NULITATE. EFECTE. PRINCIPIUL ANULĂRII ACTULUI SUBSECVENT CA URMARE A ANULĂRII ACTULUI INIŢIAL. SUBDOBÂNDITOR DE REA-CREDINŢĂ.

în principiu, anularea actului iniţial sau primar atrage după sine şi anularea actului subsecvent, dacă se referă la acelaşi drept.

Acest principiu cunoaşte anumite derogări (excepţii), menite să confere securitate circuitului civil.

Situaţia de excepţie referitoare la posibilitatea păstrării bunului de către subdobânditorul de bună-credinţă nu poate fi reţinută de instanţă, dacă, din probele administrate în cauză, rezultă că subdobânditorul a fost de rea-credinţă, respectiv a cunoscut existenţa motivului de anulare a actului iniţial - lipsa de discernământ a mandatarului.

Prin sentinţa civilă nr. 5.241/1997 a Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti s-a admis în parte acţiunea formulată de reclamantul V.T., în contradictoriu cu pârâţii B.M. şi G.M., s-a anulat procura autentificată sub nr. 25.898/1994, eliberată de Notariatul de Stat al sectorului 3 Bucureşti, s-a respins cererea de anulare a contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 15.758/1994 de Notariatul de Stat sector 4 Bucureşti.

Prin decizia civilă nr. 3.156/1998 a Tribunalului Bucureşti - secţia a lll-a civilă s-a respins apelul reclamantului V.T., ca nefondat.

S-a reţinut că procura, care constituie obiect al pretenţiei reclamantului, s-a încheiat în condiţiile în care reclamantul era lipsit de discernământ, aşa cum rezultă din raportul de expertiză.

S-a mai avut în vedere că, la încheierea contractului de vânzare-cumpărare, pârâţii nu au cunoscut această împrejurare de fapt, şi cum buna-credinţă este prezumată până la proba contrarie, s-a apreciat ca temeinică soluţia de respingere a cererii de anulare a contractului de vânzare-cumpărare.

împotriva deciziei tribunalului a declarat recurs tutorele reclamantului, I.I., care a invocat prevederile art. 304 pct. 9 şi 11 Cod procedură civilă, motivând că nu s-a aplicat principiul de bază în materia efectelor nulităţii contractului, conform căruia anularea actului iniţial atrage după sine anularea actului subsecvent, dacă se referă la acelaşi drept.

Recursul este fondat.

Nulitatea procurii, constatată deja de instanţele anterioare şi necontestată de nici una dintre părţi în căile de atac ale apelului şi recursului, face ca actele ulterioare să aibă acelaşi efect, pe temeiul art. 948 pct. 1 şi 2 Cod civil.

în cauză nu s-a putut reţine buna-credinţă din partea subdobânditorului, deoarece, din probele administrate, rezultă că acesta din urmă a cunoscut starea sănătăţii vânzătorului, care era la data încheierii contractului lipsit de discernământ.

în consecinţă, pe temeiul art. 304 pct. 9 şi 11 Cod procedură civilă, s-a admis recursul şi s-a casat decizia atacată şi, rejudecând apelul reclamantului, l-a admis şi a schimbat în parte sentinţa judecătoriei, în. sensul că admite în întregime acţiunea, constată nulitatea actului de vânzare-cumpărare nr. 15.758/ 1994 şi menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei. (Judecator Rodica Susanu)

(Secţia a lll-a civilă, decizia civilă nr. 1.693/1999)

Vezi şi alte speţe de drept civil:

Comentarii despre NULITATE. EFECTE. PRINCIPIUL ANULĂRII ACTULUI SUBSECVENT CA URMARE A ANULĂRII ACTULUI INIŢIAL. SUBDOBÂNDITOR DE REA-CREDINŢĂ.