OG 71 2003 modificarea şi completarea Legii 608 2001 evaluarea conformităţii produselor

OG 71 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, publicată în Monitorul Oficial nr. 621 din 30 august 2003

  • Legea 503/2003 - privind aprobarea OG 71/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor Monitorul Oficial 876/2003

 

În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 1 pct. II.8 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

Art. I

Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 8 noiembrie 2001, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1

Prezenta lege stabileşte cadrul legal unitar pentru elaborarea reglementărilor tehnice, evaluarea conformităţii şi supravegherea pieţei pentru produsele introduse pe piaţă şi/sau puse în funcţiune în România, din domeniile reglementate, prevăzute în anexa nr. 1.“

2.Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2

Produsele din domeniile reglementate se introduc pe piaţă şi/sau se pun în funcţiune numai dacă satisfac cerinţele esenţiale, dacă conformitatea lor a fost evaluată conform procedurii de evaluare aplicabile şi dacă poartă marcajul de conformitate potrivit prevederilor prezentei legi şi ale reglementărilor tehnice aplicabile, în vigoare.“

3.Articolul 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3

Se exceptează de la prevederile prezentei legi grupele de produse din categoria tehnicii militare, armamentului şi echipamentelor speciale care implică apărarea şi siguranţa naţională, cărora, din motive întemeiate, nu le surit aplicabile principiile stabilite prin prezenta lege.“

4.Articolul 4 va avea următorul cuprins:

„Art. 4

(1)În sensul prezentei legi, termenii de specialitate se definesc după cum urmează:

a)acreditare – procedura prin care organismul naţional de acreditare, recunoscut conform legii, atestă că un organism sau un laborator este competent să efectueze sarcini specifice;

b)autoritate competentă – organ al administraţiei publice centrale responsabil cu reglementarea unui domeniu;

c)cerinţă esenţială – cerinţă care are în vedere protecţia sănătăţii, securitatea utilizatorilor, protecţia animalelor domestice, a proprietăţii şi a mediului, aşa cum este prevăzută în actele normative în vigoare;

d)certificare a conformităţii – acţiune a unui organism care este independent faţă de clienţii lui şi alte părţi interesate şi care dovedeşte existenţa încrederii adecvate că un produs, identificat corespunzător, este conform cu un anumit standard sau cu un alt document normativ;

e)certificat de conformitate – document emis pe baza regulilor unui sistem de certificare şi care indică existenţa încrederii adecvate că un produs, identificat corespunzător, este conform cu un anumit standard sau cu un alt document normativ;

e1)certificat de examinare de tip – documentul emis de către un organism notificat, prin care se atestă că un tip de produs supus evaluării prin aplicarea modulului «examinare de tip» respectă cerinţele dintr-o reglementare tehnică;

f)certificat de recunoaştere – document emis de o autoritate competentă, prin care se atestă că un laborator sau un organism de certificare ori de inspecţie este capabil şi competent tehnic să realizeze sarcini specifice în legătura cu o anumită procedură de evaluare a conformităţii şi demonstrează independenţa, imparţialitatea şi integritatea conform prevederilor unei reglementări tehnice;

g)declaraţia de conformitate EC – parte a procedurii de evaluare a conformităţii, prin care un producător sau un reprezentant autorizat al acestuia dă o asigurare scrisă că un produs satisface cerinţele esenţiale din reglementările tehnice aplicabile sau este în conformitate cu tipul pentru care s-a emis un certificat de examinare de tip şi satisface cerinţele esenţiale din reglementările tehnice aplicabile;

h)document normativ – document care prevede reguli, linii directoare ori caracteristici pentru activităţi sau pentru rezultatele acestora; termenul este generic şi include standarde, specificaţii tehnice, coduri de bună practică şi reglementări;

i)domeniu reglementat – ansamblul activităţilor economice şi produselor asociate acestora, pentru care se emit reglementări tehnice specifice privind condiţiile de introducere pe piaţă şi/sau de punere în funcţiune;

j) desemnare – procedura prin care o autoritate competentă aprobă, prin ordin al conducătorului său, un laborator, un organism de certificare sau de inspecţie recunoscut, dreptul de a acţiona pe piaţă în legătură cu o procedură de evaluare a conformităţii, prevăzută de o reglementare tehnică;

k)evaluare a conformităţii – activitate al cărei obiect este determinarea faptului ca un produs satisface cerinţele esenţiale din reglementările tehnice aplicabile sau că un produs este în confomitate cu tipul pentru care s-a emis un certificat de examinare de tip şi satisface cerinţele esenţiale din reglementările tehnice aplicabile produsului;

l) inspecţie – examinarea proiectului unui produs, a unui produs, a unui serviciu, a unui proces sau a unei instalaţii şi determinarea conformităţii lor cu condiţiile specifice sau cu condiţiile generale, pe baza unei aprecieri profesionale;

m) importator – orice persoană fizică autorizată sau persoană juridică cu domiciliul, respectiv cu sediul, în România sau în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, care introduce pe piaţa românească sau pe piaţa Uniunii Europene un produs provenit din afara acestui spaţiu;

n)introducere pe piaţă a unui produs – acţiunea de a face disponibil, pentru prima dată, contra cost sau gratuit, un produs din domeniul reglementat, în vederea distribuirii şi/sau utilizării;

o)încercare – operaţiune tehnică ce constă în determinarea uneia sau mai multor caracteristici ale unui produs, în concordanţă cu o procedură specificată;

p) marcaj de conformitate – simbolul care se aplică de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, înainte de introducerea pe piaţă şi/sau de punerea în funcţiune, pe un produs, pe o placă de marcaj ataşată, pe ambalajul şi/sau pe documentele însoţitoare şi care are semnificaţia conformităţii produsului cu toate cerinţele esenţiale prevăzute în reglementările tehnice aplicabile:

– CS – marcaj naţional de conformitate, denumit în continuare marcaj CS, conform prevederilor anexei nr. 2;

– CE – marcaj european de conformitate, denumit în continuare marcaj CE, conform prevederilor anexei nr. 3;

q)notificare – procedura prin care o autoritate competentă informează Comisia Europeană şi statele membre ale Uniunii Europene cu privire la laboratorul sau organismul de certificare ori de inspecţie, aflat sub jurisdicţia română, desemnat pentru a îndeplini sarcini specifice în legătură cu evaluarea conformităţii şi pentru care Comisia Europeană a alocat anterior un număr, conform prevederilor reglementării tehnice specifice;

r)organism de certificare – organism independent faţă de clientul lui şi alte părţi interesate, care aplică regulile unui sistem de certificare în scopul evaluării, certificării şi supravegherii conformităţii;

s)organism de inspecţie – organism independent faţă de clientul lui şi alte părţi interesate, care efectuează inspecţia;

t)organism notificat – laborator de încercări, organism de certificare sau de inspecţie, persoană juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, care a fost desemnat şi notificat de către o autoritate competentă ori, respectiv, de către un stat membru, pentru a realiza evaluarea conformităţii într-un domeniu reglementat şi care este cuprins în lista organismelor notificate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

u)organism recunoscut – laborator de încercări, organism de certificare sau de inspecţie, persoană juridică cu sediul în România, care este capabil şi competent tehnic să realizeze sarcini specifice în legătură cu o anumită procedură de evaluare a conformităţii şi care demonstrează independenţă, imparţialitate şi integritate, conform prevederilor unei reglementari tehnice şi pentru care s-a emis un certificat de recunoaştere;

v) producător – persoana fizică autorizată sau persoana juridică, responsabilă pentru proiectarea şi realizarea unui produs, în scopul introducerii pe piaţă şi/sau al punerii în funcţiune, în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, în numele său; responsabilităţile producătorului se aplică oricărei persoane fizice autorizate sau persoane juridice care asamblează, ambalează sau etichetează produse în vederea introducerii pe piaţă şi/sau a punerii în funcţiune, sub nume propriu;

w)Protocol la Acordul european privind evaluarea conformităţii şi acceptarea produselor industriale, denumit în continuare PECA – protocol încheiat între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi România, pe de altă parte, pentru anumite domenii reglementate, privind recunoaşterea mutuală a rezultatelor evaluării conformităţii şi acceptarea produselor industriale;

x) punere în funcţiune – acţiunea ce are loc în momentul primei utilizări a unui produs, în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene;

y)recunoaştere – acţiune în responsabilitatea autorităţii competente, prin care se stabileşte dacă un laborator sau un organism de certificare ori de inspecţie este capabil şi competent tehnic să realizeze sarcini specifice în legătura cu o anumită procedură de evaluare a conformităţii şi demonstrează independenţă, imparţialitate şi integritate, conform prevederilor unei reglementări tehnice, în vederea desemnării şi, după caz, a notificării;

z) reprezentant autorizat al producătorului – persoana fizică sau juridică cu domiciliul, respectiv cu sediul, în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, împuternicită de producător să acţioneze în numele acestuia;

z1)securitate – starea unui produs, proces sau serviciu în care riscul de a pune în pericol persoanele sau de a provoca pagube mediului şi/sau proprietăţii este limitat la un nivel acceptabil;

z2)[1] standard european armonizat – standard european, elaborat în baza unui mandat al Comisiei Europene şi adoptat de către o organizaţie europeană de standardizare, care conferă prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale dintr-o reglementare tehnică, acoperită de un astfel de standard; lista standardelor europene armonizate se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

z3 [2]supravegherea pieţei – ansamblul măsurilor, resurselor şi structurilor instituţionale adecvate, prin care autorităţile competente asigură şi garantează, în mod imparţial, că produsele introduse pe piaţă şi/sau puse în funcţiune îndeplinesc prevederile reglementarilor tehnice aplicabile, indiferent de originea lor, cu respectarea principiului liberei concurenţe.

(2) Termenii «standard», «specificaţie tehnică» şi «reglementare tehnică» se definesc conform prevederilor reglementărilor în vigoare privind măsurile de organizare şi realizare a schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană.“

[1] Conform Legii nr. 503/2003, fosta litera z1 devine litera z2).

[2] Conform Legii nr. 503/2003, fosta litera z2 devine litera z3).

 

5.Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

„Art. 5

(1)În scopul asigurării securităţii vieţii şi sănătăţii populaţiei, precum şi al protejării mediului, animalelor domestice şi proprietăţii, autorităţile competente elaborează reglementări tehnice, cu respectarea principiilor internaţionale şi comunitare privind libera circulaţie a mărfurilor în comerţul intern şi internaţional.“

6.Litera b) a articolului 6 va avea următorul cuprins, iar litera c) se abrogă:

„b) grupele de produse care fac obiectul reglementării tehnice, precum şi grupele de produse exceptate de la aceasta, dacă este cazul;“

7.Articolul 10 va avea următorul cuprins:

„Art. 10

(1) Se admite introducerea pe piaţă sau punerea în funcţiune a produselor din domeniile reglementate, cu marcaj CE, aplicat cu respectarea prevederilor prezentei legi şi ale reglementărilor tehnice aplicabile.

(2)Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, înainte de introducerea pe piaţă şi/sau punerea în funcţiune a produselor din domeniile reglementate, are obligaţia să asigure:

a)proiectarea şi realizarea produselor, respectând cerinţele esenţiale;

b)întocmirea şi deţinerea dosarului tehnic, în forma, scopul şi pe perioada prevăzute de reglementările tehnice, după caz;

c)aplicarea procedurilor pentru evaluarea conformităţii produselor cu cerinţele esenţiale, prevăzute de reglementările tehnice;

d)întocmirea declaraţiei de conformitate EC, deţinerea rapoartelor de încercare, a certificatelor sau a altor documente ce atestă conformitatea, după caz;

e)aplicarea marcajului CE, după caz.“

8.Articolul 11 va avea următorul cuprins:

„Art. 11

În cazul în care nici producătorul, nici reprezentantul autorizat al acestuia nu are domiciliul, respectiv sediul, în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, responsabilitatea privind deţinerea documentelor ce atestă conformitatea şi prezentarea acestor documente, la cerere, autorităţilor responsabile cu supravegherea pieţei revine importatorului.“

9.Articolul 12 va avea următorul cuprins:

„Art. 12

Conformitatea produselor cu cerinţele esenţiale este atestată prin declaraţia de conformitate EC întocmită de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, rapoartele de încercare, certificatele ori alte documente care atestă conformitatea, emise de laboratoare, respectiv de organisme de certificare sau de inspecţie, alese de producător, conform procedurilor de evaluare, şi prin marcajul CE, potrivit reglementărilor tehnice aplicabile.“

10.Articolul 13 va avea următorul cuprins:

„Art. 13

Evaluarea conformităţii produselor din domeniile reglementate cu cerinţele esenţiale prevăzute în reglementările tehnice se face de către organisme desemnate sau, după caz, notificate, conform prevederilor prezentei legi şi ale reglementărilor tehnice aplicabile.“

11.Articolul 14 va avea următorul cuprins:

„Art. 14

Cerinţele minime ce trebuie îndeplinite de laboratoarele de încercări şi organismele de certificare sau de inspecţie, pentru a fi recunoscute în vederea desemnării şi, după caz, a notificării, sunt:

a)disponibilitate de personal şi echipamente;

b)independenţă şi imparţialitate în relaţiile directe şi indirecte;

c)personal competent tehnic pentru evaluarea conformităţii;

d)asigurarea confidenţialităţii, păstrarea secretului profesional şi integritatea;

e)deţinerea unei asigurări de răspundere civilă, pentru cazul în care răspunderea nu revine statului prin lege.“

12.Articolul 15 va avea următorul cuprins:

„Art. 15

Organismele desemnate şi, după caz, notificate trebuie să îndeplinească permanent toate cerinţele iniţiale care au stat la baza deciziei privind desemnarea şi, respectiv, notificarea.“

13.Articolul 16 va avea următorul cuprins:

„Art. 16

Organismele recunoscute trebuie să fie în prealabil acreditate.“

14.Articolul 17 va avea următorul cuprins:

„Art. 17

(1)Pot fi desemnate şi, după caz, notificate de autorităţile competente numai organisme recunoscute; recunoaşterea organismelor se atestă prin emiterea certificatului de recunoaştere.

(2)Certificatul de recunoaştere conţine minimum următoarele informaţii:

a)denumirea autorităţii competente care a decis recunoaşterea;

b)datele de identificare a organismului recunoscut;

c)datele de identificare a reglementării tehnice în baza căreia este recunoscut laboratorul sau organismul;

d)sarcinile specifice, în legătură cu evaluarea conformităţii, pe care laboratorul sau organismul dovedeşte că este capabil şi competent tehnic să le realizeze;

e)data emiterii.“

15.Articolul 18 va avea următorul cuprins:

„Art. 18

(1)Organismele se consideră desemnate şi acţionează conform prevederilor reglementărilor tehnice, de la data intrării în vigoare a ordinului conducătorului autorităţii competente prin care se aprobă organismele respective.

(2)Organismele se consideră notificate şi acţionează conform prevederilor reglementărilor tehnice, ulterior datei la care s-a realizat notificarea, conform procedurii Uniunii Europene.“

16.Alineatul (2) al articolului 19 va avea următorul cuprins:

„(2) Reglementarea tehnică prevede pentru fiecare categorie de produse dintr-un domeniu reglementat una sau mai multe proceduri pentru evaluarea conformităţii; procedura pentru evaluarea conformităţii este formată din unul sau o combinaţie adecvată a următoarelor module:

a)modulul A – controlul intern;

b)modulul B – examinarea de tip;

c)modulul C – conformitatea cu tipul;

d)modulul D – asigurarea calităţii producţiei;

e)modulul E – asigurarea calităţii produsului;

f)modulul F – verificarea produsului;

g)modulul G – verificarea unităţii de produs;

h)modulul H – asigurarea totală a calităţii.“

17.După alineatul (2) al articolului 19 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3)În situaţia în care, din motive întemeiate, procedurile prevăzute la alin. (2) nu pot fi aplicate unei categorii de produse dintr-un domeniu reglementat, evaluarea conformităţii acestora se realizează conform prevederilor reglementării tehnice aplicabile.“

18.Articolul 20 se abrogă.

19.Articolul 21 va avea următorul cuprins:

„Art. 21

(1)Marcajul CE se aplică conform reglementărilor tehnice aplicabile produsului, în mod vizibil, uşor lizibil şi de neşters, direct de produs, pe instrucţiunile ce însoţesc produsul sau pe o placă de marcaj ataşată produsului, astfel încât să nu poată fi detaşată, în situaţia în care acest lucru nu este posibil sau în cazul în care nu există cerinţe în acest sens, ţinând cont de natura produsului, marcajul CE se aplică pe ambalaj, dacă este cazul, şi pe documentele ce însoţesc produsul, dacă reglementarea tehnică prevede astfel de documente.

(2)În situaţia în care unui produs îi sunt aplicabile mai multe reglementări tehnice care prevăd aplicarea marcajului de conformitate, marcajul de conformitate semnifică conformitatea produsului cu toate prevederile aplicabile din aceste reglementări.“

20.Articolul 22 va avea următorul cuprins:

„Art. 22

Marcajul CE este urmat, dacă este cazul, de numărul de identificare a organismului notificat care a evaluat conformitatea potrivit prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile produsului.“

21.Titlul capitolului IV va avea următorul cuprins:

Desemnarea şi notificarea“

22.În cuprinsul capitolului IV se introduce un nou articol, articolul 231, cu următorul cuprins:

„Art. 231

(1)Autorităţile competente desemnează dintre organismele recunoscute acele organisme care realizează sarcini specifice în legătură cu evaluarea conformităţii în domeniul reglementat, conform prevederilor prezentei legi şi ale reglementărilor tehnice.

(2)Pentru fiecare domeniu reglementat autorităţile competente stabilesc în mod clar în ordinele de aprobare a organismelor desemnate reglementarea tehnică în baza căreia urmează să activeze organismele ce fac obiectul desemnării, denumirea completă şi adresa sediului organismului şi sarcinile specifice în legătură cu evaluarea conformităţii,identificabile în reglementarea tehnică, pentru fiecare organism.

(3)Ordinele prevăzute la alin. (2) se actualizează ori de câte ori este necesar.“

23.Articolul 24 va avea următorul cuprins:

„Art. 24

(1) Autorităţile competente notifică organisme desemnate conform prevederilor prezentei legi şi ale reglementărilor tehnice, de la data intrării în vigoare a PECA pentru domeniul reglementat în care organismele respective au fost desemnate; în situaţia în care un astfel de protocol nu este încheiat, autorităţile competente notifică organisme desemnate începând cu data aderării la Uniunea Europeană.

(2)În situaţia în care o reglementare tehnică prevede cerinţa de notificare a unor organisme, autorităţile competente vor emite ordine distincte pentru desemnarea organismelor care se notifică, cu respectarea prevederilor art. 231.

(3)Autorităţile competente solicită la Comisia Europeană, anterior actului de notificare prevăzut la alin. (1), atribuirea numărului de identificare prevăzut la art. 22, pentru fiecare organism ce se va notifica.

(4) De la termenele prevăzute la alin. (1) se acceptă şi se recunosc rapoartele de încercări şi certificatele de evaluare a conformităţii, emise de către orice organism notificat din Uniunea Europeană.“

24.Articolul 25 va avea următorul cuprins:

„Art. 25

(1)În situaţia în care organismul desemnat sau, după caz, cel notificat nu mai îndeplineşte una dintre cerinţele iniţiale care au stat la baza deciziei privind desemnarea sau, după caz, notificarea, autorităţile competente retrag desemnarea şi, respectiv, notificarea.

(2) Retragerea desemnării sau, după caz, a notificării nu afectează valabilitatea rapoartelor de încercări, a certificatelor sau a altor documente care atestă conformitatea, emise de către organismul în cauză anterior acestei decizii. Rapoartele de încercări, certificatele sau alte documente îşi pierd valabilitatea şi se retrag numai dacă se dovedeşte că această măsură trebuie întreprinsă.“

25.Articolul 26 se abrogă.

26.După articolul 29 se introduce un capitol nou, capitolul V1, cu următorul cuprins:

„CAPITOLUL V1

Măsuri tranzitorii

Art. 291

(1) Se admit introducerea pe piaţă şi/sau punerea în funcţiune şi a produselor cu marcaj CS, aplicat conform prevederilor prezentei legi şi ale reglementărilor tehnice aplicabile, numai până la data intrării în vigoare a PECA pentru domeniile acoperite de reglementări tehnice aplicabile produselor respective ori până la data aderării la Uniunea Europeană, în situaţia în care un astfel de protocol nu este încheiat.

(2)De la termenele prevăzute la alin. (1) se admit introducerea pe piaţă şi/sau punerea în funcţiune numai a produselor din domeniile reglementate, cu marcaj CE, conform prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile.

(3) De la data aderării la Uniunea Europeană se interzice distribuirea, contra cost sau gratuită, a produselor din domeniile reglementate, marcate cu marcaj CS; autorităţile competente au obligaţia de a lua măsurile necesare de retragere de pe piaţă a produselor cu marcaj CS.“

Art. 292

(1) Marcajul CS prevăzut la art. 291 alin. (1) se aplică de către producător sau de către reprezentantul său autorizat, persoană fizică ori juridică cu domiciliul, respectiv cu sediul, în România.

(2)Marcajul CS este urmat, dacă este cazul, de numărul de identificare al organismului înregistrat în Registrul organismelor recunoscute, care a evaluat conformitatea, conform prevederilor prezentei legi şi ale reglementărilor tehnice aplicabile produsului.

Art. 293

Evaluarea conformităţii produselor prevăzute la art. 291 alin. (1) se realizează de către laboratoare de încercări, organisme de certificare sau de inspecţie, cuprinse în lista aprobată a organismelor recunoscute, conform prevederilor prezentei legi şi ale reglementărilor tehnice aplicabile.

Art. 294

(1)Autorităţile competente stabilesc în reglementările tehnice sarcinile specifice în legătură cu evaluarea conformităţii, pe care trebuie să le realizeze organismele recunoscute cuprinse în lista prevăzută la art. 293.

(2)În perioada de tranziţie prevăzută la art. 291 alin. (1) autorităţile competente aprobă, prin ordin al conducătorului lor, lista organismelor recunoscute care realizează sarcinile specifice privind evaluarea conformităţii prevăzute la alin. (1).

(3)Pot fi cuprinse în lista organismelor recunoscute numai laboratoare de încercări, organisme de certificare sau de inspecţie care respectă prevederile art. 14–17.

(4)Ordinul conducătorului autorităţii competente care aprobă lista organismelor recunoscute prevăzute la alin. (1) trebuie să conţină informaţiile prevăzute la art. 231 alin. (2) şi, dacă este cazul, numărul de identificare al organismului, prevăzut la art. 292 alin. (2); ordinele se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se actualizează ori de câte ori este necesar.

(5)Anterior emiterii ordinului prevăzut la alin. (2), autorităţile competente solicită, dacă este cazul, înscrierea organismelor recunoscute în Registrul organismelor recunoscute şi atribuirea numărului de identificare prevăzut la art. 292 alin. (2), conform prevederilor reglementărilor tehnice. Numărul de identificare reprezintă numărul de înregistrare al organismului recunoscut în Registrul organismelor recunoscute.

(6)Registrul organismelor recunoscute este gestionat de autoritatea care coordonează domeniul infrastructurii calităţii şi evaluării conformităţii produselor.

(7)Organismele cuprinse în lista aprobată a organismelor recunoscute acţionează conform prevederilor reglementărilor tehnice, de la data intrării în vigoare a ordinului conducătorului autorităţii competente prevăzut la alin. (4).

(8)În situaţia în care organismul cuprins în lista aprobată a organismelor recunoscute nu mai îndeplineşte una dintre cerinţele iniţiale care au stat la baza deciziei privind includerea în listă, autorităţile acţionează conform prevederilor art. 25.

Art. 295

(1) Ordinele prevăzute la art. 294 alin. (2) se abrogă la data intrării în vigoare a PECA, care include domeniul reglementat în care au fost aprobate organisme recunoscute, sau la data aderării la Uniunea Europeană, în situaţia în care un astfel de protocol nu a fost încheiat.

(2)La termenele stabilite la alin. (1), organismele cuprinse în lista aprobată a organismelor recunoscute pot fi desemnate şi, după caz, notificate de autoritatea competentă, conform prevederilor art. 231 şi, respectiv, ale art. 24.

Art. 296

Înainte de introducerea pe piaţă sau punerea în funcţiune a produselor cu marcaj CS, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia are obligaţia de a asigura realizarea cerinţelor prevăzute la art. 10 alin. (2) lit. a)–d) şi marcarea produselor cu respectarea prevederilor art. 21.

Art. 297

Pentru produsele cu marcaj CS, în cazul în care nici producătorul, nici reprezentantul autorizat al acestuia nu are domiciliul, respectiv sediul, în România, responsabilităţile prevăzute la art. 11 revin importatorului.“

27.Litera b) a alineatului (1) al articolului 31 va avea următorul cuprins:

„b)nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (2) lit. b), c) sau d), art. 11 ori ale art. 21, cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei şi interzicerea comercializării până la o dată stabilită de organul de control împreună cu producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia sau cu importatorul, după caz, pentru eliminarea neconformităţilor;“

28.După litera d) a alineatului (1) al articolului 31 se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

„e)nerespectarea prevederilor art. 291 se sancţionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei şi retragerea de pe piaţă a produselor cu marcaj CS.“

29.Articolul 32 va avea următorul cuprins:

„Art. 32

Contravenţiilor prevăzute la art. 31 alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile OG 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.“

modificat de

Legea 503/2003 - privind aprobarea OG 71/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor din 26 noiembrie 2003, Monitorul Oficial 876/2003 ;

Art. II

Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta ordonanţă.

Art. III

Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia de către Parlament, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei şi comerţului,

Iulian Iancu,

secretar de stat

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Legea nr. 608/2001)

DOMENII REGLEMENTATE*)

1.Echipamente de joasă tensiune

2.Recipiente sub presiune

3.Jucării

4.Produse pentru construcţii

5.Compatibilitate electromagnetică

6.Maşini industriale

7.Echipamente individuale de protecţie

8.Aparate de cântărit cu funcţionare neautomată

9.Dispozitive medicale implantabile active

10.Arzătoare cu combustibili gazoşi

11.Cazane pentru apă caldă

12.Explozibili utilizaţi în scopuri civile

13.Dispozitive medicale

14.Medii potenţial explozive

15.Ambarcaţiuni de agrement

16.Ascensoare

17.Echipamente de refrigerare

18.Echipamente sub presiune

19.Echipamente terminale de telecomunicaţii

20.Dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro

21.Echipamente terminale de radio şi telecomunicaţii

22.Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

23.Instalaţii de transport pe cablu pentru persoane

*) Lista cuprinzând domeniile reglementate va fi completată, după caz, prin hotărâre a Guvernului.

Comentarii despre OG 71 2003 modificarea şi completarea Legii 608 2001 evaluarea conformităţii produselor