OG 27 2002 actualizată privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

 

OG 27 2002 actualizată privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, publicată în Monitorul Oficial din 1 februarie 2002

 

OG 27 2002 actualizată prin:

  • Legea 233/2002 - pentru aprobarea OG 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor 20 august 2002 Monitorul Oficial 296/2002
  • Legea 233/2002 - pentru aprobarea OG 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor 30 aprilie 2002 Monitorul Oficial 296/2002

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. IV.7 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul Românieiadoptă prezenta ordonanţă.

Art. 1

(1)Prezenta ordonanţă are ca obiect reglementarea modului de exercitare de către cetăţeni a dreptului de a adresa autorităţilor şi instituţiilor publice petiţii formulate în nume propriu, precum şi modul de soluţionare a acestora.

(2)Dreptul de petiţionare este recunoscut şi organizaţiilor legal constituite, acestea putând formula petiţii în numele colectivelor pe care le reprezintă.

OG 27 2002 actualizată prin:

Legea 233/2002 - pentru aprobarea OG 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor din 23 aprilie 2002, Monitorul Oficial 296/2002 ;

Art. 2

În sensul prezentei ordonanţe, prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi şi instituţii publice.

OG 27 2002 actualizată prin:

Legea 233/2002 - pentru aprobarea OG 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor din 23 aprilie 2002, Monitorul Oficial 296/2002 ;

Art. 3

Petiţiile adresate autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la art. 2 vor fi soluţionate în termenele şi în condiţiile stabilite prin prezenta ordonanţă.

Art. 4

Conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la art. 2 sunt direct răspunzători de buna organizare şi desfăşurare a activităţii de primire, evidenţiere şi rezolvare a petiţiilor ce le sunt adresate, precum şi de legalitatea soluţiilor şi comunicarea acestora în termenul legal.

Art. 5

Pentru soluţionarea legală a petiţiilor ce le sunt adresate conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice sesizate vor dispune măsuri de cercetare şi analiză detaliată a tuturor aspectelor sesizate.

Art. 6

(1)Autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 2 sunt obligate să organizeze un compartiment distinct pentru relaţii cu publicul, care să primească, să înregistreze, să se îngrijească de rezolvarea petiţiilor şi să expedieze răspunsurile către petiţionari.

(2)Compartimentul prevăzut la alin. (1) înaintează petiţiile înregistrate către compartimentele de specialitate, în funcţie de obiectul acestora, cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului.

(3)Compartimentul prevăzut la alin. (1) este obligat să urmărească soluţionarea şi redactarea în termen a răspunsului.

(4)Expedierea răspunsului către petiţionar se face numai de către compartimentul pentru relaţii cu publicul, care se îngrijeşte şi de clasarea şi arhivarea petiţiilor.

OG 27 2002 actualizată prin:

Legea 233/2002 - pentru aprobarea OG 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor din 23 aprilie 2002, Monitorul Oficial 296/2002 ;

Art. 61

Petiţiile greşit îndreptate vor fi trimise în termen de 5 zile de la înregistrare de către compartimentul prevăzut la art. 6 alin. (1) autorităţilor sau instituţiilor publice care au ca atribuţii rezolvarea problemelor sesizate, urmând ca petiţionarul să fie înştiinţat despre aceasta.

OG 27 2002 actualizată prin:

Legea 233/2002 - pentru aprobarea OG 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor din 23 aprilie 2002, Monitorul Oficial 296/2002 ;

Art. 7

Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit prezentei ordonanţe.

OG 27 2002 actualizată prin:

Legea 233/2002 - pentru aprobarea OG 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor din 23 aprilie 2002, Monitorul Oficial 296/2002 ;

Art. 8

(1)Autorităţile şi instituţiile publice sesizate au obligaţia să comunice petiţionarului, în termen de 30 de zile de la data înregistrării petiţiei, răspunsul, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă.

(2)Pentru soluţionarea petiţiilor transmise, potrivit art. 61, de la alte autorităţi sau instituţii publice, termenul de 30 de zile curge de la data înregistrării petiţiei la autoritatea sau instituţia publică competentă.

OG 27 2002 actualizată prin:

Legea 233/2002 - pentru aprobarea OG 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor din 23 aprilie 2002, Monitorul Oficial 296/2002 ;

Art. 9

În situaţia în care aspectele sesizate prin petiţie necesită o cercetare mai amănunţită, conducătorul autorităţii sau instituţiei publice poate prelungi termenul prevăzut la art. 8 cu cel mult 15 zile.

Art. 10

(1)În cazul în care un petiţionar adresează aceleiaşi autorităţi sau instituţii publice mai multe petiţii, sesizând aceeaşi problemă, acestea se vor conexa, petentul urmând să primească un singur răspuns care trebuie să facă referire la toate petiţiile primite.

(2)Dacă după trimiterea răspunsului se primeşte o nouă petiţie de la acelaşi petiţionar ori de la o autoritate sau instituţie publică greşit sesizată, cu acelaşi conţinut, aceasta se clasează, la numărul iniţial făcându-se menţiune despre faptul că s-a răspuns.

OG 27 2002 actualizată prin:

Legea 233/2002 - pentru aprobarea OG 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor din 23 aprilie 2002, Monitorul Oficial 296/2002 ;

Art. 11

În cazul în care prin petiţie sunt sesizate anumite aspecte din activitatea unei persoane, aceasta nu poate fi soluţionată de persoana în cauză sau de către un subordonat al acesteia.

Art. 12

(1)Repartizarea petiţiilor în vederea soluţionării lor de către personalul de specialitate se face de către şeful compartimentului căruia i s-a trimis petiţia de către compartimentul prevăzut la alin. (1) al art. 6.

(2)Funcţionarii publici şi persoanele încadrate cu contract individual de muncă sunt obligate să rezolve numai petiţiile care le sunt repartizate potrivit alin. (1), fiindu-le interzis să le primească direct de la petenţi, să intervină sau să depună stăruinţă pentru soluţionarea acestora în afara cadrului legal.

Art. 13

Semnarea răspunsului se face de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice ori de persoana împuternicită de acesta, precum şi de şeful compartimentului care a soluţionat petiţia. În răspuns se va indica, în mod obligatoriu, temeiul legal al soluţiei adoptate.

OG 27 2002 actualizată prin:

Legea 233/2002 - pentru aprobarea OG 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor din 23 aprilie 2002, Monitorul Oficial 296/2002 ;

Legea 233/2002 - pentru aprobarea OG 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor din 23 aprilie 2002, Monitorul Oficial 296/2002 ;

Art. 14

Semestrial autorităţile şi instituţiile publice vor analiza activitatea proprie de soluţionare a petiţiilor, pe baza raportului întocmit de compartimentul prevăzut la alin. (1) al art. 6.

Art. 15

Constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici sau, după caz, potrivit legislaţiei muncii următoarele fapte:

a)nerespectarea termenelor de soluţionare a petiţiilor, prevăzute în prezenta ordonanţă;

b)intervenţiile sau stăruinţele pentru rezolvarea unor petiţii în afara cadrului legal;

c)primirea direct de la petiţionar a unei petiţii, în vederea rezolvării, fără să fie înregistrată şi fără să fie repartizată de şeful compartimentului de specialitate.

OG 27 2002 actualizată prin:

Legea 233/2002 - pentru aprobarea OG 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor din 23 aprilie 2002, Monitorul Oficial 296/2002 ;

Art. 151

Modul de soluţionare a petiţiilor adresate Parlamentului şi Preşedintelui României se face potrivit reglementărilor proprii.

OG 27 2002 actualizată prin:

Legea 233/2002 - pentru aprobarea OG 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor din 23 aprilie 2002, Monitorul Oficial 296/2002 ;

Art. 16

Abrogat.

OG 27 2002 actualizată prin:

Legea 233/2002 - pentru aprobarea OG 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor din 23 aprilie 2002, Monitorul Oficial 296/2002 ;

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul informaţiilor publice,

Vasile Dîncu

Comentarii despre OG 27 2002 actualizată privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
# Adrian 24-Octombrie-2014
Conform acestei ordonante ''hotul'' trebuie sa-si recunoasca fapta. Numai in Romania poate exista asemenea legi. Rusine celor care au gandit-o.
Răspunde
 
# RUSU CULITA 26-Septembrie-2014
Cred ca mai degraba ar trebui schimbat denumirea institutiei in Oficiul Pentru Protectia Comerciantilor deoarece se vand numai chinezarii care nu sant insotite de certificate de calitate si oamenii sant pacaliti pe fata
Răspunde
 
# botescuv 06-Mai-2014
După părerea mea nu soluționează nimeni nimic, petițiile sunt pasate de la o instituție la alta si nu se rezolvă concret nimic de nimeni. Vă spun acest lucru în cunoștință de cauză, am fost în audiență la doi prefecți din 2010 până în prezent, de nenumărate ori la primarul municipiului, am fost în audiență la avocatul poporului de 2 ori, am făcut adresă la ministerul justiției, cu toate acestea am ajuns la 2 funcționare publice care au spre soluționare cererea mea de punere în posesie conform unei hotărâri judecătorești definitive, irevocabile, cu titlu executoriu să-mi spună ”vedeți că ați ajuns tot la noi”. Cine ce rezolvă?
Răspunde
 
# Luminita 22-Mai-2013
OG 27/2002 nu este actualizata in 2012 aici
Răspunde