Legea 15 2003 sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala

Legea 15 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, publicată în Monitorul Oficial nr. 44 din 18.1.2008

 

Legea 15 actualizată prin:

  • Legea 237/2010 - pentru modificarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală 16 decembrie 2010 Monitorul Oficial 831/2010

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL

 

 

Art. 1

(1)Prezenta lege reglementează regimul atribuirii, la cerere, tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani a unei suprafeţe de teren, din terenurile aflate în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.

(2)Atribuirea terenului se face în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei proprietate personală, în limita suprafeţelor disponibile, prin hotărâre a consiliului local al comunei, oraşului, municipiului sau sectorului municipiului Bucureşti în care este situat terenul.

(3)Atribuirea terenurilor se face în ordinea de prioritate stabilită pe baza unor criterii aprobate prin hotărâre a consiliului local.

Art. 2

Suprafeţele de teren care pot fi atribuite tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, potrivit prevederilor art. 1, vor fi cuprinse între 150 m2 şi 300 m2 în municipii şi sectoarele municipiului Bucureşti, între 250 m2 şi 400 m2 în oraşe şi între 250 m2 şi 500 m2 în comune şi satele aparţinătoare unităţilor administrativ-teritoriale.

Art. 3

(1) De prevederile art. 1 beneficiază, o singură dată, tinerii care, la data depunerii cererii prevăzute la art. 4, au vârsta de până la 35 de ani şi îndeplinesc următoarele condiţii:

a)au împlinit vârsta de 18 ani;

b) la data depunerii cererii, precum şi la data rezolvării acesteia nu au avut sau nu deţin în proprietate o locuinţă ori un teren destinat construirii unei locuinţe proprietate personală, atât în localitatea în care se solicită atribuirea în folosinţă a unui teren, cât şi în alte localităţi.

(2)Consiliile locale pot stabili criterii suplimentare faţă de cele prevăzute la alin. (1), în vederea atribuirii terenurilor disponibile.

Legea 15 2003 actualizată prin:

Legea 237/2010 - pentru modificarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală din 7 decembrie 2010, Monitorul Oficial 831/2010 ;

Art. 4

(1)Cererea pentru atribuirea terenului se depune la consiliul local al comunei, oraşului, municipiului sau sectorului municipiului Bucureşti în care solicitantul are domiciliul.

(2) Cererea cuprinde numele şi prenumele solicitantului şi domiciliul acestuia, la care se anexează o copie de pe certificatul de naştere, o copie de pe cartea de identitate, o declaraţie a solicitantului, pe propria răspundere, în care se menţionează că nu deţine sau nu a deţinut în proprietate o locuinţă ori un teren destinat construirii unei locuinţe; o declaraţie similară se depune şi la data rezolvării cererii.

Legea 15 2003 actualizată prin:

Legea 237/2010 - pentru modificarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală din 7 decembrie 2010, Monitorul Oficial 831/2010 ;

Art. 5

Consiliul local căruia i-a fost adresată cererea de atribuire a terenului pentru construirea unei locuinţe proprietate personală se va pronunţa asupra acesteia, prin hotărâre, în condiţiile prevăzute de lege.

Art. 6

(1)Beneficiarul terenului pentru construirea unei locuinţe proprietate personală este obligat să înceapă construcţia locuinţei în termen de un an de la data atribuirii terenului şi să o realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la alin. (1), prin hotărâre a consiliului local i se retrage beneficiarului dreptul de folosinţă asupra terenului atribuit.

(3)Planurile urbanistice zonale (PUZ) şi planurile urbanistice de detaliu (PUD) privind ansambluri de locuinţe-tip înşiruite sau cuplate care se realizează pe terenuri identificate potrivit art. 1 alin. (2) se iniţiază şi se finanţează de consiliile locale.

Art. 7

(1)Tinerii prevăzuţi la art. 1 alin. (1), care construiesc locuinţe proprietate personală pe terenul atribuit în baza prezentei legi, pot beneficia de credite în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)Tinerii care şi-au construit locuinţele proprietate personală în condiţiile prezentei legi beneficiază de prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8

După finalizarea construirii locuinţei, consiliul local poate hotărî, la solicitarea proprietarului locuinţei, vânzarea directă către acesta a terenului respectiv. Preţul de vânzare se stabileşte prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat şi aprobată de consiliul local.

Art. 9

Încălcarea prevederilor art. 4 alin. (2) prin nedeclararea de către solicitant că deţine sau a deţinut în proprietate o locuinţă ori un teren pe care se poate construi o locuinţă constituie infracţiunea de fals în declaraţii şi se pedepseşte potrivit prevederilor Codului penal.

Art. 10

Ministerul Administraţiei Publice va elabora norme metodologice de aplicare a prezentei legi*) , în termen de două luni de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 11

Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Republicată în temeiul prevederilor art. II din Legea nr. 293/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 760 din 9 noiembrie 2007, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 15/2003 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 22 ianuarie 2003, şi a mai fost modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 747 din 26 octombrie 2003, aprobată prin Legea nr. 560/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 916 din 20 decembrie 2003, prin Legea nr. 175/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 din 20 mai 2004, şi prin Legea nr. 163/2006 pentru completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 18 mai 2006.

Comentarii despre Legea 15 2003 sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala
# Dani 04-Mai-2015
Buna ziua, eu am fost azi la primarie si mi-au spus ca nu se mai dau ternuri asa ci numai prin licitatie azi 4mai 2015 .Au voie sa faca asa ceva?
Răspunde
 
# Me 18-Septembrie-2014
Buna ziua, am si eu o intrebare: daca sotul tau este copropietar si detine in total 40 MP tot nu mai poti sa soliciti teren pentru locuinta? se considera ca este propietar? nu se tine cont cand ai depus cererea, daca este dinainte de casatorie?
Răspunde
 
# teodor 09-Iulie-2014
Cine a beneficiat de aceasta lege in 2014?la noi o combate legea 165/2013...care impiedica ,,cica" atribuirea terenurilor pe motiv c nu is centralizate terenurile..
Răspunde
 
# Ady 13-Ianuarie-2014
Buna ziua!am si eu o intrebare, dupa ce imi construiesc casa pe terenul dat de stat si vreau sa o vand se poate? si in ce conditii?
Răspunde