Înlocuirea administratorului judiciar desemnat cu titlu provizoriu.Admisibilitate. Chemare în judecată (acţiuni, cereri)

Înlocuirea administratorului judiciar desemnat cu titlu provizoriu.Admisibilitate.

În raport de aceste dispoziţii, instanţa constată că în speţa de faţă administratorul judiciar desemnat provizoriu de către judecătorul-sindic a fost confirmat de către Adunarea creditorilor, fiind incidente prevederile art.19 alin.2) teza finală din lege.

În cadrul acestei adunări, însăşi creditoarea ce deţinea mai mult de 50% din valoarea creanţelor a fost de acord cu menţinerea administratorului desemnat cu titlu provizoriu prin sentinţa de deschidere a procedurii insolvenţei.

Prin urmare, nu se mai putea proceda la emiterea unei decizii în temeiul prevederilor art.19 alin.21, atâta timp cât legiuitorul dă posibilitatea acestui creditor de a desemna un alt administrator judiciar numai în locul celui desemnat cu titlu provizoriu.

Cum la data de 20.12.2011 în procedura insolvenţei privind pe debitoarea SC I SRL nu mai exista un administrator judiciar provizoriu, întrucât aceste fusese confirmat în Adunarea creditorilor din data de 23.02.2011, cererea formulată de creditoarea DGFP VÂLCEA apare ca inadmisibilă.

O altă interpretare ar conduce la eludarea dispoziţiilor art. 22 din lege referitoare la înlocuirea administratorului judiciar.

Faţă de cele reţinute mai sus, cererea DGFP VÂLCEA a fost respinsă ca inadmisibilă.

TRIBUNALUL VÂLCEA - SECŢIA A II A CIVILĂ-ÎNCHEIEREA 303/2012 din 28 Martie 2012

La data de 17.01.2012 creditoarea DGFP VÂLCEA a solicitat instanţei, în temeiul dispoziţiilor art.19 alin.21 , art.19 alin.4 din Legea nr.85/2006 pronunţarea unei încheieri de numire a lichidatorului BI IPURL începând cu data de 9.11.2011, fiind depus Buletinul din data de 30.12.2011 prin care s-a publicat decizia de înlocuire a administratorului judiciar în dosarul privind pe debitoarea SC I SRL.

Deşi iniţial administratorul judiciar EC SPRL CRAIOVA înţeles să formuleze contestaţie la decizia creditoarei, ulterior şi-a precizat cererea ca „un punct de vedere”, având în vedere că legiuitorul nu a conferit calitate procesuală acestuia pentru contestarea deciziei sus-menţionate.

Prin Notele de la fila 18 dosar, administratorul judiciar a menţionat că DGFP VÂLCEA nu mai putea proceda la înlocuirea sa, atâta timp cât a fost confirmat în cadrul primei şedinţe a adunării creditorilor, şedinţă în cadrul căreia această creditoare, ce deţinea 95,60% din creanţe, l-a confirmat pe administratorul judiciar desemnat de instanţă.

În acest context, singurul mod de înlocuire a unui administrator judiciar era procedura reglementată de dispoziţiile art.22 alin.2 din lege, astfel că se solicită respingerea cererii DGFP VÂLCEA.

Faţă de actele dosarului, instanţa a reţinut următoarele:

Prin sentinţa din data de 17.11.2010 s-a deschis procedura insolvenţei faţă de debitoarea SC I SRL, sentinţă prin care a fost desemnat ca administrator judiciar EC SPRL CRAIOVA.

Acesta a convocat adunarea creditorilor, la data de 23.02.2011, adunare în cadrul căreia DGFP, în calitate de creditor majoritar, şi-a exprimat votul de confirmare a administratorului judiciar desemnat cu titlu provizoriu, aşa cum rezultă din Procesul-verbal depus la dosar.

Cu toate acestea, ulterior, pe parcursul procedurii, acelaşi creditor a decis, aşa cum reiese din Decizia din data de 20.12.2011 desemnarea unui alt administrator judiciar, în temeiul prevederilor art.19 alin.21 din Legea nr.85/2006-fila 11 dosar.

Faţă de această decizie publicată în Buletinul procedurilor de insolvenţă se solicită confirmarea noului administrator judiciar BI IPURL.

Având în vedere cele expuse mai sus, instanţa a constatat următoarele:

Conform dispoziţiilor art.19 alin.1-4 din Legea nr.85/2006 „(1)Practicienii în insolvenţă interesaţi vor depune la dosar o ofertă de preluare a poziţiei de administrator judiciar în dosarul respectiv, la care vor anexa dovada calităţii de practician în insolvenţă şi o copie de pe poliţa de asigurare profesională. În ofertă, practicianul în insolvenţă interesat va putea arăta şi disponibilitatea de timp şi de resurse umane, precum şi experienţa generală sau specifică necesare preluării dosarului şi bunei administrări a cazului. În cazul în care nu există nici o astfel de ofertă, judecătorul-sindic va desemna provizoriu, până la prima adunare a creditorilor, un practician în insolvenţă ales în mod aleatoriu din Tabloul U.N.P.I.R.

(2) La recomandarea comitetului creditorilor, în cadrul primei şedinţe a adunării creditorilor sau ulterior, creditorii care deţin cel puţin 50% din valoarea totală a creanţelor pot decide desemnarea unui administrator judiciar/lichidator, stabilindu-i şi remuneraţia. În cazul în care remuneraţia se va achita din fondul constituit conform prevederilor art. 4, aceasta va fi stabilită de către judecătorul-sindic, pe baza criteriilor stabilite prin legea privind profesia de practician în insolvenţă. Creditorii pot decide să confirme administratorul judiciar sau lichidatorul desemnat provizoriu de către judecătorul-sindic.

(2^1) Creditorul care deţine cel puţin 50% din valoarea totală a creanţelor poate să decidă, fără consultarea adunării creditorilor, desemnarea unui administrator judiciar sau lichidator în locul administratorului judiciar sau lichidatorului provizoriu ori să confirme administratorul judiciar provizoriu sau, după caz, lichidatorul provizoriu şi să îi stabilească remuneraţia.

(3) Creditorii pot contesta la judecătorul-sindic, pentru motive de nelegalitate, decizia prevăzută la alin. (2) şi (2^1), în termen de 3 zile de la data publicării acesteia în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Judecătorul va soluţiona, de urgenţă şi deodată, toate contestaţiile printr-o încheiere prin care va numi administratorul judiciar/lichidatorul desemnat sau, după caz, va solicita adunării creditorilor/creditorului desemnarea unui alt administrator judiciar/lichidator.

(4) Dacă în termenul stabilit la alin. (3) decizia adunării creditorilor sau a creditorului ce deţine cel puţin 50% din valoarea creanţelor nu este contestată, judecătorul-sindic, prin încheiere, va numi administratorul judiciar propus de creditori sau de creditorul ce deţine cel puţin 50% din valoarea creanţelor, dispunând totodată încetarea atribuţiilor administratorului judiciar provizoriu pe care l-a desemnat prin sentinţa de deschidere a procedurii.”

În raport de aceste dispoziţii, instanţa constată că în speţa de faţă administratorul judiciar desemnat provizoriu de către judecătorul-sindic a fost confirmat de către Adunarea creditorilor, fiind incidente prevederile art.19 alin.2) teza finală din lege.

În cadrul acestei adunări, însăşi creditoarea ce deţinea mai mult de 50% din valoarea creanţelor a fost de acord cu menţinerea administratorului desemnat cu titlu provizoriu prin sentinţa de deschidere a procedurii insolvenţei.

Prin urmare, nu se mai putea proceda la emiterea unei decizii în temeiul prevederilor art.19 alin.21, atâta timp cât legiuitorul dă posibilitatea acestui creditor de a desemna un alt administrator judiciar numai în locul celui desemnat cu titlu provizoriu.

Cum la data de 20.12.2011 în procedura insolvenţei privind pe debitoarea SC I SRL nu mai exista un administrator judiciar provizoriu, întrucât aceste fusese confirmat în Adunarea creditorilor din data de 23.02.2011, cererea formulată de creditoarea DGFP VÂLCEA apare ca inadmisibilă.

O altă interpretare ar conduce la eludarea dispoziţiilor art. 22 din lege referitoare la înlocuirea administratorului judiciar.

Faţă de cele reţinute mai sus, cererea DGFP VÂLCEA a fost respinsă ca inadmisibilă.

Vezi şi alte speţe de drept comercial:

Comentarii despre Înlocuirea administratorului judiciar desemnat cu titlu provizoriu.Admisibilitate. Chemare în judecată (acţiuni, cereri)