Investirea cu formulă executorie a biletului la ordin. Invocarea nevalabilităţii formale a biletului la ordin. Inadmisibilitate Cambie

Potrivit art.61 raportat la art.106 din Legea nr.58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, cambia are valoare de titlu executor pentru capital si accesoriu stabilite conform art.53, 54 si 57 iar potrivit art.62 „în procesele cambiale pornite, fie pe cale de actiune, fie pe cale de opozitie la somatia la executare, debitorul nu va putea opune poserorului decât exceptiunile de nulitatea titlului, potrivit dispozitiilor art.2, precum si cele care nu sunt oprite de art.19,”.

Prin Încheierea nr. 7633 din 13.08.2010 Judecatoria Baia Mare a admis cererea petentei S.C. T L IFN SA si a dispus învestirea cu formula executorie a Biletului la Ordin emis în favoarea petentei la 06.02.2007 de catre debitoarea S.C. „A” SA Baia Mare, pentru suma de 720,33euro, cu scadenta la 17.08.2009.

Prima instanta a retinut ca Biletul la ordin îndeplineste conditiile formale cerute de art.104 din Legea nr. 58/1934 modificata.

În drept au fost retinute si prevederile art. 106 raportat la art.61 din legea nr. 58/1934 coroborate cu art. 376 si 269 c. pr. civ.

În termenul legal de 15 zile de la comunicare prevazut de art.301 c. pr.civ. debitoarea S.C. “A” SA Baia Mare a declarat recurs, înregistrat la26.08.2010 prin care a solicitat, în principal casarea cu trimitere a încheierii atacate,iar în subsidiar,respingerea cererii.

În motivarea recursului s-a sustinut în esenta ca recurenta a garantat plata unor rate de leasing, aferent mai multor contracte încheiate de intimata petenta în calitate de finantator si beneficiarul SC „N A „ SRL Baia Mare, care nu si-a onorat obligatia de plata a ratelor. Pentru fiecare rata a fost emis un bilet la ordin de catre recurenta, care urma sa fie introdus la plata daca debitorul principal nu achita rata scadenta.

Contractele de leasing au fost semnate de SC „A „SA printr-o persoana care nu avea calitatea sa reprezinte aceasta societate comerciala. Nulitatea obligatiei de garantie a fost constatata prin hotarâre judecatoreasca irevocabila.

În masura în care raportul fundamental pe care se bazeaza emiterea biletului la ordin (cel de garantie )a fost anulat, nici biletul la ordin nu poate fi investit deoarece el a fost semnat de aceiasi persoana despre care s-a stabilit irevocabil ca nu are calitatea sa reprezinte SC”A „ SA.

Intimata creditoare s-a opus admiterii recursului. În primul rând a considerat recursul inadmisibil raportat la prevederile art.373/3 al 1/1 c.pr.civ. potrivit careia ,încheierea prin care s-a admis cererea de investire cu formula executorie nu este supusa nici unei cai de atac.

Despre biletul la ordin intimata a sustinut ca înscrisul are caracter constitutiv,dreptul este încorporat în titlu, care este independent de raportul juridic fundamental.

În alta ordine de idei intimata a mai aratat ca potrivit specimenului de semnatura depus în banca (W B SA,la 7.01.2003) persoana care a semnat biletul la ordin avea calitatea de reprezentant al recurentei.

Exceptia de inadmisibilitate a recursului invocata de intimata nu este întemeiata pe considerentul ca, dispozitiile din Legea nr. 58/1934 modificata, privind cambia si biletul la ordin sunt speciale în raport cu prevederile codului de procedura civila, ceea ce însemna ca se aplica cu prioritate.

Potrivit art.61 al 4 din legea de mai sus, asa cum a fost modificata prin OG 11/1993,încheierea de investire nu este supusa apelului, ceea ce înseamna ca este susceptibila de a fi atacata cu recurs ca si orice hotarâre pronuntata în materie necontencioasa (art.336 c.pr.civ.)

Examinând hotarârea atacata pe fond, tribunalul retine ca recursul nu este întemeiat.

Biletul la ordin este titlu executoriu, care pentru a fi pus în executare, trebuie investit cu formula executorie de catre judecatorie.

În cazul în care cel fata de care se exercita executia cambiala are obiectii cu privire la valabilitatea formala sau pe fond a biletului la ordin,poate ridica asa-numitele exceptii cambiale în cadrul procedurii denumite opozitie cambiala care se exercita în conformitate cu prevederile art.62 din lege în termen de 5 zile de la primirea somatiei de la executorul judecatoresc.

Exceptiile cambiale se clasifica în obiective si subiective sau personale. Cele obiective sunt absolute sau relative. Nulitatea obligatiei pentru incapacitate sau lipsa semnaturii este 0 exceptie obiectiva relativa .Lipsa de legitimare a posesorului cambiei este o exceptie subiectiva

Criticile formulate de recurent se încadreaza în categoria exceptiilor cambiale care pot fi invocate în cadrul opozitiei cambiale nu si cu ocazia solutionarii cererii de investire cu formula executorie.

Vezi şi alte speţe de drept civil:

Comentarii despre Investirea cu formulă executorie a biletului la ordin. Invocarea nevalabilităţii formale a biletului la ordin. Inadmisibilitate Cambie