MODEL DE ÎNTÂMPINARE LA CEREREA DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

ÎNTÂMPINARE LA CEREREA DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

Instanţa_

Secţia_

Dosar nr. /

Termen la data de_

Domnule Preşedinte, [1]

Subsemnatul_, domiciliat în_, în calitate de pârât în cauza de faţă, formulez prezenta 

Întâmpinare

la cererea de chemare în judecată având ca obiect_, formulată de reclamantul_în dosarul nr._, prin care vă solicit:

-_ [2] (să respingeţi acţiunea în totalitate/să admiteţi acţiunea/să admiteţi în parte);

- să obligaţi reclamantul la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele întâmpinării:

Excepţii [3]: Invoc următoarele excepţii:

a) de procedură _

b) de fond_

Apărări de fond [4]: învederez instanţei că_

Temeiul de drept [5]: Invoc dispoziţiile art. 115 C. proc. civ. şi_

Probe [6]: Vă solicit încuviinţarea următoarelor probe_

Anexez [7]: copie a întâmpinării pentru reclamant, copie înscrisuri, certificate pentru conformitate, pentru reclamant, lista cu numele şi domiciliul martorilor.

Semnătura,

Domului Preşedinte al Judecătoriei/Tribunalului [8]

Explicaţii

[1] Natura juridică. întâmpinarea, reglementată de art. 115 C. proc. civ., este actul procedural menit să reflecte poziţia pârâtului în raport de pretenţiile formulate de reclamant. în literatura de specialitate, întâmpinarea este definită ca fiind actul de procedură prin care pârâtul răspunde la cererea de chemare în judecată, urmând să se apere faţă de pretenţiile reclamantului.

Potrivit art. 118 alin. (1) C. proc. civ., întâmpinarea este obligatorie, afară de cazurile când legea prevede în mod expres altfel. Spre exemplu, întâmpinarea nu este obligatorie în caz de asigurare a dovezilor [art. 236 alin. (3) C. proc. civ.], în materie de divorţ [art. 612 alin. (5) C. proc. civ.] şi în cazul acţiunilor posesorii [art. 674 alin. (4) C. proc. civ.].

Chiar dacă pârâtul nu a depus întâmpinare, el are în continuare posibilitatea să se apere prin combaterea pretenţiilor reclamantului şi prin discutarea, în fapt şi în drept, a susţinerilor şi a dovezilor adversarului, aşa cum rezultă din dispoziţiile art. 171 C. proc. civ., şi poate să invoce în tot cursul procesului excepţiile de ordine publică.

întâmpinarea va fi depusă nu numai ca răspuns la cererea de chemare în judecată, ci va îndeplini aceeaşi funcţie procedurală şi faţă de cererea reconvenţională, de cererea de chemare în garanţie, de intervenţia principală sau de chemarea în judecată a altor persoane.

1.1. Cuprinsul întâmpinării este prevăzut de art. 115 C. proc. civ., trebuind a fi menţionate:

a) excepţiile de procedură ce pârâtul ridică la cererea reclamantului;

b) răspunsul la toate capetele de fapt şi de drept ale cererii;

c) dovezile cu care se apără împotriva fiecărui capăt de cerere (când se va cere dovada cu martori, pârâtul va arăta numele şi domiciliul acestora);

d) semnătura.

1.2. Termenul de depunere. Potrivit dispoziţiilor art. 114' alin. (2) C. proc. civ., întâmpinarea va fi depusă la dosar cu cel puţin 5 zile înainte de termenul de judecată, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a mai propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică, raportat la dispoziţiile art. 118 alin. (2) C. proc. civ. Dacă cererea de chemare în judecată nu a fost comunicată pârâtului, acesta va putea solicita instanţei un termen pentru a lua cunoştinţă de motive şi a formula întâmpinare.

Potrivit art. 114^1 alin. (3) C. proc. civ., termenul de judecată va fi stabilit astfel încât, de la data primirii citaţiei, pârâtul să aibă cel puţin 15 zile pentru a-şi pregăti apărarea, iar în procesele urgente, cel puţin 5 zile.

Potrivit art. 118 alin. (3) C. proc. civ., în cazul în care pârâtul nu este reprezentat sau asistat de avocat, preşedintele îi va pune în vedere, la prima zi de înfăţişare, să arate excepţiile, dovezile şi toate mijloacele de apărare, despre care se va face vorbire în încheierea de şedinţă; instanţa va acorda, la cerere, un termen pentru pregătirea apărării şi depunerea întâmpinării.
în situaţia în care instanţa acordă un termen reclamantului, potrivit dispoziţiilor art. 132 alin. (1) C. proc. civ., pentru întregirea sau modificarea cererii, se va acorda termen pentru comunicarea cererii modificate către pârât, în vederea depunerii întâmpinării.

[2] Obiectul întâmpinării. Pârâtul poate solicita instanţei respingerea în totalitate a acţiunii formulate de reclamant, admiterea acţiunii sau admiterea în parte a acesteia.

în situaţia în care există mai multe capete de cerere formulate de reclamant, poziţia pârâtului va fi nuanţată, acesta putând solicita respingerea unui capăt de cerere şi admiterea altuia, în funcţie de interesul său.

[3] Excepţiile ridicate de pârât se vor referi nu numai la excepţiile de procedură, ci şi la excepţiile de fond3), de vreme ce întâmpinarea urmăreşte să opună reclamantului toate mijloacele de apărare prevăzute de cod. Astfel, alături de excepţia de necompetenţă sau Iitispendenţa, vor fi putea fi invocate autoritatea de lucru judecat, lipsa calităţii procesuale active, lipsa interesului, prematuritatea acţiunii etc.

Deosebirea între cele două categorii de excepţii, în ce priveşte momentul invocării, apare pe planul sancţiunilor: numai excepţiile de procedură care nu au fost arătate în întâmpinare sau la prima zi de înfăţişare nu vor mai putea fi invocate în cursul judecăţii (afară de cele de ordine publică), deoarece a intervenit sancţiunea decăderii.

Este necesar ca excepţiile să fie invocate însoţite de argumentaţia necesară, pentru a justifica ridicarea excepţiei. De pildă, dacă pârâtul susţine că acţiunea este prescrisă, va trebui să arate data scadenţei obligaţiei şi să arate că, în raport de aceasta, la data formulării cererii de chemare în judecată acţiunea era prescrisă, potrivit dispoziţiilor Decretului nr. 167/1958.

Chiar dacă pârâtul nu a depus întâmpinare, acesta poate invoca, în tot cursul procesului, excepţiile de ordine publică, potrivit dispoziţiilor art. 118 alin. (2) C. proc. civ.

[4] Apărările de fond pe care le poate invoca pârâtul constituie răspunsul la fiecare dintre capetele de cerere formulate de reclamant. Apărările vor fi de fapt şi de drept şi vor tinde să argumenteze netemeinicia acţiunii. De exemplu, într-o acţiune în revendicare imobiliară pârâtul s-ar putea apăra susţinând că nu ocupă imobilul revendicat, care este o apărare de fapt, sau că are titlu de proprietate asupra acestuia, ceea ce constituie o apărare de drept.

[5] Temeiul de drept Pârâtul poate invoca atât temeiurile de drept procesual, cât şi de drept material, pentru a-şi susţine excepţiile şi apărările invocate. De pildă, într-o acţiune în rezoluţiune a contractului de vânzare-cumpărare pentru neplata preţului, pârâtul poate invoca excepţia de neexecutare a contractului, care este o apărare de fond şi este un efect al convenţiilor sinalagmatice, iar în drept se vor indica dispoziţiile art. 969 C. civ.

[6] Probele. Având în vedere dispoziţiile art. 118 alin. (2) C. proc. civ., întâmpinarea capătă un rol esenţial în formularea apărării pârâtului, de vreme ce nedepunerea acesteia în termenul prevăzut de lege atrage decăderea pârâtului din dreptul de a mai propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică. Pârâtul va putea solicita încuviinţarea oricărei probe necesare pentru dovedirea susţinerilor sale, respectiv înscrisuri, interogatoriu, martori, expertiză etc.

înscrisurile de care se serveşte pârâtul trebuie depuse în atâtea exemplare câte părţi sunt, plus unul pentru instanţă. înscrisurile vor fi certificate de pârât, ca fiind conforme cu originalul, potrivit art. 116 C. proc. civ.

Potrivit alin. (2) al aceluiaşi articol, dacă mai mulţi reclamanţi au un singur reprezentant, sau un reclamant stă în judecată în mai multe calităţi juridice, se va depune la dosar, pentru aceste părţi, câte o singură copie.

Dacă pârâtul înţelege să se servească de proba testimonială, va indica în întâmpinare numele şi domiciliul martorilor.

6.1. Excepţii de la aplicarea art 115 C. proc. civ. în ceea ce priveşte propunerea probelor.

Chiar dacă pârâtul a omis să indice, prin întâmpinare, în termenul prevăzut de lege, dovezile de care înţelege să se folosească în apărare, el mai poate cere instanţei să-i încuviinţeze probe în condiţiile prevăzute de art. 138 C. proc. civ.:

a) când nevoia dovezii reieşea din dezbateri şi partea nu o putea prevedea;

b) când administrarea dovezii nu pricinuieşte amânarea judecăţii;

c) când dovada nu a fost cerută în condiţiile legii, din pricina neştiinţei sau lipsei de pregătire a părţii, care nu a fost asistată sau reprezentată de avocat.

[7] Cerinţe obligatorii Potrivit art. 116 alin. (1) C. proc. civ., la întâmpinare se vor alătura atâtea copii câţi reclamanţi sunt şi, de asemenea, se va alătura acelaşi număr de copii certificate de pe înscrisurile pe care se sprijină, plus un rând de copii pentru instanţă.

7.1. Timbrajul. Având în vedere faptul că întâmpinarea este o apărare faţă de pretenţiile reclamantului, prin care pârâtul nu formulează pretenţii proprii, aceasta nu se timbrează.

[8] Instanţa competentă întâmpinarea se depune la aceeaşi instanţă şi la acelaşi dosar în care este formulată acţiunea introductivă de către reclamant. întâmpinarea se depune şi în apel, recurs, în căile extraordinare de atac sau ca răspuns la cererile promovate în cursul executării silite, însă acestea vor fi tratate separate în cadrul acestei lucrări.

8.1. Comunicarea întâmpinării. Deşi legea nu prevede în mod expres comunicarea întâmpinării către reclamant, aceasta trebuie efectuată în temeiul art. 86 alin.(l) C. proc. civ. Dacă această comunicare se face în şedinţă publică, reclamantul este îndreptăţit să solicite amânarea cauzei pentru a lua cunoştinţă de conţinutul întâmpinării şi a răspunde, eventual, la excepţiile şi apărările invocate de pârât.

Comunicarea întâmpinării către reclamant se face în vederea respectării principiului contradictorialităţii şi a dreptului la apărare. Acest aspect procedural este în concordanţă cu principiile impuse prin art. 6 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, în sensul că se urmăreşte realizarea egalităţii mijloacelor folosite de părţi în cadrul procesului civil.

Vezi și alte modele de acte:

Comentarii despre MODEL DE ÎNTÂMPINARE LA CEREREA DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ
# marinescu.dorina 12-Martie-2015
sustragerea de la obligatia platirii pensiei alimentare cu rea credinta
Răspunde
 
# antomio 28-Ianuarie-2014
cum se face o intampinare
Răspunde