Model de promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare

Model de promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare

 

          Între subsemnaţii:

          1. .......... (P–V), domiciliat în …… CNP ……., în calitate de promitent-vânzător şi

          2. ......... (P-C), domiciliat în …. CNP ………, în calitate de promitent-cumpărător

          a intervenit prezenta promisiune bilaterală de vânzare în următoarele condiţii:

 

          Subsemnatul (P-V) promit să vând lui (P-C) imobilul proprietatea mea situat în ……. înscris în Cartea Funciară  a localităţii …cu nr. cadastral … dobândit în baza ….[1]

          Subsemnatul (P-C) promit să cumpăr de la P-V imobilul mai sus arătat.

          Preţul stabilit de noi părţile contractante este de ……….., sumă din care, eu (P-V) am primit de la (P-C) suma de ….. astăzi data autentificării, iar diferenţa de ………. urmează să-mi fie achitată la data autentificării contractului de vânzare care urmează a se perfecta la termenul …..

          Diferenţa de preţ neîncasată nu este producătoare de dobânzi, astfel încât urmează să fie plătită la valoarea ei nominală.

          Solicităm notarea antecontractului de vânzare în Cartea Funciară a imobilului în temeiul art.906 Cod civil.

          Noi, părţile am luat cunoştinţă că dacă una dintre noi refuză să-şi execute obligaţia de a încheia contractul de vânzare la termenul stabilit, cealaltă parte este îndreptăţită să solicite instanţei de judecată pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de contract de vânzare, caz în care va suporta şi toate cheltuielile ocazionate de proces.

          Dacă (P-V) nu-şi îndeplineşte promisiunea de a încheia contractul de vânzare, subsemnatul (P-C) voi avea dreptul, ca la termenul fixat prin antecontract pentru autentificare să solicit înscrierea în cartea funciară în favoarea mea a unei ipoteci legale asupra imobilului, pentru restituirea sumei plătite în baza antecontractului potrivit art.2386 pct.2 Cod civil.

          Tehnoredactat la .............., în ...... exemplare, din care un exemplar pentru arhiva biroului notarial,  un exemplar pentru Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară, ..... exemplare s-au eliberat părţilor.

          Promitent-vânzător,                                       Promitent-cumpărător,[1]Se vor menţiona actele de proprietate.

Sursa: Uniunea Naţionala a Notarilor Publici din România

Vezi și alte modele de acte:

Comentarii despre Model de promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare