Uzucapiune (Prescripţia achizitivă)

R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI JUDETUL BACAU

Dosar nr. 6054/270/2011 uzucapiune

înreg. 05.10.2011

Sentinta civila nr. 2249

Sedinta publica din data de 12.07.2012

Completul de judecata format din:

Presedinte – ….

Grefier – …….

Astazi a fost pe rol judecarea cauzei civile formulata de reclamanta Parohia ……. împotriva pârâtei Unitatea Administrativ Teritoriala …., având ca obiect uzucapiune.

La apelul nominal facut în sedinta publica s-a prezentat avocat … pentru reclamanta, lipsa pârâta.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, care învedereaza:

- cauza are ca obiect „uzucapiune”,

- se afla la al optulea termen de judecata,

- procedura legal îndeplinita;

- lipseste dovada publicarii în M.O.

- stadiul procesual fond, dupa care,

Aparatorul reclamantei depune dovada publicarii procesului prin în MO, arata ca nu are alte cereri de formulat.

În temeiul art. 167 alin. 1 Cod procedura civila instanta încuviinteaza pentru parti proba cu înscrisurile depuse la dosar, apreciind-o pertinenta, concludenta si utila solutionarii cauzei.

Nemaifiind cereri de formulat, exceptii de invocat ori probe de administrat, constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fond.

Aparatorul reclamantei solicita admiterea actiunii, a se constata ca reclamanta a dobândit prin uzucapiune 3 bunuri imobile, fara cheltuieli de judecata.

Dezbaterile fiind terminate,instanta retine cauza spre solutionare.

I N S T A N T A

Deliberând, asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele;

Prin cererea înregistrata la data de 05.10.2011, sub nr. 6054/270/2011 reclamanta Parohia .. cartier …, cu sediul în strada ….. a solicitat, în contradictoriu cu pârâta Unitatea Administrativ Teritoriala .. judetul … sa se constate ca este proprietara prin uzucapiune a suprafetei de 2908 mp teren curti constructii împreuna cu Biserica ….., clopotnita si asezamântul social, situate în intravilanul municipiului …, Cartierul …., str. …. si 2013 mp teren pe care se afla cimitirul Bisericii ….. împreuna cu casa parohiala compusa din 3 încaperi, baie, bucatarie, hol acoperita cu tabla construita din chirpici, o magazie din scândura cu 3 încaperi acoperita cu azbest, fântâna si împrejmuirile din plasa si fier forjat, bunuri situate în intravilanul municipiului ……, Cartierul ….. str. ……, fara cheltuieli de judecata.

Actiunea este scutita de plata taxelor de timbru.

În motivarea actiunii reclamanta arata ca prima biserica parohiala a fost construita în anul 1801, iar în anul 1929 a fost refacuta partial. În anul 1994-1999 acoperisul a fost înlocuit în întregime, acest locas suferind în cursul a 200 de ani multe transformari. Odata cu înfiintarea locasului de culte s-a stabilit si suprafata de 2012 mp pe care se afla cimitirul si casa parohiala. În toata aceasta perioada, reclamanta a exercitat o posesie utila, netulburata, publica.

Reclamanta si-a întemeiat actiunea pe prevederile art. 1890 si urmatoarele din vechiul cod civil anexând în copie inventarul bisericesc, copiile tuturor titlurilor de proprietate ale vecinilor care se învecineaza cu terenul parohiei si doua schite cadastrale.

Pârâta a formulat întâmpinare, lasând la aprecierea instantei daca actele depuse de reclamanta întrunesc conditiile prevazute de art. 1863 si urmatoarele din Cod civil.

În cauza s-au administrat probe cu înscrisuri, martori si s-a efectuat o expertiza topo – cadastrala, probatorii din analiza carora instanta retine urmatoarele:

Uzucapiunea este un mod de dobândire a proprietatii sau a altor drepturi reale cu privire la un lucru, prin posedarea neîntrerupta a acestui lucru în tot timpul fixat de lege.

Pot fi dobândite prin uzucapiune dreptul de proprietate privata si dezmembramintele acestuia, uzufructul, uzul, abitatia, servitutiile, daca sunt continue si aparente si superficia. Uzucapiunea nu se poate aplica în privinta bunurilor imobile proprietate publica pentru ca atât Constitutia, cât si dispozitiile cuprinse în alte legi prevad ca acestea sunt inalienabile si imprescriptibile.

Reclamanta invoca uzucapiunea de 30 de ani.

Aceasta uzucapiune este recunoscuta de art. 1890 Cod civil în favoarea posesorului bunului care poate „prescrie prin 30 de ani (…) fara sa fie obligat a produce vreun titlu si fara sa i se poata opune reau-credinta”.

Rezulta ca, spre a putea dobândi proprietatea bunului prin uzucapiunea prelungita, posesorul trebuie sa îndeplineasca doua conditii:

a) sa posede bunul în tot timpul prezent de lege, adica 30 de ani;

b) posesia sa fie utila, adica neafectata de vreun viciu. Mai mult, regularitatea posesiei, adica faptul ca ea este utila, se prezuma. Urmeaza ca cel care afirma ca, posesia invocata este afectata de un viciu sa faca aceasta dovada.

Prima biserica parohiala a fost construita în anul 1801, din paianta, pe mosia Slobozia ce apartinea proprietarului ….. În anul 1929 aceasta a fost refacuta partial. În anul 1941 în urma raportului catre comisia monumentelor bisericesti s-a hotarât refacerea biserici, însa lucrarile n-au fost finalizate din cauza razboiului si a foametei din 1946-1947.

În perioada 1994-1999, acoperisul bisericii a fost înlocuit în întregime, iar deasupra pridvorului s-a ridicat o noua clopotnita. În curtea bisericeasca se mai afla o clopotnita si o cladire cu destinatie de asezamânt social. Odata cu înfiintarea acestui locas de cult s-a stabilit si terenul în suprafata de 2013 mp pentru cimitir si casa parohiala construita în 1972 dupa ce a fost demolata casa veche din 1929.

Din declaratiile martorilor … si …. rezulta faptul ca în .. a fost întotdeauna o singura Biserica, biserica ce este asezata pe o mosie boiereasca.

Pârâta nu a dovedit ca posesia reclamantului este viciata.

Expertiza topo cadastrala efectuata în cauza a concluzionat ca suprafata ocupata de reclamanta se compune din 2013 mp teren din care 883 mp teren curti constructii si 1130 mp teren arabil, precum si suprafata de 2908 mp din care 159 mp teren curti constructii pe care se afla asezamântul social, 513 mp teren curti constructii pe care se afla biserica si clopotnita si 2236 mp teren curti constructii pe care se afla cimitirul.

Fata de cele de mai sus si de dispozitiile art. 1890 din vechiul Cod civil, instanta va admite actiunea si va constata ca reclamanta este proprietara, prin uzucapiune, asupra suprafetelor de 2908 mp teren curti constructii împreuna cu Biserica ….., clopotnita si asezamântul social, situate în intravilanul municipiului …., Cartierul …. str. ….. (conform schitei nr. 2 a raportului de expertiza întocmit de ing. …) si 2013 mp teren pe care se afla cimitirul Bisericii …….. împreuna cu casa parohiala compusa din 3 încaperi, baie, bucatarie, hol acoperita cu tabla construita din chirpici, o magazie din scândura cu 3 încaperi acoperita cu azbest, fântâna si împrejmuirile din plasa si fier forjat, bunuri situate în intravilanul municipiului …., Cartierul …, str. …, (conform schitei nr. 1 a raportului de expertiza întocmit de ing. ..)

Se va lua act ca reclamanta nu a solicitat cheltuieli de judecata.

Pentru aceste motive

În numele Legii

H O T A R A S T E:

Admite actiunea formulata de reclamanta Parohia …., cartier ….., cu sediul în ….. în contradictoriu cu Unitatea Administrativ Teritoriala ….., judetul …

Constata ca reclamanta este proprietara suprafetelor de 2908 mp teren curti constructii împreuna cu Biserica …., clopotnita si asezamântul social, situate în intravilanul municipiului …, Cartierul … …(conform schitei nr. 2 a raportului de expertiza întocmit de ing. …..) si 2013 mp teren pe care se afla cimitirul Bisericii … împreuna cu casa parohiala compusa din 3 încaperi, baie, bucatarie, hol acoperita cu tabla construita din chirpici, o magazie din scândura cu 3 încaperi acoperita cu azbest, fântâna si împrejmuirile din plasa si fier forjat, bunuri situate în intravilanul municipiului … Cartierul …., str. …, (conform schitei nr. 1 a raportului de expertiza întocmit de ing. …..).

Ia act ca reclamanta nu a solicitat cheltuieli de judecata.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi, 12.07.2012.

Presedinte, Grefier,

Vezi şi alte speţe de drept civil:

Comentarii despre Uzucapiune (Prescripţia achizitivă)