Uzucapiune. Decretul-Lege nr. 115/1938

Din adeverinţele eliberate de Primăria S., precum şi depoziţiile martorilor audiaţi, rezultă indubitabil că, în anul 1960, pe terenul achiziţionat anterior, reclamantul a edificat o casă şi anexele gospodăreşti, existente şi în prezent. De la data achiziţionării, terenul a fost în posesia continuă, neîntreruptă şi sub nume de proprietar a reclamantului, iar în tot cursul judecării cauzei pârâţii nu au dovedit existenţa unei cauze de tulburare, întrerupere sau clandestinitate a posesiunii exercitate de reclamant, cauze prevăzute de art. 1848, 1849, 1851 şi 1852 Cod civil. în această situaţie, apar nefondate criticile cuprinse în notele depuse de pârâţii intimaţi M.V. şi E. Reclamantul a susţinut constant că acest imobil s-a aflat în posesia mamei sale, iar de la decesul acesteia, posesiunea a fost exercitată de reclamant în condiţiile indicate anterior.

în cauză este incident art. 1860 Cod civil, care prevede posibilitatea invocării de către posesor a posesiunii exercitate de autorul său solicitând joncţiunea acestora. Este lipsă de relevanţă susţinerea intimaţilor pârâţi, conform căreia, de la moartea mamei reclamantului nu au trecut 20 de ani şi nu se poate constata dobândirea prin împlinirea termenului a prescripţiei achizitive, din moment ce art. 1860 cod civil invocat anterior dă posibilitatea reclamantului să solicite reuniunea celor două posesiuni în beneficiul constatării dreptului său.

Este lipsită de relevanţă susţinerea conform căreia, alături de reclamant, la succesiunea mamei acestuia mai vin şi alte persoane, din moment ce posesiunea asupra imobilului cu datele de carte funciară descrise anterior a fost în posesiunea reclamantului, iar în conformitate cu dispoziţiile art. 1854 Cod civil, se prezumă că această posesiune a fost efectuată pentru sine, bunul nu face parte din categoria celor cuprinse în art. 1853 teza ultimă Cod civil.

Având în vedere starea de fapt rezumată anterior, instanţa de recurs constată că în cauză sunt întrunite condiţiile cerute de art. 1847 Cod civil, în conformitate cu dispoziţiile art. 27, 28 din Decretul-Lege nr. 115/1938, reclamantul a dobândit prin prescripţie achizitivă dreptul de proprietate asupra terenului deschis în petitul acţiunii, terenul pe care a edificat casă şi anexele gospodăreşti. în raport de această constatare, instanţa stabileşte că recursul reclamantului este întemeiat şi, în consecinţă, va admite acest recurs, modificând integral hotărârea pronunţată anterior în cauză, în sensul admiterii acţiunii reclamantului, cu obligarea intimaţilor la cheltuielile de judecată reprezentând onorariu de avocat în această fază procesuală, cum rezultă din împuternicirea depusă.

Curtea de Apel Tg. Mureş, decizia civilă nr. 1291 din 20 noiembrie 2003

Vezi şi alte speţe de drept civil:

Comentarii despre Uzucapiune. Decretul-Lege nr. 115/1938