Stabilirea dreptului de proprietate, obligaţia de a face, punere în posesie, eliberare titlu de proprietate Fondul funciar

ROMÂNIA

JUDECATORIA INEU, JUDETUL ARAD Operator 2826

DOSAR NR.

SENTINTA CIVILA NR.793/2011

Sedinta publica din 23 mai 2011

Judecator:

Grefier:

S-a luat în examinare la a doua strigare, cauza civila privind actiunea promovata de reclamanta D. A. împotriva pârâtilor Comisia locala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Carand, Comisia locala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Bocsig si Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Arad, pentru obligatia de a face, punere în posesie, eliberare titlu de proprietate.

La apelul nominal se prezinta pentru reclamanta avocat B. D. în substituirea titularei avocat B. F. C. si pentru pârâta Comisia locala Bocsig consilier juridic A. T. F., lipsa fiind ceilalti pârâti.

Procedura de citare este legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei, dupa care se constata ca prin serviciul registratura al instantei, pârâta Comisia locala Carand a depus o precizare la întâmpinarea formulata în cauza, având atasate copia procesului-verbal de delimitare, cu nr.. din 19.10.2010 si foto-ortoplan parcelar.

Reprezentantul reclamantei, avocat B. D. în substituire, depune la dosar delegatie pentru substituire, extras fila din registrul agricol pe anul 1959, foto-ortoplan parcelar privind terenul din ,,Lunca Teuz,, emis de Primaria Carand, cererea nr.. din 26.02.1991 formulata de numitul M. C. pentru reconstituire drept de proprietate, adeverinta nr. din 11.03.1991 a Primariei comunei Carand si adeverinta nr.. din 29.08.1990 a Primariei comunei Archis.

Se pune în discutie exceptia lipsei calitatii procesual pasive a Comisiei locale Bocsig pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, când reprezentantul reclamantei în substituire solicita respingerea exceptiei.

Fata de înscrisurile depuse la dosar si exceptia lipsei calitatii procesual pasive a pârâtei Comisia locala Bocsig pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, în temeiul art.137c.proc.civ., instanta dispune unirea exceptiei cu fondul cauzei.

Reprezentantul reclamantei în substituire, solicita admiterea cererii de probatiune cu identificarea terenului de 1,74 ha., când instanta îi pune în vedere ca s-a acordat un termen pentru a se face aceasta dovada, inclusiv prin efectuarea unei expertize extrajudiciare, potrivit prevederilor art.4 alin 5 din Titlul XIII din Legea nr.247/2005.

Reprezentanta pârâtei Comisia locala Bocsig solicita respingerea acestei cereri, apreciind ca nu are relevanta în cauza în conditiile în cere nu s-a facut dovada existentei cererii depuse de reclamanta pentru a i se reconstitui dreptul de proprietate.

Instanta respingere cererea de probatiune formulata de reclamanta, având în vedere ca nu s-au depus obiectivele expertizei, în acest sens art.4 alin.1 dispunând ca expertiza tehnica nu va fi încuviintata decât daca partea solicitanta depune în sedinta publica respectiva obiectivele de expertiza solicitate, fiind acordat un termen în acest sens, reprezentanta reclamantei depunând la dosar doar un foto-ortoplan parcelar.

Se pune în discutie cererea de probatiune testimoniala, formulata de reclamanta la data de 9 mai 2011, respectiv cu martorul S. A., cu privire la identificarea terenului ce face obiectul cauzei, reprezentantul reclamnti în substituire aratând ca sustine acesta cerere.

Reprezentanta pârâtei Comisia locala Bocsig consilier juridic A. T. F. solicita respingerea cererii ca inadmisibila.

Asupra cererii de probatiune testimoniala, în raport de obiectul cauzei, respectiv ca se solicita obligarea comisiilor pârâte la punerea efectiva în posesie si la emiterea titlului de proprietate, iar potrivit prevederilor art.6 din Legea nr.1/2000 cu modificarile ulterioare: ,, La stabilirea, prin reconstituire, a dreptului de proprietate pentru terenurile agricole si forestiere, în conformitate cu prevederile prezentei legi, comisiile comunale, orasenesti, municipale si comisiile judetene, constituite potrivit legii, vor verifica în mod riguros existenta actelor doveditoare prevazute la art. 9 alin. (5) din Legea nr.18/1991, republicata, precum si pertinenta, verosimilitatea, autenticitatea si concludenta acestor acte, tinându-se seama si de dispozitiile art. 11 alin. (1) si (2) din aceeasi lege, iar în situatia în care nu mai exista înscrisuri doveditoare, proba cu martori este suficienta în reconstituirea dreptului de proprietate când aceasta se face pe vechile amplasamente si când martorii ce le recunosc sunt proprietarii vecini sau mostenitorii lor, pe toate laturile terenului pentru care s-a cerut reconstituirea,, rezultând astfel ca, în materie funciara probele testimoniale sunt admisibile la stabilirea a dreptului de proprietate prin reconstituire, fiind conditionate totodata de întrunirea cumulativa a altor conditii : reconstituirea se face pe vechile amplasamente si când martorii sunt proprietarii vecini sau mostenitorii lor, pe toate laturile terenului pentru care s-a cerut reconstituirea.

Prin urmare, în raport de cele retinute, potrivit prevederilor Titlului XIII din Legea nr.247/2005 dispozitiile procedurale de solutionare a litigiilor funciare, inclusiv în materie de admisibilitate a cererilor de probatiune în materie funciara au un caracter derogatoriu de la dispozitiile comune reglementate de codul de procedura civila, instanta respinge cererea de probatiune testimoniala.

Reprezentantul reclamantei si al pârâtei Comisia locala Bocsig arata ca nu mai au de formulat alte cereri.

Nemaifiind alte cereri, instanta declara încheiata faza probatorie si acordul cuvântul asupra exceptiei si asupra dezbaterii cauzei pe fond.

Reprezentantul reclamantei avocat B. D. în substituirea titularei avocat B. F. C. solicita respingerea exceptiei lipsei calitatii procesual pasive a pârâtei Comisia locala Bocsig si admiterea cererii astfel cum a fost formulata, potrivit înscrisurilor depuse la dosar apreciind ca s-a facut dovada proprietatii reclamantei cu privire la suprafata de 1,74 ha., teren drept dovada cele doua comisii pârâte nu s-au opus, potrivit întâmpinarilor formulate, doar Comisia Locala Bocsig a formulat opozitie.

Solicita si cheltuieli de judecata.

Consilier juridic A. T. F., în reprezentarea pârâtei Comisia locala Bocsig solicita admiterea exceptiei lipsei calitatii procesual pasive pentru motivele aratate în întâmpinare si respingerea actiunii formulate de reclamanta ca inadmisibila, având în vedere ca reclamanta si nici antecesorii sai nu au solicitat niciodata reconstituirea dreptului de proprietate cu privire la suprafata pretinsa, potrivit prevederilor legii fondului funciar, astfel ca nu exista suport legal de admitere a cererii, doar persoanele carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate putând fi puse în posesie, si li se emite titlu de proprietate.

Cererea este scutita de plata taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar potrivit art.15 din Legea nr.146/1997 republicata si Titlului VI pct.43 din Legea nr.247/2005.

J U D E C A T A,

Constata ca prin cererea înregistrata la aceasta instanta la data de .. 2011, scutita de plata taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar reclamanta D. A., a solicitat în contradictoriu cu pârâtele Comisia Judeteana Arad pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, Comisia Locala Bocsig pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor si Comisia locala pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Carand, ca prin sentinta ce se va pronunta sa fie obligata pârâta Comisia locala Bocsig pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor sa elibereze titlul de proprietate pentru suprafata de 1,74 ha în Lunca Carand, în favoarea reclamantei în calitate de descendent a proprietarului tabular, iar pe pârâta Comisia locala pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Carand, sa puna la dispozitia Comisiei locale de fond funciar Bocsig, dosarul nr..., cuprinzând întreaga documentatie care a stat la baza cererii depuse în baza Legii 18/1991 de catre petenta, în vederea retrocedarii terenului descris mai sus.

Prin aceiasi actiune reclamanta a solicitat sa fie obligate pârâtele sa execute de îndata emiterea si înmânarea titlului de proprietate, conform adeverintei nr.../11.03.1991 si conform folosintei faptice precum si punerea efectiva în posesie a reclamantei asupra suprafetei de 1,74 ha teren arabil situat în Lunca Carand.

De asemenea a solicitat obligarea pârâtelor la plata cheltuielilor de judecata, în cazul în care se opun.

În fapt a aratat ca reclamanta este mostenitoare în calitate de nepoata de fiica a proprietarului tabular B. F., întabulat în CF nr.. Carand, cu nr.top.., care a fost bunicul reclamantei din partea mamei sale, precum si în calitate de nepoata de sora a numitului B. I. care a fost fratele lui B. F., decedat fara descendenti.

Reclamanta a mai aratat ca a formulat în temeiul Legii 18/1991 cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate dupa autorii aratati mai sus pentru suprafata de 1,74 ha teren arabil, situat în Lunca Carand pe care a depus-o la Comisia locala Carand, eliberându-i-se adeverinta nr../11.03.1991, data de la care foloseste acest teren, pentru care a platit impozitele si taxele locale.

Totodata, a aratat ca odata cu regularizarea, datorita situatiei economico-administrative, terenul a trecut în patrimoniul administrativ al satului Rapsig, din comuna Bocsig, motiv pentru care Comisia locala de Fond funciar Carand nu i-a mai eliberat titlul de proprietate asupra acestui teren.

Reclamanta a precizat ca potrivit art. 33 din Legea 1/2000 actualizata ,, Pot cere reconstituirea dreptului de proprietate si fostii proprietari carora li s-au respins cererile sau li s-au modificat sau anulat adeverintele de proprietate, procesele verbale de punere în posesie sau titlurile de proprietate, prin nesocotirea prevederilor art.III din Legea nr.169/1997.Cererile de reconstituire a dreptului de proprietate se considera a fi depuse în termen chiar daca acestea au fost depuse la alte comisii decât cele competente potrivit legii, aceste comisii vor trimite cererile din oficiu, comisiilor competente, înstiintând despre acest lucru si persoanele îndreptatite. Persoanele fizice si persoanele juridice care nu au depus în termenele prevazute de Legea nr.169/1997 si de prezenta lege, cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate sau, dupa caz, actele doveditoare, pot formula astfel de cereri pâna la 30 noiembrie 2005 inclusiv. În cazul formelor asociative prevazute la art. 26 alin.(1) din lege, aflate în curs de constituire, cererea poate fi formulata de comitetul ad-hoc de initiativa”. Comisia locala de fond funciar Carand, avea obligatia sa transmita întreg dosarul administrativ catre Comisia locala de fond funciar Bocsig în vederea solutionarii cererii, dar întrucât acest lucru nu s-a facut a fost nevoita sa formuleze prezenta actiune.

De asemenea, ca proprietarul tabular de carte funciara B. F. este tatal mamei sale M. M., nascuta B., care a decedat în data 19.02.1996, fara alti descendenti, ea fiind singura, iar B.I. este fratele lui B. F., care a decedat la data de 15.12.1984, fara descendenti directi, la mostenirea caruia a venit mama sa în calitate de nepoata de frate.

Fata de împrejurarea ca mama sa, a decedat la data de 07.01.1994, reclamanta este singura ei mostenitoare si singura care este îndreptatita sa i se reconstituie dreptul de proprietate asupra terenului descris mai sus, cu precizarea ca din anul 1991 atât mama sa cât si ea, împreuna cu familia folosesc acest teren, conform vechiului amplasament, achitând impozitele si taxele locale pentru acesta.

În fine, a invocat prevederile art.64 din Legea nr.18/1991 republicata :,, în cazul în care comisia locala refuza înmânarea titlului de proprietate emis de comisia judeteana sau punerea efectiva în posesie, persoana nemultumita poate face plângere la instanta în a carei raza teritoriala este situat terenul. Daca instanta admite plângerea, primarul va fi obligat sa execute de îndata înmânarea titlului de proprietate, sau, dupa caz punerea efectiva în posesie sub sanctiunea condamnarii la daune cominatorii pentru fiecare zi de întârziere,anume stabilite de instanta”.

Cererea s-a întemeiat în drept potrivit prev.art.33 din Legea nr.1/2000 actualizata, art.64 din Legea nr.18/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Pârâta Comisia judeteana Arad pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor prin întâmpinarea depusa la fila 16 dosar a aratat ca nu se opun admiterii actiunii reclamantei, în ceea ce priveste capatul de cerere pentru emiterea titlului de proprietate, însa numai dupa îndeplinirea de catre Comisia locala Bocsig a operatiunilor privind punerea în posesie si întocmirea documentatiei necesare emiterii titlului de proprietate, cu motivarea ca ,,obligatia pârâtei Comisia judeteana de fond funciar Arad de emitere a titlului de proprietate în favoarea reclamantei pentru suprafata din litigiu este un a subsidiara,secundara, operatiunii de punere în posesie a reclamantei potrivit disp.art.5 lit.i), conform carora ,, comisiile comunale pun în posesie, prin delimitare în teren, persoanele îndreptatite sa primeasca terenul”, raportat la disp.art.36 alin1, teza 1 din Regulamentul aprobat prin HG nr.890/2005.

Pârâta Comisia Locala Bocsig pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, atât prin întâmpinarea depusa la filele 18-20 cât si prin concluziile puse în instanta au invocat pe cale de exceptie lipsa calitatii procesual pasive a acesteia, întrucât nu s-a facut dovada ca terenul a carui reconstituire se solicita, se afla pe teritoriul administrativ al comunei Bocsig, neavând nici o obligatie raportat la obiectul cauzei.

Totodata a aratat ca nu a fost sesizata niciodata de catre Comisia locala Carand, iar daca s-a formulat cerere de catre reclamanta, nu a fost transferata niciodata, luând cunostinta despre sustinerile reclamantei conform carora terenul în cauza se afla din punct de vedere teritorial-administrativ pe raza comunei Bocsig, doar cu ocazia primirii citatiei si a exemplarului doi al actiunii.

Cu privire la cererea depusa la dosarul cauzei, formulata de M. C.-tatal reclamantei, a aratat ca nu priveste terenul în suprafata de 1,74 ha înscris în CF nr.. Carnad, avându-l ca proprietar tabular pe B. F., lucru ce nu ar fi fost posibil în conditiile în care titularul cererii M. C. nu are calitatea de succesor al proprietarului tabular, fiind tatal sotiei sale M. M. si ca aceasta suprafata nu se regaseste niciunde în cuprinsul cererii, pentru fiecare din parcelele solicitate fiind eliberat un titlu de proprietate.

Exceptia lipsei calitatii procesual pasive a pârâtei Comisia Locala Bocsig pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor a fost unita cu fondul cauzei la termenul din 23 mai 2011.

Pârâta Comisia Locala Carand pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, atât prin întâmpinarea depusa la filele 21-22 dosar a aratat ca nu se opune admiterii actiunii formulate de reclamanta, aratând în fapt ca terenul solicitat de reclamanta a apartinut defunctului B. F., din satul Nermis, nr.., teren care se afla pe teritoriul administrativ al comunei Bocsig, asa cum rezulta din adeverinta eliberata de Primaria comunei Carand, nr../11.03.1991.

Totodata, a aratat ca potrivit adeverintei nr../29.08.1990 emisa de Primaria comunei Archis, depusa în baza Legii 18/1991 de catre d-l M. C., tatal reclamantei suprafata de 1,74 ha teren situat în Lunca Carand, apartine numitei M. M., fiica defunctului B. F. si mama reclamantei, dar tatal reclamantei a depus cererea nr../26.02.1991 privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, ulterior fiind emisa adeverinta nr../11.03.1991 de catre Primaria comunei Carand.

Pentru solutionarea cererii în probatiune s-au depus: înscrisuri filele 5-10, 23-28, 35-44, 48-54, respectiv 61-68 dosar, întâmpinare pârâta Comisia judeteana Arad fila 16, pârâta Comisia locala Bocsig filele 18-20,pârâta Comisia locala Carand filele 21-22 dosar,delegatie reprezentare pârâta Comisia locala Bocsig fila 30, împuternicire avocatiala pentru reprezentare reclamanta fila 31 si note scrise filele 57-58 dosar.

Examinând cererea reclamantei,si cu privire la exceptia lipsei calitatii procesual pasive a pârâtei Comisia Locala Bocsig pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, pe baza probelor administrate, a dispozitiilor legale aplicabile instanta retine în fapt urmatoarele :

Asupra imobilului din CF nr.. Carand cu nr.top.., apar ca proprietar tabular B. F., în cota de 2/3 parti, respectiv B. I., în cota de1/3 parti.

Reclamanta D. A. este fiica autoarei M. M., nascuta B., decedata la data de 07.01.1994, aceasta fiind fiica autorului B. F. astfel ca este justificata calitatea procesual activa a reclamantei.

Prin cererea formulata la data de 26.02.1991, în temeiul Legii nr.18/1991 în forma initiala, cu nr.., dosar administrativ .., la Consiliul Popular Carand, copie fila 24 dosar, M. C.-tatal reclamantei D. A. a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate cu privire la imobilele terenuri dupa cum urmeaza: Tîrseli-3,04 ha., Rîturi-0,43 ha., Valea Budesti-0,58 ha, Toplita-1,82 ha., Deal Hurgescu-0,1 ha., Rîturi Dinde 0,15 ha. , respectiv Curti-0,28 ha., în total 6,15 ha.

Ori, dupa cum rezulta din relatiile solicitate la cele doua comisii locale, fila 18 si 48 dosar, rezulta ca reclamanta nu a depus cerere, în nume propriu sau mostenitoare a celor doi proprietari tabulari B. F. si B. I., pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenul din ,,Lunca Teuz,, de 1,74 ha., astfel ca nu a fost pusa în posesie cu aceasta suprafata.

Potrivit prev.art.8 din Legea 18/1991 republicata,,Stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor care se gasesc în patrimoniul cooperativelor agricole de productie se face în conditiile prezentei legi, prin reconstituirea dreptului de proprietate sau constituirea acestui drept, la cerere.,,

Potrivit art.64 din aceiasi lege:,, În cazul în care comisia locala refuza înmânarea titlului de proprietate emis de comisia judeteana sau punerea efectiva în posesie, persoana nemultumita poate face plângere la instanta în a carei raza teritoriala este situat terenul. Daca instanta admite plângerea, primarul va fi obligat sa execute de îndata înmânarea titlului de proprietate sau, dupa caz, punerea efectiva în posesie, sub sanctiunea condamnarii la daune cominatorii pentru fiecare zi de întârziere, anume stabilite de instanta.,,

Art.11 din HG nr.890/2005, prescriu ca:,, Potrivit prevederilor legale, stabilirea dreptului de proprietate se face numai la cerere, formulata de fiecare persoana îndreptatita, personal sau prin mandatar. Când sunt mai multi mostenitori cererea se poate face si în comun, fiind semnata de fiecare dintre ei.,,

Rezulta ca, pentru imobilele terenuri ce cad sub incidenta prevederilor Legii nr.18/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, reconstituirea dreptului de proprietate se face numai la cerere, cerere formulata dupa caz, în nume propriu sau în calitate de mostenitor al proprietarului decedat.

Dupa depunerea cererii, analizarea temeiniciei acesteia se face de comisia locala în a carei raza teritoriala este situat terenul si prin înscrierea în anexa corespunzatoare, prevazuta de Regulamentul privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin HG nr.890/2005.

De asemenea, potrivit art.79 si urmatoarele din acelasi act normativ,, în toate cazurile prevazute de Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, comisiile comunale, orasenesti sau municipale si cele judetene vor verifica existenta cererilor si actele doveditoare prevazute la art. 9 alin. (5) din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si pertinenta, verosimilitatea, autenticitatea si concludenta acestor acte. Dupa analizarea si verificarea cererilor si a actelor doveditoare persoanele fizice si juridice îndreptatite se înscriu de catre comisiile locale în anexele nr. 22 - 49 în termen de 45 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentului regulament. Anexele se afiseaza în locuri vizibile la sediul primariilor localitatilor, pentru informarea celor interesati, în cadrul aceluiasi termen. Cererile însotite de actele doveditoare, împreuna cu anexe se înainteaza de presedintele comisiei locale la comisia judeteana pentru verificarea si validarea acestora, în termen de cel mult 45 zile de la data înregistrarii de catre petent. Persoanele nemultumite vor proceda conform dispozitiilor procedurale prevazute la art. 51 - 59 din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.,,

În fine, art.34 si urmatoarele din HG nr.890/2005, dispun ca,, punerea în posesie se face prin întocmirea procesului-verbal, conform machetelor prevazute în anexa nr. 19, si prin semnarea acestuia. Un exemplar al procesului-verbal se înmâneaza proprietarului împreuna cu schita terenului. Pe baza documentatiilor înaintate de comisiile locale, care cuprind anexele validate, planurile parcelare, procesele-verbale de punere în posesie si schitele terenurilor, comisia judeteana emite titlurile de proprietate.,,

Din aceste dispozitii legale rezulta astfel ca, punerea efectiva în posesie si eliberarea titlului de proprietate se face doar persoanelor îndreptatite carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate în temeiul legislatiei funciare.

Cu privire la exceptia lipsei calitatii procesual pasive a pârâtei Comisia locala Bocsig pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, instanta retine ca la nivelul acestei comisii nu a fost formulata o astfel de cerere, nici cu privire la reconstituirea dreptului de proprietate, nici cu privire la punerea în posesie pentru suprafata de 1,74 ha teren din locul numit ,,Lunca Teuz”, care sa justifice atragerea în litigiu a acestei comisii, în conformitate cu disp.art.5 lit.c din HG nr.890/2005, astfel ca exceptia apare ca neîntemeiata, urmând a fi admisa.

În conditiile în care, reclamanta nu face dovada ca i s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafata de 1,74 ha teren din ,,Lunca Teuz”, nefiind facuta de altfel nici dovada formularii prin cerere a reconstituirii dreptului de proprietate pentru aceiasi suprafata, nici în nume propriu, nici în calitate de mostenitoare dupa proprietarii tabulari, neexistând deci temei juridic de obligarea comisiilor pârâte la punerea în posesie, întocmirea documentatiei necesare emiterii titlului de proprietate si eliberarii titlului de proprietate, cererea apare ca nefondata.

Faptul ca reclamanta poseda suprafata solicitata nu poate justifica o atare cerere, în materie funciara dispozitiile fiind imperative cu privire la formularea cererii, iar dupa formularea unei atare cereri, actele administrativ jurisdictionale pot fi contestate în instanta, potrivit prevederilor art.51 si urmatoarele din Legea nr.18/1991 republicata, ceea ce nu este cazul în speta, reclamanta neavând reconstituit dreptul de proprietate cu privire la suprafata asupra careia solicita a fi pusa în posesie.

Pe cale de consecinta, fata de prev.art.8, art.64 din Legea 18/1991, republicata, prev. art.5, 13, 36 art.79 din HG nr.890/2005, urmeaza a se admite exceptia lipsei calitatii procesual pasive invocate de Comisia Locala Bocsig pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, si a se respinge ca nefondata cererea formulata de reclamanta.

Vazând ca nu s-au solicitat si justificat cheltuieli de judecata, în drept prev.art.274 c.pr.civ. urmeaza a nu fi acordate.

Pentru aceste, motive, în numele legii,

H O T A R A S T E,

Admite exceptia lipsei calitatii procesual pasive invocate de Comisia Locala Bocsig pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor.

Respinge cererea formulata de reclamanta D. A., împotriva pârâtelor Comisia Judeteana Arad pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor si Comisia locala pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Carand, pentru obligatia de a face, punere în posesie, eliberare titlu de proprietate.

Fara cheltuieli de judecata.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica din 23 mai 2011.

Judecator, Grefier,

Vezi şi alte speţe de drept civil:

Comentarii despre Stabilirea dreptului de proprietate, obligaţia de a face, punere în posesie, eliberare titlu de proprietate Fondul funciar