Cerere de reabilitare Reabilitare (de drept sau judecătorească)

Dosar nr. 1269/317/2012

Cod operator 3924

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

TG-CĂRBUNEŞTI

Sentinţa penală Nr. 352/2012

Şedinţa publică de la 25 Iunie 2012

Completul compus din:

PREŞEDINTE A.B.P.

Grefier L.I.B.

Ministerul Public a fost reprezentat de doamna prim-procuror C.C. din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria …..

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe petentul S.I., având ca obiect cerere de reabilitare (art.494 şi următoarele C.p.p., art.134 şi următoarele C.p.)

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns petentul, personal.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care,

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanţa, în temeiul art. 339 Cod de procedură penală, a declarat terminată cercetarea judecătorească, acordând cuvântul în dezbateri, pe fondul cauzei.

Reprezentantul Ministerului Public a formulat concluzii de respingere a cererii de reabilitare, nefiind împlinit termenul legal.

Petentul a solicitat admiterea cererii de reabilitare aşa cum a fost formulată.

INSTANŢA:

Deliberând asupra cauzei penale de fa?ă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 02.04.2012, sub nr. 1269/317/2012, petentul condamnat S.I. a solicitat instanţei ca, prin hotărârea ce o va pronunţa, să constate intervenită reabilitarea sa cu privire la pedeapsele aplicate de-a lungul timpului.

În drept, petentul nu a invocat vreun temei legal în sus?inerea cererii.

În dovedirea cererii, petentul a solicitat instan?ei încuviin?area probei cu înscrisuri şi a depus la dosarul cauzei, în copie, certificat de cazier judiciar nr. 185/28.02.2012, carte de identitate, sentinţa penală nr. 3914/09.10.2001 pronunţată de Judecătoria … în dosarul nr. 15839/2001, caracterizare emisă de Primăria comunei Scoarţa, adeverinţa de venit, sentinţa penală nr. 1513/12.07.2005 pronunţată de Judecătoria …. în dosarul nr. 2626/2005, adeverinţa nr. 24577/13.06.2012 emisă de Administraţia Finanţelor Publice ….

Analizând ansamblul materialului probator, instan?a re?ine următoarele:

Din analiza fişei de cazier judiciar şi a celorlalte înscrisuri de la dosar, rezultă că petentul condamnat a suferit o pluralitate de condamnări, astfel: 100.000 lei amenda penală pentru art. 180 alin. 2 Cod Penal prin sentinţa penală nr. 2609/25.11.1994 a Judecătoriei …., 2 ani închisoare pentru art. 292 cu art. 75/a; 41/2; 42 şi art. 13 Cod Penal, 2 ani pentru art. 293 cu art. 75/a; 41;42;13 Cod Penal; 1 an pentru art. 231 cu art. 75/a; 41; 42; 13 Cod Penal; 1 an pentru art. 31 raportat la art. 289 cu 41;42, 75 Cod Penal, prin sentinţa penală nr. 3914/09.10.2001 a Judecătoriei …, decizia penală nr. 1158/A/26.11.2001 a Tribunalului Gorj, graţiate conform art. 1 din Legea nr. 137/1997, 300 lei amendă pentru art. 32 al. 1 OUG 19596/1998 cu art. 74, 76 Cod Penal, 400 lei amendă pentru art. 98 al. 1 din Legea 26/1996 cu art. 74,76 Cod Penal, stabilindu-se executarea a 400 lei amendă penală prin sentinţa penală nr. 1513/12.07.2005 a Judecătoriei …..

Aşa fiind, instanţa reţine că în cauză este incidentă instituţia reabilitării judecătoreşti, pentru dispunerea căreia trebuie îndeplinite anumite condiţii de fond, cuprinse în art. 137 Cod penal, cât şi anumite condiţii de formă ale cererii de reabilitare, cuprinse în art. 495 Cod pr. pen.

În drept, instanţa arată că, potrivit art. 135 alin. 1 lit. a Cod penal, condamnatul poate fi reabilitat la cerere, în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de un an până la 5 ani, după trecerea unui termen de 4 ani la care se adaugă jumătate din durata pedepsei pronunţate, aşa încât în speţă acest termen este de 5 ani, calculat în raport de pedeapsa cea mai grea aplicată petentului, aceea de 2 ani închisoare, prin sentinţa penală nr. 3914/09.10.2001 a Judecătoriei ….., definitivă prin decizia penală nr. 1158/A/26.11.2001 a Tribunalului…..

Întrucât în speţă este vorba de mai multe condamnări succesive, ultima fiind amenda penală aplicată prin sentinţa penală nr. 1513/12.07.2005 a Judecătoriei ….., definitivă prin neapelare, termenul de reabilitare astfel calculat începe să curgă, potrivit art. 136 alin. 2 Cod penal, de la data când amenda penală a fost executată sau executarea ei s-a stins în alt mod.

Aşa fiind, în speţă instanţa observă că executarea amenzii penale în discuţie s-a stins prin prescripţie, în trei ani de la data rămânerii definitive a sentinţei penale amintite, şi anume la data de 22.07.2008, calculată în condiţiile art. 154 Cod penal.

În consecinţă, văzând şi disp. art. 497 alin. 1 Cod pr. pen., instanţa reţine că în speţă, faţă de data introducerii cererii 02.04.2012, nu este împlinit termenul legal, acesta împlinindu-se la data de 21.07.2013, aşa încât cererea de reabilitare urmează a fi respinsă pentru lipsa condiţiilor de formă.

Văzând ?i dispozi?iile art. 189 ?i art. 191 Cod pr. pen., instan?a urmează a obliga petentul la plata sumei de 50 lei cu titlu de cheltuieli judiciare în favoarea statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Respinge cererea de reabilitare formulată de petentul condamnat S.I., domiciliat în ….., fiul lui …. şi ….., născut la data de ….., CNP …..

Obligă petentul la plata sumei de 50 lei cu titlu de cheltuieli judiciare în favoarea statului.

Cu recurs în 10 zile de la pronunţare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 25.06.2012.

PREŞEDINTE, GREFIER,

P.A.B. B.L.I.

Red. P.A.B.-jud., tehnored B.L.I./04.07.2012, 2 ex.

Vezi şi alte speţe de drept penal:

Comentarii despre Cerere de reabilitare Reabilitare (de drept sau judecătorească)