Contestaţie la executare

Contestatie la executare.

În caz de neexecutare a dispozitivului titlului executoriu de catre mai multi debitori, când nu i s-a emis titlul de proprietate si nu a fost pus în posesie datorita faptei mai multor debitori diferiti, creditorul, în raport de legislatia aplicabila în materie de executare silita precum si de jurisprudenta CEDO, cauza Ruianu contra României, poate solicita executorului judecatoresc sa execute silit debitorii în vederea emiterii titlului de proprietate si pentru punerea în posesie, nefiind aplicabila procedura speciala prevazuta de art 64 din Legea nr 18/1991 cu privire la sanctionarea exclusiva a primarului atunci când nu înmâneaza, nu remite un titlu de proprietate, care deja a fost emis de Comisia judeteana.

Cadrul procesual.

I. Contestatiile reunite.

Prima contestatie.

1. Prin cererea înregistrata sub nr 1406 la Judecatoria Lipova, Comisia judeteana A. pentru stabilirea dreptului de proprietate a formulat contestatie la executare în contradictoriu cu intimatul creditor D.S.M.D. si cu intimatele debitoare Comisia locala pentru stabilirea dreptului de proprietate, DSA si DST solicitând instantei sa dispuna anularea formelor de executare silita pornite în dosar executional nr./2010 al BEJ, iar, în ceea ce priveste cheltuielile de executare, apreciaza ca ele sunt excesive si nelegale, raportat la onorariile maximale prevazute de Ordinul nr 2550/2006 al Ministerului Justitiei si art 37 alin 1 teza 1 din Legea nr 188/2000, iar onorariul executorului nu trebuia orientat spre maxim si de fapt el depaseste limita a 5.200 lei, fiind de 6448 lei.

2. În fapt, arata ca intimatul creditor a comunicat contestatoarei o Somatie emisa în data de 2010 prin care se solicita aducerea la îndeplinire de catre debitoarele Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate A, Comisia locala pentru stabilirea dreptului de proprietate U, DSA si DST a obligatiei din titlul executoriu (constituit prin Sentinta civila nr /2009 a Judecatoriei Lipova în snur cu Decizia civila nr /2010 a Tribunalului Arad si cu Decizia civila nr /R/2010 a Tribunalului Arad) în sensul punerii în posesie si emiterii titlului de proprietate în favoarea creditorului D.S.M.D. asupra suprafetei de 437,30 ha teren cu vegetatie forestiera dispusa a fi retrocedata prin Sentinta civila nr /2007 a Judecatoriei Lipova pronuntata în Dosarul nr /250/2010 ramasa definitiva si irevocabila, precum si obligarea contestatoarei-debitoare Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate A împreuna cu debitoarele de mai sus, la plata sumei de 10.078,15 lei reprezentând cheltuieli de executare.

3. În drept, raportat la dispozitile art 399 si urm C pr civ considera ca Somatia din 28.09.2010 si Procesul-verbal privind cheltuielile de executare sunt nelegale si netemeinice. În esenta, raportat la obligatia sa de a emite titlu de proprietate si de a pune în posesie pe intimatul creditor, face trimitere la prevederile art 371 ind. 1, alin 1 si alin 2 C pr civ, art 24 alin 4 din Legea nr 1/2000 si art 71 alin 2 din HG nr 890/2005, aratând ca recunoaste ca sta în sarcina sa proprie emiterea titlului de proprietate, conform cu art 6 lit f din HG nr 890/2005, dar ca aceasta obligatie atârna de obligatia exclusiva a Comisiei locale de fond funciar Ususau de a-i înainta documentatia care cuprinde anexe validate, planuri parcelare, procese-verbale de punere în posesie si schitele terenurilor, conform art 36 alin 1 teza 1 din acelasi act normativ. În concluzie, obligatia sa de a emite titlu de proprietate este subsidiara celei de punere în posesie de catre debitoarea Comisia locala de fond funciar Ususau, fiind în imposibilitate obiectiva de a emite titlu de proprietate, stare de lucruri care demonstreaza ca nu se poate retine ca nu executa de bunavoie obligatia de emitere a titlului de proprietate în favoarea creditorului, fiind fara sens procedura de executare deschisa în contra sa.

4. În fine, învedereaza ca pozitia sa în Dosar nr /250/2010 a fost pozitiva în sensul ca nu s-a opus admiterii petitului nr 1 al cererii de eliberare a titlului de proprietate în favoarea intimatului creditor, dar ulterior punerii sale în posesie.

A doua contestatie.

5. Prin cererea înregistrata sub nr /250/2010 la Judecatoria Lipova, Comisia locala pentru stabilirea dreptului de proprietate U., reprezentata prin primar, a formulat contestatie la executare în contradictoriu cu intimatul creditor DSMD si cu intimatele debitoare DSA si DST, solicitând instantei sa dispuna anularea formelor de executare silita pornite în dosar executional nr./2010 al BEJ, iar, în ceea ce priveste cheltuielile de executare, apreciaza ca ele sunt excesive si nelegale, raportat la onorariile maximale prevazute de Ordinul nr 2550/2006 al Ministerului Justitiei si art 37 alin 1 teza 1 din Legea nr 188/2000. Considera ca nu este parte cazuta în pretentii, astfel, ca, nu poate fi obligata sa plateasca 3.000 lei cheltuieli de judecata, iar, onorariul executorului nu trebuia orientat spre maxim si de fapt el depaseste limita a 5.200 lei, fiind de 6448 lei.

6. În fapt, arata ca intimatul creditor DSMD a comunicat contestatoarei o Somatie emisa în data de 2010 prin care se solicita aducerea la îndeplinire de catre debitoarele Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate A, Comisia locala pentru stabilirea dreptului de proprietate U, DSA si DST a obligatiei din titlul executoriu (constituit prin Sentinta civila nr /2009 a Judecatoriei Lipova în snur cu Decizia civila nr /2010 a Tribunalului Arad si cu Decizia civila nr 625/R/2010 a Tribunalului Arad) în sensul punerii în posesie si emiterii titlului de proprietate în favoarea creditorului DSMD asupra suprafetei de 437,30 ha teren cu vegetatie forestiera dispusa a fi retrocedata prin Sentinta civila nr /2007 a Judecatoriei Lipova pronuntata în Dosarul nr /250/2010 ramasa definitiva si irevocabila, precum si obligarea contestatoarei-debitoare Comisia locala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor U, împreuna cu debitoarele de mai sus, la plata sumei de 10.078,15 lei reprezentând cheltuieli de executare.

7. În drept, raportat la dispozitile art 399 si urm C pr civ considera ca Somatia din 28.09.2010 si Procesul-verbal privind cheltuielile de executare sunt nelegale si netemeinice. În esenta, raportat la obligatia sa de a pune în posesie pe intimatul creditor, face trimitere la prevederile art 371 ind. 1, alin 1 si alin 2 C pr civ, art 24 alin 4 din Legea nr 1/2000 si art 71 alin 2 din HG nr 890/2005, aratând ca recunoaste ca sta în sarcina sa proprie întocmirea documentatiei care cuprinde anexe validate, planuri parcelare, procese-verbale de punere în posesie si schitele terenurilor, dar ca aceasta obligatie atârna de obligatia exclusiva a DST de a-i pune la dispozitie suprafata de teren cu vegetatie forestiera pe care o administreaza si care este înscrisa în CF nr 494 B. Arata ca a depus diligenta necesara solicitând DST prin Ocolul Silvic L sa-i puna la dispozitie suprafata de teren aratata, dar s-a lovit de refuzul nejustificat al acesteia, fiind consemnat demersul si în sedinta comisiei de fond funciar U din 2009.

8. În concluzie, fiind în imposibilitate obiectiva de a pune în posesie, datorita comportamentului culpabil al DST, o asemenea stare de lucruri demonstreaza ca nu se poate retine în sarcina ei ca nu executa de bunavoie obligatia de punere în posesie a creditorului.

A treia contestatie.

9. Prin cererea înregistrata sub nr /250/2010 la Judecatoria Lipova, contestatara DST, a formulat contestatie la executare în contradictoriu cu intimatul creditor DSMD si cu intimatele debitoare, Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate A, Comisia locala pentru stabilirea dreptului de proprietate U si DSA solicitând instantei sa dispuna anularea formelor de executare silita pornite în dosar executional nr./2010 al BEJ si reducerea onorariului executorului judecatoresc tinând seama de prevederile Ordinului nr 2550/2006 al Ministerului Justitiei.

10. În fapt, arata ca intimatul creditor DSMD a comunicat contestatoarei în data de 2010 o Somatie emisa în data de 2010 prin care se solicita aducerea la îndeplinire de catre debitoarele Comisia judeteana de fond funciar A, Comisia locala de fond funciar U, DSA si DST a obligatiei din titlul executoriu constituit prin Sentinta civila nr /2009 a Judecatoriei Lipova în snur cu Decizia civila nr /2010 a Tribunalului Arad si cu Decizia civila nr /2010 a Tribunalului Arad în sensul punerii în posesie si emiterii titlului de proprietate în favoarea creditorului DSMD asupra suprafetei de 437,30 ha teren cu vegetatie forestiera dispusa a fi retrocedata prin Sentinta civila nr /2007 a Judecatoriei Lipova pronuntata în Dosarul nr /250/2010 ramasa definitiva si irevocabila, precum si obligarea debitoarei DST, împreuna cu debitoarele de mai sus, la plata sumei de 10.078,15 lei reprezentând cheltuieli de executare.

11. În drept, invoca art 2 lit d din HG nr 890/2005 potrivit caruia în componenta comisiilor de fond funciar intra în mod obligatoriu si un specialist în masuratori topografice, iar potrivit art 5 lit c din acelasi act normativ comisia locala de fond funciar stabileste marimea si amplasamentul terenului solicitat, pentru ca art 5 litera i sa arate ca punerea în posesie este atributul exclusiv al comisiei locale de fond funciar. În esenta, sustine ca operatiunea de identificare si stabilire a amplasamentului trebuia facuta de specialistul topo, operatiune care nu s-a realizat, desi Ocolul Silvic L a pus la dispozitia comisiei harta cadastrala si harta amenajistica. Mai mult, terenul în suprafata de 336,13 ha nu s-a putut identifica prin amplasament conform celor continute la pagina 5 alin 4 din Decizia Tribunalului Arad nr /2007, iar obligatia identificarii apartine comisiei locale de fond funciar si intimatului creditor.

12. Prin Încheierile de sedinta din 2010 date în Dosarul nr /250/2010 si nr /250/2010 aflate pe rolul Judecatoriei Lipova în competenta de solutionare a aceluiasi complet de judecata s-a dispus jonctiunea, aditionarea acestora la dosarul nr /250/2010 întrucât reprezentau contestatiile formulate de o parte dintre debitorii uneia si aceleasi executari silite în raport cu creditorul lor comun pentru desfiintarea formelor de executare. Tinând seama de faptul ca litispendenta priveste identitatea de parti, obiect, cauza pentru instante diferite, iar conexitatea vizeaza o strânsa legatura, dar esential deosebita partial de obiect, cauza, parti, în timp ce litigiul purta asupra cererilor debitorilor împotriva creditorului comun, Judecatoria a considerat ca sunt îndepartate solutionarii unitare a contestatiilor prevederile art 163, art 164 C pr civ, uzând în consecinta de prevederea art 289 alin 4 C pr civ pe calea analogiei legii.

II. Pozitia procesuala a intimatului creditor.

13. Prin înscrisul denumit Note de sedinta de la fila 41 dosar intimatul DSMD prin reprezentantii sai alesi SCA „F. si A.” si cabinet de avocat „S.L.” a solicitat respingerea contestatiei formulate de contestatoare ca fiind netemeinica si nelegala.

14. Arata ca în baza hotarârii definitive, irevocabile si executorii depusa la dosarul cauzei intimatului i-a fost retrocedata suprafata totala de 437,30 ha, din care 101,17 ha suprafata restituita si validata de Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenului A, iar diferenta de 336, 13 ha a fost recunoscuta si restituita judecatoreste. Sustine ca a probat identificarea tuturor suprafetelor, dar ca DST si Ocolul Silvic L refuza de mai mult de 3 ani sa-i puna la dispozitie aceste suprafete invocând tot felul de motive care demonstreaza sicana si rea-vointa.

III. Solutia procesului. Considerentele.

A. Disputa privind eliberarea titlului de proprietate si punerea în posesie.

15. Judecatoria nu poate primi ca fiind pe deplin temeinic si legal niciunul dintre motivele expuse de contestatoarele debitoare, astfel încât sa obtina anularea executarii silite derulate împotriva acestora.

A.1. Privitor la motivul contestatoarei Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate A Judecatoria învedereaza contestatoarei prevederea art 13 din Legea nr 1/2000, astfel cum a fost modificat prin art 1 pct 18 din Legea nr 247/2005 potrivit caruia: „Prefectul, în calitatea sa de presedinte al comisie judetene, va întocmi si va înainta lunar Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor un raport privind situatia aplicarii prevederilor legii, cu propuneri de masuri, inclusiv de angajare a raspunderii pentru primarii care întârzie sau împiedica în orice mod reconstituirea dreptului de proprietate în termenele si în conditiile stabilite de lege” precum si dispozitia art 1103, alin 1 din Legea nr 18/1991, republicata, modificata si completata conform caruia: „Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art 1101-1102 se fac de catre împuternicitii Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor si de catre prefect sau împuternicitii acestuia, în cazul membrilor comisie locale” care pun la dispozitia Prefectului modalitati legale ferme de determinare a membrilor comisiilor locale sa-si îndeplineasca atributiile, cu atât mai mult cu cât acesti membri au fost si beneficiarii unui spor lunar de dificultate însemnat reglementat prin art II al Legii nr 263/2006. În acelasi sens si prevederea art 82 din HG nr 890/2005.

16. Or, contestatoarea nu a înfatisat instantei nici o dovada referitoare la asumarea acestei sarcini legale si care, cu toata diligenta depusa, sa fi ramas fara rezultat, astfel încât sa se poata considera întemeiat ca se afla în imposibilitate obiectiva, precum a sustinut. În continuare, Judecatoria invita contestatoarea sa observe continutul art 12 alin 2 din Legea nr 18/1991, republicata, precum si dispozitiile metodologice introduse prin HG nr 890/2005 în ceea ce priveste cuprinsul art 2 din hotarâre - Comisiile comunale, orasenesti sau municipale, sub îndrumarea comisiilor judetene si a comisiei municipiului Bucuresti pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, vor urmari si vor lua masurile necesare pentru respectarea si aplicarea întocmai a prevederilor Legii nr 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr 18/1991 si ale Legii nr 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii fondului funciar nr 18/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si ale prezentului regulament – respectiv art 2 alin (5) din Regulament - Comisiile comunale, orasenesti sau municipale vor functiona sub îndrumarea si controlul comisiei judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor - care descriu rolul de îndrumatoare al Comisiei judetene pentru orientarea activitatii Comisiei locale. De asemenea, si art 6 din acelasi Regulament potrivit caruia: „Comisiile judetene si a municipiului Bucuresti au urmatoarele atributii principale:

a) organizeaza instruirea comisiilor comunale, orasenesti si municipale si asigura distribuirea legilor, a prezentului regulament, a hartilor si planurilor la zi, precum si a altor materiale necesare pentru desfasurarea în bune conditii a activitatii acestora;

b) asigura îndrumarea si controlul comisiilor comunale, orasenesti si municipale prin desemnarea pe comune, orase si municipii a membrilor din comisia judeteana”. În concluzie, Comisia judeteana are la dispozitie suficiente reglementari legale care deopotriva o îndreptatesc si o obliga sa ceara nu numai comisiei locale, dar si autoritatilor silvice sa-si îndeplineasca obligatiile, în caz contrar putându-le aplica sanctiuni contraventionale.

A.2. Privitor la motivul contestatoarei Comisia locala pentru stabilirea dreptului de proprietate U, Judecatoria retine ca în fapt si în drept contestatoarea recunoaste ca sta în sarcina sa proprie întocmirea documentatiei care cuprinde anexe validate, planuri parcelare, procese-verbale de punere în posesie si schitele terenurilor, dar, pe de alta parte, considera ca aceasta obligatie atârna de obligatia exclusiva a DST de a-i pune la dispozitie suprafata de teren cu vegetatie forestiera pe care o administreaza si care este înscrisa în CF nr 494 B argumentând ca a depus diligenta necesara solicitând DST prin Ocolul Silvic L sa-i puna la dispozitie suprafata de teren aratata, dar s-a lovit de refuzul nejustificat al acesteia, fiind consemnat un atare demers si în cadrul sedintei Comisiei de fond funciar U din 2009.

17. Desi motivatia contestatoarei nu e vadit neîntemeiata sub acest aspect, fiind întarita si de înscrisurile depuse, totusi ea nu poate fi retinuta în ceea ce priveste realizarea scopului urmarit de contestatoare, anume, anularea formelor de executare silita derulate si împotriva sa. Dar, mai degraba decât aspectul observarii demersului contestatoarei pe lânga directia silvica se impune în atentia instantei constatarea pasivitatii primarului în calitatea lui de presedinte al comisiei locale de a sesiza prefectului în timp util lipsa de implicare a reprezentantilor autoritatilor silvice în operatiunea de identificare si delimitare a suprafetei dispuse a fi restituita – art 5 litera k) din regulament, sesizeaza organele competente pentru sanctionarea membrilor comisiei, când este cazul - precum si incapacitatea comisiei de a depasi obstacolul comunicational cu directia silvica procedând ea însasi la realizarea operatiunilor de identificare pe baza dovezilor existente si cel putin în atât cât o permitea forta juridica a acestor dovezi consultând si Comisia judeteana în baza exercitarii rolului acesteia de îndrumatoare si furnizoare de documentatii cadastrale actualizate. Instanta a luat act de dovezile depuse de intimatul creditor la dosarul cauzei – documentatie cadastrala – si care puteau fi folosite si de comisia locala daca ar fi avut întreaga vointa necesara de a-si îndeplini sarcina administrativa. Nu în cele din urma, contestatoarea, în cazul operarii deplinei sale bune-credinte de a realiza punerea în posesie, avea posibilitatea de a contesta numai în parte executarea silita, sub aspectul cheltuielilor de executare, iar nu sa ceara anularea formelor de executare în întregime, fapt care demonstreaza ca nu s-a urmarit de fapt asigurarea instantei ca nu se opune la executarea punerii în posesie, scopul fiind acela de a împiedica ducerea la îndeplinire a dispozitivului titlului executoriu si prelungirea starii de încalcare a dreptului creditorului de a-si vedea satisfacuta creanta constând în dreptul de a fi pus în posesie si a i se emite titlu de proprietate.

18. Obligatia comisiei locale de a pune în posesie, de a înainta documentatia în vederea emiterii titlului de proprietate aminteste de pozitia acesteia în edificiul responsabilitatilor reglementate de lege pentru reconstituirea dreptului de proprietate care este una de baza, fundamentala, acolo unde se contureaza drepturile la reconstituire si se verifica temeinicia si legalitatea solicitarilor împreuna cu identificarea suprafetelor, iar punerea în executare a hotarârii judecatoresti reprezinta o alta obligatie conjugata celei dintâi.

A.3. Cu privire la motivul contestatoarei DST Judecatoria îl va înlatura apreciind ca disponibilitatea Directiei de a participa activ la realizarea sarcinilor legale este iluzorie, formala, nefiind efectiva, iar comportamentul sau administrativ tinde sa se orienteze spre satisfacerea pe mai departe a interesului propriu de administrare a fondului forestier ca si cum ar fi proprietar zadarnicind astfel actiunea legala a intimatului creditor de a intra în posesie si în drept conform dispozitivului titlului executoriu.

19. Judecatoria învedereaza contestatoarei prevederea art 4 alin 1 din Regulamentul introdus prin HG nr 890/2005 referitoare la componenta Comisiei judetene unde, la litera i), figureaza ca membru inspectorul-sef al inspectoratului silvic teritorial sau împuternicitul acestuia, iar la litera j) figureaza ca membru directorul directiei silvice din cadrul Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva sau împuternicitul acestuia, în timp ce, din componenta comisiei locale, conform art 2 alin 1 litera g) face parte seful ocolului silvic ori împuternicitul acestuia.

20. Rezulta ca legiuitorul prin organizarea unei comisii mixte a avut în vedere în mod substantial cooperarea inter-institutionala, fluidizarea competentelor autoritatilor implicate în procedura de reconstituire a dreptului, astfel încât în baza atributiilor legale si a competentelor de specialitate ale reprezentantilor fiecarei autoritati membre a comisiilor sa se asigure operativitatea, temeinicia si legalitatea îndeplinirii scopului de la art 1 din Regulament - În scopul stabilirii dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere în conditiile Legii fondului funciar nr 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, comisiile constituite în baza art 12 din Legea nr. 18/1991, republicata, se compun si functioneaza conform prezentului regulament. Directia silvica a fost invitata în data de .2010 de Comisia locala U prin intermediul comunicarii înscrisului de la fila 9 dosar aditionat nr /250/2010 sa se supuna punerii în executare a Sentintei civile nr /2009 pronuntata de Judecatoria Lipova si a Deciziei civile nr /R/2010 pronuntata de Tribunalul Arad, demers care a ramas fara rezultat practic, în continuare comisia locala ramânând ea însasi pasiva fara a solicita Comisiei judetene sa îsi exercite atributia legala de control si sanctiune, fapt care în raport cu lipsa rezultatului de îndeplinire a punerii în executare a hotarârii judecatoresti dovedeste ca situatia creata nu interesa pe niciuna dintre autoritati mai mult decât a întreprinde izolate comunicari formale fara orizont concretiv întrucât pâna la data pronuntarii prezentei hotarâri nu s-a concretizat nici o actiune de genul celei aratate.

A.4. Consideratiile Judecatoriei fata de toate motivele contestatoarelor.

21. Judecatoria aminteste contestatoarelor importanta îndeplinirii atributiilor legale cu care au fost investite în rândul carora se înscrie si obligatia comuna, generala si de nedisputat, cu privire la executarea dispozitiilor hotarârilor judecatoresti irevocabile, investite cu formula executorie, opozabile acestora, cu atât mai mult cu cât pozitia acestora difera de pozitia unui simplu particular.

22. Autoritatile Statului, centrale sau locale, în calitatea lor de agenti ai Statului si ca depozitari ai puterii publice, raportat si la cauza Ruianu contra României (pct 65, pct 72 din hotarârea din 17 iunie 2003 publicata în MO nr 1139/2 decembrie 2004) au obligatia de a aplica legea si de a executa hotarârile judecatoresti oferind pe lânga masura executarii si dovada exemplului respectarii legii astfel încât particularii sa fie convinsi ca autoritatile îndrituite sa aplice legea sunt cele dintâi care nu o încalca si îi asigura realizarea într-un stat democratic care respecta principiul preeminentei dreptului.

23. Or, în cauza dedusa judecatii Judecatoria constata, din pacate, ca, de fapt, autoritatile contestatoare sunt cele care împiedica executarea hotarârii judecatoresti si nu-si îndeplinesc atributiile cu care au fost investite prelungind prin comportamentul lor procesul vatamator în sfera patrimoniului petentului.

24. În lumina art 6 din Conventia europeana a drepturilor omului si art 1 al Protocolului nr 1 la Conventia europeana a drepturilor omului, în raport de art 20 alin 2 din Constitutia României, intimatul creditor are deja un bun sau cel putin o speranta legitima la dobândirea bunului, precum si dreptul la un proces echitabil, drept zadarnicit în realizarea lui prin comportamentul contestatoarelor, ceea ce îndreptateste instanta sa delibereze în forma în care a facut-o.

25. Judecatoria înlatura argumentatia contestatoarelor cu privire la netemeinicia si nelegalitatea stabilirii cheltuielilor de executare, onorariu maximal de 6448 lei, va pastra neschimbat cuantumul total al sumei de executare contestate, acesta fiind corect calculat în raport cu exigentele prevederilor Ordinului nr 2550/2006 al Ministerului Justitiei

NOTA: Solutia a fost modificata în recurs de Tribunalul Arad, în sensul ca au fost admise contestatiile si anulata executarea, cu motivarea ca intimatul creditor nu are deschisa calea pentru executare silita, ci numai de a apela la procedura speciala a sanctionarii primarului la daune cominatorii în baza art 64 din Legea nr 18/1991, fiind inadmisibila executarea silita.

Vezi şi alte speţe de drept civil:

Comentarii despre Contestaţie la executare