fluturaşul de salarii, fapt ce dovedeşte juridic efectuarea plăţii. În consecinţă, nu se poate reţine existenţa vreunei diferenţie de plata în favoarea reclamante.

În ceea ce priveşte anul şcolar 2008-2009, respectiv anul scolar 2009-2010, instanţa reţine că potrivit art. 1 din H.G. nr. 238/2000, evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului didactic din învatamântul superior se face de catre rector, pe baza propunerilor sefilor de catedra/departament, cu avizul decanilor/directorilor de colegiu, potrivit criteriilor de evaluare si indicatiilor de performanta prevazuti la art. 3.În conformitate cu prevederile art. 2 din acelasi act normativ: ”stabilirea salariului de baza pentru personalul didactic din învatamânt se face anual, pe baza evaluarii performantelor profesionale din anul anterior si a celor realizate pâna la data evaluarii din anul în curs, în limita alocatiilor bugetare pentru finantarea de baza si a veniturilor extrabugetare dobândite de instituţiile de învatamânt superior.”

Hotărâre nr. 238 din 31 martie 2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului didactic din invatamantul superior a fost abrogata prin art. 48 din Legea nr. 330 din 05/11/2009 la data de 01 Ianuarie 2010.

Aşa cum s-a subliniat în mod repetat în considerentele prezente hotărârii, reclamanta nu a contestat procentele de evaluare acordate, ci doar a contestat acordarea acestor drepturi salariale în raport de procentul de evaluare stabilit.

Prin decizia nr……. s-a decis ca începând cu ….. acordarea procentului de evaluare ca urmare a revenirii pe post, ca titulari, din calitatea de doctorand zi, inclusiv pentru reclamanta ….., procentul de evaluare profesionala fiind de …..

Prin decizia nr……. s-a stabilit nivelul de salarizare a reclamantei, incluzându-se procentul de evaluare de …..

Prin decizia nr…….. s-a decis numirea pe postul de lector universitar, …… cu un salariu de ….(….. evaluare profesionala) , spor vechime ……

Prin decizia nr……. s-a decis modificarea salariului cadrelor didactice din ….., în funcţie de evaluarea financiară reieşită din evaluarea profesionala, pentru lector univ.drd. ….. aplicându-se un procent de …. evaluare profesionala, …. evaluare financiara.

Potrivit art.1 din Legea nr. 118/2010 cuantumul brut al salariilor/soldelor/indemnizaţiilor lunare de încadrare, inclusiv sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale, precum şi alte drepturi în lei sau în valut?, stabilite în conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitar? a personalului pl?tit din fonduri publice şi ale Ordonanţei de urgenţ? a Guvernului nr. 1/2010 privind unele m?suri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte m?suri în domeniul bugetar, se diminueaz? cu 25%.

Este real că prin raportul de expertiza efectuat în cauza s-a stabilit o diferenţă de drepturi salariale în favoarea reclamantei pentru anul 2008-2009 în cuantum brut de ….., respectiv pentru anul universitar 2009-2010 în cuantum de ….., însă aceasta diferenţa derivă exclusiv din aplicarea coeficienţilor de multiplicare şi a grilei de salarizare prevăzute de OG nr. 15/2008 şi actelor normative subsecvente, aşa cum s-a precizat expres de către experţi, la obiecţiunile formulate din oficiu.

Or, petitul acţiunii se referea exclusiv la acordarea diferenţei dintre salariul de baza acordat şi venitul cuvenit în raport cu rezultatele evaluărilor profesionale, în baza art.87 din Statutul Cadrului Didactic.

Reclamanta trimite prin notele de concluzii scrise şi la dispoziţiile OG 15/2008, însă aşa cum s-a arătat cadrul procesual a fost stabilit cel mai târziu în şedinţa publică din 22.06.2009 şi nu poate fi modificat, funcţie de probatoriile administrate, abia prin notele de concluzii scrise.

Mai mult, instanţa reţine că nici concluziile expertizei depuse nu sunt ştiinţific exacte, la o examinare sumara a documentaţiei financiar contabile depuse.

Astfel , exemplificativ, din fişa evaluare din ….. . emisă de pârâtă rezultă că determinarea valorii nivelului de salariu funcţie nivelul de evaluare s-a realizat prin aplicare procentului de evaluare financiara la diferenţa existentă între salariul maxim …. şi salariul minim ….. existent în grila de salarizare. Or, prin aplicare procentului de evaluare financiara de … la diferenţa de ….. a rezultat suma de ….., care prin adăugarea la nivelul minim de salarizare de ….. a condus la stabilirea salariului de …., la care s-a adăugat sporul de vechime de ….. În consecinţă se reţine de instanţa că salariul de baza de …. include şi sporul rezultat in evaluarea profesională/financiară de …. În mod corespunzător acest procent de evaluare a fost inclus şi în salariile stabilite în baza deciziilor enunţate anterior.

Analizând însă raportul de expertiza, se observă că pentru aceeaşi lună iunie 2009, expertul stabileşte prin raportul de expertiza o valoare a salariului de …, sporuri de ….. şi valoare evaluare performanţe profesionale, la un punctaj de …. de ……. Pe de o parte deşi expertul include valoarea de …. în valoarea salariului de …, nu indică cum a stabilit valoarea (în condiţiile în care procentul de evaluare acordat de pârâta era de …., iar expertul nu îl calculeaza ca o diferenţă datorată, ci ca suma fixa). Pe de alta parte expertul stabileşte valoarea drepturilor salariale în baza OG 15/2008 astfel: …./… = …. +…. (pct.evaluare) %= ….. Or, procentul de evaluare era de …. aşa cum s-a precizat anterior.

Nu în ultimul rând, instanţa reţine că nici un moment experţii nu au apreciat că pârâta nu a achitat drepturile salariale în acord cu procentele de evaluare profesională stabilite prin deciziile menţionate anterior, în baza H.G. nr. 238/2000, ci au apreciat exclusiv încălcarea coeficienţilor din grila de salarizare, conform OG nr.15/2008 şi acte normative subsecvente.

Chiar dacă probatoriile au tins să demonstreze partial îndreptăţirea reclamantei la plata unor diferenţe de drepturi salariale, acestea au altă cauza juridică şi vor putea fi solicitate doar în cadrul unei acţiuni separate, cu respectarea dispoziţiilor legale referitoare la modalitatea şi procedura de contestare a drepturilor stabilite de angajator.

În consecinţă, întrucât pârâta a achitat drepturile salariale în acord cu procentele de evaluare profesională/finaciară stabilite, iar alte pretenţii ale reclamantei nu pot fi analizate în cadrul procesual de faţa, cadru procesual ce implică respectarea garanţiilor procesule , inclusiv a principiului egalităţii armelor, ce guvernează procesul civil în acord cu art.6 CEDO, instanţa va respinge, ca neîntemeiată acţiunea.

Faţa de dispoziţiile art.274 C.pr.civ, se va respinge cererea reclamantei de acordare a cheltuielilor de judecata, întrucât pârâta nu a căzut în pretenţii, precum şi cererea pârâtei în acelaşi sens, întrucât nu s-a făcut dovada cheltuielilor avansate.

Vezi şi alte speţe de drept civil:

Comentarii despre Salarizare Salarizare