Decretul-legea 118 1990 detinuti politici

Decretul-legea 118 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat în Monitorul Oficial nr. 209 din 03.09.1996

 

CONSILIUL PROVIZORIU DE UNIUNE NAŢIONALĂ

 

Art. 1 

(1) Constituie vechime în muncă şi se ia în considerare la stabilirea pensiei şi a celorlalte drepturi ce se acordă, în funcţie de vechimea în muncă, timpul cât o persoană, după data de 6 martie 1945, pe motive politice:
a) a executat o pedeapsă privativă de libertate în baza unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă sau a fost lipsită de libertate în baza unui mandat de arestare preventivă pentru infracţiuni politice;
b) a fost privată de libertate în locuri de deţinere în baza unor măsuri administrative sau pentru cercetări de către organele de represiune;
c) a fost internată în spitale de psihiatrie;
d) a avut stabilit domiciliu obligatoriu;
e) a fost strămutată într-o altă localitate.
(2) De aceleaşi drepturi beneficiază şi persoana care:
a) a fost deportată în străinătate după 23 august 1944;
b) a fost constituită în prizonier de către partea sovietică după data de 23 august 1944 ori, fiind constituită ca atare, înainte de această dată, a fost reţinută în captivitate după încheierea armistiţiului.
(3) Fiecare an de detenţie sau internare pentru situaţiile de la alin. (1) şi (2) se consideră ca vechime în muncă un an şi şase luni.
(4) Perioadele prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e) constituie vechime în muncă, dacă persoanele în cauză fac dovada că nu au putut să se încadreze în muncă în funcţii pentru care aveau pregătirea profesională.
(5) Se consideră vechime în muncă şi perioada în care o persoană aflată în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) nu s-a putut încadra ca urmare a unei invalidităţi de gradul I sau II survenite în timpul în care s-a aflat în acea situaţie sau, ulterior, dacă dovedeşte că aceasta s-a produs din cauza ori în legătură cu persecuţia la care a fost supusă.
(6) Perioadele prevăzute în prezentul articol constituie şi vechime neîntreruptă în muncă şi în aceeaşi unitate şi intră în calculul acestor vechimi.
Art. 2
(1) De prevederile art. 1 beneficiază şi persoanele care au decizii de pensionare.
(2) În cazul celor decedaţi, urmaşii acestora au dreptul la pensie de urmaş în condiţiile legii, cu luarea în calcul a vechimilor stabilite potrivit prezentului decret-lege.
Art. 3
(1) Persoanele care s-au aflat în situaţiile prevăzute la art. 1, cu excepţia celor care se încadrează în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. d), au dreptul la o indemnizaţie lunară de 2.000 lei pentru fiecare an de detenţie, internare abuzivă în spitalele de psihiatrie, strămutare, deportare sau prizonierat, indiferent dacă sunt sau nu pensionate.
(2) Persoanele care s-au aflat în situaţia prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. d) au dreptul la o indemnizaţie lunară de 1.700 lei pentru fiecare an de domiciliu obligatoriu, indiferent dacă sunt sau nu pensionate.
(3) În funcţie de evoluţia preţurilor şi tarifelor, se indexează indemnizaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) prin hotărâre a Guvernului.
(4) Persoanele prevăzute la alin. (1) şi (2) beneficiază, în mod gratuit, de asistenţă medicală şi medicamente în unităţile sanitare de stat.
Art. 4
(1) Soţul celui decedat, dispărut sau exterminat în timpul detenţiei, internării abuzive în spitale de psihiatrie, deportării sau prizonieratului are dreptul la o indemnizaţie lunară neimpozabilă de 10.000 lei, dacă ulterior nu s-a recăsătorit.
(2) De aceleaşi drepturi beneficiază şi soţul celui care a decedat după ieşirea din închisoare, din spitalul de psihiatrie, după întoarcerea din deportare sau din prizonierat, dacă ulterior nu s-a recăsătorit.
(3) Această indemnizaţie se indexează prin hotărâre a Guvernului şi se poate cumula cu orice pensie.
Art. 5
Indemnizaţiile lunare acordate în baza prezentului decret-lege nu afectează plafoanele de venituri în funcţie de care se stabilesc chiriile pentru locuinţele din fondul locativ de stat, bursele pentru elevi şi studenţi şi ajutoarele sociale.
Art. 6
(1) Persoanele prevăzute la art. 1 sunt scutite de plata impozitelor şi taxelor locale reglementate de Legea nr. 27/1994.
(2) De asemenea, persoanele prevăzute la art. 1 vor beneficia de:
a) transport urban gratuit cu mijloace de transport în comun aparţinând unităţilor cu capital de stat;
b) şase călătorii gratuite cu clasa I C.F.R., în fiecare an.
Art. 7
Persoanelor care s-au aflat în situaţiile prevăzute la art. 1 li se va asigura de către consiliile locale, cu prioritate, un spaţiu locativ corespunzător din fondul locativ de stat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Art. 8
(1) Pentru stabilirea situaţiilor prevăzute la art. 1 se înfiinţează în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti câte o comisie alcătuită din preşedinte şi cel mult 6 membri.
(2) Preşedintele trebuie să fie jurist. Din comisie fac parte 2 reprezentanţi ai direcţiilor de muncă şi protecţie socială şi cel mult 4 reprezentanţi ai Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici şi victime ale Dictaturii din România.
(3) Pentru coordonarea activităţii comisiilor judeţene, se înfiinţează o comisie centrală alcătuită din câte un reprezentant al Ministerului Justiţiei, Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi 5 reprezentanţi ai Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici şi Victime ale Dictaturii din România.
(4) Comisia centrală alege dintre membrii săi un preşedinte.
(5) Comisia centrală avizează componenţa comisiilor judeţene şi acordă acestora asistenţa necesară pentru soluţionarea cauzelor cu care sunt sesizate.
(6) Comisiile lucrează în prezenţa a două treimi din numărul total al persoanelor care le alcătuiesc şi adoptă hotărâri cu acordul majorităţii membrilor prezenţi.
Art. 9
(1) Dovedirea situaţiilor prevăzute la art. 1 se face, de către persoanele interesate, cu acte oficiale eliberate de organele competente, iar în cazul în care nu este posibil aceasta, prin orice mijloc de probă prevăzut de lege.
(2) Comisia este obligată să se pronunţe asupra cererii, în termen de cel mult 30 de zile de la sesizare, printr-o hotărâre motivată.
(3) Împotriva hotărârii, persoana interesată sau direcţiile de muncă şi protecţie socială pot face contestaţie la tribunalul judeţean sau al municipiului Bucureşti în termen de 15 zile de la comunicarea hotărârii către aceştia.
(4) Hotărârea tribunalului este definitivă.
Art. 10
Prevederile art. 1–7 se aplică, după caz, de conducerile unităţilor la care sunt încadraţi cei în cauză, de direcţiile de muncă şi protecţie socială sau de consiliile locale, pe baza hotărârilor prevăzute la art. 9.
Art. 11
De prevederile art. 1 şi 2 beneficiază şi persoanele care fac dovada, prin hotărâre judecătorească de constatare, că nu au putut să-şi exercite profesia sau, după caz, ocupaţia pe perioada cât au fost urmărite de către organele de represiune, din motive politice, înainte de arestare.
Art. 12
Beneficiază de prevederile prezentului decret-lege şi persoanele care se repatriază şi îşi stabilesc domiciliul în ţară, precum şi cetăţenii români din străinătate care îşi schimbă domiciliul în ţară, dacă s-au aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1.
Art. 13
Drepturile prevăzute de art. 1–3 se acordă de la data adoptării prezentului decret-lege, dar nu mai mult de un an în urmă de la data cererii prevăzute în art. 9.
Art. 14
Prevederile prezentului decret-lege nu se aplică persoanelor condamnate pentru infracţiuni contra umanităţii sau celor care s-a dovedit că au desfăşurat o activitate fascistă în cadrul unei organizaţii sau mişcări de acest fel, pe baza procedurii prevăzute la art. 8 şi 9.
Art. 15
Activitatea de secretariat pentru comisiile prevăzute la art. 8 alin. (1) se asigură de direcţiile de muncă şi protecţie socială, iar pentru comisia centrală, de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.
Art. 16
(1) Membrilor comisiei centrale, ai comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti, constituite în baza art. 8 din prezentul decret-lege, care fac parte din Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici şi Victime ale Dictaturii din România, li se acordă o indemnizaţie lunară de 2.000 lei.
(2) Indemnizaţiile nu sunt impozabile şi nu afectează nivelul chiriilor.
(3) Plata indemnizaţiilor pentru membrii comisiei centrale se va face începând cu data constituirii acesteia, constatată prin procesul-verbal de înfiinţare, iar pentru membrii comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti, de la data avizării acestora de către comisia centrală, şi încetează în 30 de zile de la expirarea termenului de depunere a cererilor.
(4) Plata acestor indemnizaţii se face de către direcţia de muncă şi protecţie socială, modificându-se corespunzător prevederile bugetare.
Art. 17
Cheltuielile de deplasare ale membrilor comisiei centrale se suportă de Direcţia generală de muncă şi protecţie socială a municipiului Bucureşti, în limita fondurilor bugetare prevăzute.
Art. 18
Cererile pentru stabilirea drepturilor prevăzute de prezentul decret-lege se vor depune la comisiile: centrală, judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, până la data de 31 decembrie 1997.
Art. 19
Ministerul Finanţelor va aloca fondurile necesare plăţii drepturilor prevăzute de lege, pe baza documentaţiei depuse de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. 

Comentarii despre Decretul-legea 118 1990 detinuti politici
# cristea gabriela 23-Noiembrie-2015
mama mea a fost deportata in iulie 1947 , pana in august 1955 , in polonia. are doar acte de scoala,certificat de nastere a surorii care s-a nascut in polonia. are dreptul la pensie de deportat?va multumesc
Răspunde
 
# Eduard Lisacoschi 23-Septembrie-2015
Am dosarul de pensie nr.103843 in care in baza legii speciale -fost detinut politic- mi se acorda 529 lei.. Pensia mea normala este de 1605 la care se adauga cei 529 lei lege speciala...Deci la valoarea totala mi se aplica IMPOZIT de 89 lei desi conform legii 118 din 1990 -cu tot cu modificari- se mentioneaza ca detinutii politici sunt scutiti de impozitare.... Va rog sa-mi raspundeti de ce mi se impoziteaza acest drept... Va multumesc pentru raspunsul pe care il astept...
Răspunde
 
# adina ciubucli 27-Iulie-2015
stie cineva care sunt impozitele de care sunt scutiti beneficiarii legii 118/1990? si unde sunt mentionate scutirile de impozite?
Răspunde
 
# Weiss Grigore 19-Iunie-2015
In Mangalia nu exista intreprinderi de transport persoane si ca atare beneficiarii dl 118/1990 nu primesc bilete de calatorie.
La casa de pensii c-ta mi s-a comunicat ca beneficiez de bilet tratament odata la 3 ani si nu la 2 ani. Care este adevarul?
Răspunde
 
# POPESCU MARINELA 03-Decembrie-2014
Copii deportatilor decedati, sunt considerati urmasi si au vreun drept, cf. art.2 din Decretul Lege ?
Răspunde