Contestaţie la executare

R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 5580/270/2011 contestatie la executare

Înreg. 12.09.2011

SENTINTA CIVILA NR. 3603

Sedinta publica din data de 23 noiembrie 2011

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN :

Presedinte - ……….

Grefier - ……

Pe rol fiind judecarea contestatiei la executare promovata de contestatoarea …. în contradictoriu cu intimata Banca .…….. Sucursala …

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns din partea intimatei – consilier juridic …., lipsa fiind contestatoarea.

Procedura legal îndeplinita.

S-a expus referatul cauzei de grefierul de sedinta care învedereaza ca:

- s-a pus în vedere contestatoarei sa depuna la dosar dovada achitarii cautiunii în cuantum de 24.008 lei, pentru capatul de cerere privind suspendarea executarii silite;

- prin fax contestatoarea a depus cerere prin care invoca exceptiile necompetentei materiale a Judecatoriei Onesti, inadmisibilitatii executarii silite si exceptia lipsei de interes a executarii silite.

Consilier juridic …. pentru intimata, depune dosarul de executare în întregime.

Instanta constata ca în cauza contestatoarea nu a facut dovada achitarii cautiunii în cuantum de 24.008 lei stabilita de instanta, asa cum i s-a pus în vedere, facându-se si adresa în acest sens.

Instanta pune în discutie exceptia necompetentei materiale a Judecatoriei Onesti, invocata de contestatoare prin nota depusa la dosar.

Consilier juridic …. pentru intimata, solicita respingerea exceptiei, competenta este Judecatoria Onesti.

Instanta respinge exceptia, titlul executoriu ce face obiectul dosarului de executare nr. 362”b”/2011 este contract de garantie imobiliara si nu Bilet la Ordin.

Instanta pune în discutie exceptia inadmisibilitatii executarii silite, invocata de contestatoare prin nota depusa la dosar.

Consilier juridic ……. pentru intimata, solicita respingerea exceptiei, aceasta executare nu vizeaza societatea în insolventa, executarea este îndreptata împotriva garantului ipotecar.

Instanta respinge exceptia inadmisibilitatii executarii silite.

Instanta pune în discutie exceptia lipsei de interes în promovarea executarii silite, invocata de contestatoare prin nota depusa la dosar.

Consilier juridic …. pentru intimata, solicita respingerea exceptiei.

Instanta respinge exceptia lipsei de interes în promovarea executarii silite.

Consilier juridic … pentru intimata, arata ca nu are alte cereri de formulat.

Nemaifiind cereri noi de formulat, exceptii de invocat sau probe de administrat, instanta constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fondul cauzei.

Consilier juridic ….. pentru intimata, solicita respingerea contestatiei, respingerea tuturor exceptiilor si va depune concluzii scrise pâna la sfârsitul sedintei de judecata.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de fata;

Constata ca ….. a formulat, în contradictoriu cu intimata Banca …… – Sucursala ….., contestatie la executare silita începuta la cererea Bancii ….., dosar de executare nr. 362 „b”/2011, solicitând anularea formelor de executare si executarea silita însasi, iar în conformitate cu art. 399 al. 21 Cod procedura civila sa se dispuna anularea încheierii prin care s-a dispus învestirea cu formula executorie, precum si întoarcerea executarii silite, daca va fi cazul.

A mai solicitat contestatoarea si suspendarea executarii cambiale pâna la solutionarea cauzei.

Contestatia a fost legal timbrata iar în motivare se arata ca debitorul principal, ……. se afla în procedura insolventei, contestatoarea, ca fidejusor, intrând sub incidenta dispozitiilor Legii nr. 85/2006.

În plus, debitul nu este cert, lichid si exigibil.

Contestatoarea si-a întemeiat contestatia pe dispozitiile art. 399 Cod procedura civila.

În cauza s-au administrat probe cu înscrisuri si s-a depus, în copie certificata, dosarul de executare silita nr. 362 „b”/2011, înregistrat la Banca ….., probatorii din analiza carora instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

Banca …. a solicitat executorului bancar …., din cadrul Corpului Executorilor Bancari ai acestei banci, declansarea executarii silite împotriva garantului ipotecar …..

Urmare aceste solicitari, executorul bancar a întocmit dosarul de executare silita nr. 362 „b”/2011 si a formulat la Judecatoria Onesti cerere de încuviintare a executarii silite împotriva garantului ipotecar, în baza titlului executoriu reprezentat de Contractul de credit nr. 1793/24.07.2008, modificat de Actele aditionale nr. I-III si Contractul de garantie imobiliara nr. 1793.1/24.07. 2008.

Judecatoria Onesti, prin Încheierea din data de 27.04.2011, pronuntata în dosarul nr. 2513/270/2011, a admis cererea si a încuviintat executarea silita a debitorilor …. si ……

În consecinta, executorul bancar a emis acte de executare silita.

Contestatoarea, prin nota depusa la dosar în data de 22.11.2011 prin compartimentul registratura al instantei, a invocat exceptia necompetentei materiale a Judecatoriei Onesti, motivat de faptul ca este avalist într-un Bilet la Ordin, lasat garantie bancii pentru garantarea unui contract de credit, contractat de ….., aflata în insolventa.

Astfel ca, executarea silita este inadmisibila, deoarece nu exista acordul administratorului judiciar si al Judecatorului sindic pentru executarea contestatoarei ca avalist al …...

De asemenea, a mai invocat contestatoarea si exceptia lipsei de interes a executarii silite, din moment ce, în conditiile art. 46 din Legea nr. 85/2006, chiar daca ar fi executata în calitate de avalist, platile facute în contul datoriei al societatii în insolventa ar fi nule.

Primele doua exceptii urmeaza a fi respinse pentru cele ce succed.

În primul rând este de observat faptul ca executarea silita împotriva contestatoarei – debitoare …. nu s-a declansat în baza unor titluri executorii reprezentate de bilete la ordin, în care contestatoarea are calitatea de avalist. Aceste bilete la ordin constituie titluri executorii într-un alt dosar de executare silita privind pe aceeasi debitoare, dosar înregistrat la intimata sub nr. 362 „c”/2011.

Asa cum s-a precizat mai sus, titlul executoriu în cauza de fata îl reprezinta Contractul de credit nr. 1793/24.07.2008, modificat prin Actele aditionale nr. I-III si Contractul de garantie reala imobiliara nr. 1793.1/24.07. 2008.

În contractul de credit aratat anterior, contestatoarea are calitatea de garant ipotecar pentru împrumutul acordat de intimata ……..

Principiul care domina raporturile dintre creditor si fidejusor este acela ca, în caz de neexecutare din partea debitorului, creditorul poate sa urmareasca direct pe fidejusor, pentru executarea creantei, fara ca aceasta urmarire sa fie conditionata de o prealabila urmarire a debitorului principal.

Nu mai putin, obligatia fidejusorului este o obligatie accesorie, subsidiara. De aici decurge posibilitatea pentru acesta de a invoca unele exceptii privind urmarirea initiata de creditor, dintre care doua sunt caracteristice pentru fidejusiune: beneficiul de discutie(urmarire) si beneficiul de diviziune.

Beneficiul de discutie este facultatea pe care legea o confera fidejusorului de a cere creditorului, care s-a îndreptat cu urmarirea împotriva sa, sa urmareasca mai întâi bunurile debitorului si numai dupa aceea, daca nu se va fi îndestulat, sa-l urmareasca pe el (art.1662 si 1665 din vechiul Cod civil).

Însa, nu se va putea invoca beneficiul de discutie daca fidejusorul a renuntat al acest beneficiu ori daca s-a obligat solidar cu debitorul principal, în acest caz fiind aplicabile regulile solidaritatii(art. 1662 din vechiul Cod civil).

Or, conform contractului de garantie imobiliara nr. 1793.1/24.07.2008, contestatoarea, în calitate de garant ipotecar, a renuntat expres la beneficiul de discutie si de diviziune si a garantat obligatia fata de banca solidar cu debitorul, pentru întreaga suma(art. VIII din contract).

Rezulta din cele ce preced ca exista interes din partea creditoarei – intimate pentru a declansa procedura executarii silite privind pe contestatoarea – debitoare, motiv pentru care se va respinge exceptia lipsei de interes formulata de contestatoare.

De asemenea, este de precizat si faptul ca titlul executoriu în cauza are acest caracter de la lege, fara a fi necesara învestirea sa cu formula executorie, astfel ca nu sunt incidente dispozitiile art. 399 al. 21 din Codul de procedura civila.

Privitor la sustinerea contestatoarei ca debitul nu ar fi cert, lichid si exigibil, instanta constata ca acesta îndeplineste aceste conditii, asa cum rezulta din art. III din contractul de garantie imobiliara nr. 1793.1/24.07.2008.

Pentru capatul de cerere privind suspendarea executarii silite, contestatoarea nu a facut dovada achitarii cautiunii stabilite de instanta.

Fata de cele de mai sus si de dispozitiile art. 399 si urm. din Codul de procedura civila urmeaza a se respinge contestatia la executare, precum si capatul de cerere privind suspendarea executarii silite.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E :

Respinge exceptiile.

Respinge contestatia la executare formulata de ……, domiciliata în …….., în contradictoriu cu intimata Banca … – Sucursala ……, cu sediul în …

Respinge capatul de cerere privind suspendarea executarii silite.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi, 23 noiembrie 2011.

PRESEDINTE, GREFIER,

Vezi şi alte speţe de drept comercial:

Comentarii despre Contestaţie la executare