Procedura insolvenţei. Autorizare plăţi cheltuieli aferente procedurii. Decontare cheltuieli de procedură din fondul de lichidare

În termen de 15 zile de la terminarea lichidării, lichidatorii vor depune la registrul comerţului cererea de radiere a societăţii din registrul comerţului, sub sancţiunea unei amenzi judiciare de 200 lei pentru fiecare zi de întârziere, care va fi aplicată de tribunalul în circumscripţia căruia îşi are sediul comerciantul, în urma sesizării oricărei părţi interesate.

Secţia comercială, maritimă şi fluvială şi pentru cauze de contencios administrativ şi fiscal, Decizia nr. 239 din 23 februarie 2011

Prin adresa nr. R.22222/25.08.2010, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța a comunicat instanței cererea de radiere a persoanei juridice din registrul comerțului și decontarea onorariului și a cheltuielilor de procedură formulată de SC A. SRL prin lichidator C.I.I. N.A.

Cererea a fost cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanța la data de 25.08.2010 sub nr. 10525/118/2010.

în motivarea cererii, lichidatorul judiciar C.I.I. N.A a arătat că, a fost desemnat, prin încheierea nr. 2135/12.04.2010 pronunțată în dosarul nr. 2544/118/2010 al Tribunalului Constanța, pentru realizarea procedurii de lichidare a societății SC A. SRL, ca urmare a dizolvării acesteia prin hotărâre judecătorească, solicitând totodată decontarea cheltuielilor de procedură și a onorariului de lichidator în sumă totală de 1882,85 lei.

în susținerea cererii au fost depuse în copie raportul final de lichidare, notificările adresate creditorilor bugetari și răspunsul la notificări, precum și evidențele contabile întocmite de lichidatorul judiciar.

Prin Sentința civilă nr. 756/27.09.2010 pronunțată în dosarul nr. 10525/118/2010, Tribunalul Constanța a respins ca nefondată cererea petentei SC A. SRL - prin lichidator judiciar C.I.I. N.A, privind radierea din registrul comerțului și ca inadmisibilă cererea lichidatorului judiciar C.I.I. N.A, privind decontarea onorariului și a cheltuielilor de procedură efectuate în legătură cu lichidarea societății petente.

Pentru a pronunța această hotărâre instanța de fond a reținut, din raportul lichidatorului și declarația de creanță a D.G.F.P. Constanța, că societatea a cărei radiere se cere are datorii față de terți în cuantum de 437 lei, neavând capacitatea financiară de a le plăti.

Interpretarea sistematică a textelor art. 2701 și art. 2702din Legea nr. 31/1990 conduce la concluzia fermă că legea înlătură posibilitatea radierii comercianților supuși procedurii de lichidare care se află în stare de insolvență, considerente pentru care a respins cererea de radiere ca nefondată.

în ce privește cererea de decontare a cheltuielilor de procedură, prima instanță a constatat că este inadmisibilă față de actuala reglementare a dispozițiilor art. 4 din Legea nr. 85/2006. Astfel, potrivit art. 237 alin. (7) din Legea nr. 31/1990 „dacă în termen de 3 luni de la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătorești de dizolvare nu se procedează la numirea lichidatorului, judecătorul delegat, la cererea oricărei persoane interesate, numește un lichidator de pe Lista practicienilor în reorganizare și lichidare, remunerarea acestuia urmând a fi făcută din averea persoanei juridice dizolvate sau, în cazul lipsei acesteia, din fondul de lichidare constituit în temeiul Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată, cu modificările și completările ulterioare”.

Prin Legea nr. 169/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 85/2006, intrată în vigoare la 24.07.2010, s-au abrogat explicit dispozițiile art. 4 alin. (5) din Legea nr. 85/2006, dispoziții ce confereau judecătorului sindic, atribuția autorizării plății cheltuielilor aferente procedurii din fondul de lichidare. Același aspect rezultă și din modificarea art. 4 alin. (4) din Legea nr. 85/2006/2006, care elimină sintagma „aprobat de judecătorul sindic”. în același sens sunt și dispozițiile Legii nr. 84/2010 privind aprobarea O.U.G. nr. 116/2009 care la art. 21alin. (2) prevăd ”decontul final al cheltuielilor efectuate de lichidator în legătură cu lichidarea unei societăți comerciale se face de către Uniunea Națională a Practicienilor în insolvență din România la solicitarea lichidatorului”. O singură dispoziție în sens contrar este prevăzută la art. 731 din statutul de organizare și funcționare al UNPIR, dar prevederile statutului nu pot cuprinde dispoziții contrare Legii nr. 85/2006 având o forță juridică inferioară.

împotriva acestei hotărâri, în termen legal, a declarat recurs C.I.I. N.A - lichidator judiciar al SC A. SRL, criticând-o ca fiind nelegală motivat de faptul că, a depus cerere de deschidere a procedurii falimentului in forma simplificată, care a fost respinsă prin Sentința civilă nr. 994/COM/18.11.2010, depusă în copie la dosar.

Având in vedere respingerea cererii de deschidere a procedurii insolvenței, a formulat cerere de radiere a SC A. SRL de la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanta, solicitând, în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 85/2006, decontarea cheltuielilor in valoare de 1.693,80 lei conform decontului de cheltuieli si descărcarea de orice îndatoriri responsabilități a lichidatorului judiciar.

Cererea de deschidere a procedurii fiind respinsă, cu motivația că această procedură presupune efectuarea de cheltuieli exagerat de mari (minim 3.000-onorariu lichidator judiciar) in raport cu valoarea datoriilor de 437 lei, a fost nevoită să formuleze prezentul recurs împotriva sentinței de respingere a cererii de radiere a societății și de decontare a onorariului si a cheltuielilor de procedura efectuate si descărcare de orice îndatoriri si responsabilități a lichidatorului judiciar.

Examinând recursul prin prisma criticilor aduse hotărârii dar și potrivit dispozițiilor art. 3041 din C.proc.civ., Curtea constată că este fondat, pentru următoarele considerente:

SC A. SRL a fost dizolvată prin Sentința civilă nr. 4684/01.07.2010 pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul nr. 5053/118/2009, la cererea ORC Constanța, în temeiul art. 237 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990, motivat de faptul că, aceasta nu a depus situațiile financiare anuale.

Lichidatorul desemnat, N.A, a întreprins toate măsurile necesare lichidării societății, din in raportul final întocmit rezultând că nu a reușit să intre în posesia documentelor contabile ale societății și că Primăria com. N.B a comunicat că, societatea nu figurează cu bunuri mobile sau imobile declarate.

De asemenea, pentru că DGFP Constanța a răspuns notificării arătând că are de recuperat de la societatea dizolvată o creanță de 437 lei, lichidatorul a formulat în numele debitoarei cerere de deschidere a procedurii insolvenței, cerere care a fost respinsă ca nefondată, de către judecătorul sindic prin Sentința civilă nr. 349 din 3.05.2010, reținându-se că, scopul legii, astfel cum este definit de art. 2, nu poate fi atins, cât timp recuperarea creanțelor împotriva averii debitoarei în această procedură, presupune efectuarea de cheltuieli exagerat de mari, în raport cu valoarea datoriilor afirmate de unicul creditor.

Având în vedere aceste aspecte, Curtea constată că, în mod greșit judecătorul delegat a respins cererea lichidatorului de radiere a societății, în condițiile în care s-a demonstrat că prin Sentința civilă nr. 349 din 3.05.2010 a judecătorului sindic de pe lângă Tribunalul Constanța, a fost respinsă cererea lichidatorului de deschidere a procedurii falimentului în forma simplificată

Potrivit dispozițiilor art. 260 (8) din Legea nr. 31/1990:

„în termen de 15 zile de la terminarea lichidării, lichidatorii vor depune la registrul comerțului cererea de radiere a societății din registrul comerțului, sub sancțiunea unei amenzi judiciare de 200 lei pentru fiecare zi de întârziere, care va fi aplicată de tribunalul în circumscripția căruia își are sediul comerciantul, în urma sesizării oricărei părți interesate”.

întrucât lichidatorul a întreprins toate măsurile prevăzute de lege, iar din înscrisurile depuse la dosar rezultă că, societatea nu deține bunuri a căror valorificare să poată acoperi pasivul acesteia și cererea de deschidere a procedurii insolvenței a fost respinsă ca nefondată, Curtea constată că, cererea de radiere a societății debitoare din Registrul comerțului este fondată, urmând a fi admisă.

în ceea ce privește cererea de decontare a cheltuielilor de procedură, Curtea constată că soluția instanței de fond este legală, urmând a fi menținută, pentru motivele de fapt și de drept reținute de aceasta.

Dispozițiile art. 4 alin. (5) din Legea nr. 85/2006, au fost abrogate în totalitate prin Legea nr. 169/2010, acest articol nu mai poate fi aplicat în speță, fiind o normă de procedură de imediată aplicare, iar alin. (4) al aceluiași articol nu mai îndrituiește judecătorul sindic să aprobe bugetul previzionat, aspect ce exclude de plano competența judecătorului sindic de a aproba decontarea onorariului practicianului în insolvență și a cheltuielilor de procedură din fondul de lichidare constituit conform art. 4 din Legea nr. 85/2006.

Pe cale de consecință, în temeiul art. 132 C.proc.civ., Curtea va admite recursul, va modifica în parte hotărârea în sensul că va admite în parte cererea și va dispune radierea SC A. SRL din Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța. Vor fi menținute dispozițiile privind soluționarea cererii de decontare.

Decizia va fi comunicată la Oficiul Registrului Comerțului Constanța pentru efectuarea mențiunilor precum și persoanei juridice la sediul social, Ministerului Finanțelor Publice - A.N.A.F., pe cale electronică și va fi publicată pe pagina de internet a Oficiului Registrului Comerțului Constanța și la sediul Oficiului Registrului Comerțului Constanța.

Vezi şi alte speţe de drept comercial:

Comentarii despre Procedura insolvenţei. Autorizare plăţi cheltuieli aferente procedurii. Decontare cheltuieli de procedură din fondul de lichidare