OG 33 2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale

 

OG 33 2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale, publicată în Monitorul Oficial nr. 88 din 2.2.2002

OG 33 2002 actualizată prin:

  • Lege nr. 223/2002 - pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale 29 aprilie 2002 Monitorul Oficial 290/2002

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. IV.6 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul Românieiadoptă prezenta ordonanţă.

Art. 1

Autorităţile publice centrale şi locale eliberează certificate şi adeverinţe numai în cazurile în care situaţiile sau datele a căror confirmare se cere rezultă din documentele deţinute de acestea.

Art. 2

(1)Prin certificat în sensul prezentei ordonanţe se înţelege documentul prin care se confirmă exactitatea sau realitatea unui fapt ori se atestă o anumită calitate în vederea valorificării anumitor drepturi de către persoana care solicită eliberarea acestuia.

(2)Prin adeverinţă în sensul prezentei ordonanţe se înţelege documentul prin care se atestă un drept sau un fapt.

Art. 3

(1)Certificatele şi adeverinţele se eliberează numai la cererea scrisă a persoanei sau a persoanelor îndreptăţite ori a mandatarului acestora şi numai în situaţia în care confirmarea, respectiv atestarea dreptului sau faptului, le privesc în mod direct.

(2)În cazurile în care reglementările legale în vigoare permit eliberarea certificatelor şi a adeverinţelor fără prezentarea cererii scrise, eliberarea acestora se face ca atare.

(3)Certificatele şi adeverinţele pot fi eliberate şi mandatarului persoanei sau persoanelor îndreptăţite.

Art. 4

(1)Autorităţile publice centrale şi locale care eliberează certificate şi adeverinţe vor reţine copii de pe documentele eliberate.

(2) Certificatele şi adeverinţele se semnează de către conducătorul autorităţii publice centrale sau locale ori de către împuterniciţii acestuia, se înregistrează şi se datează, după care se aplică ştampila instituţiei.

OG 33 2002 actualizată prin:

Lege nr. 223/2002 - pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale din 23 aprilie 2002, Monitorul Oficial 290/2002 ;

Art. 5

Certificatele şi adeverinţele eliberate vor conţine, în mod obligatoriu, pe lângă situaţiile sau datele a căror confirmare sau atestare se solicită, şi menţionarea documentului din care rezultă acestea.

Art. 6

În cazul în care eliberarea certificatelor şi a adeverinţelor este supusă plăţii anticipate a unor taxe stabilite prin reglementări legale, în cuprinsul acestora se va face menţiune cu privire la sumele încasate, precum şi la modalitatea de plată.

Art. 7

Nerespectarea prevederilor prezentei ordonanţe de către persoanele abilitate să semneze certificate sau adeverinţe atrage răspunderea disciplinară, contravenţională, materială, civilă sau penală, după caz, conform dispoziţiilor legale în vigoare.

Art. 8

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă Decretul Consiliului de Stat nr. 86/1950 referitor la reglementarea eliberării certificatelor, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 32 din 1 aprilie 1950.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei publice,

Octav Cozmâncă

Comentarii despre OG 33 2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale
# Leau Traian 08-Martie-2016
Cine sancţionează nerespectarea prevederilor legii nr. 223/2002 ?
Mulţumesc.
Răspunde