Legea 290 din 2003 actualizata

 

Legea 290 din 2003 actualizată privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, publicată în Monitorul Oficial nr. 505 din 14.7.2003

 

Actualizata prin:

  • OUG nr. 25/2007 - privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului 23 aprilie 2007 Monitorul Oficial 270/2007
  • Lege nr. 171/2006 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 21 mai 2006 Monitorul Oficial 437/2006
  • OUG nr. 87/2004 - pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 7 din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 11 noiembrie 2004 Monitorul Oficial 1046/2004

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
 

Art. 1

(1)Cetăţenii români, deposedaţi ca urmare a părăsirii forţate a Basarabiei, Bucovinei de Nord şi a Ţinutului Herţa, precum şi ca urmare a celui de al Doilea Război Mondial şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, au dreptul la despăgubiri sau compensaţii pentru bunurile imobile avute în proprietatea lor în aceste teritorii, precum şi pentru recolta neculeasă din anul părăsirii forţate a bunurilor, în condiţiile prezentei legi.

(2)De prevederile prezentei legi beneficiază foştii proprietari, moştenitorii legali ai acestora, până la gradul al IV-lea inclusiv, sau moştenitorii testamentari ai acestora, dacă au la data formulării cererii cetăţenia română.

 


 

Legea 290 din 2003 actualizată prin:

Lege nr. 171/2006 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 din 16 mai 2006, Monitorul Oficial 437/2006 ;

Art. 2

(1)Pentru terenurile rămase în teritoriile prevăzute la art. 1, foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora li se vor atribui terenuri de acelaşi gen m judeţele în care locuiesc, în condiţiile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, în limita disponibilităţilor, din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale. Propunerile de atribuire în natură a acestor terenuri se vor comunica Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor – Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, în vederea avizării. Metodologia avizării de către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor a propunerilor de atribuire în natură se va stabili prin norme metodologice.

(2)În cazul în care prevederile alin. (1) nu pot fi îndeplinite în natură, foştii proprietari beneficiază de despăgubiri sau compensaţii, o sumă calculată la valoarea medie a categoriilor de teren, stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 59/1994 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 746/1991 privind stabilirea valorii de patrimoniu a terenurilor agricole în vederea aplicării art. 36 şi 38 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, actualizată potrivit coeficientului de inflaţie existent la data plăţii compensaţiei, raportat la cel stabilit pentru luna martie 1994, fără ca totalul suprafeţei de teren pentru care se acordă despăgubirile sau compensaţiile să depăşească suprafaţa de 50 ha teren agricol şi 10 ha teren forestier de proprietar deposedat.

(3)În cazul în care beneficiarii prezentei legi au primit sau urmează să primească în proprietate suprafeţe de teren reconstituite potrivit Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, aceştia au dreptul la atribuiri în natura, despăgubiri sau compensaţii în baza prezentei legi numai pentru diferenţa până la limita suprafeţelor prevăzute la alin. (2).

(4)În situaţia în care, anterior, cei îndreptăţiţi au fost despăgubiţi parţial, în bani sau în natură, aceştia au dreptul la compensaţie numai pentru diferenţă.


Legea 290 din 2003 actualizată prin:

Lege nr. 171/2006 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 din 16 mai 2006, Monitorul Oficial 437/2006 ;

Art. 3

Pentru construcţiile cu destinaţia de locuinţe, anexe gospodăreşti ori pentru alte utilităţi, se acordă foştilor proprietari despăgubiri băneşti, în sume calculate în raport cu suprafaţa construită, cu materialele folosite şi cu vechimea construcţiei la data pierderii posesiei. În suma totală va fi cuprinsă şi contravaloarea terenului de sub construcţie şi a curţii, pe baza evaluărilor efectuate, după caz, de experţi în construcţii sau evaluatori funciari.

Art. 4

Pentru recoltele neculese în anul părăsirii proprietăţilor în teritoriile prevăzute la art. 1, şi anume: grâu, porumb, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, viţă-de-vie, in, tutun, mac şi fructe, se acordă, pentru 3 dintre acestea, la alegerea foştilor proprietari sau a moştenitorilor acestora, o sumă calculată în raport cu suprafaţa cultivată şi cu producţia medie la hectar în anul părăsirii proprietăţilor, potrivit preţului de achiziţie al produselor menţionate, publicat de Institutul Naţional de Statistică pentru anul anterior celui în care se acordă despăgubirea.


Legea 290 din 2003 actualizată prin:

Lege nr. 171/2006 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 din 16 mai 2006, Monitorul Oficial 437/2006 ;

Art. 5

(1)Persoanele îndreptăţite vor depune cereri proprii, până la data de 1 mai 2007, la comisiile constituite în cadrul prefecturilor, în temeiul art. 6 din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată. Cererile trebuie însoţite de acte doveditoare, certificate de autorităţi, sau de declaraţia autentică a petentului, însoţită de declaraţiile a cel puţin 2 martori, de asemenea, autentificate.

(11)Cererile de despăgubiri respinse prin hotărâri ale comisiilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru motivul nedepunerii în termenul prevăzut de lege, sunt considerate cereri noi, în sensul prezentei legi.

(12)Cererile cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate se depun la Comisia municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr. 290/2003.

(2)Dacă pentru bunurile aceluiaşi proprietar sunt mai mulţi moştenitori, fiecare dintre aceştia este obligat să îi menţioneze pe ceilalţi în cererea formulată. Dacă moştenitorii domiciliază în judeţe diferite, aceştia vor trimite cererile la Comisia municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr. 290/2003.

(3)În judeţele în care nu au fost constituite comisii, potrivit Legii nr. 9/1998, republicată, acestea se constituie, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezenţei legi, prin ordin al prefectului, iar cele care şi-au încetat activitatea, conform art. 12 din Legea nr. 9/1998, republicată, îşi reiau activitatea având ca obiect aplicarea prezentei legi.

(4)Arhivele Naţionale şi alte instituţii publice care deţin actele solicitate de cei interesaţi, de natură să constituie dovezi în sensul alin. (1), sunt obligate să le elibereze copii conforme, sub sancţiunea legii.

(5)În cererile adresate Arhivelor Naţionale şi altor instituţii publice, solicitanţii vor preciza toate informaţiile, datele sau indiciile necesare obţinerii unor acte doveditoare, în măsura în care le deţin.

(6)Pentru terenurile forestiere este admisă numai proba cu înscrisuri: acte de proprietate, extrase de carte funciară, cadastru, registre şi alte evidenţe ale amenajamentelor silvice etc., cu dată certă, din perioada respectivă.


Legea 290 din 2003 actualizată prin:

Lege nr. 171/2006 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 din 16 mai 2006, Monitorul Oficial 437/2006 ;

Art. 6

Cererile adresate autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi acţiunile în justiţie având ca obiect obţinerea de despăgubiri sau compensaţii în temeiul prezentei legi, cu excepţia litigiilor dintre moştenitori sau dintre proprietar, moştenitori şi o terţă persoană, sunt scutite de taxe de orice fel.

Art. 7

În situaţia imposibilităţii temporare de a procura acte doveditoare, solicitanţii vor depune cererea cu acte incomplete sau neînsoţită de acte, cu menţiunea procurării dovezilor în maximum 3 luni de la împlinirea termenului prevăzut la art. 5 alin. (1).


Legea 290 din 2003 actualizată prin:

Lege nr. 171/2006 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 din 16 mai 2006, Monitorul Oficial 437/2006 ;

Art. 8

(1)În vederea soluţionării cererilor depuse de persoanele îndreptăţite, comisiile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, constituite în temeiul art. 6 din Legea nr. 9/1998, republicată, se vor completa pentru aceste cazuri, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezenţei legi, cu câte un reprezentant şi al celorlalte ministere cu atribuţii în aplicarea prezentei legi. Reprezentantul Secţiei Cadrilater a Asociaţiei Române a Victimelor Represiunilor Staliniste (ARVIS) nu participă la soluţionarea cererilor depuse de persoanele îndreptăţite, potrivit prezentei legi.

(2)Comisiile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 primesc, verifică şi rezolvă cererile de atribuire în natură ori pentru acordare de despăgubiri sau compensaţii, după caz. Hotărârile privind recunoaşterea drepturilor, acordarea despăgubirilor sau/şi a compensaţiilor se dau în termen de cel mult 6 luni de la înregistrarea cererilor. Hotărârile se adoptă cu majoritatea voturilor membrilor comisiei şi se comunică Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor – Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, precum şi solicitantului.

(21)Comisiile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 au obligaţia de a convoca petenţii sau alte persoane, în vederea lămuririi unor situaţii în care există neclarităţi privind calitatea succesorală a petentului, dovada refugiului sau a proprietăţii asupra bunurilor pentru care se cer despăgubiri ori compensaţii.

(22)Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor – Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 poate solicita acte şi relaţii privind aspectele înfăţişate în contestaţii atât petenţilor, cât şi oricărei instituţii publice.

(3)În termen de 15 zile de la comunicare, solicitantul nemulţumit de hotărârea comisiei judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 poate face contestaţie la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor – Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 290/2003.

(4)În termen de cel mult 60 de zile, Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor – Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 va analiza contestaţiile şi le va aproba sau le va respinge prin decizie motivată a vicepreşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor care coordonează activitatea Serviciului pentru aplicarea Legii nr. 290/2003. Hotărârea se comunică comisiilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 şi solicitanţilor.

(5)Hotărârile Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor – Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 sunt supuse controlului judecătoresc, putând fi atacate în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

(6)Hotărârile pronunţate de tribunal sunt supuse căilor de atac prevăzute de lege.

(7)În vederea soluţionării cererilor, comisiile prevăzute la art. 5 pot solicita din oficiu, cu respectarea legii, acte şi informaţii oricăror instituţii publice din ţară sau din străinătate.


Legea 290 din 2003 actualizată prin:

Lege nr. 171/2006 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 din 16 mai 2006, Monitorul Oficial 437/2006 ;

Art. 9

În cazul în care atribuirile în natură, despăgubirile sau compensaţiile, după caz, sunt solicitate de mai mulţi moştenitori ai aceleiaşi persoane, precum şi dacă, după adoptarea hotărârii de către comisia competentă şi rămânerea definitivă a acesteia, apar persoane având vocaţie succesorală, conform art. 5 alin. (1) şi (2), raporturile dintre succesori privind drepturile lor se soluţionează potrivit dreptului comun.

Art. 10

(1)Punerea în posesie la atribuirile în natură, conform prezentei legi, se face, pentru cetăţenii care sunt şi beneficiari ai Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ai Legii nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, ulterior retrocedărilor efectuate potrivit acestora, dar nu mai târziu de 6 luni.

(2)Despăgubirile sau compensaţiile băneşti vor fi acordate beneficiarilor în termen de un an de la comunicarea hotărârii comisiei judeţene ori a municipiului Bucureşti, după caz, sau a hotărârii prevăzute la art. 8 alin. (4) sau (6), respectiv la art. 9; plata lor se poate face şi în rate, în maximum 2 ani, în funcţie de disponibilităţile băneşti ale direcţiilor prevăzute la art. 11 alin. (1).

Art. 11

(1)Plata despăgubirilor se dispune de către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor – Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 290/2003.

(2)Abrogat.

(3)Abrogat.


Legea 290 din 2003 actualizată prin:

OUG nr. 25/2007 - privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului din 18 aprilie 2007, Monitorul Oficial 270/2007 ;

Lege nr. 171/2006 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 din 16 mai 2006, Monitorul Oficial 437/2006 ;

Art. 12

Abrogat.


Legea 290 din 2003 actualizată prin:

Lege nr. 171/2006 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 din 16 mai 2006, Monitorul Oficial 437/2006 ;

Art. 13

Criteriile de evaluare şi modalităţile concrete de stabilire a cuantumului despăgubirilor sau de acordare a compensaţiilor pentru terenurile agricole şi intravilane, precum şi pentru construcţii şi recolte, procedurile de lucru ale comisiilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 şi ale Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor – Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, gestionarea fondurilor destinate despăgubirilor, precum şi modalităţile de efectuare a plăţilor vor fi stabilite prin norme metodologice elaborate de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor şi aprobate prin hotărâre a Guvernului.


Legea 290 din 2003 actualizată prin:

Lege nr. 171/2006 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 din 16 mai 2006, Monitorul Oficial 437/2006 ;

Art. 14

(1)Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2)Abrogat.

(3)Până la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul va aproba normele metodologice prevăzute la art. 13.


Legea 290 din 2003 actualizată prin:

Lege nr. 171/2006 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 din 16 mai 2006, Monitorul Oficial 437/2006 ;

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 19 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 17 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Comentarii despre Legea 290 din 2003 actualizata
# mara 05-Februarie-2016
buna ziua stimabili romani...daca cineva stie de unde se pot abtine adeverinte sau certificate pentru pamanturile detinute in zona Herta...poate ma lamureste si pe mine cineva....unde sa ma adresez...cumva la arhivele din Cernauti?....multumesc anticipat
Răspunde
 
# Cristian 14-Octombrie-2015
In acest moment, are cineva cunostinta daca platile au fost deblocate, printr-un act normativ publicat in ultima perioada?
Răspunde
 
# Christian 03-Martie-2015
Dupa L.112/2014, care suspenda platile pana la 31.12.2014, mai exista noutati in acest sens?
Răspunde
 
# Daniela 12-Septembrie-2015
Vezi Legea 164/2014.
Răspunde
 
# Gabriel Dragusanu 16-Februarie-2015
Doresc , daca este posibil sa fiu informat cu privire la noile reglementari ale Legii 290/2003. Am ( mama) a depus dosarul din 2004.
Răspunde
 
# CATY 18-Septembrie-2015
Conform noilor reglementari procedura este mult mai lunga. Mama Dvs a primit hotararea comisiei? Daca nu, trebuie sa formuleze o notificare iar apoi sa se judece. Comisia va invoca dispozitiile Legii 164/2014, iar atunci veti invoca exceptia de neconstitutionalitate la CCR.
Răspunde
 
# caciu mihaela 27-Iulie-2014
Mama mea,a depus un dosar pentru restituirea bunurilor retinute in Bulgaria,de aproximativ 8ani la Prefectura din Bucuresti,mentionez ca dosarul este total complet.De ce dureaza atat de mult un raspuns,indiferent care ar fii el???
Răspunde
 
# Delia 27-Ianuarie-2014
A aparut in Monitorul oficial decizia curtii constitutionale care dclara ordonanta 10/2013 neconstitutionala in integralitatea ei; in aceste conditii, plata despagubirilor trebuie sa faca in maxim doua transe, in maxim 2 ani; ANRP vad ca a amutit; guvernul a amutit pe acest subiect; oare la ce gaselnita vor apela din nou pentru a nu efectua aceste plati ?
Răspunde
 
# Catalin 05-Martie-2014
Gaselnita este una "fireasca": conturile ANRP sunt poprite, dupa cum am aflat recent chiar de la ANRP. Astfel, platile pe legea 290 inca raman blocate la nivelul anului 2006. Si situatia nu se va schimba atat timp cat Ministerul de Finante nu alimenteaza contul ANRP si cu alte sume decat cele pentru cheltuieli de functionare (mai exact salarii, care sunt cam singurele plati permise dintr-un cont poprit). O alta sursa ar putea fi recuperarile obtinute de ANRP in instanta, prin atacarea unor executari deja operate. Si nu in ultimul rand, mai spera aceasta institutie in bunavointa (???!!!) executorilor, de a retrage popririle. In concluzie, eu am iesit de la audienta cu intelegerea unei crunte realitati: nu mai au disponibil in cont pentru despagubiri pe legea 290 si nici nu s-au gasit surse financiare pentru deblocarea acestei situatii. Istoriceste dovedit, "platim" inca pentru un razboi pierdut, dar mai grav este ca amanarea reparatiilor la care suntem indrituiti ne hraneste ura fata de state precum Romania, Germania si Rusia, a caror politica beligeranta ne-a dezradacinat si omorat familii intregi.
Răspunde
 
# Mihai 24-Aprilie-2014
Hodoronc-tronc...! Politica beligerantă a României, zici?! Alături de cea a Germaniei şi a Rusiei? Recunosc aici teza sovietică potrivit căreia România este un stat imperialist. De fapt plătim pentru nişte teritorii pierdute care, ce să vezi... chiar ne aparţineau.
Răspunde
 
# hlinschi margareta 05-Noiembrie-2013
Avem si n oi,adica familia mea ,inclusiv eu, dosar deous din 2003 cu toate atele necesare,cu audiente peste audiente,mereu aduse acte noi ,dar ratilor de unde mai scoatei atatea lucruri noi pentru dosarul ostru ca la inceput laprima audienta a-ti spus intreaga comie dupa ce a-ti studiat dosarul ca e complet si ca va fi bagat de pe in comisie!!!!!!!Oare cui sa ne mai adresam si pe unde sa mai umblam cu opinci de fier ca sa primim ceea ce ni se cuvine????Stiu ei ce greu le-a fost parintilor mei cu tata in razboi in acel moment ssi mama cu 5 copii ,ultimul sugar de 2 luni sa stai sub presiune ocupatiei ruse si sa astepti sa te deporteze si sa stai cu soldatii rusi imprejurul casei pazind-o pe mama ca pe o infractoare sa nu fuga din casa ei si din munca ei?????Stiu cei care verifica dosarele si tot scot legi i ordonante noi ce groaza si teroare a fost pentru familia me??????Rusine sa va fie apucatprilor de averi!!!!!nu va mai saturati!!!!!!
Răspunde
 
# Gabriel Dragusanu 16-Februarie-2015
Buna ziua, a fost cineva despagubit cu " ceva " din randurile celor care beneficiaza de Legea 290/2003 ?
Mentionez ca mama mea s-a refugiat din Bucovina de Nord .( Cernauti ) .Va multumesc.
Răspunde
 
# carmen 03-Martie-2015
au fost despagubiti, dar doar cei care au facut demersuri in instanta in acest sens
Răspunde
 
# didina olaru 15-August-2013
Inrebare;De ce nu s-au restituit si terenurile atribuite ,cetatenilor , care au luptat in primul razboi mondial si care au trait pina, prin anii 1980? Cine are TP pe milioanele de ha.terenuri?
Răspunde
 
# constantinescu cecil 15-Iunie-2013
Ordonanta de urgenta a guvernului nr.10 din28 02 2013 nu este corecta nici legala deoarece este publicata in Monitorul Oficial, dupa care este supusa camerei parlamentare.Aceasta ordonanta subestimeaza o Lege din Constitutia Romaniei,o desconsidera [desi ea n-a fost respectata nici in forma ei originala]si ne nedreptateste pe noi, un mic grup de refugiati care inca am supravietuit.Oare este atat de greu sa se puna in aplicare o lege in forma ei originala?De ce s-a gasit salvarea guvernului si a agentiei,ANRP .prin umila Ordonanta de urgenta ce hotaraste esalonarea [sic]platilor in 10 rate anuale?.Eu refugiata am 75 de ani,fratele meu are 80 de ani ! Reflectati daca aveti parinti si bunici.
Răspunde
 
# constantinescu cecil 14-Iunie-2013
Legea 290/2003 este o lege ce trebuie respectata asa cum noi toti suntem obligati sa respectam legile acestei tari.Institutia obligata sa respecte legea era si este A.N.P.R.care s-a complacut in nerespectarea termenelor de plata si a tergiversat executarea prin tot felul de apeluri la niste acte ce se gaseau la dosare.Asa s-a lungit termenele de plata pe o perioada de cinci ani!!!!!Apelurile noastre, audiente,interviuri, toate au fost tratate cu maxima indiferenta.Nu sperati ca renuntam, suntem gata sa ne aparam drepturile,altfel pentru ce primiti dumneavoastra salarii imense si alte facilitati?....am vizionat toate saiturile si ne-am lamurit cum ati procedat. Acum a aparut ordonanta nr. 10/ 2013 ,nu este posibil, nu este posibil. PRESUPUNEM CA NU ESTE ADRESATA CELOR CARE STAM CU DECIZIILE DIN 2008 LA A.N.P.R.
Răspunde
 
# VALUTA 21-Martie-2013
L290/2003 este io bataie de joc.Am avut pe 09.02.2013 proces si pronunrtarea instantei se va da in timp de 6 luni.si poate ramane definitiva daca nu contraataca ANRP numai de a prelungii agonia.Aceasta directiva este data de guvern si MF nu sunt bani.Au adus modificari la lege si nu stiu daca vor tine seama de cei care sunt deja in judecata sa li se acorde cele cuvenite dupa lege inainte de modificari.Oricat ar prelungii termenele instanta si ANRP sunt hotarata ca daca nu o sa am ceea ce merit cf.Legii initiale voi ajunge la CEDO si cu cerere de despagubiri morale in plus de penalitati de intarziere etc.
RUSINE de 3 ori RUSINE organe abilitate ale statului inclusiv Presedinte care nu faceti nimic pentru acesti oameni napastuiti de soarta si lungiti agonia oamenilor.Asteptati sa murim cu totii.Motiv ca bani nu exista dar bani de salarii uriase pt.cei de la ANRP au fost si exista inca pentru ce activitati desfasurate?? pentru care omul de rand nu a simtit nimic decat asteptare la nesfarsit.Bani pentru delapidari exista nu ??.Confiscati averile ilicite si redistribuiti ceea ce de fapt trebuie sa apartina celor in drept.Poate am sa traiesc sa vad si eu dreptate in Romania. Doar speranta ne mai tine in viata.
Răspunde