TITLUL V Modificarea şi completarea Legii 94 1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi - Legea 99 1999 actualizata privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice

Index
Legea 99 1999 actualizata privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice
TITLUL II Modificarea şi completarea OUG 51 1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing
TITLUL III Modificarea şi completarea Legii 31 1990 privind societăţile comerciale, republicată
TITLUL IV Modificarea şi completarea Legii 64 1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului
TITLUL V Modificarea şi completarea Legii 94 1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
TITLUL VI Regimul juridic al garanţiilor reale mobiliare

 

TITLUL V

Modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi

Art. XII

Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 9 septembrie 1992, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1

(1)Curtea de Conturi este autoritatea administrativă autonomă de control financiar care exercită şi atribuţii jurisdicţionale asupra modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public.“

2.După alineatul (1) al articolului 1 se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

„(11)Curtea de Conturi funcţionează pe lângă Parlamentul României şi îşi desfăşoară activitatea în mod independent, în conformitate cu dispoziţiile prevăzute în Constituţie şi în legile ţării.“

3.Alineatul (1) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

„Art. 8

(1)Curtea de Conturi se compune din: Secţia de control ulterior, Secţia jurisdicţională, Colegiul jurisdicţional al Curţii, camerele de conturi judeţene şi Secretariatul general.“

4.Alineatul (2) al articolului 11 se abrogă.

5.Alineatul (2) al articolului 16 va avea următorul cuprins:

„(2)Prin controlul său Curtea de Conturi urmăreşte respectarea legii în gestionarea mijloacelor materiale şi băneşti“.

6.Litera e) a articolului 17 va avea următorul cuprins:

„e)constituirea, administrarea şi utilizarea fondurilor publice de către autorităţile administrative autonome şi de către instituţiile publice înfiinţate prin lege, precum şi de organismele autonome de asigurări sociale ale statului.“

7.Litera f) a articolului 17 va avea următorul cuprins:

„f)situaţia, evoluţia şi modul de administrare a patrimoniului public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale de către instituţiile publice, regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale, precum şi concesionarea sau închirierea de bunuri care fac parte din proprietatea publică.“

8.Literele c) şi d) ale articolului 19 se abrogă.

9.Articolul 20 va avea următorul cuprins:

„Art. 20

(1)Controlul execuţiei bugetelor Preşedinţiei, Guvernului, Curţii Supreme de Justiţie şi Curţii Constituţionale se exercită exclusiv de către Curtea de Conturi.

(2)Curtea de Conturi controlează execuţia bugetelor Camerei Deputaţilor şi Senatului numai la cererea Biroului permanent al fiecărei Camere. Rezultatul controlului se prezintă Biroului permanent pentru a decide.

(3)Controlul bugetului Curţii de Conturi se exercită de către o comisie instituită în acest scop de cele două Camere ale Parlamentului.

(4)Curtea de Conturi supune Parlamentului, spre aprobare, execuţia bugetului propus în prima sesiune a fiecărui an, cu avizul comisiei prevăzute la alin. (3).“

10.Articolul 21 va avea următorul cuprins:

„Art. 21

Controlul exercitat de Curtea de Conturi este ulterior şi priveşte respectarea dispoziţiilor legale privind gestionarea şi folosirea fondurilor publice.“

11.Articolele 22–26 cuprinse în secţiunea a 2-a „Controlul preventiv“ din cadrul capitolului III „Atribuţii de control“ se abrogă.

12.Litera a) a articolului 31 va avea următorul cuprins:

„a)legalitatea concesionării sau închirierii de bunuri proprietate publică;“

13.Articolul 49 se abrogă.

14.Articolul 50 va avea următorul cuprins:

„Art. 50

Colegiul jurisdicţional al camerei de conturi judeţene şi a municipiului Bucureşti judecă cauzele care fac obiectul art. 45–48 privind unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile publice, regiile autonome de interes local, precum şi sucursalele sau filialele regiilor autonome de interes naţional care îşi au sediul pe teritoriul judeţului în care funcţionează camera de conturi judeţeană.“

15.Alineatul (2) al articolului 54 va avea următorul cuprins:

„(2)De asemenea, Secţia jurisdicţională judecă, în ultimă instanţă, recursurile în interesul legii, declarate împotriva hotărârilor definitive ale colegiilor jurisdicţionale, date în cauzele prevăzute la art. 48.“

16.Alineatul (1) al articolului 57 va avea următorul cuprins:

„Art. 57

(1)Colegiul jurisdicţional se învesteşte prin încheierea de sesizare a completului constituit potrivit art. 36 alin. (1), prin actul de sesizare al procurorului financiar, prin contestaţia introdusă de persoana obligată la plata împotriva actului de imputaţie şi prin întâmpinarea introdusă împotriva deciziei emise, potrivit art. 94 alin. (1), de şefii compartimentelor de control ale camerelor de conturi judeţene.“

17.Capitolul IV „Atribuţii jurisdicţionale“ se completează, după secţiunea a 5-a, cu secţiunea 51 „Căi de atac la instanţele judecătoreşti“.

18.După articolul 84 se introduc articolele 841–845 cu următorul cuprins:

„Art. 841

(1)Împotriva hotărârilor pronunţate în prima şi ultima instanţă de colegiile de jurisdicţie ale camerelor de conturi judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi a încheierilor prevăzute la art. 67 alin. (3), se poate face recurs la secţia de contencios administrativ a curţii de apel în a cărei circumscripţie îşi au sediul camerele de conturi şi a municipiului Bucureşti.

(2)Împotriva hotărârilor pronunţate în primă şi ultimă instanţă de Colegiul jurisdicţional a Curţii de Conturi se poate face recurs la Secţia de contencios administrativ a Curţii de Apel Bucureşti.

Art. 842

Împotriva hotărârilor pronunţate în ultimă instanţă de Secţia jurisdicţională a Curţii de Conturi se poate face recurs la Secţia de contencios administrativ a Curţii Supreme de Justiţie. La aceeaşi secţie a Curţii Supreme de Justiţie se poate face recurs şi împotriva hotărârilor pronunţate de Curtea de Conturi, în completul de cinci consilieri de conturi.

Art. 843

Recursurile prevăzute la art. 841 şi 842 se formulează în termen de 15 zile de la comunicarea hotărârii pronunţate de instanţele de jurisdicţie sus-menţionate.

Art. 844

(1)Soluţionând recursurile formulate, secţiile de contencios administrativ competente le pot admite sau respinge.

(2)În cazul admiterii recursului, secţiile de contencios administrativ competente pot reţine cauzele pentru judecarea în fond sau le pot trimite pentru soluţionare, din nou, instanţei de jurisdicţie din sistemul Curţii de Conturi care a pronunţat hotărârile împotriva cărora s-au formulat recursurile la instanţele de contencios administrativ.

Art. 845

Hotărârile irevocabile ale instanţelor de contencios administrativ se transmit instanţelor jurisdicţionale de executare din sistemul Curţii de Conturi.“

19.Alineatul (2) al articolului 86 va avea următorul cuprins:

„(2)Pe baza hotărârilor definitive ale organelor de jurisdicţie din sistemul Curţii de Conturi sau, după caz, pe baza hotărârilor irevocabile pronunţate de instanţele de contencios administrativ instanţa de executare comunică de îndată organelor competente teritorial ale Ministerului Finanţelor sau, după caz, persoanei juridice creditoare un ordin de executare a despăgubirilor civile şi a dobânzilor sau a altor sume datorate statului, unităţilor administrativ-teritoriale sau instituţiilor publice şi a cheltuielilor de judecată, acest ordin constituind titlu executoriu.“

20.Articolul 87 va avea următorul cuprins:

„Art. 87

Pe toată durata executării silite, în baza titlului executoriu prevăzut la art. 86, persoanele interesate pot face contestaţie la executare potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă.“

21.Teza a doua din articolul 89 „operaţiunile nevizate preventiv de Curte şi executate în baza hotărârilor Guvernului“ se elimină.

22.Prima frază a articolului 92 va avea următorul cuprins:

„Art. 92

Curtea de Conturi, ca organ de control financiar, în îndeplinirea atribuţiilor pe care i le conferă legea, mai are competenţa:“

23.Litera b) a articolului 92 se abrogă.

24.Litera g) a articolului 121 va avea următorul cuprins:

„g)să emită instrucţiuni cu caracter obligatoriu pentru organele de control financiar ale Curţii de Conturi, necesare pentru exercitarea în bune condiţii a competenţei acesteia.“

25.Articolul 131 va avea următorul cuprins:

„Art. 131

Prin acte de imputaţie, în înţelesul prezentei legi, se înţelege deciziile de imputare şi angajamentele de plată luate în scris ca urmare a actelor de control întocmite de membrii Curţii de Conturi.“

Art. XIII

Cauzele privind plângerile introduse împotriva proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, încheiate de organele de control ale Curţii de Conturi, aflate la data intrării în vigoare a prezentei legi la colegiile jurisdicţionale, vor fi transmise spre soluţionare judecătoriilor competente.

Art. XIV

Noţiunea recurs din cuprinsul legii se înlocuieşte cu noţiunea recurs jurisdicţional, iar noţiunea recurs în interesul legii se înlocuieşte cu noţiunea recurs în anulare jurisdicţional.

Art. XV

Dispoziţiile cuprinse la art. I pct. 3, 4, 10, 11 şi 21 devin aplicabile la data intrării în vigoare a legii privind controlul financiar intern al instituţiilor publice şi al utilizării fondurilor publice.

Art. XVI

Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 9 septembrie 1992, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 59/1993, precum şi cu modificările şi completările din prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se articolelor o nouă numerotare.