OUG 51 2006 actualizata Programul national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala

OUG 51 2006 actualizată pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, publicată în Monitorul Oficial nr. 566 din 30 iunie 2006

OUG 51 2006 actualizată prin: 

  • OUG 95/2011 - privind unele măsuri de aplicare a Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobat prin OUG 51/2006 Monitorul Oficial 807/2011
  • Lege nr. 79/2010 - pentru completarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobat prin OUG 51/2006 Monitorul Oficial 300/2010
  • OUG 215/2008 - privind unele măsuri pentru susţinerea programelor de dezvoltare a construcţiei de locuinţe la nivel naţional Monitorul Oficial 847/2008
  • Lege nr. 351/2007 - pentru modificarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobat prin OUG 51/2006 Monitorul Oficial 859/2007
  • OUG 7/2007 - pentru modificarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobat prin OUG 51/2006 Monitorul Oficial 129/2007
  • Lege nr. 12/2007 - privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală Monitorul Oficial 43/2007

Situaţia extraordinară prevăzută de art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, se motivează prin necesitatea urgentă de corectare a prevederilor Legii nr. 62/2006 privind completarea Legii locuinţei nr. 114/1996, care intră în vigoare începând cu luna iulie 2006 şi care implică alocarea unor sume foarte mari pentru subvenţionarea tuturor locuinţelor, sume ce nu pot fi susţinute de bugetul de stat. Pentru diminuarea presiunii asupra bugetului de stat şi cheltuirea cu eficienţă a banilor publici se au în vedere redimensionarea acestui efort şi dirijarea lui către sprijinirea persoanelor la care starea locativă se degradează cu celeritate, conjugându-se şi cu efortul bugetar de reconstruire a caselor distruse în urma inundaţiilor produse în anul 2006 în localităţile riverane fluviului Dunărea, pe teritoriul României.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul Românieiadoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1

(1)Se aprobă Programul naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă, denumit în continuare Program.

(2)Prevederile Programului se aplică pentru construcţiile de locuinţe prin credite ipotecare care se contractează după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 2

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului împreună cu Ministerul Administraţiei şi Internelor aprobă, prin ordin comun, norme metodologice privind procedura de acordare a subvenţiilor prevăzute în Program.

Art. 3

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Legea nr. 62/2006 privind completarea Legii locuinţei nr. 114/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 24 martie 2006, se abrogă.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul delegat pentru lucrări publice şi amenajarea teritoriului,

László Borbély

p. Ministrul administraţiei şi internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

ANEXĂ

PROGRAM NAŢIONAL privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală

Conform prevederilor OUG 95/2011, începând cu data de 15 noiembrie 2011, statul nu mai acordă subvenţii de la bugetul de stat prin Programul naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobat prin prezenta ordonanţă de urgenţă. 

 

Art. 1

(1)Statul sprijină accesul la o locuinţă proprietate personală prin acordarea unei subvenţii de la bugetul de stat de 30% din valoarea locuinţei construite. Subvenţia nu poate depăşi echivalentul în lei a 15.000 euro, calculat la rata de schimb leu/euro comunicată de Banca Naţională a României pentru ziua în care s-a încheiat contractul de construire a locuinţei.

(2)Fondurile aferente subvenţiei prevăzute la alin. (1) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor.

OUG 51 2006 actualizată prin:

OUG 215/2008 - privind unele măsuri pentru susţinerea programelor de dezvoltare a construcţiei de locuinţe la nivel naţional din 4 decembrie 2008, Monitorul Oficial 847/2008 ;

Legea 351/2007 - pentru modificarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobat prin OUG 51/2006 din 3 decembrie 2007, Monitorul Oficial 859/2007 ;

Legea 12/2007 - privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală din 9 ianuarie 2007, Monitorul Oficial 43/2007 ;

Art. 2

(1)Beneficiază de subvenţia prevăzută la art. 1 alin. (1) următoarele categorii de persoane fizice care construiesc pentru prima dată o locuinţă prin credit ipotecar:

a)tinerii care au vârsta până în 35 de ani la data depunerii la consiliul local a cererii de subvenţie, însoţită de actele justificative necesare;

b)persoane sau familii rămase fără adăpost în urma avarierii grave ori distrugerii locuinţelor proprii, datorită unor calamităţi naturale sau unor dezastre ori accidente de care nu se fac vinovaţi;

c)persoane şi familii evacuate din locuinţe situate în construcţii expuse unui risc major, cum ar fi alunecările de teren, seismele, inundaţiile;

d)persoane sau familii evacuate şi chiriaşii din locuinţe ce fac obiectul unor legi de restituire către foştii proprietari a imobilelor trecute în proprietatea statului.

e)persoane cu vârsta până în 40 de ani, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

1.lucrează în alte localităţi decât cea de domiciliu;

2.doresc să îşi stabilească domiciliul în localităţile în care lucrează, aflate în mediul rural sau în oraşe sub 10.000 de locuitori;

3.activează, având o pregătire specială, într-un domeniu necesar comunităţii respective (educaţie, cultură, sănătate, silvicultură, agricultură etc.).

(2)Subvenţia prevăzută la art. 1 alin. (1) se acordă la finalizarea şi predarea locuinţelor către beneficiari. Plata subvenţiei se face pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, în contul beneficiarului, deschis pentru finanţarea construcţiei locuinţei prin credit ipotecar la instituţia financiar-bancară care i-a acordat creditul respectiv.

(3)Cuantumul subvenţiei nu poate depăşi valoarea creditului ipotecar contractat.

(4)În stabilirea cuantumului subvenţiei se ia în calcul numai valoarea locuinţei, conform devizului general de cheltuieli, fără a cuprinde cheltuielile pentru obţinerea şi amenajarea terenului, cheltuielile pentru asigurarea utilităţilor, garajele, indiferent de locul de amplasare a acestora, precum şi anexele gospodăreşti nelegate structural de clădire.

(5)Abrogat.

OUG 51 2006 actualizată prin:

Legea 79/2010 - pentru completarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobat prin OUG 51/2006 din 6 mai 2010, Monitorul Oficial 300/2010 ;

Legea 351/2007 - pentru modificarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobat prin OUG 51/2006 din 3 decembrie 2007, Monitorul Oficial 859/2007 ;

OUG 7/2007 - pentru modificarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobat prin OUG 51/2006 din 20 februarie 2007, Monitorul Oficial 129/2007 ;

Legea 12/2007 - privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală din 9 ianuarie 2007, Monitorul Oficial 43/2007 ;

Art. 3

(1)De prevederile art. 2 beneficiază o singură dată persoanele fizice care au contractat credite ipotecare pentru construirea unei locuinţe, dacă întrunesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

a)titularul contractului de construire a locuinţei, respectiv membrii familiei acestuia – soţ/soţie şi/sau copii aflaţi în întreţinerea acestuia, nu au primit sprijin de la bugetul de stat, sub formă de subvenţii pentru construirea sau cumpărarea unei locuinţe;

b)nu deţin în proprietate o locuinţă cu o suprafaţă construită desfăşurată mai mare de 50 m2;

c)este prima locuinţă pe care o construiesc prin credit ipotecar;

d)deţin un drept real sau de folosinţă asupra terenului pe care se realizează construcţia;

e)prezintă autorizaţia de construire, inclusiv contractul de execuţie a locuinţei încheiat cu un antreprenor de specialitate autorizat.

(2)Sunt exceptate de la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) categoriile de persoane prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) şi c), numai în cazul în care titularul contractului de construire a locuinţei, respectiv membrii familiei acestuia – soţ/soţie şi/sau copii aflaţi în întreţinerea acestuia, nu deţin în proprietate o altă locuinţă decât cea afectată în urma unor calamităţi naturale sau a unor dezastre ori accidente de care nu se fac vinovaţi, respectiv decât cea din care sunt evacuaţi.

OUG 51 2006 actualizată prin:

Legea 351/2007 - pentru modificarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobat prin OUG 51/2006 din 3 decembrie 2007, Monitorul Oficial 859/2007 ;

OUG 7/2007 - pentru modificarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobat prin OUG 51/2006 din 20 februarie 2007, Monitorul Oficial 129/2007 ;

Legea 12/2007 - privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală din 9 ianuarie 2007, Monitorul Oficial 43/2007 ;

Art. 4

(1)Consiliile locale vor stabili măsurile necesare pentru luarea în evidenţă şi analiza solicitărilor de subvenţii în condiţiile prezentului program pentru construcţiile de locuinţe care se vor amplasa pe terenuri situate în raza administrativ-teritorială în care îşi exercită autoritatea. În acest scop vor stabili şi vor da publicităţii locul de primire a solicitărilor şi actele justificative necesare.

(2)Listele persoanelor care pot beneficia de subvenţii se afişează la sediul consiliilor locale; hotărârile privind cererile de subvenţii respinse se comunică solicitanţilor, iar după expirarea perioadei de contestare cererile respinse se clasează.

(21)Contestaţiile cu privire la acordarea subvenţiilor se vor adresa primarului, în termen de 7 zile de la afişarea listelor prevăzute la alin. (2) sau, după caz, de la data luării la cunoştinţă de către solicitant a respingerii cererii. Primarul va asigura soluţionarea contestaţiilor în termen de 15 zile de la primire, în condiţiile legii.

OUG 51 2006 actualizată prin:

Legea 351/2007 - pentru modificarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobat prin OUG 51/2006 din 3 decembrie 2007, Monitorul Oficial 859/2007 ;

OUG 7/2007 - pentru modificarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobat prin OUG 51/2006 din 20 februarie 2007, Monitorul Oficial 129/2007 ;

Art. 5

(1)Alocaţiile de la bugetul de stat pentru acordarea subvenţiilor se fundamentează anual de către consiliile locale şi se transmit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, la data fundamentării proiectului bugetului de stat pentru anul în care se pun în funcţiune locuinţele beneficiarilor de subvenţii.

(2)Solicitările de acordare a subvenţiilor pentru construirea de locuinţe proprietate personală, înregistrate de către consiliile locale în decurs de o lună calendaristică, se aprobă în baza cererilor şi actelor justificative primite şi se afişează până la data de 5 a lunii următoare.

(3)După perioada de soluţionare a contestaţiilor potrivit prevederilor art. 4 alin. (21) până la sfârşitul lunii curente se transmite Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, pentru fundamentarea alocaţiilor prevăzute la alin. (1), lista cu numele tuturor solicitanţilor aprobaţi, care confirmă, printr-un document emis de instituţia financiar-bancară specializată în acordarea de credite ipotecare, acceptul acesteia pentru acordarea creditului ipotecar, data aprobării solicitării de acordare a subvenţiei, termenul de punere în funcţiune a locuinţelor, precum şi valorile subvenţiilor. Listele vor cuprinde solicitanţii de subvenţie ale căror locuinţe se finanţează şi se pun în funcţiune în anul în curs şi în anul bugetar următor.

(4)În termen de 30 de zile de la data aprobării bugetului de stat, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor va transmite consiliilor locale numele persoanelor prevăzute la alin. (3) ale căror cereri de subvenţii pot fi finanţate în funcţie de data punerii în funcţiune a locuinţei, de data aprobării acestora de către consiliile locale şi în limita alocaţiilor de la bugetul de stat.

(5)Subvenţiile nefinanţate potrivit alin. (3) vor face obiectul unor solicitări de suplimentare a alocaţiilor de la bugetul de stat pentru Programul naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, cu ocazia rectificării bugetului de stat.

(6)În execuţia bugetului de stat, alocaţiile pentru subvenţionarea prevăzută la art. 1 alin. (1) se repartizează şi se acordă de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, prin intermediul consiliilor locale ale localităţilor în care sunt amplasate locuinţele.

OUG 51 2006 actualizată prin:

Legea 351/2007 - pentru modificarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobat prin OUG 51/2006 din 3 decembrie 2007, Monitorul Oficial 859/2007 ;

OUG 7/2007 - pentru modificarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobat prin OUG 51/2006 din 20 februarie 2007, Monitorul Oficial 129/2007 ;

Legea 12/2007 - privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală din 9 ianuarie 2007, Monitorul Oficial 43/2007 ;

Art. 6

Înstrăinarea prin acte între vii a locuinţelor pentru realizarea cărora s-au acordat subvenţii, înainte de achitarea creditului ipotecar contractat, se poate face numai în condiţiile stabilite prin contractul de creditare şi după restituirea integrală către bugetul de stat a contravalorii subvenţiilor obţinute, actualizată la zi prin aplicarea indicelui de inflaţie comunicat de Institutul Naţional de Statistică.

Art. 7

În vederea aplicării prevederilor prezentului program, consiliile locale sunt autorizate să solicite, iar beneficiarii de locuinţe şi antreprenorii de specialitate autorizaţi prin care se realizează locuinţele sunt obligaţi să le transmită toate datele şi informaţiile necesare.

OUG 51 2006 actualizată prin:

Legea 12/2007 - privind aprobarea OUG 51/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală din 9 ianuarie 2007, Monitorul Oficial 43/2007 ;

Conform prevederilor OUG 95/2011, începând cu data de 15 noiembrie 2011, statul nu mai acordă subvenţii de la bugetul de stat prin Programul naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală.

Comentarii despre OUG 51 2006 actualizata Programul national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala