HG 625 1991 acordarea de burse si sprijin materia, ajutoare sociale studentilor romani

 

HG 625 1991, republicata privind acordarea de burse, alte forme de sprijin material, precum şi ajutoare sociale pentru studenţii români de la cursurile de zi din unităţile de învăţămînt superior de stat, publicată în Monitorul Oficial nr. 282 din 11.11.1992

 

Actualizata prin:

  • Hotărâre nr. 285/1993 - privind acordarea de burse, alte forme de sprijin material, precum şi ajutoare sociale pentru studenţii români de la cursurile de zi, Iară taxă de studiu, din instituţiile de învăţământ superior de stat 22 iulie 1993 Monitorul Oficial 171/1993


Guvernul României hotărăşte:
 

Art. 1

Studenţii de la cursurile de zi din unităţile de învăţămînt superior de stat pot primi, în condiţiile prevăzute de prezenta hotărîre, burse de studiu, burse naţionale de merit, alte forme de sprijin material şi ajutoare sociale de la bugetul administraţiei centrale de stat sau burse pe bază de contract din partea agenţilor economici, ori credite de studiu acordate de bănci.

Art. 2

Bursele de studiu de categoria I şi categoria a II-a, precum şi bursele naţionale de merit se acordă studenţilor în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură, iar bursele de studiu de categoria a III-a (excepţie) studenţilor care nu îndeplinesc condiţia de învăţătură dar au o situaţie materială deficitară.

Art. 3

Potrivit prevederilor Legii nr. 42 din 18 decembrie 1990 privind cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, precum şi răniţilor din timpul Revoluţiei din Decembrie 1989, eroii-martiri, răniţii revoluţiei, precum şi copiii eroilor-martiri, invalizilor sau răniţilor revoluţiei beneficiază de burse de studiu categoria a II-a pe timpul şcolarizării în învăţămîntul superior de stat, cu condiţia promovării anului anterior. De reglementările prezentei hotărîri beneficiază şi studenţii de la învăţămîntul seral răniţi în timpul revoluţiei.

Art. 4

Cuantumul şi condiţiile de şcolarizare, metodologia de acordare a burselor de studiu, a burselor naţionale de merit, precum şi a celorlalte forme de sprijin material sînt prevăzute în anexa nr. 1, iar a burselor pe bază de contract şi creditelor de studiu în anexa nr. 2

Art. 5

Studenţii de la cursurile de zi din unităţile de învăţămînt superior de stat pot beneficia de ajutoare sociale şi reduceri de tarife pentru trimiterea în tabere de odihnă şi tratament, precum şi pentru excursiile organizate în grup, conform prevederilor din anexa nr. 3.

Art. 6

Numărul burselor de studiu categoria I şi categoria a II-a ce se pot acorda într-un an universitar se stabileşte proporţional cu numărul studenţilor şcolarizaţi în învăţămîntul de stat la cursurile de zi, pînă la 55% din numărul acestora.

Pe lîngă acestea se adaugă bursele de studiu categoria a III-a (excepţie), al căror număr nu poate depăşi 5% din totalul burselor de studiu (categoria I şi categoria a II-a) acordate pentru fiecare unitate de învăţămînt superior.

Art. 7

Ministerul Învăţămîntului şi Ştiinţei repartizează fondurile anuale, aprobate prin bugetul administraţiei centrale de stat, pentru plata burselor şi a celorlalte forme de sprijin material prevăzute la art. 1, pe unităţi de învăţămînt superior.

Art. 8

Bursele de studiu, bursele naţionale de merit, bursele pe bază de contract, celelalte forme de sprijin material şi ajutoarele sociale prevăzute în prezenta hotărîre nu se impozitează.

Art. 9

Anexele nr. 1–3 fac parte integrantă din prezenta hotărîre.

Art. 10

Prezenta hotărîre intră în vigoare începînd cu anul universitar 1991/1992*) . Prevederile referitoare la burse şi alte forme de sprijin material pentru studenţi din Decretul nr. 198/1980 şi din Hotărîrea Guvernului României nr. 440 din 26 aprilie 1990 privind atribuirea burselor de şcolarizare şi pe bază de contract şi alte forme de sprijin material elevilor şi studenţilor de la învăţămîntul de zi se abrogă, iar alte dispoziţii contrare nu se mai aplică.

ANEXA Nr. 1

Cuantumul, condiţiile de şcolarizare, metodologia de acordare a burselor de studio, burselor naţionale de merit şi a celorlalte forme de sprijin material

PARTEA I

Burse de studiu şi alte forme de sprijin material

1. Cuanturnurile lunare ale burselor de studiu pentru studenţii români sînt următoarele:

– bursa de studiu categoria I

9.430 lei

– bursa de studiu categoria a II-a

8.155 lei

– bursa de studiu categoria a III-a (excepţie)

6.880 lei

Aceste cuantumuri se modifică potrivit prevederilor legale, în funcţie de evoluţia preţurilor şi tarifelor.

Plata burselor se face în numerar.

2. Cuantumul indemnizaţiei pentru cumpărarea de cărţi şi rechizite este de 1.500 lei anual şi se acordă studenţilor care beneficiază de bursă de studiu dacă sînt orfani sau proveniţi din case de copii ori din plasament familial.

3. Studenţii care primesc burse de studiu şi sînt orfani sau proveniţi din case de copii ori din plasament familial beneficiază de transport gratuit la domiciliu în vacanţe, dus şi întors, pe ruta cea mai scurtă, cu tren clasa a II-a sau cu autobuzele unităţilor cu capital de stat; dacă aceştia sînt declaraţi repetenţi după sesiunea de examene din vară; li se aprobă transportul gratuit numai de la unitatea de învăţămînt superior la domiciliu.

4. Pentru bursieri ai statului român din Republica Moldova, cuantumul lunar al burselor este următorul:

– 10.190 lei pentru studii universitare;

– 12.735 lei pentru studii postuniversitare, specializare sau doctorat.

5. Condiţii de şcolarizare. În limita numărului de burse stabilit potrivit art. 6 din hotârîre şi în funcţie de-rezultatele obţinute la concursul de admitere sau în anul universitar precedent, studenţii pot primi:

a) bursă de studiu categoria I, dacă au obţinut mediile 8,75–10 la învăţământul tehnic, agricol, economic şi la profilurile matematică, fizică şi chimie, respectiv mediile 9,25–10 la celelalte profiluri;

b) bursă de studiu categoria a II-a, dacă au obţinut mediile 7,50–8,74 la profilurile menţionate la lit. a), respectiv mediile 8,00–9,24 la celelalte profiluri;

c) bursă de studiu categoria a III-a (excepţie), dacă au obţinut medii sub limitele minime prevăzute la lit. b), cel mult 5% din numărul burselor aprobate.

Bursele de studiu de categoria I şi categoria a II-a se acordă în ordinea descrescîndă a mediilor.

6. Bursele de studiu se pot acorda numai la începutul anului universitar pe baza mediei generale (examene, verificări, colocvii – conform planului de învăţămînt) obţinute pentru anul anterior sau la examenul de admitere şi la începutul semestrului al II-lea pe baza mediei generale obţinute după primul semestru.

Studenţii nebursieri în primul semestru, care după sesiunea de examene din iarnă îndeplinesc condiţia de medie, pot primi burse de studiu în limita numărului de burse repartizat instituţiei de învăţămînt superior la începutul anului universitar.

7. Revizuirea burselor de studiu, inclusiv a celor de categoria a III-a (excepţie) se face la începutul semestrului al II-lea în funcţie de rezultatele la învăţătură obţinute de studenţi atît în sesiunea de examene din iarnă, cît şi la verificările (colocviile) din timpul semestrului I, după cum urmează:

a) studenţii care au avut programat un singur examen (sau o singură verificare) trebuie să promoveze cu cel puţin nota 8 la învăţămîntul tehnic, agricol, economic şi la profilurile matematică, fizică, chimie, respectiv nota 9 la celelalte profiluri;

b) cei care au avut programate două, trei sau mai multe examene şi verificări (colocvii) trebuie să le promoveze şi pot primi bursă de studiu categoria I sau categoria a II-a în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură (medie generală) stabilite pentru aceste categorii de burse;

c) cei care au avut programate patru sau cinci examene şi verificări (colocvii) şi nu au promovat un examen sau verificare (colocviu) pot primi numai bursă de studiu categoria a II-a, dacă din promovarea celorlalte examene şi verificări au obţinut cel puţin media 8,50 la învăţămîntul tehnic, agricol, economic şi la profilurile matematică, fizică, chimie, respectiv media 9,00 la celelalte profiluri;

d) cei care au avut programate şase sau mai multe examene şi verificări (colocvii) şi nu au promovat două examene sau verificări (colocvii) pot primi numai bursă de studiu categoria a II-a, dacă din promovarea celorlalte examene şi verificări au obţinut cel puţin media 8,50 la învăţămîntul tehnic, agricol, economic şi la profilurile matematică, fizică, chimie, respectiv media 9.00 la celelalte profiluri;

e) în cazul studenţilor care în semestrul I al anului universitar au beneficiat de bursă de studiu categoria a III-a (excepţie) şi nu îndeplinesc condiţia şcolară nici după sesiunea de examene din iarnă, colegiul consiliului facultăţii va analiza dacă mai este cazul ca asemenea burse să fie acordate şi pe semestrul al II-lea. Decizia definitivă va fi luată de colegiul (biroul) senatului instituţiei de învăţămînt superior.

8. Bursele de studiu acordate studenţilor orfani, celor proveniţi din case de copii sau din plasament familial nu se revizuiesc; de asemenea nu se revizuiesc bursele acordate studenţilor care nu au avut posibilitatea de a susţine examenele programate ca urmare a faptului că se aflau internaţi în spital ori în concediu medical pe întreaga durată a sesiunii sau cel puţin 60 de zile înainte de începerea ei.

Pentru studenţii (studentele) care în timpul sesiunii de examene intră în concediu medical sau în concediu de maternitate, bursele de studiu se revizuiesc luîndu-se în considerare rezultatele examenelor şi verificărilor (colocviilor) programate în afara concediului.

Studenţii orfani bursieri, care după sesiunea de examene din iarnă obţin media generală rezultată din examene şi verificări (colocvii) prevăzută pentru burse de categorie superioară, primesc bursă de studiu pentru respectiva categorie.

9. Bursele de studiu devenite disponibile după operaţiunea de revizuire se pot acorda, în ordinea descrescătoare a mediilor, altor studenţi care la începutul semestrului al II-lea sînt integralişti şi îndeplinesc condiţiile de medie stabilite în prezenta hotărîre.

Studenţii bursieri care după operaţiunea de revizuire a burselor se încadrează în prevederile pct. 7 lit. c) şi d) pot să-şi menţină bursa, în ordinea descrescătoare a mediilor, numai în limita burselor de studiu disponibile, rămase după acordarea de burse studenţilor integralişti care în urma sesiunii de examene din iarnă şi la verificări (colocvii) obţin media generală pentru bursă.

PARTEA a II-a

Burse naţionale de merit

10. Cuantumul lunar al bursei naţionale de merit este de 2.545 lei şi se plăteşte în numerar.

11. Bursele naţionale de merit se acordă studenţilor de către senatul unităţii de învăţământ superior, pe baza propunerilor consiliilor facultăţilor, începînd cu anul II de studiu, dacă în anul precedent au realizat cel puţin media 9,25 la învăţământul tehnic, agricol, economic şi la profilurile matematică, fizică şi chimie, respectiv media 9,75 la celelalte profiluri. În cazul studenţilor cu medii egale, departajarea în vederea nominalizării propunerilor revine, de asemenea, consiliilor facultăţilor.

12. Bursele naţionale de merit se atribuie primilor studenţi clasificaţi în anul (seria) de studiu, în ordinea descrescîndă a mediilor, astfel:

– una bursă pentru anul de studiu cu pînă la 50 studenţi;

– două burse pentru anul de studiu cu 51–100 studenţi;

– pentru anii (seriile) de studiu cu mai mult de 100 studenţi, numărul burselor naţionale de merit nu poate depăşi 2% din totalul studenţilor şcolarizaţi.

13. Studenţii care primesc bursă naţională de merit beneficiază, în acelaşi timp, şi de bursă de studiu.

14. Bursele naţionale de merit se revizuiesc în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură, studenţii trebuind să realizeze din promovarea tuturor examenelor şi colocviilor programate, precum şi din verificările pe parcursul semestrului I, media stabilită la pct. 11, după caz.

PARTEA a III-a

Alte prevederi referitoare la bursele de studiu şi bursele naţionale de merit

15. În vederea acordării burselor de studiu, în fiecare unitate de învăţămînt superior se constituie o comisie la nivelul instituţiei, din care fac parte rectorul ori delegatul acestuia, ca preşedinte, secretarul şef, consilierul juridic, contabilul şef şi alţi membri desemnaţi de preşedintele comisiei; la fiecare facultate se constituie cîte o comisie din care fac parte decanul ori delegatul acestuia, ca preşedinte, secretarul şef şi alţi membri desemnaţi de preşedintele comisiei.

Comisia de la nivelul instituţiei de învăţămînt superior repartizează numărul de burse pe facultăţi, în funcţie de numărul studenţilor de la cursurile de zi, iar comisia de la nivelul facultăţii face propuneri de atribuire nominală a burselor, care se aprobă de colegiul senatului instituţiei de învăţămînt superior.

16. Pentru obţinerea bursei de studiu de categoria a III-a (excepţie), studentul depune la comisia pe facultate, în termenul fixat de aceasta, o cerere însoţită de actele necesare.

17. Solicitanţii pot face contestaţie împotriva hotărîrii de atribuire a burselor în termen de 5 zile de la afişarea acesteia. Contestaţia se rezolvă de comisia de burse de la nivelul institutului, în termen de 15 zile.

18. Bursele de studiu şi bursele naţionale de merit se atribuie studenţilor pe durata anului de învăţământ (cursuri, sesiuni de examene, activităţi practice), inclusiv pe timpul pregătirii şi susţinerii examenului de. diplomă în prima sesiune, cu excepţia vacanţelor. Dacă studenţii bursieri sînt orfani, proveniţi din case de copii sau din plasament familial ori au fost bolnavi TBC şi se află în evidenţa dispensarelor medicale, bursele de studiu se acordă şi pe durata vacanţelor.

19. Studentele bursiere aflate în concediu prenatal sau postnatal primesc bursă pe o durată egală cu concediul de maternitate stabilit pentru persoanele încadrate în muncă.

20. Studenţii bursieri aflaţi în concediu medical îşi menţin bursa cel mult 60 de zile de la data începerii concediului. În cazul depăşirii acestui termen, primesc bursă de studiu sau bursă naţională de merit numai după reluarea activităţii de învăţămînt.

21. Studenţii de la învăţământul de zi transferaţi la altă facultate, precum şi studenţii de la învăţămîntul seral sau fără frecvenţă transferaţi la învăţămîntul de zi pot primi burse de studiu şi burse naţionale de merit, începînd cu semestrul următor datei de promovare a verificărilor (colocviilor) şi examenelor de diferenţă stabilite de consiliul facultăţii, dacă îndeplinesc condiţiile de şcolarizare prevăzute de prezenta hotărîre.

22. Studenţii repetenţi nu primesc burse de studiu în anul pe care îl repetă. Studenţii bursieri care din motive medicale repetă anul, dovedind cu acte că au fost bolnavi şi în imposibilitate de a frecventa cursurile cel puţin 60 de zile în anul universitar precedent, pot primi burse de studiu pe baza mediei realizate în anul de studiu promovat anterior celui pe care îl repetă din motive medicale.

23. Bursele de studiu şi bursele naţionale de merit acordate studenţilor pot fi retrase temporar sau definitiv de către unităţile de învăţămînt superior pentru abateri grave de la normele disciplinei universitare sau pentru dezinteres faţă de învăţătură, pe baza criteriilor stabilite de fiecare unitate de învăţămînt superior.

24. Studenţii exmatriculaţi din unitatea de învăţămînt superior pentru motive ce le sînt imputabile sînt obligaţi să restituie contravaloarea bursei de studiu primită în timpul şcolarizării; nu sînt obligaţi să restituie bursa cei care s-au retras de la cursuri pentru motive de boală dovedite cu certificat medical.

25. Studenţii şi absolvenţii învăţămîntului superior care urmează cursurile de zi ale unei a doua facultăţi pot primi burse de studiu, burse naţionale de merit, alte forme de sprijin material sau ajutoare sociale numai de la o singură facultate, cu condiţia ca numărul total al anilor în care au beneficiat de acest sprijin, în cadrul primei şi al celei de a doua facultăţi, să nu depăşească numărul anilor de studiu prevăzuţi ca durată de şcolarizare la facultatea de la care urmează Să beneficieze de bursă.

26. Cuantumurile burselor de studiu şi burselor naţionale de merit sînt stabilite pentru o lună (28–31 zile). Calcularea cuantumului zilnic se face prin divizarea cuantumurilor lunare ale burselor la numărul de zile calendaristice din luna respectivă.

ANEXA Nr. 2

Metodologia încheierii contractelor între studenţi şi agenţi economici, precum şi condiţiile de acordare a burselor aferente contractelor şi creditelor de studiu acordate de bănci

1. Agenţii economici care au nevoie de cadre cu studii superioare pot încheia contracte cu studenţii din oricare an de studiu – indiferent de media obţinută la concursul de admitere sau în anul precedent de studiu – prin care aceştia se obligă ca, după absolvire, să lucreze o perioadă determinată prin contract la agentul economic respectiv, iar acesta să le acorde o bursă pe timpul studiilor.

2. Studenţii care beneficiază de bursă pe bază de contract nu mai pot primi de la unitatea de învăţămînt superior burse de studiu, alte forme de sprijin material şi ajutoare sociale, cu excepţia burselor naţionale de merit.

3. Studenţii pot primi din partea agenţilor economici, pe întregul an calendaristic, o bursă pe bază de contract, în cuantum lunar cel puţin egal cu al unei burse de studiu de categoria a II-a, în funcţie de înţelegerea intervenită între părţile contractante.

4. Contractul încheiat se vizează de către decanul facultăţii sau delegatul acestuia. Un exemplar al contractului se păstrează pentru evidentă la secretariatul facultăţii.

În contract se vor prevedea, în principal:

a) obligaţiile agentului economic să acorde studentului o bursă pe timpul studiilor în condiţiile prevăzute de prezenta hotărîre; să asigure studentului, funcţie de specificul agentului economic, în perioada şcolarizării, condiţii pentru efectuarea practicii sau activităţii de cercetare, precum şi pentru documentare în vederea elaborării proiectului de diplomă; să stabilească, în funcţie de nevoile agentului economic, subiectul lucrării de diplomă în acord cu studentul şi conducerea facultăţii; să asigure studentului, după absolvire, încadrarea într-o funcţie şi în specialitatea pentru care acesta s-a pregătit, în unitatea şi în localitatea menţionate în contract;

b) obligaţiile studentului: să se pregătească temeinic pentru obţinerea unei înalte calificări profesionale; după absolvire, să lucreze la agentul economic perioada prevăzută în contract; să restituie integral sau parţial bursa încasată în cazul în care nu obţine în pregătirea profesională rezultatele solicitate de agentul economic sau nu respectă obligaţia de a lucra timpul stabilit în contract, potrivit clauzelor stabilite între părţi cu prilejul încheierii acestuia.

5. Atunci cînd numărul sudenţilor care solicită încheierea de contracte cu acelaşi agent economic este mai mare decît numărul burselor ce se oferă, selecţionarea studenţilor se face după criteriile stabilite de agentul respectiv, solicitîndu-se, dacă este cazul, şi sprijinul conducerii facultăţii.

6. Pentru motive care determină neexecutarea contractului, acesta se poate modifica sau rezilia, stabilindu-se între părţi modalitatea de restituire a bursei de care a beneficiat studentul sau absolventul ori de anulare a obligaţiei de restituire a bursei pentru motive care sînt imputabile agentului economic.

7. Bursele pe bază de contract se plătesc şi pentru perioadele cît studenţii se află internaţi în spital sau în concedii medicale, precum şi atunci cînd repetă anul de studiu din motive medicale. Dacă la sfîrşitul sesiunii de examene din vară studenţii au fost declaraţi repetenţi, bursele pe bază de contract se pot plăti în continuare sau se sistează pe timpul anului repetat, în funcţie de înţelegerea dintre părţi.

8. Băncile pot acorda, la cererea studenţilor, credite de studiu pe timpul şcolarizării, în condiţiile în care acestea acordă credite persoanelor fizice.

ANEXA Nr. 3

Ajutoarele sociale şi reducerile de tarife pentru trimiterea studenţilor în tabere de odihnă şi tratament, precum şi pentru excursiile organizate în grup

1. Ajutoarele sociale se acordă studenţilor pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte, pentru maternitate şi în caz de deces, după cum urmează:

a) ajutorul pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte se poate acorda studenţilor orfani sau celor care provin din familii cu venituri de pînă la 5.000 lei lunar pe membru de familie, ţinîndu-se seama şi de rezultatele din activitatea profesional-ştiinţifică. Ajutorul se acordă în numerar, în cuantum maxim de 7.000 lei.

Un student poate beneficia de acest ajutor o singură dată, în decursul unui an universitar. Studenţii orfani de ambii părinţi sau asistaţi ai caselor de copii pot beneficia în fiecare semestru de acest ajutor;

b) ajutorul pentru maternitate se acordă pentru fiecare naştere după cum urmează:

– 2.500 lei pentru sarcină şi lehuzie;

– 2.500 lei pentru procurarea rufăriei fiecărui copil nou-născut.

Ajutoarele se acordă studentelor ai căror soţi sînt studenţi sau efectuează stagiul militar şi studenţilor ale căror soţii nu realizează venituri;

c) ajutorul în caz de deces se acordă pentru decesul unui membru al familiei studentului(ei) – soţ, soţie, copil, în următorul cuantum:

– 12.000 lei în caz de deces al studentului(ei) necăsătorit(ă) sau căsătorit(ă) cu soţie/soţ neîncadrat(ă) în cîmpul muncii;

– 10.000 lei în caz de deces al soţiei/soţului dacă decedat ul(a) nu a fost încadrat(ă) în cîmpul muncii, precum şi în cazul decesului copilului.

2. Plata ajutoarelor de orice fel se face în limita prevederilor bugetare, pe baza cererii aprobate de către colegiul consiliului facultăţii din care face parte studentul şi, după caz, a următoarelor acte:

– certificat medical şi copie după certificatul de naştere al copilului pentru ajutor în caz de maternitate;

– copie după certificatul de deces, în caz de deces;

– adeverinţe privind situaţia materială certificate de către secretariatul facultăţii din care face parte studentul.

3. Studenţii de la specializările din profilul mine pot primi pe timpul studiilor suma de 12.000 lei, în două etape, ajutor social pentru uniformă şi îmbrăcăminte de uz personal.

4. Studenţii beneficiază de sprijin material pentru participare la tabere de odihnă şi tratament în vacanţă şi la excursii organizate după cum urmează:

a) studenţii pot primi bilete de odihnă şi tratament în staţiuni climaterice în 4 mod gratuit. Numărul de bilete ce pot fi distribuite va fi de pînă la 15% din numărul studenţilor şcolarizaţi la învăţămîntul de zi. Repartizarea pe unităţi de învăţămînt se va face de Ministerul Învăţămîntului şi Ştiinţei în funcţie de numărul studenţilor de la cursurile de zi, de profilul unităţii de învăţămînt şi situaţia socială a masei de studenţi. Repartizarea individuală a biletelor se face de către colegiul consiliului facultăţii;

b) pentru excursii organizate în grup în ţară şi străinătate, studenţii pot beneficia de o reducere de pînă la 45% din costul acestora; reducerea nu va putea depăşi anual suma de 200 lei pe student, calculată la numărul total de studenţi de la învăţămîntul de zi. Reducerile pentru fiecare acţiune se aprobă de colegiul consiliului facultăţii

Un student poate beneficia de bilet gratuit pentru trimitere în tabără şi de reducere a preţului excursiei o singură dată pe an, cu excepţia studenţilor orfani de ambii părinţi sau proveniţi din casele de copii ori din plasament familial.

 

Republicată în temeiul art. IV al Hotărîrii Guvernului nr. 631/1992, publicată în acest număr la pag. 2–3.

Hotărîrea Guvernului nr. 625/1991 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 26 septembrie 1991

Conform prevederilor articolului nr. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 285/1993, prevederile referitoare la burse şi alte forme de sprijin material pentru studenţi, prevăzute în prezenta hotărâre se abrogă.  

Comentarii despre HG 625 1991 acordarea de burse si sprijin materia, ajutoare sociale studentilor romani