OUG 40 1999 actualizată privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe

OUG 40 1999 actualizată privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, publicată în Monitorul Oficial nr. 148 din 8 aprilie 1999

OUG 40 1999 actualizată prin:

  • Legea 71/2011 - pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil Monitorul Oficial 409/2011
  • HG 310/2007 - pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/m2) practicat pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia, precum şi pentru locuinţele de serviciu, locuinţele de intervenţie şi căminele pentru salariaţi ale societăţilor comerciale, companiilor naţionale, societăţilor naţionale şi regiilor autonome Monitorul Oficial 217/2007
  • OUG nr. 68/2006 - privind măsuri pentru dezvoltarea activităţii în domeniul construcţiilor de locuinţe prin programe la nivel naţional Monitorul Oficial 787/2006
  • Legea 241/2001 - pentru aprobarea OUG 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe Monitorul Oficial 265/2001
  • Legea 241/2001 - pentru aprobarea OUG 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe Monitorul Oficial 265/2001
  • Rectificare Monitorul Oficial 282/1999 Monitorul Oficial 282/1999

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României, 

Guvernul României emite următoarea ordonanţă de urgenţă:

 

 

CAPITOLUL I

Protecţia chiriaşilor

Secţiunea 1.

Prelungirea şi încheierea anumitor contracte de închiriere

Art. 1

Contractele de închiriere privind suprafeţele locative cu destinaţia de locuinţe, precum şi cele folosite de aşezămintele social-culturale şi de învăţământ, de partide politice, de sindicate şi de alte organizaţii neguvernamentale, legal înregistrate, prelungite sau reînnoite conform Legii nr. 17/1994 şi aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se prelungesc de drept pentru o perioadă de 5 ani de la data intrării în vigoare a acesteia, în aceleaşi condiţii, cu excepţia nivelului chiriei.

OUG 40 1999 actualizată prin:

Legea 241/2001 - pentru aprobarea OUG 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe din 16 mai 2001, Monitorul Oficial 265/2001 ;

Art. 2

Contractele de închiriere prelungite sau reînnoite în temeiul Legii nr. 17/1994, pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţe, proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat, se prelungesc, la cererea chiriaşilor, pentru o perioadă de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

OUG 40 1999 actualizată prin:

Legea 241/2001 - pentru aprobarea OUG 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe din 16 mai 2001, Monitorul Oficial 265/2001 ;

Art. 3

Durata contractelor de închiriere încheiate după prelungirea sau reînnoirea contractelor de închiriere în baza Legii nr. 17/1994, pentru suprafeţele locative folosite de unităţi de învăţământ sau de aşezăminte social-culturale, redobândite de foştii proprietari sau de moştenitorii acestora anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se prelungeşte, la cererea chiriaşului, pentru o perioadă de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 4

Pentru imobilele – terenuri şi construcţii –, redobândite de foştii proprietari sau de moştenitorii acestora şi folosite la data cererii de retrocedare de unităţi de învăţământ, de aşezăminte social-culturale sau de instituţii publice, proprietarul va încheia, la cererea locatarului, un contract de închiriere pe o durată de 3 ani.

Art. 5

Pentru imobilele – terenuri şi construcţii –, precum şi pentru suprafeţele locative cu destinaţia de locuinţă, privatizate după 1 ianuarie 1990 o dată cu societăţile comerciale care le deţineau în proprietate ca locuinţe, locuinţe de serviciu, cămine pentru salariaţi, aşezăminte social culturale sau unităţi de învăţământ, proprietarul va încheia, la cererea chiriaşului sau a fostului chiriaş care ocupă efectiv locuinţa, un contract de închiriere pe o durată de 5 ani.

Art. 6

În cazul contractelor de vânzare-cumpărare încheiate cu încălcarea prevederilor Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, şi desfiinţate prin hotărâre judecătorească, proprietarul recunoscut de justiţie va încheia cu persoanele care au cumpărat locuinţa în baza Legii nr. 112/1995 şi care o ocupă efectiv, la cererea acestora, un contract de închiriere pentru o perioadă de 5 ani.

OUG 40 1999 actualizată prin:

Legea 241/2001 - pentru aprobarea OUG 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe din 16 mai 2001, Monitorul Oficial 265/2001 ;

Art. 7

Prelungirea contractelor de închiriere, realizată în baza prevederilor art. 1, rămâne valabilă şi în cazul redobândirii imobilelor respective de către foştii proprietari sau de moştenitorii acestora după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 8

Durata contractelor de închiriere pentru garajele deţinute de stat la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se prelungeşte, la cererea chiriaşului, pentru o perioadă de 5 ani de la data intrării în vigoare a acesteia.

Art. 9

(1)În cazurile prevăzute la art. 2–7, între proprietari şi chiriaşi se va încheia un nou contract de închiriere numai la cererea chiriaşului sau a fostului chiriaş, după caz.

(2)Proprietarii, persoane fizice sau juridice de drept privat, vor înregistra noul contract de închiriere la organul fiscal teritorial.

(3)Persoana juridică, care a deţinut sau a administrat locuinţa, va comunica chiriaşului titular al contractului de închiriere, în scris, cu confirmare de primire, în termen de 15 zile de la data procesului-verbal de restituire a locuinţei, faptul că începând cu această dată poate să încheie un nou contract de închiriere cu proprietarul care a redobândit locuinţa. În acelaşi timp este obligată să pună la dispoziţie proprietarului, fără plată, copii de pe contractul de închiriere şi de pe anexele la acesta.

OUG 40 1999 actualizată prin:

Legea 241/2001 - pentru aprobarea OUG 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe din 16 mai 2001, Monitorul Oficial 265/2001 ;

Art. 10

(1)În vederea încheierii noului contract de închiriere, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă sau de la deschiderea rolului fiscal, după caz, proprietarul îi va notifica chiriaşului sau fostului chiriaş, prin executorul judecătoresc, data şi locul întâlnirii. Notificarea va fi comunicată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(2)Chiriaşul sau fostul chiriaş este obligat că comunice în scris proprietarului, cu confirmare de primire, cererea de a încheia un nou contract de închiriere, în termen de cel mult 30 de zile de la primirea notificării.

(3)În cazul în care chiriaşul sau fostul chiriaş comunică proprietarului că nu cere să încheie un nou contract de închiriere, acesta este obligat să îi predea proprietarului locuinţa pe bază de proces-verbal, în termen de cel mult 60 de zile de la data notificării prevăzute la alin. (1). Nepredarea locuinţei înăuntrul acestui termen îl îndreptăţeşte pe proprietar să ceară în justiţie evacuarea necondiţionată a locatarilor, cu plata daunelor-interese, pe calea ordonanţei preşedinţiale.

OUG 40 1999 actualizată prin:

Legea 241/2001 - pentru aprobarea OUG 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe din 16 mai 2001, Monitorul Oficial 265/2001 ;

Art. 11

(1)Nerespectarea de către proprietar a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) atrage prelungirea de drept a contractului de închiriere anterior până la încheierea unui nou contract de închiriere. Neplata chiriei până la încheierea noului contract de închiriere nu poate fi invocată de proprietar ca motiv de evacuare a chiriaşului sau a fostului chiriaş.

(2)Lipsa unui răspuns scris sau refuzul nejustificat al chiriaşului sau al fostului chiriaş de a încheia un nou contract de închiriere în termen de 60 de zile de la primirea notificării îl îndreptăţeşte pe proprietar să ceară în justiţie evacuarea necondiţionată a locatarilor, cu plata daunelor-interese, pe calea ordonanţei preşedinţiale.

Art. 12

Abrogat.

OUG 40 1999 actualizată prin:

Legea 71/2011 - pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil din 3 iunie 2011, Monitorul Oficial 409/2011 ;

Art. 13

Prelungirea contractelor de închiriere nu se aplică:

a)în cazul contractelor de închiriere încheiate de chiriaşi cu proprietari persoane fizice, altele decât cele prevăzute la art. 2–7;

b)în cazul contractelor de închiriere pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe proprietate particulară, prevăzute la art. 1–7, ai căror titulari de contract sau membri de familie menţionaţi în contract sunt proprietari ai unei locuinţe corespunzătoare ori au înstrăinat o locuinţă corespunzătoare, după data de 1 ianuarie 1990, în aceeaşi localitate. Fac excepţie contractele de închiriere ai căror titulari sau membri de familie menţionaţi în contract au redobândit, ca foşti proprietari sau moştenitori ai acestora, locuinţe care sunt efectiv ocupate de chiriaşi persoane fizice, de una dintre persoanele juridice prevăzute la art. 1 sau de o instituţie publică;

c)chiriaşului care refuză să preia în folosinţă o altă locuinţă pusă la dispoziţie, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, de fostul proprietar sau de moştenitorii acestuia ori de autorităţile publice locale;

d)în cazul litigiilor determinate de refuzul chiriaşilor cărora li s-a notificat să încheie un nou contract de închiriere cu proprietarul, potrivit Legii nr. 17/1994, Legii nr. 112/1995 sau Legii nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

e)în cazul litigiilor dintre proprietar şi chiriaş având ca obiect schimbul de locuinţe;

f)în cazul chiriaşilor care au subînchiriat locuinţa fără consimţământul scris al proprietarului;

g)în cazul chiriaşilor care au schimbat total sau parţial destinaţia ori structura interioară a locuinţei fără consimţământul scris al proprietarului şi fără aprobările legale;

h)chiriaşului care a pricinuit însemnate stricăciuni locuinţei, clădirii în care este situată aceasta, instalaţiilor sau bunurilor aferente acestora ori care a înstrăinat fără drept părţi din acestea;

i)chiriaşului care are un comportament ce face imposibilă convieţuirea sau împiedică folosirea normală a locuinţei;

j)chiriaşilor rezidenţi în străinătate care, fără a fi detaşaţi, nu au mai folosit locuinţa mai mult de un an fără întrerupere.

OUG 40 1999 actualizată prin:

Legea 241/2001 - pentru aprobarea OUG 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe din 16 mai 2001, Monitorul Oficial 265/2001 ;

Secţiunea a 2-a

Reînnoirea contractului de închiriere

Art. 14

Abrogat.

OUG 40 1999 actualizată prin:

Legea 71/2011 - pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil din 3 iunie 2011, Monitorul Oficial 409/2011 ;

Legea 241/2001 - pentru aprobarea OUG 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe din 16 mai 2001, Monitorul Oficial 265/2001 ;

Art. 15

Abrogat.

OUG 40 1999 actualizată prin:

Legea 71/2011 - pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil din 3 iunie 2011, Monitorul Oficial 409/2011 ;

OUG nr. 68/2006 - privind măsuri pentru dezvoltarea activităţii în domeniul construcţiilor de locuinţe prin programe la nivel naţional din 13 septembrie 2006, Monitorul Oficial 787/2006 ;

Legea 241/2001 - pentru aprobarea OUG 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe din 16 mai 2001, Monitorul Oficial 265/2001 ;

Art. 16

Abrogat.

OUG 40 1999 actualizată prin:

Legea 71/2011 - pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil din 3 iunie 2011, Monitorul Oficial 409/2011 ;

OUG nr. 68/2006 - privind măsuri pentru dezvoltarea activităţii în domeniul construcţiilor de locuinţe prin programe la nivel naţional din 13 septembrie 2006, Monitorul Oficial 787/2006 ;

Legea 241/2001 - pentru aprobarea OUG 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe din 16 mai 2001, Monitorul Oficial 265/2001 ;

Art. 17

Abrogat.

OUG 40 1999 actualizată prin:

Legea 71/2011 - pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil din 3 iunie 2011, Monitorul Oficial 409/2011 ;

Art. 18

Abrogat.

OUG 40 1999 actualizată prin:

Legea 71/2011 - pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil din 3 iunie 2011, Monitorul Oficial 409/2011 ;

Legea 241/2001 - pentru aprobarea OUG 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe din 16 mai 2001, Monitorul Oficial 265/2001 ;

Art. 19

Abrogat.

OUG 40 1999 actualizată prin:

Legea 71/2011 - pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil din 3 iunie 2011, Monitorul Oficial 409/2011 ;

Art. 20

Abrogat.

OUG 40 1999 actualizată prin:

Legea 71/2011 - pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil din 3 iunie 2011, Monitorul Oficial 409/2011 ;

Art. 21

Abrogat.

OUG 40 1999 actualizată prin:

Legea 71/2011 - pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil din 3 iunie 2011, Monitorul Oficial 409/2011 ;

Art. 22

Abrogat.

OUG 40 1999 actualizată prin:

Legea 71/2011 - pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil din 3 iunie 2011, Monitorul Oficial 409/2011 ;

CAPITOLUL II

Schimbul de locuinţă

Art. 23

Abrogat.

OUG 40 1999 actualizată prin:

Legea 71/2011 - pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil din 3 iunie 2011, Monitorul Oficial 409/2011 ;

Legea 241/2001 - pentru aprobarea OUG 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe din 16 mai 2001, Monitorul Oficial 265/2001 ;

Rectificare Monitorul Oficial 282/1999 din 18 iunie 1999, Monitorul Oficial 282/1999 ;

Art. 24

Abrogat.

OUG 40 1999 actualizată prin:

Legea 71/2011 - pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil din 3 iunie 2011, Monitorul Oficial 409/2011 ;

Legea 241/2001 - pentru aprobarea OUG 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe din 16 mai 2001, Monitorul Oficial 265/2001 ;

Art. 25

Abrogat.

OUG 40 1999 actualizată prin:

Legea 71/2011 - pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil din 3 iunie 2011, Monitorul Oficial 409/2011 ;

OUG 40 1999 actualizată prin:

Legea 241/2001 - pentru aprobarea OUG 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe din 16 mai 2001, Monitorul Oficial 265/2001 ;

CAPITOLUL III

Stabilirea şi plata chiriei

Art. 26

(1)Chiriile pentru locuinţele care aparţin domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia, pentru locuinţele de serviciu, locuinţele de intervenţie şi căminele pentru salariaţi ai societăţilor comerciale, companiilor şi societăţilor naţionale şi ai regiilor autonome se calculează pornindu-se de la un tarif de bază lunar.

(2)Chiriile pentru locuinţele prevăzute la alin. (1) se diferenţiază pe categorii de localităţi şi pe zone, de către consiliile locale, conform criteriilor avute în vedere la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru terenuri, prin aplicarea unui coeficient la chiria de bază, după cum urmează:

Zona

în cadrul

localităţii

Categoria localităţii

Municipii

Oraşe

Comune

A

3,5

2,5

1

B

2,5

2

0,5

C

2

1,5

 

D

1,5

1

 

(3)Pentru locuinţele sociale nivelul maxim al chiriei este de 10% din venitul net lunar, calculat pe ultimele 12 luni, pe familie.

(4)Comunicatele Institutului Naţional de Statistică şi Studii Economice privind nivelul salariului mediu net pe economie vor fi publicate trimestrial în Monitorul Oficial al României.

OUG 40 1999 actualizată prin:

Legea 241/2001 - pentru aprobarea OUG 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe din 16 mai 2001, Monitorul Oficial 265/2001 ;

Art. 27

(1)Tariful de bază lunar al chiriei pe m2 este cel prevăzut în tabelul de mai jos:

Categoria suprafeţelor

Tariful de bază

(lei/m2)

Suprafaţa locuibilă

0,84

Suprafaţa antreului, tindei, verandei, culoarului, bucătăriei, chicinetei, oficiului, debaralei, cămării, camerei de baie, WC

0,34

Suprafaţa teraselor, pivniţelor, boxelor, logiilor, spălătoriilor, uscătoriilor

0,19

Suprafaţa garajelor

1,27

Suprafaţa dotărilor speciale: piscină, saună, seră, cramă şi altele asemenea

1,27

Suprafaţa anexelor gospodăreşti aferente locuinţelor din mediul rural

0,02

OUG 40 1999 actualizată prin:

HG 310/2007 - pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/m2) practicat pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia, precum şi pentru locuinţele de serviciu, locuinţele de intervenţie şi căminele pentru salariaţi ale societăţilor comerciale, companiilor naţionale, societăţilor naţionale şi regiilor autonome din 28 martie 2007, Monitorul Oficial 217/2007 ;

Legea 241/2001 - pentru aprobarea OUG 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe din 16 mai 2001, Monitorul Oficial 265/2001 ;

Art. 28

(1)Suprafaţa locuibilă cuprinde suprafaţa dormitoarelor şi a camerei de zi.

(2)Dependinţe, în înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, sunt încăperile care, prin funcţiunile lor, asigură folosirea corespunzătoare a locuinţei, şi anume: antreu, tindă, vestibul, hol, verandă, culoar, bucătărie, chicinetă, oficiu, debara, cămară, cameră de baie, WC, spălătorie, uscătorie, pivniţă, boxă, logie terasă şi magazie din zid.

(3)Suprafaţa utilă a locuinţei este formată din suprafaţa locuibilă împreună cu suprafaţa dependinţelor.

OUG 40 1999 actualizată prin:

Legea 241/2001 - pentru aprobarea OUG 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe din 16 mai 2001, Monitorul Oficial 265/2001 ;

Art. 29

(1)Tariful de bază prevăzut la art. 27 se reduce, după caz, pentru întreaga suprafaţă locuibilă, după cum urmează:

– 15% pentru camerele situate la subsol, demisol sau în mansarde aflate direct sub acoperiş;

– 10% pentru locuinţele lipsite de instalaţii de apă, canal, electricitate sau numai de unele dintre acestea;

– 10% pentru locuinţele construite din materiale de construcţii inferioare, cum este paianta.

(2)Reducerile se aplică cumulativ.

Art. 30

Tariful de bază lunar al chiriei pentru curţile şi grădinile aferente suprafeţelor locative din comune este de 50 lei/m2, din oraşe este de 75 lei/m2, iar din municipii este de 100 lei/m2. Chiriile pentru aceste terenuri se diferenţiază pe categorii de localităţi şi pe zone prin aplicarea coeficienţilor prevăzuţi la art. 26 alin. (2).

Art. 31

(1)Nivelul maxim al chiriei pentru locuinţele prevăzute la art. 26 şi terenul aferent acestora nu poate depăşi 15% din venitul net lunar pe familie în cazul în care venitul mediu net lunar pe membru de familie nu depăşeşte salariul mediu net lunar pe economie. În cazul în care venitul net lunar pe membru de familie se situează între venitul mediu net lunar pe economie şi dublul acestuia, nivelul maxim al chiriei lunare nu poate depăşi 25% din venitul net lunar pe familie.

(2)Chiriaşul este obligat să aducă la cunoştinţă proprietarului, în termen de 30 de zile, orice modificare a venitului neţ lunar pe familie, de natură să determine mărimea chiriei, sub sancţiunea rezilierii contractului.

OUG 40 1999 actualizată prin:

Legea 241/2001 - pentru aprobarea OUG 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe din 16 mai 2001, Monitorul Oficial 265/2001 ;

Art. 32

(1)Pentru locuinţele proprietate particulară a persoanelor fizice şi juridice prevăzute la art. 2–7, chiria se stabileşte prin negociere între proprietar şi chiriaş cu ocazia încheierii noului contract de închiriere.

(2) Abrogat.

(3)Abrogat.

OUG 40 1999 actualizată prin:

Legea 71/2011 - pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil din 3 iunie 2011, Monitorul Oficial 409/2011 ;

Legea 241/2001 - pentru aprobarea OUG 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe din 16 mai 2001, Monitorul Oficial 265/2001 ;

Art. 321

Prin familie, în înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, se înţelege soţul, soţia, copiii, părinţii soţilor, precum şi ginerii, nurorile şi copiii acestora, dacă locuiesc şi gospodăresc împreună.

OUG 40 1999 actualizată prin:

Legea 241/2001 - pentru aprobarea OUG 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe din 16 mai 2001, Monitorul Oficial 265/2001 ;

Art. 33

Abrogat.

OUG 40 1999 actualizată prin:

Legea 241/2001 - pentru aprobarea OUG 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe din 16 mai 2001, Monitorul Oficial 265/2001 ;

Rectificare Monitorul Oficial 282/1999 din 18 iunie 1999, Monitorul Oficial 282/1999 ;

Art. 34

Proprietarii ale căror locuinţe sunt ocupate de chiriaşii prevăzuţi la art. 32 alin. (1), care plătesc o chirie mai mică decât chiria calculată potrivit art. 26–30, sunt scutiţi de impozitul pe clădire, teren şi chirie pentru imobilul în cauză, pe durata contractului de închiriere respectiv.

OUG 40 1999 actualizată prin:

Legea 241/2001 - pentru aprobarea OUG 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe din 16 mai 2001, Monitorul Oficial 265/2001 ;

Legea 241/2001 - pentru aprobarea OUG 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe din 16 mai 2001, Monitorul Oficial 265/2001 ;

Rectificare Monitorul Oficial 282/1999 din 18 iunie 1999, Monitorul Oficial 282/1999 ;

Art. 35

(1) Pentru contractele de închiriere cu durată mai mare de un an, prevăzute la art. 26, proprietarul poate cere majorarea chiriei, dacă nu a renunţat la acest drept prin contractul de închiriere.

(2)Cererea de majorare a chiriei trebuie adresată în scris chiriaşului şi trebuie motivată de efectuarea unor lucrări de reparaţii sau de consolidări ale locuinţei sau clădirii ori de creşterea venitului mediu net lunar pe membru de familie al chiriaşului peste nivelul salariului mediu net lunar pe economie.

(3)Notificarea cererii de majorare a chiriei se va face de către proprietar cu respectarea procedurilor prevăzute la art. 10 alin. (1).

(4)Acordul scris şi semnat de chiriaş şi de proprietar pentru majorarea chiriei se va înregistra la organul fiscal teritorial ca parte integrantă a contractului de închiriere.

(5)În cazul în care chiriaşul nu îşi dă acordul scris la cererea de majorare a chiriei fn termen de 60 de zile de la data notificării cererii de majorare, proprietarul poate intenta acţiune în justiţie pentru majorarea chiriei. Este interzisă rezilierea contractului de închiriere sau evacuarea chiriaşului pe motiv că acesta nu este de acord cu majorarea chiriei.

(6)Dacă chiriaşul a fost obligat prin hotărâre judecătorească definitivă sa plătească o chirie majorată, proprietarul poate cere rezilierea contractului de închiriere şi evacuarea chiriaşului, atunci când chiriaşul, cu rea-credinţă, nu a achitat chiria cel puţin 3 luni consecutive, începând cu luna următoare rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti.

OUG 40 1999 actualizată prin:

Legea 71/2011 - pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil din 3 iunie 2011, Monitorul Oficial 409/2011 ;

Art. 36

Abrogat.

OUG 40 1999 actualizată prin:

Legea 241/2001 - pentru aprobarea OUG 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe din 16 mai 2001, Monitorul Oficial 265/2001 ;

Art. 37

La încheierea contractului de închiriere părţile pot conveni asupra constituirii unui depozit de garanţie. Acest depozit se va depune în contul proprietarului, la banca indicată de acesta în contractul de închiriere.

Art. 38

(1)Sumele stabilite în contractul de închiriere ca depozit de garanţie pentru executarea obligaţiilor locative ale chiriaşului nu pot depăşi chiria aferentă pentru o perioadă de 3 luni la nivelul anului respectiv.

(2)În cazul în care chiria este plătită în avans pentru o perioadă mai mare de 3 luni, nu se mai constituie depozitul de garanţie.

Art. 39

(1)Depozitul de garanţie se restituie într-un interval maxim de 3 luni, începând cu data restituirii cheilor de către chiriaş.

(2)Din acest depozit se pot reţine, la restituire, sumele datorate proprietarului, sub rezerva justificării acestora.

(3)În cazul nerestituirii în termenul prevăzut, soldul depozitului de garanţie produce dobânzile la vedere în favoarea chiriaşului.

Art. 40

Sumele ce pot fi reţinute de proprietar din depozitul de garanţie sunt destinate acoperirii cheltuielilor pentru:

a)reparaţia sau înlocuirea obiectelor sanitare, precum şi pentru lucrările de construcţii care sunt în sarcina chiriaşului;

b)întreţinerea curentă şi reparaţiile lunare la elementele de folosinţă comună care sunt în sarcina chiriaşului;

c)alte servicii realizate în folosul chiriaşului, de care acesta a beneficiat pe perioada existenţei contractului de închiriere şi pe care nu le-a achitat.

OUG 40 1999 actualizată prin:

Rectificare Monitorul Oficial 282/1999 din 18 iunie 1999, Monitorul Oficial 282/1999 ;

Art. 41

Pentru toate sumele încasate proprietarul este obligat să emită chitanţă. Orice decont va fi justificat chiriaşului, precum şi modul de repartizare între chiriaşi a cheltuielilor comune.

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

Art. 42

Orice litigiu între chiriaş şi proprietar cu privire la nivelul şi la plata chiriei se soluţionează de către judecătoria în a cărei rază teritorială este situată locuinţa.

Art. 43

Abrogat.

OUG 40 1999 actualizată prin:

Legea 71/2011 - pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil din 3 iunie 2011, Monitorul Oficial 409/2011 ;

Art. 44

Abrogat.

OUG 40 1999 actualizată prin:

Legea 71/2011 - pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil din 3 iunie 2011, Monitorul Oficial 409/2011 ;

Rectificare Monitorul Oficial 282/1999 din 18 iunie 1999, Monitorul Oficial 282/1999 ;

Art. 45

Contractele de închiriere încheiate pentru spaţiile ocupate de misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentanţele organizaţiilor internaţionale interguvernamentale acreditate în România şi de personalul străin al acestora se prelungesc, la cererea chiriaşului, pentru o perioadă de 5 ani, în aceleaşi condiţii, indiferent de proprietar.

OUG 40 1999 actualizată prin:

Legea 241/2001 - pentru aprobarea OUG 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe din 16 mai 2001, Monitorul Oficial 265/2001 ;

Art. 46

Cap. III „Stabilirea şi plata chiriei“ intră în vigoare după 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pe aceeaşi dată se abrogă cap. IV şi art. 63 din Legea nr. 5/1973 privind administrarea fondului locativ şi reglementarea raporturilor dintre proprietari şi chiriaşi, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

p. PRIM-MINISTRU,

VICTOR BABIUC

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul justiţiei,

Valeriu Stoica

Ministrul lucrărilor publice şi amenajării teritoriului,

Nicolae Noica

Secretar de stat, şeful Departamentului pentru Administraţie Publică Locală,

Vlad Roşca

ANEXA Nr. 1

CATEGORII DE PERSOANE CARE AU DREPTUL LA O CAMERĂ ÎN PLUS

1.Membrii Academiei Române, ai Academiei de Ştiinţe Medicale şi ai Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice

2.Laureaţi ai Premiului de Stat, artişti ai poporului, oameni de ştiinţă, litere, artă, cultură şi sport, precum şi alte persoane, distinse cu titlul de „emerit“

3.Judecătorii Curţii Supreme de Justiţie şi ai Curţii Constituţionale, preşedintele şi membrii Curţii de Conturi numiţi de Parlament, avocatul poporului, preşedintele Consiliului Legislativ, precum şi procurorii de la Parchetul General de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie

4.Militarii cu gradul de general

5.Şefii cultelor religioase recunoscute

6.Profesorii din învăţământul superior

7.Directorii institutelor de cercetare

8.Directorul Bibliotecii Academiei Române, precum şi directorii muzeelor şi ai bibliotecilor naţionale

9.Directorii teatrelor, operelor, operetelor şi ai filarmonicilor de stat.

ANEXA Nr. 2

BOLILE, PRECUM ŞI PERSOANELE A CĂROR STARE FIZICĂ NECESITĂ ATRIBUIREA UNEI CAMERE ÎN PLUS

1.Tuberculoză:

– tuberculoză pulmonară şi extrapulmonară, în evidenţă activă la dispensarul antituberculos.

2.Supuraţii bronho-pleuro-pulmonare cronice:

– bronşite supurate;

– bronşectazii supurate;

– abcese pulmonare;

– emfizeme fistulizate;

– astmul bronşic alergic cu sensibilizare la alergeni habituali.

3.Insuficienţă respiratorie:

– insuficienţă respiratorie cronică manifestă, cu dispnee, cianoză, reducerea capacităţii vitale sau a VEMS sub 50%.

4.Afecţiuni cardiovasculare:

– cardiopatie ischemică cronică dureroasă (angină pectorală, sindrom intermediar, infarct miocardic), cu semne clinice sau/şi EKG;

– insuficienţă cardiacă cronică manifestă;

– sindrom de ischemie periferică cronică cu tulburări trofice.

5.Insuficienţă renală cronică cu retenţie azotată.

6.Ciroză hepatică cu encefalopatie cronică.

7.Poliartrită cronică evolutivă şi spondilartrită anchilozantă cu invaliditate motorie accentuată.

8.Colagenoze majore (lupus eritematos diseminat, sclerodermie generalizată, dermatomiozită, poliarterită nodoasă) cu grad avansat de invaliditate.

9.Boli cutanate:

– bolile cronice ale pielii cu secreţii abundente: pemfigus, pemfigoide, boala Dühring;

– genodermatoze: xeroderma pigmentosum, ichtioze grave, eritrocheratodermii ichtiziforme congenitale, epidermolize buloase polidistrofice.

10.Boli neurologice:

– boli neurologice cu invalidităţi motorii mari sau cu tulburări sfincteriene; hemiplegii, paraplegii, tetraplegii, ataxie manifestă, manifestări distonice accentuate;

– epilepsie cu tulburări psihice interaccesuale sau cu crize frecvente;

– nevralgie trigeminală esenţială;

– coree cronică;

– encefalopatii cronice infantile.

11.Boli psihice:

– psihoze cronice, periodice sau procesuale (psihoză maniaco-depresivă, schizofrenie, deliruri cronice);

– psihoze involutive depresive, paranoide;

– demenţe organice: senilă, arterosclerotică, posttraumatică;

– nevroze grave şi prelungite fobice, obsesive sau isterice;

– psihopatii grave sau cu decompensări frecvente.

12.Boli canceroase:

– tumori maligne ulcerate cu secreţii abundente sau fetide;

– neoplazii maligne în stadii avansate;

– neoplazii maligne cu sechele postterapeutice invalidante;

– hemopatii maligne cu evoluţie îndelungată.

13.Boli complicate cu:

– incontinenţă cronică de fecale sau de urină;

– fistule (digestive, urinare, osoase, ganglionare) cu secreţii abundente şi fetide;

– anus contra naturii.

14.Boli infirmizante ale aparatului locomotor cu imobilizare la pat.

15.Marii mutilaţi.

16.Pensionarii de invaliditate gradul I.

NOTĂ:

Afecţiunea pentru care bolnavul respectiv are dreptul la o cameră separată se dovedeşte cu certificat medical eliberat de instituţia medicală competentă, semnat de medicul de specialitate şi de conducătorul acestei instituţii.

Comentarii despre OUG 40 1999 actualizată privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe