Inlocuirea administratorului judiciar Faliment

R O M Â N I A

Cod operator 2443

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA A II-A CIVILĂ

Dosar nr.

ÎNCHEIERE nr. 49

Şedinţa din Camera de consiliu : 13 Martie 2012

Completul compus din:

Judecător sindic

-Grefier –

-

Pe rol fiind examinarea propunerii din oficiu dispusă de judecătorul sindic prin încheierea de şedinţa publică din … de înlocuire a administratorului judiciar ….. Bucureşti ,desemnat să administreze procedura generală a insolvenţei debitoarei SC …. SRL în contradictoriu cu creditorul …. Tg-Jiu.

La apelul din camera de consiliu s-a prezentat din partea administratorului judiciar delegat … iar din partea creditorului …. Tg-Jiu consilier juridic …. şi …., şef serviciu insolvenţă în cadrul … Gorj.

Procedura completă.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă , s-a depus de către reprezentanta creditorului adresa nr…...2012, după care,dosarul fiind in stare de soluţionare , s-a acordat cuvântul părţilor.

Reprezentantul administratorului judiciar …. Bucureşti, …. a solicitat respingerea propunerii de înlocuire şi menţinerea acestui administrator judiciar pentru debitoare .

Reprezentanta creditorului …, şef serviciu insolvenţă, a solicitat acordarea unei noi şanse administratorului judiciar, iar în subsidiar, să se aibă în vedere adresa ……2012.

JUDECĂTORUL SINDIC

Prin sentinţa nr. … , s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei faţă de debitoarea SC …. SRL , fiind numit administrator judiciar provizoriu …. Bucureşti .

Prin încheierea de şedinţa din … , s-a constatat că , de la data numirii administratorului judiciar şi până la acel moment , acesta nu s-a prezentat în instanţă pentru a-şi susţine propriile rapoarte de activitate şi pentru a observa dosarul de insolvenţă, de a verifica toate cererile de creanţă formulate şi de a se pronunţa în consecinţă.

De asemenea , prin raportul de activitate întocmit în conformitate cu art.54 alin.2 din Legea 85/2006 modificată şi depus la dosar la data de ….2012,, administratorul judiciar ….a solicitat deschiderea procedurii simplificate a falimentului debitorului, cu motivarea că acesta nu a depus actele prev de art.28 din lege, fiind întrunite astfel dispziţiile art.l alin.2 litd din legea insolvenţei

La acest raport a fost ataşat de către administratorul judiciar ,procesul verbal întocmit la ….2012 în adunarea creditorilor prin care acesta a fost confirmat în funcţie , deşi nu se pronunţase cu privire la toate cererile de creanţă , aprobându-se şi onorariul stabilit prin sentinţa de deschidere a procedurii.

În conformitate cu art.54 alin.2 din lege, administratorul judiciar avea obligaţia de a notifica propunerea de intrare în faliment prin procedura simplificată, creditorului care a introdus cererea introductivă şi debitorului, prin administratorul special, şi de a depune la instanţă, odată cu cererea, dovada îndeplinirii procedurii de notificare.

Din verificarea actelor şi lucrărilor dosarului , judecătorul sindic a constatat că, deşi administratorul judiciar avea obligaţia de a susţine în conformitate cu disp. art.41 alin.3 lit.k din OU 86/2006 raportul întocmit în baza art.54 din lege, aceasta fiind atribuţia exclusivă a practicianului în insolvenţă, acesta nu s-a prezentat în instanţă şi nici nu a făcut dovada notificării raportului către debitor;

La dosar însă au fost ataşate notificări efectuate pe fax cu o zi înainte de termenul de judecată din ….2012, ceea ce a condus la acordarea unui alt termen , cu încălcarea principiului celerităţii procedurii de insolvenţă.

Faţă de aceste împrejurări , reţinând că din culpă , administratorul judiciar nu îşi îndeplineşte atribuţiile stabilite prin lege, se va dispune înlocuirea acestuia cu firma …. IPURL TG-JIU, care, potrivit adresei nr…...2012 emisă de ANAF-DGFP GORJ, a obţinut următorul punctaj după …… IPURL, la selecţia de oferte organizată la nivelul DGFP GORJ, cu un onorariu lunar de ...lei, exclusiv TVA ce va fi suportat din averea debitorului.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE

.În baza art. 22 al.2 din L. 85/2006 dispune înlocuirea administratorului judiciar ….. IPURL Bucureşti desemnat să administreze procedura generală a insolvenţei debitoarei SC ……SRL ,pentru neîndeplinirea disp. art. 20 al.1 lit. k din L. 85/2006 şi a art. 41 al.3 lit.k din L. 86/2006, cu ….. IPURL Tg.Jiu , cu un onorariu lunar de … lei, exclusiv TVA, ce va fi suportat din averea debitorului .

Dispune încetarea atribuţiilor administratorului judiciar ….. IPURL cu sediul in Bucureşti, str. …. sector 4.

Acordă termen la … ,până la care administratorul judiciar .….. IPURL va examina cererea de creanţă formulată de SC ….. SRL, existentă la fila 160 din dosar şi se va pronunţa cu privire la aceasta .

Definitivă. Cu recurs .

Pronunţată în şedinţa publică din 13 Martie 2012 la Tribunalul Gorj .

…….

Vezi şi alte speţe de drept comercial:

Comentarii despre Inlocuirea administratorului judiciar Faliment