Acţiune în constatare Chemare în judecată (acţiuni, cereri)

Dosar nr. 5968/318/2012

R O M Â N I A

Cod operator 2445

JUDECATORIA TÂRGU JIU

JUDETUL GORJ

SECTIA CIVILA

Sentinta civila nr. 7517/2012

Sedinta publica de la 14 mai 2012

Instanta constituita din:

PRESEDINTE: ANA MARIA NICOLCESCU

Grefier: LACRAMIOARA GRIGORIE

Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind pe reclamantul M. S. C., în contradictoriu cu pârâtul C. C. I., având ca obiect actiune în constatare.

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns avocat M. I. pentru reclamant, lipsa fiind pârâtul.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care,

Instanta, verificându-si competenta, conform art. 1591 C. pr. civ, constata ca este competenta în solutionarea cauzei, în temeiul art. 1 alin. 1 C. pr. civ., raportat la art. 5 C. pr. civ.

Reprezentantul reclamantului depune la dosar împuternicire avocatiala si arata, la solicitarea instantei, ca nu a fost eliberat titlu de proprietate pentru terenurile mentionate în antecontractul de vânzare-cumparare, ci numai adeverinta de proprietate.

Nemaifiind probe de administrat sau cereri de formulat, instanta apreciaza cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fond.

Avocat M. I. pentru reclamant solicita admiterea actiunii asa cum a fost formulata, fara cheltuieli de judecata.

INSTANTA

Prin actiunea înregistrata pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu la data de 24.04.2012, sub nr. 5968/318/2012, reclamantul M. S. C. a chemat în judecata pârâtul C. C. I., solicitând instantei ca prin sentinta ce se va pronunta sa se constate valabilitatea conventiei de vânzare cumparare cu privire la suprafata de 0, 1545 ha, situata în extravilanul satului T., comuna B., judetul Gorj, în pct. U., tarlaua233/1, parcela 17, cu lungimea de 150 m, latimea de 10, 3 m, vecin: la N. - Pârâul Inuroasa, S. - De 1234/1, E. - B. GH. E., V. - C. A., iar hotarârea pronuntata sa tina loc de act autentic de vânzare-cumparare.

În fapt, reclamantul a aratat ca pârâtul este proprietar al terenului mentionat, provenit prin mostenire de la autorul sau C. D. C., pentru care i-a fost eliberata adeverinta de proprietate nr. 4253/30.11.2011 si procesul verbal de punere în posesie nr. 18.960 din 30.11.2011.

Pe data de 04.12.2011, a încheiat cu pârâtul antecontractul de vânzare-cumparare, sub semnatura privata, prin care pârâtul vindea terenul în suprafata de 0, 1545 ha, situat în punctul U., sat T., comuna B., judetul Gorj, cu pretul de 200 lei, suma achitata în întregime pârâtului la data de 04.11.2011.

Reclamantul a aratat deopotriva ca prin antecontractul de vânzare - cumparare, pârâtul s-a obligat sa faca toate demersurile necesare si sa îl convoace, în termen de 10 zile de la încheierea antecontractului de vânzare - cumparare la notarul public pentru încheierea unui contract de vânzare - cumparare în forma autentica, în caz contrar reclamantul fiind îndreptatit sa se adreseze instantei judecatoresti pentru constatarea vânzarii - cumpararii terenului si pronuntarea unei hotarâri care sa tina loc de act autentic de vânzare - cumparare.

Reclamantul a precizat ca, desi a trecut o luna de la încheierea antecontractului de vânzare-cumparare, iar pârâtul a fost pus în întârziere, de drept, prin antecontractul încheiat, acesta nu a facut demersurile necesare perfectarii actului de vânzare - cumparare.

În drept, reclamanta a invocat dispozitiile art. 5 alin. (2) titlul X din Legea nr. 247/2005 si art. 111 C. pr. civ.

În probatiune, a solicitat încuviintarea probei cu înscrisuri, iar conform art. 112 C. pr. civ. a depus la dosar, în copie antecontractul de vânzare-cumparare din 04.12.2011; adeverinta de proprietate nr. 4253/30.11.2011, proces verbal de punere în posesie nr. 18960 din 30.11.2011; schita terenului, sentinta civila nr. 9170/2007, sentinta civila nr. 9171/2007, sentinta civila nr. 9004/2007 si sentinta civila nr. 3725/2008 (filele 5-16).

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarele:

Prin antecontractul de vânzare-cumparare încheiat de partile prezentului litigiu la data de 04.12.2011 (fila 5), reclamantul M. S. C. a cumparat suprafata de 0, 1545 ha, situata în extravilanul satului T., comuna B., judetul Gorj, în punctul U., tarlaua 233/1, parcela 17, cu lungimea de 150 m, latimea de 10, 30 m, vecin: la N. - Pârâul Imuroasa, S. - De 1234/1, E. - B. Gh. E., V. - C. A., în schimbul sumei de 200 lei.

Potrivit sustinerilor reclamantului si înscrisurilor depuse la dosar, instanta retine ca terenul ce face obiectul antecontractului de vânzare-cumparare a fost reconstituit pârâtului în baza legilor fondului funciar, acestuia nefiindu-i eliberat titlul de proprietate, ci adeverinta de proprietate nr. 4253/2011 si procesul verbal de punere în posesie nr. 18960/2011 (filele 6-7).

Instanta retine potrivit art. 2 titlul X din Legea nr. 247/2005 ca "terenurile cu sau fara constructii situate în intravilan si extravilan, indiferent de destinatia sau întinderea lor, pot fi înstrainate si dobândite prin acte juridice între vii, încheiate în forma autentica, sub sanctiunea nulitatii absolute", însa pentru a se pronunta o hotarâre care tine loc de act autentic, vânzatorul trebuie sa prezinte titlul de proprietate, ca act final al procedurii reconstituirii dreptului de proprietate, conform dispozitiilor Legii nr. 18/1991.

Astfel, adeverintele eliberate de comisiile locale constituite în aplicarea Legii nr. 18/1991 au caracter provizoriu si sunt acte premergatoare emiterii titlului de proprietate si nu pot fi considerate suficiente pentru dovedirea dreptului de proprietate asupra suprafetelor de terenuri înscrise în ele, considerente care se aplica si proceselor-verbale de punere în posesie.

Totodata, potrivit art. 3 alin. 1 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, "în cazul cererilor prin care se solicita pronuntarea unei hotarâri care tine loc de act autentic de înstrainare a unor bunuri imobile, instanta de judecata va solicita extras de carte funciara pentru bunurile imobile ce au carte funciara deschisa sau certificat de sarcini pentru imobilele care nu au carte funciara deschisa, certificat fiscal emis de compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale si dovada debitelor la zi ale cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari ".

În aceste conditii, se retine ca în lipsa titlului de proprietate aceste cerinte nu ar putea fi îndeplinite, ci cel mult dreptul de proprietate poate fi înscris provizoriu în cartea funciara,

Prin urmare, pârâtul nu detine pâna în prezent un act de proprietate valabil, în baza caruia sa opereze translatia proprietatii, ci numai adeverinta ce constituie dovada dreptului de proprietate pâna la eliberarea titlului de proprietate.

Asadar, pentru considerentele de fapt si de drept expuse, instanta urmeaza sa dispuna respingerea actiunii.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge actiunea civila formulata de reclamantul M. S. C., domiciliat ............, în contradictoriu cu pârâtul C. C. I., domiciliat în ...........

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 14.05.2012.

Presedinte,

ANA MARIA NICOLCESCU

Grefier,

LACRAMIOARA GRIGORIE

Red. A.N./Tehn. L.G.

4 ex. - 01 iunie 2012

1

Vezi şi alte speţe de drept civil:

Comentarii despre Acţiune în constatare Chemare în judecată (acţiuni, cereri)