MODEL DE MOTIVE DE APEL

MOTIVE DE APEL

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul_, în calitate de_(apelant-reclamant sau, după caz, apelant-pârât, apelant-intervenient) în dosarul nr._/ _al acestei instante, cu termen de judecată la data de_ [1]. conform art. 287 alin. (2) C. proc. civ. depun în dublu exemplar [2]

Motivele apelului

declarat la data de_împotriva sentinţei civile nr. / pronunţată de Judecătoria/Tribunalul _

Motivele de fapt [3]:_

Temeiul de drept [4]: îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 282-298 C. proc. civ. coroborat cu art._

În dovedirea apelului, solicit [5]_(refacerea probelor administrate la fond sau, după caz, completarea acestor probe ori administrarea de probe noi).

În concluzie, solicit_[6]

Anexez alăturat înscrisuri probatorii noi [7], certificate pentru conformitate cu originalul, respectiv_, în_exemplare şi completarea la taxa judiciară de timbru, calculată la valoarea contestată prin motivele de apel, în valoare de _lei [8]

Semnătura,

Domnului Preşedinte al Tribunalului/Curţii de Apel [9]

Explicaţii

[ 1 ] Termenul limită de depunere a motivelor de apel este prima zi de înfăţişare, conform art. 287 alin. (2) C. proc. civ.

[2] Motivele de apel se depun într-un număr de exemplare corespunzător numărului intimaţilor din proces, cărora trebuie să le fie comunicate, conform art. 288 alin. (1) şi art. 289 alin. (2) C. proc. civ., plus unul pentru instanţă.

[3] Motivele de fapt. Se vor indica pretinsele greşeli săvârşite de instanţa de fond, de exemplu aprecierea eronată a probelor, arătându-se care sunt probele interpretate greşit şi care ar fi interpretarea corectă a acestora, aplicarea greşită a legii consecutivă stabilirii greşite a situaţiei de fapt, arătându-se care sunt dispoziţiile legale incidente situaţiei corecte de fapt etc.

Expunerea fiecărui motiv de nemulţumire de către apelant în această manieră este necesară întrucât, deşi apelul este devolutiv, adică presupune o rejudecare în fond, devoluţiunea operează „în limitele cererii de apel” - art. 295 alin. (1) C. proc. civ.

[4] Temeiul de drept include, pe lângă dispoziţiile Codului de procedură civilă care reglementează procedura apelului, şi dispoziţiile de drept substanţial care susţin motivele de apel.

[5] Probe. în apel este posibilă refacerea sau completarea probelor administrate la prima instanţă şi administrarea de probe noi - art. 295 alin. (2) C. proc. civ. De aceea, în funcţie de împrejurările concrete ale speţei, apelantul poate cere prin motivele de apel:

a) fie refacerea ori completarea probelor de la fond, caz în care va justifica de ce este necesară refacerea probelor (de exemplu, se va cere reaudierea martorilor, atunci când aceştia nu au fost audiaţi sub toate aspectele în dovedirea cărora au fost încuviinţaţi) ori completarea lor (de exemplu, se va cere completarea probei cu înscrisuri atunci când actele depuse la fond au lăsat nedovedite o serie de aspecte ale cauzei, fiind necesară indicarea concretă a acestora);

b) fie administrarea de probe noi, atunci când, din neştiinţă sau din orice alt motiv (de exemplu, când se pretinde că în mod greşit instanţa de fond a dispus decăderea din probele încuviinţate), partea nu a administrat în primă instanţă aceste probe. în toate aceste cazuri este obligatorie arătarea faptelor ce se tind a fi dovedite cu probele solicitate.

[6] Se va arăta în ce mod se urmăreşte reformarea hotărârii primei instanţe,

sub forma uneia din soluţiile posibile în apel, consacrate de art. 296 şi art. 297 C. proc. civ., respectiv schimbarea, în tot sau în parte, a hotărâri atacate sau anularea acestei hotărâri, cu consecinţa evocării fondului.

[7] înscrisuri probatorii noi. Se vor indica înscrisurile depuse, precum şi numărul de exemplare al acestora, care trebuie să fie corespunzător numărului intimaţilor din proces, cărora le vor fi comunicate, conform art. 289 alin. (2) C. proc. civ., plus un exemplar pentru instanţă.

[8] Timbrajul. în funcţie de motivele de apel, care pot releva contestări ale valorii obligaţiei stabilite în sarcina apelantului prin hotărârea de fond, poate apărea necesitatea completării timbrajului, conform art. 11 alin. (1) teza a Il-a din Legea nr. 146/1997, cu modificările şi completările ulterioare, obligaţie ce trebuie îndeplinită o dată cu depunerea cererii de motivare a apelului, întrucât taxele judiciare de timbru se plătesc anticipat, conform art. 20 alin. (1) din Legea nr. 146/1997.

[9] Cererea separată cu motivele de apel se poate depune direct în instanţa de apel şi se adresează preşedintelui acestei instanţe, respectiv tribunalului sau, după caz, curţii de apel (art. 2 pct. 2 C. proc. civ./art. 3 pct. 2 C. proc. civ.).

Vezi și alte modele de acte:

Comentarii despre MODEL DE MOTIVE DE APEL