Refacerea înscrisurilor dispărute. Căi de atac. Admisibilitate

Procedura refacerii înscrisurilor dispărute reprezintă o procedură administrativă care nu este supusă căilor de atac decât în cazul special prevăzut de art. 583 din Codul de procedură civilă, atunci când nu a fost pronunţată încă o hotărâre pe fondul cauzei, aşa cum rezultă din art. 583 alin. 4 din Codul de procedură civilă, conform căruia încheierea de refacere nu poate fi atacată decât odată cu fondul.

în situaţia în care cauza a fost soluţionată atât pe fond, cât şi în apel şi recurs, pronunţându-se o hotărâre definitivă şi irevocabilă, atât apelul, cât şi recursul declarate împotriva încheierii de refacere a dosarului dispărut devin inadmisibile.

(Decizia nr. 1522 din 18 iunie 2003 - Secţia a IV-a civilă)

Prin încheierea din 21.02.2002 a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, pronunţată în Dosarul nr. 4123/1996, s-a constatat reconstituit Dosarul nr. 4123/1996 al acestei instanţe.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut că părţile au depus la dosarul cauzei copii legalizate de pe Sentinţa civilă nr. 4620 din 30.03.1998, cu menţiunea definitivă prin respingerea recursului, precum şi de pe deciziile civile pronunţate de Tribunalul Bucureşti - Secţia a lll-a civilă şi Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a lll-a civilă.

S-au făcut referate din registrele instanţei şi au fost depuse de către părţi înscrisurile care au fost depuse în dosarul a cărui reconstituire s-a dispus din oficiu.

împotriva acestei încheieri a declarat apel reclamanta M.P., solicitând trimiterea spre rejudecare, deoarece dosarul nu a avut ca obiect ieşirea din indiviziune şi acţiune în revendicare.

Analizând actele şi lucrările dosarului, precum şi motivele de apel, tribunalul a reţinut că apelul este inadmisibil, pentru următoarele motive.

Din actele depuse reiese că dosarul a fost pierdut, după ce cauza a rămas definitivă şi irevocabilă, soluţionându-se cauza atât pe fond, prin Sentinţa civilă nr. 4620 din 30.03.1998 a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, cât şi căile de atac împotriva acestei sentinţe, respectiv apelul, prin Decizia civilă nr. 2505/A din 1.10.1998 a Tribunalului Bucureşti - Secţia a lll-a civilă, şi recursul, prin Decizia civilă nr. 1056 din 26.05.1999 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a civilă.

La art. 583 din codul de procedură civilă se are în vedere refacerea dosarelor în care nu s-a pronunţat o sentinţă şi de aceea la alin. 4 se arată că încheierea de refacere nu poate fi atacată decât odată cu fondul.

în speţă nu ne aflăm în această ipoteză, deoarece cauza a fost soluţionată atât pe fond, cât şi în căile de atac, pronunţându-se o sentinţă care a rămas definitivă şi irevocabilă, aşa cum reiese din copia legalizată a sentinţei.

La art. 584 alin. 1 se arată că refacerea se poate face în baza copiilor legalizate de pe hotărâre, copie ce a fost depusă la dosar.

Prin Decizia civilă nr. 1639/2002 a Tribunalului Bucureşti - Secţia a V-a civilă, s-a admis excepţia inadmisibilităţii apelului, respingându-se apelul ca inadmisibil, cu motivarea că procedura refacerii înscrisurilor dispărute este o procedură administrativă, astfel că nu se pot formula căile de atac decât în cazul special prevăzut de art. 583 din Codul de procedură civilă, când nu s-a pronunţat încă o hotărâre pe fondul cauzei.

împotriva acestei decizii a declarat recurs reclamanta, arătând că Dosarul nr. 4123/1996 nu a avut ca obiect ieşirea din indiviziune, iar această eroare nu a fost corectată prin Decizia nr. 1639/2002 a Tribunalului Bucureşti - Secţia a V-a civilă şi că în fapt dosarul dispărut a fost furat.

Recursul, aşa cum a fost formulat, nu poate fi încadrat în nici unul din punctele art. 304 din Codul de procedură civilă, astfel încât Curtea a constatat nul recursul conform art. 303 alin. 3 coroborat cu art. 306 alin. 3 din Codul de procedură civilă, ţinând cont că în cauză nu există motive de ordine publică care să poată fi invocate şi din oficiu de către instanţa de recurs.

Vezi şi alte speţe de drept civil:

Comentarii despre Refacerea înscrisurilor dispărute. Căi de atac. Admisibilitate