TITLUL II Modificarea şi completarea OUG 51 1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing - Legea 99 1999 actualizata privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice

Index
Legea 99 1999 actualizata privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice
TITLUL II Modificarea şi completarea OUG 51 1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing
TITLUL III Modificarea şi completarea Legii 31 1990 privind societăţile comerciale, republicată
TITLUL IV Modificarea şi completarea Legii 64 1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului
TITLUL V Modificarea şi completarea Legii 94 1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
TITLUL VI Regimul juridic al garanţiilor reale mobiliare

 

TITLUL II

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing

Art. IV

Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 30 august 1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 90/1998, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1

(1)Prezenta ordonanţă se aplică operaţiunilor de leasing prin care o parte, denumită locator/finanţator, transmite pentru o perioadă determinată dreptul de folosinţă asupra unui bun al cărui proprietar este celeilalte părţi, denumită utilizator, la solicitarea acesteia, contra unei plăţi periodice, denumită rată de leasing, iar la sfârşitul perioadei de leasing, locatorul/finanţatorul se obligă să respecte dreptul de opţiune al utilizatorului de a cumpăra bunul, de a prelungi contractul de leasing ori de a înceta raporturile contractuale. Utilizatorul poate opta pentru cumpărarea bunului înainte de sfârşitul perioadei de leasing, dacă părţile convin astfel şi dacă utilizatorul achită toate obligaţiile asumate prin contract.

(2)Operaţiunile de leasing pot avea ca obiect bunuri imobile, precum şi bunuri mobile de folosinţă îndelungată, aflate în circuitul civil, cu excepţia înregistrărilor pe bandă audio şi video, a pieselor de teatru, manuscriselor, brevetelor şi a drepturilor de autor.“

2.După articolul 1 se introduc articolele 11 şi 12 cu următorul cuprins:

„Art. 11

În înţelesul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a)valoare de intrare reprezintă valoarea la care a fost achiziţionat bunul de către finanţator, respectiv costul de achiziţie;

b)valoare totală reprezintă valoarea totală a ratelor de leasing la care se adaugă valoarea reziduală;

c)valoare reziduală reprezintă valoarea la care, la expirarea contractului de leasing, se face transferul dreptului de proprietate asupra bunului către utilizator;

d)rata de leasing reprezintă:

– în cazul leasingului financiar, cota-parte din valoarea de intrare a bunului şi a dobânzii de leasing. Dobânda de leasing reprezintă rata medie a dobânzii bancare pe piaţa românească;

– în cazul leasingului operaţional, cota de amortizare calculată în conformitate cu actele normative în vigoare şi un beneficiu stabilit de către părţile contractante;

e)leasing financiar este operaţiunea de leasing care îndeplineşte una sau mai multe dintre următoarele condiţii:

1.riscurile şi beneficiile aferente dreptului de proprietate trec asupra utilizatorului din momentul încheierii contractului de leasing;

2.părţile au prevăzut expres că la expirarea contractului de leasing se transferă utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului;

3.utilizatorul poate opta pentru cumpărarea bunului, iar preţul de cumpărare va reprezenta cel mult 50% din valoarea de intrare (piaţa) pe care acesta o are la data la care opţiunea poate fi exprimată;

4.perioada de folosire a bunului în sistem de leasing acoperă cel puţin 75% din durata normată de utilizare a bunului, chiar dacă, în final, dreptul de proprietate nu este transferat;

f)leasing operaţional este operaţiunea de leasing care nu îndeplineşte nici una dintre condiţiile prevăzute la lit. e).

Art. 12

(1)În cadrul unei operaţiuni de leasing poate avea calitatea de finanţator o societate de leasing, persoană juridică română sau străină.

(2)Calitatea de utilizator o poate avea orice persoană fizică sau juridică, română sau străină.“

3.Articolul 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3

În cadrul operaţiunilor de leasing utilizatorul are dreptul de a-şi alege, cu acordul societăţii de leasing, furnizorul, precum şi societatea care va asigura bunul.“

4.După articolul 3 se introduce capitolul I1 „Contractul de leasing“, cu articolele 31–33. cu următorul cuprins:

„CAPITOLUL I1

Contractul de leasing

Art. 31

(1)Contractul de leasing trebuie să cuprindă minimum următoarele elemente:

a)părţile în contractul de leasing:

– locatorul/finanţatorul;

– utilizatorul;

b)descrierea exactă a bunului care face obiectul contractului de leasing;

c)valoarea totală a contractului de leasing;

d)valoarea ratelor de leasing şi termenul de plată a acestora;

e)perioada de utilizare în sistem de leasing a bunului;

f)clauza privind obligaţia asigurării bunului.

(2)Contractul de leasing financiar trebuie să cuprindă, pe lângă elementele prevăzute la alin. (1), următoarele:

a)valoarea iniţială a bunului;

b)clauza privind dreptul de opţiune al utilizatorului cu privire la cumpărarea bunului şi la condiţiile în care acesta poate fi exercitat.

(3)Părţile pot conveni şi alte clauze.

Art. 32

Contractul de leasing nu se poate încheia pe un termen mai mic de un an.

Art. 33

Contractele de leasing constituie titlu executoriu, dacă utilizatorul nu predă bunul în următoarele situaţii:

– la sfârşitul perioadei de leasing, dacă utilizatorul nu a formulat opţiunea cumpărării bunului sau a prelungirii contractului;

– în cazul rezilierii contractului din vina exclusivă a utilizatorului.“

5.Articolul 4 va avea următorul cuprins:

„Art. 4

Locatorul/finanţatorul se obligă:

a)să respecte dreptul utilizatorului de a alege furnizorul potrivit necesităţilor;

b)să încheie contract de vânzare-cumpărare cu furnizorul desemnat de utilizator, în condiţiile expres formulate de către acesta;

c)să încheie contract de leasing cu utilizatorul şi să transmită acestuia, în temeiul contractului de leasing, toate drepturile derivând din contractul de vânzare-cumpărare, cu excepţia dreptului de dispoziţie;

d)să respecte dreptul de opţiune al utilizatorului, care constă în posibilitatea de a opta pentru prelungirea contractului sau pentru achiziţionarea ori restituirea bunului;

e)să îi garanteze utilizatorului folosinţa liniştită a bunului, în condiţiile în care acesta a respectat toate clauzele contractuale;

f)să asigure, printr-o societate de asigurare, bunurile oferite în leasing.“

6.Articolul 5 va avea următorul cuprins:

„Art. 5

Utilizatorul se obligă:

a)să efectueze recepţia şi să primească bunul la termenul stipulat în contractul de leasing;

b)să exploateze bunul conform instrucţiunilor elaborate de către furnizor şi să asigure instruirea personalului desemnat să îl exploateze;

c)să nu greveze de sarcini bunul care face obiectul contractului de leasing fără acordul finanţatorului;

d)să efectueze plăţile cu titlu de rată de leasing în cuantumul valoric stabilit şi la termenele prevăzute în contractul de leasing;

e)să suporte cheltuielile de întreţinere şi alte cheltuieli care decurg din contractul de leasing;

f)să îşi asume pentru întreaga perioadă a contractului, în lipsa unei stipulaţii contrare, totalitatea obligaţiilor care decurg din folosirea bunului direct sau prin prepuşii săi, inclusiv riscul pierderii, distrugerii sau avarierii bunului utilizat, din cauze fortuite, şi continuitatea plăţilor cu titlu de rată de leasing până la achitarea integrală a valorii contractului de leasing;

g)să permită finanţatorului verificarea periodică a stării şi a modului de exploatare a bunului care face obiectul contractului de leasing;

h)să îl informeze pe finanţator, în timp util, despre orice tulburare a dreptului de proprietate, venită din partea unui terţ;

i)să nu aducă modificări bunului fără acordul finanţatorului;

j)să restituie bunul în conformitate cu prevederile contractului de leasing.“

7.Articolul 6 se abrogă.

8.Articolul 7 va avea următorul cuprins:

„Art. 7

În temeiul contractului de leasing utilizatorul are următoarele drepturi:

a)de acţiune directă asupra furnizorului, în cazul reclamaţiilor privind livrarea, calitatea, asistenţa tehnică, service-ul necesar în perioada de garanţie şi postgaranţie;

b)de a exercita acţiunile posesorii faţă de terţi.“

9.Articolul 8 va avea următorul cuprins:

„Art. 8

(1)Drepturile reale ale finanţatorului asupra bunului utilizat în baza unui contract de leasing sunt opozabile judecătorului-sindic, în situaţia în care utilizatorul se află în reorganizare judiciară şi/sau faliment, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 64/1995, cu modificările ulterioare.

(2)Dacă utilizatorul se află în dizolvare şi/sau lichidare, dispoziţiile alineatului precedent se aplică şi lichidatorului numit potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată.“

10.Articolul 9 va avea următorul cuprins:

„Art. 9

(1)În cazul în care utilizatorul refuză să primească bunul la termenul stipulat în contractul de leasing sau dacă se află în stare de reorganizare judiciară şi/sau faliment, societatea de leasing are dreptul de a rezilia unilateral contractul de leasing cu daune-interese.

(2)Finanţatorul nu răspunde dacă bunul care face obiectul contractului de leasing nu este livrat utilizatorului.“

11.Articolul 10 va avea următorul cuprins:

„Art. 10

În cazul în care utilizatorul nu execută obligaţia de plată a ratei de leasing timp de două luni consecutive, finanţatorul are dreptul de a rezilia contractul de leasing, iar utilizatorul este obligat să restituie bunul, să plătească ratele scadente, cu daune-interese, dacă în contract nu se prevede altfel.“

12.Articolul 11 va avea următorul cuprins:

„Art. 11

Dacă finanţatorul nu respectă dreptul de opţiune al utilizatorului, acesta datorează daune-interese în cuantum egal cu valoarea reziduală a bunului sau cu valoarea sa de circulaţie, calculată la data expirării contractului de leasing.“

13.Articolul 12 va avea următorul cuprins:

„Art. 12

Dacă în timpul derulării contractului de leasing finanţatorul vinde bunul care face obiectul contractului unui alt finanţator, noul finanţator este legat de aceleaşi obligaţii contractuale ca şi vânzătorul, care rămâne garant al îndeplinirii obligaţiilor faţă de utilizator.“

14.Articolul 13 va avea următorul cuprins:

„Art. 13

Din momentul încheierii contractului de leasing şi până la expirarea acestuia şi reintrarea în posesia bunului finanţatorul este exonerat de orice răspundere faţă de terţi pentru prejudiciile provocate prin folosinţa bunului de către utilizator.“

15.Articolul 14 va avea următorul cuprins:

„Art. 14

(1)Societăţile de leasing, persoane juridice române, se înfiinţează şi funcţionează potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată.

(2)Societăţile de leasing sunt societăţi comerciale care au în obiectul de activitate desfăşurarea operaţiunilor de leasing şi un capital social minim, subscris şi vărsat integral la înfiinţare, de 500 milioane lei.“

16.Literele a), b) şi c) ale articolului 15 vor avea următorul cuprins:

„a)valoarea de intrare a bunurilor la momentul încheierii contractului de leasing;

b)suma totală a ratelor de leasing aferente contractului într-un exerciţiu financiar, inclusiv cuantumul lor indexat, dacă părţile au prevăzut în contract actualizarea periodică a ratelor:

– pentru leasingul financiar rata de leasing va fi calculată ţinându-se seama de valoarea de intrare şi de dobânda de leasing aferentă, eşalonată pe perioada derulării contractului; achiziţiile de mijloace fixe sunt tratate ca investiţii, fiind supuse amortizării în conformitate cu actele normative în vigoare;

– pentru leasingul operaţional rata de leasing va fi calculată ţinându-se seama de valoarea de intrare a bunului, de beneficiul stabilit de părţi şi de amortizarea unei părţi din valoarea de intrare a acestuia; regimul de amortizare va fi stabilit de părţi, de comun acord, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările ulterioare;

c)calculul şi evidenţierea amortizării bunului ce face obiectul contractului se vor efectua, în cazul leasingului operaţional, de către finanţator, iar în cazul leasingului financiar, de către utilizator.“

17.Alineatul (2) al articolului 16 va avea următorul cuprins:

„(2)În cazul în care intervin schimbări în ceea ce priveşte sediul utilizatorului sau al finanţatorului ori schimbări cu privire la situaţia juridică a bunului, finanţatorul şi utilizatorul trebuie să procedeze la rectificare în Cartea funciară şi la oficiul registrului comerţului.“

18.Alineatul (3) al articolului 16 se abrogă.

19.Articolul 24 va avea următorul cuprins:

„Art. 24

Societăţile de leasing care perfectează un contract de leasing având ca obiect utilizarea unei construcţii sau realizarea şi utilizarea unei construcţii pot dobândi:

a)dreptul de folosinţă sau de achiziţie a terenului pe care se efectuează lucrarea de către antreprenor;

b)dreptul irevocabil de achiziţie a construcţiei la expirarea contractului de leasing.“

20.După articolul 24 se introduc articolele 241 şi 242 cu următorul cuprins:

„Art. 241

Veniturile obţinute de nerezidenţi sub formă de dobândă sau de redevenţă (rată de leasing) stabilită de către părţile contractante, în cazul contractelor de leasing financiar sau operaţional, se impun în România, prin reţinere la sursă, potrivit prevederilor convenţiilor de evitare a dublei impuneri sau ale legislaţiei interne, după caz. În cazul contractelor de leasing operaţional încheiate cu persoane nerezidente, redevenţă înseamnă beneficiul stabilit de părţi sau toată cota de leasing (rata de leasing), dacă prin contract nu se identifică partea de beneficiu.

Art. 242

Cheltuielile de asigurare a bunului care face obiectul unui contract de leasing sunt deductibile fiscal de către partea obligată prin contract să plătească primele de asigurare.“

21.Articolul 25 va avea următorul cuprins:

„Art. 25

(1)Bunurile mobile care sunt introduse în ţară de către utilizatori, persoane fizice sau juridice române, în baza unor contracte de leasing încheiate cu societăţi de leasing, persoane juridice străine, se încadrează în regimul vamal de admitere temporară, pe toată durata contractului de leasing, cu exonerarea totală de la obligaţia de plată a sumelor aferente drepturilor de import, inclusiv a garanţiilor vamale.

(2)Bunurile mobile care sunt introduse în ţară de societăţile de leasing, persoane juridice române, în baza unor contracte de leasing încheiate cu utilizatori, persoane fizice sau juridice române, se încadrează în regimul vamal de import, cu exceptarea de la plată a sumelor aferente tuturor drepturilor de import.

(3)În cazul în care utilizatorul, din vina societăţii de leasing sau a furnizorului, nu şi-a exercitat dreptul de opţiune prevăzut în contract, privind prelungirea termenului de leasing sau achiziţia bunului, iar bunul nu a fost restituit, utilizatorul este obligat să plătească taxele vamale la valoarea reziduală a bunului, care nu poate fi mai mică de 20% din valoarea de intrare a bunului.

(4)În cazul achiziţionării bunurilor introduse în ţară în condiţiile alin. (1) şi (2), utilizatorul este obligat să achite taxa vamală calculată la valoarea reziduală a bunului din momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare, care nu poate fi mai mică de 20% din valoarea de intrare a bunului.

(5)Termenul în cadrul căruia bunurile urmează să fie restituite sau să primească o nouă destinaţie vamală este cel convenit între părţi prin contractul de leasing, dar nu poate fi mai mare de 7 ani de la data introducerii în ţară a bunului.

(6)Subansamblurile şi componentele introduse în ţară de societăţile de leasing în scopul producerii de bunuri care vor face obiectul unor contracte de leasing sunt exceptate de la plata taxelor vamale şi a taxei pe valoarea adăugată.“

Art. V

1.Contractele încheiate anterior intrării în vigoare a prezentei legi îşi păstrează valabilitatea.

2.În termen de 12 luni de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României societăţile de leasing au obligaţia de a-şi majora capitalul social, astfel încât să aibă un capital minim subscris şi vărsat de minimum 500 milioane lei.

3.În cazul nerespectării dispoziţiilor prevăzute la alin. 2 societatea de leasing responsabilă nu va mai avea dreptul să efectueze operaţiuni de leasing.

Art. VI

Ministerul Finanţelor va elabora norme metodologice privind contabilitatea operaţiunilor de leasing în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României.

Art. VII

Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, cu modificările ulterioare şi cu cele aduse prin prezentul titlu, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, dându-se textelor o nouă numerotare.