Reîncredintare minor Minori

R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 2197/270/2011 - reîncredintare minori -

Înreg. 04.04.2011

SENTINTA CIVILA NR. 2439

Sedinta publica din data de 02.09.2011

INSTANTA CONSTITUITA DIN:

PRESEDINTE – …..

GREFIER – ….

Pe rol se afla judecarea cauzei civile având ca obiect reîncredintare minori formulata de reclamanta …. împotriva pârâtului ….

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns: avocat ….. reprezentând reclamanta, martorele ….. si …., lipsind pârâtul si autoritatile tutelare.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa care, au fost audiate minorele ….si …..în Camera de Consiliu, optiunile acestora fiind consemnata în procese verbale anexate la dosar.

S-a procedat apoi la audierea martorelor prezente, sub prestare de juramânt, declaratiile acestora fiind consemnate la dosar.

Avocat ……depune la dosar o adeverinta de la Primarie si fisele medicale ale minorelor de la medicul de familie privind starea de sanatate a acestora.

Nemaifiind cereri de formulat si probe de administrat, instanta constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fond.

Avocat ….. arata ca fata de situatia reala, de concluziile anchetelor sociale în conformitate cu Legea 272/2004 s-au modificat în totalitate conditiile de viata ale minorelor, motiv pentru care solicita admiterea actiunii si a se dispune reîncredintarea acestora spre crestere si educare mamei, fara cheltuieli de judecata si fara pensie de întretinere, cu mentiunea ca renunta la pensie. Depune la dosar concluzii scrise.

Dezbaterile fiind terminate, instanta retine cauza spre solutionare.

INSTANTA

Deliberând asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 4.04.2011 sub nr. 2197/270/2011, reclamanta ……., domiciliata în ….., cu domiciliul ales la …, a chemat în judecata pe pârâtul …, domiciliat în comuna …., solicitând instantei ca prin hotarârea ce o va pronunta sa dispuna reîncredintarea minorelor spre crestere si educare, obligarea pârâtului la pensie pentru acestea, precum si la cheltuieli de judecata.

În motivarea cererii, reclamanta a aratat ca prin sentinta civila nr. 3488/25.11.2005 a divortat de pârât, iar minorele … si …. au fost încredintate spre crestere si educare pârâtului, cu obligarea reclamantei la pensie de întretinere pentru acestea. Minorele au fost duse în domiciliul mamei pârâtului care nu are conditii materiale necesare cresterii si dezvoltarii minorelor. În luna februarie 2011 pârâtul a savârsit o fapta antisociala asupra mamei sale, în prezent acesta fiind arestat, iar minorele date în plasament în regim de urgenta parintilor reclamantei, … si …. unde sunt conditii adecvate cresterii si educarii acestora. Reclamanta munceste în Italia si are conditii pentru a-i fi reîncredintate minorele.

În drept, cererea a fost motivata pe dispozitiile art. 100 raportat la art. 42 Cod familie, art. 107, 86 si 94 din Codul familiei.

În dovedirea cererii, reclamanta a depus, în copie, sentinta civila nr. 3488/25.11.2005 (file 24-25).

Actiunea a fost timbrata cu taxa judiciara de timbru în cuantum de 6 lei si timbru judiciar în valoare de 0,30 lei.

La solicitarea instantei, au fost efectuate anchete sociale atât de Primaria … (fila 16), cât si de Primaria ….. (file 17-18).

La termenul din 02.09.2011 reclamanta a depus la dosar mai multe înscrisuri medicale si o adeverinta de la scoala cu clasele I……

Instanta a încuviintat, ca fiind concludente, pertinente si utile solutionarii cauzei, proba cu înscrisurile aflate la dosar si proba testimoniala în cadrul careia au fost audiati martorii …. si ….. Au fost audiate si minorele …. si …. în Camera de consiliu.

Analizând materialul probator administrat în cauza, instanta retine urmatoarele:

Prin sentinta civila nr. 3488 din 25.11.2005 (filele 24-25), pronuntata de Judecatoria Onesti în dosarul nr. 3934/270/2005 a fost desfacuta casatoria partilor, iar minorele …, nascuta la …, …., nascuta la …. si …, nascuta la …. au fost încredintate pârâtului spre crestere si educare.

În considerentele sentintei mentionate, pentru a hotarî în sensul încredintarii minorelor pârâtului din speta, instanta a avut în vedere faptul ca mama copiilor nu are o locuinta statornica dotata cu un confort minim necesar cresterii a trei copii, în timp ce pârâtul locuia împreuna cu mama sa în …... Instanta a mai retinut ca reclamanta a parasit domiciliul conjugal si nu s-a mai interesat de minore.

Dupa pronuntarea acestei sentinte, reclamanta din prezenta cauza a fost sa munceasca în Italia, iar la întoarcerea în tara a formulat o actiune prin care a solicitat încredintarea minorelor, actiune care a fost respinsa prin sentinta nr. 683 din 23.02.2010 pronuntata în dosarul nr. 5192/207/2009 al Judecatoriei Onesti. Pentru a hotarî în acest sens, instanta a retinut în principal cele relatate de minora …cu ocazia audierii în camera de consiliu.

Conform ambelor anchete sociale (filele 16-18), în luna februarie 2011 între pârât si mama acestuia a avut loc un conflict violent, materializat prin aplicarea de catre pârât a mai multe lovituri de cutit asupra mamei sale, care au dus la decesul acesteia. În prezent pârâtul se afla în Penitenciarul de Minori si Tineri Bacau, conform adresei de la fila 23.

Dupa acest eveniment minorele au fost aduse în locuinta bunicilor materni … si …unde locuiesc si în prezent. În familia bunicilor minorele se bucura de dragoste si afectiune.

De asemenea, din declaratiile martorilor audiati în cauza instanta retine ca minorele sunt îngrijite, o duc foarte bine, au conditii bune de locuit si, în general, o viata mai buna decât cea pe care au avut-o cât timp au locuit la tatal lor.

Dispozitiile art. 44 din Codul familiei dau posibilitatea instantei de a modifica masurile privitoare la drepturile si obligatiile personale sau patrimoniale între parintii divortati si copii în cazul schimbarii împrejurarilor avute în vedere la luarea acestor masuri.

Din cele expuse anterior rezulta fara niciun dubiu ca împrejurarile avute în vedere la încredintarea minorelor catre pârât s-au schimbat.

Pe lânga schimbarea împrejurarilor, instanta va avea în vedere si interesul copiilor. Acest principiu este expres consacrat de Legea nr. 272/2004 care în art. 2 alin. 3 prevede ca „principiul interesului superior al copilului va prevala în toate demersurile si deciziile care privesc copiii, întreprinse de autoritatile publice si de organismele private autorizate, precum si în cauzele solutionate de instantele judecatoresti”, precum si de art. 1 alin ultim si art. 97 alin. 2 C.fam., art. 18 pct. 1 din Conventia cu privire la drepturile copilului, adoptata de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite, ratificata de România prin Legea nr. 18/1990 republicata, care consacra, de asemenea, expressis verbis, principiul interesului suprem al copilului.

Nici o dispozitie legala nu determina continutul concret al notiunii de „interesul copilului”, motiv pentru care acesta trebuie determinat în fiecare situatie în functie de mai multi factori care sunt apreciati de catre instanta.

Astfel, instanta apreciaza ca, data fiind situatia de fapt prezentata anterior, precum si concluziile anchetelor sociale efectuate în speta, declaratiile martorilor, si nu în ultimul rând optiunea minorelor …. si …, este în interesul minorelor de a fi încredintate spre crestere si educare reclamantei.

De asemenea trebuie mentionat ca prin prezenta sentinta nu se schimba situatia de fapt privitoare la minore, ci doar se consfinteste juridic o situatie de fapt existenta, acestea fiind deja în grija bunicilor materni si întretinute de acestia.

Pentru cele expuse anterior, instanta urmeaza sa admita actiunea si sa modifice masura încredintarii pârâtului spre crestere si educare a minorelor …, nascuta la …, ……, nascuta la ….. si …, nascuta la …, în sensul ca le încredinteaza reclamantei spre crestere si educare. De asemenea, va lua act de renuntarea reclamantei la capatul de cerere privind obligarea pârâtului la plata pensiei de întretinere pentru minore.

Începând cu data introducerii actiunii, respectiv 04.04.2011, va sista dispozitiile privind obligatia de întretinere din sentinta civila nr. 683/23.02.2010 a Judecatoriei Onesti.

Va lua act ca reclamanta nu a solicitat cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTARASTE

Admite actiunea formulata de reclamanta ….., domiciliata în ….., cu domiciliul ales la …., situat în ….., împotriva pârâtului …, domiciliat în …..

Modifica masura încredintarii pârâtului spre crestere si educare a minorelor …, nascuta la …, ….., nascuta la …. si .., nascuta la …, în sensul ca le încredinteaza reclamantei spre crestere si educare.

Ia act de renuntarea reclamantei la capatul de cerere privind obligarea pârâtului la plata pensiei de întretinere pentru minore.

Începând cu data introducerii actiunii, respectiv 04.04.2011, sisteaza dispozitiile privind obligatia de întretinere din sentinta civila nr. 683/23.02.2010 a Judecatoriei Onesti.

Ia act ca reclamanta nu a solicitat cheltuieli de judecata.

Cu apel în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 02.09.2011.

PRESEDINTE, GREFIER,

1

Vezi şi alte speţe de drept civil:

Comentarii despre Reîncredintare minor Minori