Minuta încheierii prevăzute de art. 673^6 Cod de procedură civilă în materie de împărţeală judiciară. Neobligativitatea redactării minutei. Neobligativitatea comunicării încheierii

Judecătoria Mediaş respinge memoriul depus de reclamanta D. A. şi prin care a arătat că „...nu s-a menţionat în încheierea de admitere în principiu că este atacabilă cu apel; nu există minuta pentru această încheiere şi nu s-a comunicat părţilor încheierea de admitere în principiu pe considerentul că nu este obligatorie redactarea minutei, că nu există obligaţiunea comunicării încheierii şi nici a arătării căii de atac împotriva încheierii şi a termenului de atac (încheierea Judecătoriei Mediaş din 23 octombrie 2002, dosar 5612/2002).

Prin încheierea şedinţei publice din 13 octombrie2002 a Judecătoriei Mediaş, dosar nr. 5612/2002 (împărţire de bunuri comune între D. A. şi D. O.) s-a respins memoriul reprezentanţilor reclamantei D. A., prin care s-a arătat: „din eroare, nu s-a menţionat în încheierea de admitere în principiu că este atacabilă cu apel; nu există minuta pentru această încheiere şi nu s-a comunicat părţilor încheierea de admitere în principiu", cu următoarea motivare: „în legătură cu memoriul depus în instanţă de către reprezentantul reclamantei, instanţa consideră că nu este necesar ca în încheierea de admitere în principiu să se treacă calea de atac, nici să se încheie o minută separată şi nici să se comunice această încheiere. Potrivit art. 6738 C. pr. civ., încheierile date în baza art. 67S6 C. pr. civ. se pot ataca cu apel până la pronunţarea hotărârii, nefiind astfel stabilit un termen cu o durată exactă, ci în funcţie de durata procesului; iar potrivit art. 266 alin. 3 C. pr. civ. hotărârile se vor comunica părţilor, în copie, în cazul în care este necesar pentru curgerea termenului de exercitare a apelului sau recursului. Fiind un termen aleatoriu, părţile vor putea oricând ataca încheierea înainte de pronunţarea hotărârii. Cât priveşte minuta, ea se va întocmi doar în cazul hotărârilor prin care se rezolvă fondul, nu şi în cazul încheierilor interlocutorii".

(Judecătoria Mediaş, încheiere din 9 octombrie 2002)
JUDECATORIA,

Constată că prin acţiunea înaintată instanţei reclamanta a solicitat sistarea stării de indiviziune în care se găseşte cu pârâtul asupra imobilului situat administrativ în A. nr. 183 înscris în C.F. 2618 A. nr. top 2551/4 loc de casă în suprafaţă de 140 mp.

în motivare arată că are o cotă de 1/2 din imobil şi că nu mai doreşte să rămână în indiviziune.

Pârâtul nu se opune acţiunii de partaj, dar solicită ca aceasta să se facă potrivit folosinţei actuale.

Conform extrasului de C. F., reclamanta şi pârâtul sunt coproprietari asupra imobilului înscris în C. F. 2618 A., nr. top 2551/4 loc de casă cu casă, în suprafaţă de 140 mp., în cote de câte 1/2 fiecare, statul român fiind proprietarul terenului (fila 2 dos.).

Cum nici una dintre părţi nu a contestat dreptul de proprietate al celeilalte şi nici cota aferentă, în baza art. 673® C. pr. civ.,
INSTANŢA DISPUNE:

Admite în principiu acţiunea de partaj formulată de reclamanta D. A. împotriva pârâtului D. O. şi în consecinţă:

Constată că reclamanta şi pârâtul sunt coproprietari cu cote de câte 1/2 fiecare asupra construcţiei înscrise în C. F. 2618 A., nr. top 2551/4, loc de casă cu casă de 140 mp., statul român fiind proprietarul terenului, cu drept de folosinţă în favoarea proprietarilor construcţiei.

Dispune efectuarea unei expertize tehnice de evaluare a imobilului şi de stabilire a modalităţilor de partaj.

Amână cauza pentru ziua de 23 octombrie 2002.

Dată si citită în şedinţa publică din 9 octombrie

2002.
NOTA

Considerăm ca total greşită încheierea Judecătoriei Mediaş, deoarece:

a) art. 673^6 alin. 1 C. pr. civ. prevede: „Dacă pentru formarea loturilor sunt necesare operaţii de măsurătoare, evaluare şi altele asemenea, pentru care instanţa nu are date suficiente, ea va da o încheiere prin care va stabili elementele arătate la art. 673^5 alin. 1 întocmind în mod corespunzător minuta prevăzută de art. 258. Prin aceeaşi încheiere instanţa va dispune efectuarea unei expertize pentru formarea loturilor".

Deci, nu se mai poate pune în discuţie că nu ar exista obligaţiunea de a se întocmi o minută a încheierii de admitere în principiu (textul nu denumeşte această „încheiere de admitere în principiu", dar acesta este termenul corect dacă se ţine seama şi de reglementarea anterioară prin Legea nr. 603/1943 privind simplificarea împărţelilor judiciare).

într-adevăr, încheierea din 9 octombrie 2002 de admitere în principiu a acţiunii de partaj între părţi şi prin care se constatau drepturile copărtaşilor, bunurile de împărţit şi se dispunea efectuarea unei expertize tehnice pentru evaluarea imobilului şi de stabilire a modalităţilor de partaj, nu avea întocmită minuta.

Că motivarea instanţei este direct contrarie texului legii este evident, întrebarea este dacă mai există posibilitatea reparării acestei omisiuni prin întocmirea ulterioară a acestei minute.

Considerăm că lipsa unei asemenea minute atrage nulitatea hotărârii care se pronunţă pe baza încheierii, căci dacă sunt sancţionate cu nulitatea următoarele situaţii: nesemnarea minutei, ştergerea semnăturilor de pe minută (vezi Secţia a IV-a civilă, decizia nr. 3267/ 2000 a Curţii de Apel Bucureşti şi decizia nr. 88/1999, Secţia comercială, Curtea de Apel Bucureşti), atunci a fortiori operează în ipoteza din speţă nulitatea încheierii de admitere în principiu, iar nulitatea ei atrage nulitatea hotărârii.

b) A doua problemă priveşte comunicarea încheierii şi instanţa, cu o motivare stranie („termen aleatoriu"!!!), a considerat că nu există obligaţiunea comunicării acestei încheieri cu motivarea că ele pot fi atacate oricând, până la pronunţarea hotărârii.

Argumentul instanţei este eronat în opinia noastră, adică argumentul pe care instanţa l-a folosit pentru a motiva în sensul că nu trebuie comunicată încheierea de admitere în principiu.

Instanţa şi-a motivat punctul de vedere pe textul art. 266 alin. 2 C. pr. civ. care prevede: „Hotărârea se va comunica părţilor în copie, în cazul când aceasta este necesar pentru curgerea termenului de exercitare a apelului sau recursului”.

Ce trebuie să cuprindă o hotărâre, în baza art. 261 C. pr. civ. care se aplică şi încheierilor atacabile separat?

în cazul încheierilor de partaj există şi termen şi cale de atac, aşa cum prevăd dispoziţiile art. 6738 C. pr. civ. şi anume: „încheierile prevăzute la art. 673^6 alin. 1 şi art. 6737 pot fi atacate cu apel mai înainte de pronunţarea hotărârii, dacă apelul priveşte stabilirea calităţii de coproprietar, cota-parte ce se cuvine fiecăruia ori masa bunurilor supuse împărţelii. Dacă aceste încheieri nu au fost atacate în ceea ce priveşte stabilirea calităţii de coproprietar, cota-parte cuvenită fiecăruia ori masa bunurilor supuse împărţelii, ele nu mai pot fi supuse apelului o dată cu hotărârea asupra fondului procesului."

Una este problema că indiferent dacă instanţa nu trece termenul de atac sau îl trece greşit părţile din proces pot folosi şi calea de atac şi termenul prevăzut de lege şi alta este obligaţiunea impusă instanţei de a indica atât calea de atac, cât şi termenul de exercitare a ei.

Faţă cu noua reglementare a procedurii împărţelii judiciare prin O. U. G. nr. 138/2000 punctele de vedere greşite, exprimate în anumite încheieri sau hotărâri prezintă interes a fi relevate, pentru a nu fi repetate.

Deci, este greşit punctul de vedere exprimat prin încheierea Judecătoriei Mediaş în sensul că nu trebuie întocmită o minută a încheierii prevăzută de art. 673^6 alin. 1 C. pr. civ., în sensul că nu trebuie prevăzută în încheiere calea de atac şi nici termenul (în speţă trebuia să se prevadă „cu un drept de apel de la comunicare şi până la pronunţarea hotărârii asupra fondului") şi că nu trebuie comunicată o asemenea încheiere; un asemenea punct de vedere este contrar nu numai spiritului legii, ci şi literei legii.

Vezi şi alte speţe de drept civil:

Comentarii despre Minuta încheierii prevăzute de art. 673^6 Cod de procedură civilă în materie de împărţeală judiciară. Neobligativitatea redactării minutei. Neobligativitatea comunicării încheierii