Plângere contravenţională. Depăşirea limitei legale de viteză. Sarcina probei potrivit jurisprudenţei CEDO. Înregistrare video ce nu îndeplineşte condiţiile Normei de metrologie legală NML 021-05. Contravenţii. Închisoare contravenţională

2.Sentinţa civilă 856 din 30 oct.2008.

Plângere contravenţională. Depăşirea limitei legale de viteză. Sarcina probei potrivit jurisprudenţei CEDO. Înregistrare video ce nu îndeplineşte condiţiile Normei de metrologie legală NML 021-05.

Petentul AG. a formulat în contradictoriu cu IPJ. Vâlcea plângere împotriva procesului verbal de contravenţie nr.0520693/5.06.2008, solicitând anularea acestuia.

Şi-a motivat petentul plângerea în sensul că procesul verbal este nelegal şi netemeinic pentru următoarele motive: nu a fost atestat de doi martori, nu se menţionează care era limita legală de viteză pe acel sector de drum şi cu cât a fost depăşită şi nu se menţionează cum a fost depistată viteza şi seria aparatului radar.

În dovedirea plângerii, petentul a depus la dosar copia procesului verbal de contravenţie şi dovada de comunicare.

Intimata a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii, însoţită de copie înregistrare video.

Instanţa, din oficiu, a solicitat intimatei să depună la dosar dovada de verificare metrologică a aparatului radar şi graficul de serviciu al agentului constatator.

Intimata nu a depus la dosar relaţiile solicitate.

Instanţa, examinând procesul verbal contestat, constată că la data de 5.06.2008 petentul a fost sancţionat cu 200 lei amendă , reţinându-se în sarcina acestuia faptul că a condus auto marca VW Passat cu nr. de înmatriculare AG.39.001, pe DN 7, în interiorul localităţii Cîineni, circulând cu viteza de 73 km/h.

Procesul verbal conţine menţiunea ”film foto poziţia 11- MAI. 11130” şi menţiunea ”refuză să semneze”.

Analizând motivele de nulitate a procesului verbal invocate de petent instanţa reţine că acestea sunt nefondate.

Astfel, în ceea ce priveşte faptul că acesta nu este atestat de doi martori, instanţa reţine că în cazul în care săvîrşirea contravenţiei este constatată prin mijloace tehnice şi se menţionează aceasta în procesul verbal, nu mai este necesară atestarea de către martor a acestei situaţii ori a încheierii procesului verbal în lipsa petentului.

În speţă, procesul verbal conţine menţiunea existenţei înregistrării cu aparatul radar, respectiv poziţia pe filmul foto şi echipajul pe care a fost montat acesta.

Văzând aceleaşi menţiuni făcute în procesul verbal, instanţa constată ca nefondate şi celelalte critici de nelegalitate a procesului verbal.

Este de asemenea, nefondată critica referitoare la lipsa menţiunii privind viteza legală pe acel sector de drum şi cu cât a fost depăşită, atât timp cât prin procesul verbal s-a reţinut că a depăşit viteza legală ” în localitate” fiind înregistrat cu 73 km/h.

În ceea ce priveşte temeinicia procesului verbal, analizând procesul verbal prin prisma dispoziţiilor art.6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, instanţa reţine că , deşi nepenală la nivelul legislaţiei interne, materia contravenţională este subsumată noţiunii de acuzaţie în materie penală în sens convenţional, aşa cum a arătat Curtea în mai multe decizii de speţă.

Având în vedere cele menţionate, se poate concluziona că prezenta cauză constituie o acuzaţie în materie penală în sensul art.6 din CEDO şi pe cale de consecinţă petentului trebuie să i se respecte toate drepturile garantate de de acest articol, inclusiv să i se aplice prezumţia de nevinovăţie, întrucât paragraful 2 al articolului menţionat dispune că orice persoană acuzată de o infracţiune este prezumată nevinovată până ce vinovăţia sa va fi legal stabilită.

Aceste principii extrase din jurisprudenţa CEDO se regăsesc şi în hotărârea Anghel contra României, în care se statuează că persoana acuzată de o faptă pedepsită potrivit unui regim sancţionator, cel contravenţional, mai blând, nu trebuie să fie pusă într-o situaţie mai puţin favorabilă decât dacă ar fi fost sancţionată conform dreptului penal.

Aplicarea garanţiilor procesuale prevăzute de art.6, inclusiv prezumţia de nevinovăţie atrage răsturnarea sarcinii probei în cadrul plângerii contravenţionale. Astfel, cel sancţionat nu trebuie să facă dovada nevinovăţiei sale ci această sarcină aparţine autorităţii din care face parte agentul constatator, orice dubiu profitând celui acuzat de săvârşirea faptei contravenţionale.

În aceste condiţii, revine intimatei sarcina probei petentului, respectiv să dovedească faptul că acesta a condus autoturismul în interiorul localităţii cu viteza de 73 km/h, peste limita legală de 50 km/h.

Examinând înregistrarea video depusă de intimată la dosar, instanţa constată că aceasta nu poate constitui probă pentru aplicarea legislaţiei rutiere, nefiind conformă cu dispoziţiile Normei de Metrologie Legală NML 021-05.

Potrivit art. 3.2.5. din aceste norme ”pentru toate valorile afişate trebuie să existe inscripţionări vizibile care să dea înţeles clar acestor valori.Unitatea de măsură km/h trebuie să figureze alături de toate valorile afişate ale vitezelor măsurate”.

De asemenea, art. 3.5.1. din NML 021-05 prevăd că ”înregistrările efectuate cu cinemometre (aparate radar) trebuie să cuprindă cel puţin următoarele: data şi ora la care s-a făcut măsurarea; valoarea vitezei măsurate; imaginea autovehiculului din care să poată fi pus în evidenţă numărul de înmatriculare al acestuia.”

Ori, planşa foto aflată la dosar conţine data şi ora la care s/a făcut măsurarea, imaginea autovehiculului din care se poate observa numărul de înmatriculare, însă nu conţine valoarea vitezei măsurate.

Faţă de această situaţie, instanţa a constatat că intimata nu a făcut dovada vinovăţiei petentului şi ca urmare a admis plângerea şi a dispus anularea procesului verbal ca netemeinic.

Vezi şi alte speţe de drept civil:

Comentarii despre Plângere contravenţională. Depăşirea limitei legale de viteză. Sarcina probei potrivit jurisprudenţei CEDO. Înregistrare video ce nu îndeplineşte condiţiile Normei de metrologie legală NML 021-05. Contravenţii. Închisoare contravenţională