Tabel comparativ între noile taxe judiciare de timbru (2013) și cele anterioare

Tabel care ilustrează diferențele dintre noile taxe judiciare de timbru prevăzute de OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial nr. 392 din 29 iunie 2013, care a abrogat Legea nr. 146/1997 taxele judiciare de timbru.

 

Acţiunile şi cererile evaluabile în bani, introduse la instanţele judecătoreşti

OUG 80/2013 (în vigoare) Legea 146/1997 (abrogată)

 

a)până la valoarea de 500 lei – 8%, dar nu mai puţin de 20 lei;

b)între 501 lei şi 5.000 lei – 40 lei + 7% pentru ce depăşeşte 500 lei;

c)între 5.001 lei şi 25.000 lei – 355 lei + 5% pentru ce depăşeşte 5.000 lei;

d)între 25.001 lei şi 50.000 lei – 1.355 lei + 3% pentru ce depăşeşte 25.000 lei;

e)între 50.001 lei şi 250.000 lei – 2.105 lei + 2% pentru ce depăşeşte 50.000 lei;

f)peste 250.000 lei – 6.105 lei + 1% pentru ce depăşeşte 250.000 lei.

a)până la valoarea de 50 lei – 6 lei;

b)între 51 lei şi 500 lei – 6 lei + 10% pentru ce depăşeşte 50 lei;

c)între 501 lei şi 5.000 lei – 51 lei + 8% pentru ce depăşeşte 500 lei;

d)între 5.001 lei şi 25.000 lei – 411 lei + 6% pentru ce depăşeşte 5.000 lei;

e)între 25.001 lei şi 50.000 lei – 1.611 lei + 4% pentru ce depăşeşte 25.000 lei;

f)între 50.001 lei şi 250.000 lei – 2.611 lei + 2% pentru ce depăşeşte 50.000 lei;

g)peste 250.000 lei – 6.611 lei + 1% pentru ce depăşeşte 250.000 lei.

Acţiunile şi cererile neevaluabile în bani

OUG 80/2013 (în vigoare) Legea 146/1997 (abrogată)

Cereri pentru constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept nepatrimonial

100 lei

19 lei

Cereri în anularea sau în constatarea nulităţii unui act juridic nepatrimonial;

100 lei

12 lei

Cereri care privesc dreptul de folosinţă a bunului închiriat sau arendat, dacă acestea nu privesc şi plata anumitor sume de bani;

100 lei

10 lei

Acțiune posesorie, constituire drept servitute sau alt dezmembrământ al dreptului de proprietate

20% din valoarea bunului

20% din valoarea bunului 

Partaj judiciar-stabilirea bunurilor supuse împărţelii, creanţe pe care coproprietarii le au unii faţă de alţii, născute din starea de proprietate comună, cererea de raport, cererea de reducţiune a liberalităţilor excesive, cererea de partaj

3% din valoare. Dacă cererile în materia partajului judiciar se formulează în cadrul aceleiaşi acţiuni, aceasta se taxează cu o singură taxă de 5% din valoarea masei partajabile.

3% din valoare

Ordonanţă preşedinţială al căror obiect nu este evaluabil în bani

20 lei (când cererea formulată pe cale de ordonanţă preşedinţială este evaluabilă în bani, aceasta se taxează cu 50 lei, dacă valoarea acesteia nu depăşeşte 2.000 lei, şi cu 200 lei, dacă valoarea ei depăşeşte 2.000 lei)

20 lei

Acţiunile privind stabilirea şi acordarea de despăgubiri pentru daunele morale aduse onoarei, demnităţii sau reputaţiei unei persoane fizice se taxează cu 100 lei.

100 lei

0 lei (scutită de taxă judiciară de timbru)

Acţiuni în grăniţuire, în cazul în care nu cuprind şi revendicarea unei porţiuni de teren.

100 lei

19 lei

Cererea privind repunerea părţilor în situaţia anterioară, accesorie cererii privind declararea nulităţii, anularea, rezoluţiunea sau rezilierea actului juridic patrimonial.

50 lei, dacă valoarea cererii nu depăşeşte 5.000 lei, şi cu 300 lei, pentru cererile a căror valoare depăşeşte 5.000 lei.

scutită de taxă de timbru

cereri de recuzare în materie civilă

100 lei

4 lei

cereri de strămutare în materie civilă

100 lei

4 lei

cereri de repunere în termen

20 lei

4 lei

cereri de perimare

20 lei

10 lei

cerere de reexaminare împotriva încheierii prin care au fost stabilite amenzile judiciare

20 lei

scutită de taxă de timbru

cereri pentru repunerea pe rol, când suspendarea judecării se datorează părţilor

50% din taxa judiciară de timbru pentru cererea sau acţiunea a cărei judecare a fost suspendată

50% din taxa judiciară de timbru pentru cererea sau acţiunea a cărei judecare a fost suspendată

cereri pentru refacerea înscrisurilor şi a hotărârilor dispărute

50 lei

4 lei

cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare exemplar de copie

1 leu/pagină

1 leu/pagină

cereri pentru eliberarea de către instanţele judecătoreşti de copii de pe hotărârile judecătoreşti, cu menţiunea că sunt definitive, se taxează cu 5 lei pentru fiecare exemplar de copie.

5 lei/pagină

2 lei/pagină

cereri pentru încuviinţarea executării silite, pentru fiecare titlu executoriu.

20 lei

10 lei

cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a executării provizorii

50 lei

10 lei

contestaţie la executarea silită

taxa se calculează la valoarea bunurilor a căror urmărire se contestă sau la valoarea debitului urmărit, când acest debit este mai mic decât valoarea bunurilor urmărite. Taxa aferentă acestei contestaţii nu poate depăşi suma de 1.000 lei, indiferent de valoarea contestată. În cazul în care obiectul executării silite nu este evaluabil în bani, contestaţia la executare se taxează cu 100 lei.

taxa se calculează la valoarea bunurilor a căror urmărire se contestă sau la valoarea debitului urmărit, când acest debit este mai mic decât valoarea bunurilor urmărite. Taxa aferentă acestei contestaţii nu poate depăşi suma de 194 lei, indiferent de valoarea contestată.

cereri prin care părţile solicită instanţei pronunţarea unei hotărâri care să consfinţească înţelegerea părţilor, inclusiv când este rezultată din acordul de mediere – 20 lei

20 lei. dacă înţelegerea sau acordul de mediere priveşte transferul dreptului de proprietate sau al altui drept real asupra unui bun imobil, la această sumă se adaugă 50% din valoarea taxei care s-ar datora pentru acţiunea în revendicare a bunului cu valoarea cea mai mare dintre bunurile care fac obiectul dreptului real transferat. Dacă înţelegerea sau acordul de mediere are ca obiect partajul, la taxa fixă se adaugă 50% din valoarea taxei pentru partaj

neprevăzută

cereri privind înregistrarea partidelor politice sau pentru modificarea statutului acestora

300 lei

39 lei

cereri pentru dobândirea personalităţii juridice de către asociaţiile fără scop lucrativ, fundaţii, uniuni şi federaţii de persoane juridice fără scop lucrativ, precum şi pentru modificarea actelor constitutive ale acestora

100 lei

19 lei

cereri pentru dobândirea personalităţii juridice de către organizaţiile prevăzute în Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi pentru modificarea actelor constitutive ale acestora

200 lei

neprevăzută

cereri pentru recunoaşterea dreptului de autor şi a drepturilor conexe, pentru constatarea încălcării acestora şi repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor şi a sumelor cuvenite pentru opere de artă, precum şi pentru luarea oricăror măsuri în scopul prevenirii producerii unor pagube iminente, pentru asigurarea reparării acestora ori pentru restabilirea dreptului atins

100 lei

39 lei

cereri pentru recunoaşterea calităţii de inventator, de titular de brevet, a drepturilor născute din brevetul de invenţie, din contractele de cesiune şi licenţă, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului

100 lei

39 lei

cereri pentru recunoaşterea calităţii de inventator, de titular de brevet, a drepturilor născute din brevetul de invenţie, din contractele de cesiune şi licenţă, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului

100 lei

39 lei

cererile neevaluabile în bani privitoare la drepturile conferite de marcă, desene şi modele industriale

300 lei

neprevăzut

Acţiunile, cererile, obiecţiunile, contestaţiile introduse la instanţele judecătoreşti în temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, al OG nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit şi al Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, cu modificările şi completările ulterioare

200 lei

120 lei

Cererile de competenţa instanţelor judecătoreşti având ca obiect înregistrări în registrul comerţului (înregistrarea sau autorizarea societăţilor comerciale, precum şi pentru modificarea actelor constitutive ale acestora, cereri pentru excluderea unui asociat, precum şi cereri de dizolvare şi lichidare a unei societăţi comerciale)

100 lei

39 lei

divorț prin acordul soților

200 lei

39 lei

divorț când, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soţi sunt grav vătămate şi continuarea căsătoriei nu mai este posibilă sau la cererea unuia dintre soţi, după o separare în fapt care a durat cel puţin 2 ani;

100 lei

39 lei

divorț la cererea aceluia dintre soţi a cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei

50 lei

8 lei

cererile care nu sunt accesorii unei cereri de divorţ şi care au ca obiect stabilirea locuinţei copilului, exercitarea autorităţii părinteşti, stabilirea contribuţiei părinţilor la cheltuielile de creştere şi educare a copiilor, dreptul părintelui sau al altor persoane decât părinţii de a avea legături personale cu copilul, locuinţa familiei

20 lei

6 lei

cererile pentru anularea actului administrativ sau, după caz, recunoaşterea dreptului pretins, precum şi pentru eliberarea unui certificat, a unei adeverinţe sau a oricărui altui înscris

50 lei

neprevăzută

cererile cu caracter patrimonial, prin care se solicită şi repararea pagubelor suferite printr-un act administrativ

10% din valoarea pretinsă, dar nu mai mult de 300 lei

neprevăzută

plângerea împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, precum şi calea de atac împotriva hotărârii pronunţate

20 lei

scutită de plata taxei judiciare de timbru

Acţiunile şi cererile în materie de carte funciară, când nu pun în discuţie fondul dreptului

50 lei

neprevăzută

Cererea privind înregistrarea asociaţiilor de proprietari, de locatari sau mixte şi apelul împotriva încheierii judecătorului-delegat

20 lei

scutită de plata taxei judiciare de timbru

Cereri adresate MJ pentru supralegalizarea înscrisurilor sau copiilor de pe înscrisuri, destinate a fi utilizate în străinătate

10 lei

1 leu

Cereri adresate MJ pentru autorizarea traducătorilor şi interpreţilor

300 lei

19 lei

Cererile pentru exercitarea apelului împotriva hotărârilor judecătoreşti

se taxează cu 50% din:

a)taxa datorată pentru cererea sau acţiunea neevaluabilă în bani, soluţionată de prima instanţă, dar nu mai puţin de 20 lei;

b)taxa datorată la suma contestată, în cazul cererilor şi acţiunilor evaluabile în bani, dar nu mai puţin de 20 lei.

Pentru excepții a se vedea art. 25 al OUG 80/2013.

se taxează cu 50% din:

– taxa datorată pentru cererea sau acţiunea neevaluabilă în bani, soluţionată de prima instanţă;

– taxa datorată la suma contestată, în cazul cererilor şi acţiunilor evaluabile în bani.

Cererile pentru exercitarea recursului împotriva hotărârilor judecătoreşti

se taxează cu 100 lei dacă se invocă unul sau mai multe dintre motivele prevăzute la art. 488 alin. (1) pct. 1–7 din Codul de procedură civilă.

Dacă se invocă încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material, pentru cereri şi acţiuni evaluabile în bani, recursul se taxează cu 50% din taxa datorată la suma contestată, dar nu mai puţin de 100 lei; în aceeaşi ipoteză, pentru cererile neevaluabile în bani, cererea de recurs se taxează cu 100 lei.

Pentru excepții a se vedea art. 25 al OUG 80/2013.

se taxează cu 50% din:

– taxa datorată pentru cererea sau acţiunea neevaluabilă în bani, soluţionată de prima instanţă;

– taxa datorată la suma contestată, în cazul cererilor şi acţiunilor evaluabile în bani.

Contestație în anulare

100 lei 10 lei

Cerere de revizuire

100 lei pentru fiecare motiv invocat 10 lei (indiferent de numărul de motive invocate)

Informațiile prezentate mai sus cu privire la taxele judiciare de timbru au rol informativ și pot fi incomplete, pentru amănunte vă recomandăm să citiți textul complet al ordonanței de urgență privind taxele judiciare de timbru:

OUG 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

Alte articole recente:

Comentarii despre Tabel comparativ între noile taxe judiciare de timbru (2013) și cele anterioare
# suket 11-Decembrie-2013
aveti in tabel noile taxe judiciare de timbru?
Răspunde
 
# danut 02-Ianuarie-2014
da, sunt noile taxe de timbru
Răspunde
 
# gigi becalli 22-Aprilie-2014
Buna ziua !Vad ca a-ti facut o greseala flagranta in privinta evidentierii in tabel a modului de timbrare si de calcul a taxei de timbru a cererilor de servitute!Nu exista nici o reglementare legala care sa impuna timbrarea cererilor de servitute cu 20% din valoarea terenului!Cererile de servitute au fost apreciate mereu de legiuitor ca fiind neevaluabile in bani si care,din acest motiv, se judeca in trei grade de jurisdictie, fond,apel si recurs. Taxa de timbru se calculeaza printr-un algoritm(formula de calcul continand mai multe operatii aritmetice diferite) pornind de la valoarea diminuata de numai 20% din valoarea terenului pe care se instituie servitutea, dupa regulile insa de calcul a cererilor evaluabile in bani! Astfel dupa aprecierea dumneavoastra GRESITA pentru o valoare a terenului,sa zicem de 10.000 lei ,se ajunge ca valoarea taxei de timbru sa fie de 2000 lei, adica mult mai mare decat valoarea taxei pe care ar trebui sa o platesca cineva daca ar revendica tot terenul !!!
Răspunde
 
# Pomp 09-Decembrie-2013
Aprecierea dumneavoastra privind timbrajul cu 20 % din valoarea imobilului a cererilor de servitute este o fantezie personala ? Va intreb acest lucru deoarece nu exista o dispozitie legala care sa contina acest mod de calcul fantezist al taxei de timbru!
Răspunde
 
# radu 09-Decembrie-2013
Nu cred ca-i fantezie, asa scrie in OUG:
(1)În cazul acţiunilor posesorii taxa judiciară de timbru se calculează la o valoare care se stabileşte la 20% din valoarea bunului a cărui posesie se solicită.
(2)Taxa judiciară de timbru pentru acţiunile care au ca obiect un dezmembrământ al dreptului de proprietate se calculează la o valoare stabilită la 20% din valoarea bunului asupra căruia poartă dezmembrământul. În cazul cererilor care au ca obiect servituti taxa judiciară de timbru se calculează prin raportare la 20% din valoarea imobilului asupra căruia se solicită constituirea servitutii.
Răspunde
 
# pomp 22-Aprilie-2014
Domnule m-ai facut praf !Sunteti avocat?
Răspunde
 
# radu 06-Mai-2014
Domnule asteptati sa va "faca praf" instanta cu Art. 200 ncpc. Daca nu intelegeti despre ce este vorba, o sa intelegeti in cateva luni.. la regularizarea cererii :) Atunci poate o sa regretati ca n-ati apelat la un avocat sa va faca praf m-ai devreme.
Răspunde
 
# radu 01-Iulie-2013
adica judecatorul nu mai poate sa fie un notar gratuit? ce aiurea :(( pai ce noi astia care ne inmatriculam masinile in bulgaria si cautam tot timpul chichite sa ocolim legea ca sa nu platim taxa de mediu si ne cumparam case prin judecatorie facandu-ne ca ne certam in instanta cu promitentii cumparatori si apoi ne impacam ca sa ne facem cu o hotarari judecatoreasca care sa tina loc de act autentic si sa scapam de notar ce ne facem?ce ne faceti doar noi ne castigam cinstit si trudit banii din spartul locuintelor :((
Răspunde
 
# Viorel 01-Iulie-2013
Adica ai vrea ca toti sa fie prostovani ca tine, nu?
Ia si plateste tu taxe si impozite la statul asta tilhar, ca oamenii cu adevarat inteligenti si cu coloana vertebrala nu o sa fie niciodata slugi ca tine.
Apleaca-te repede ca vine iar statul sa te frece in bostan si nu se cade sa nu executi imediat ordinul. Doar tu esti un om care respecta "legea".
Răspunde
 
# radu 02-Iulie-2013
tu nu ai ce cauta intr-un stat, mai bine te muti undeva pe la papuasi in Africa, acolo o sa te simti bine ca nu-s platitori de taxe. Deocamdata stai pe spatele altora care muncesc si care ar trebui sa te linseze pentru ca furand "statul talhar" ii furi direct si pe ei.
Răspunde
 
# radu 02-Iulie-2013
a da, si cand injuri drumurile astea proaste din romania cand te plimbi cu mertzanul tau inmatriculat in bulgaria, macar ai bun simt sa nu mai comentezi pentru ca si tu ai contribuit la asta sclavule
Răspunde
 
# Viorel 02-Iulie-2013
Sclav cu siguranta e fiul lu ma-ta dupa cum gindesti. Esti o sluga. Sluga te-ai nascut si sluga o sa mori.
Si spre insatisfactia ta, eu ma plimb cu masina mea de 80.000 de Euro inmatriculata in Bulgaria si nu dau absolut NICIUN LEU statului asta tilhar, pt. ca are de unde sa ia. E plin de slugi ca tine in tara asta. Daca n-ati fi voi prostovanii fara coloana vertebrala si demnitate, am fi in faliment total.
Răspunde
 
# adrian 01-Iulie-2013
haha 100 lei cererea de recuzare.. BRAVO GUVERNULE (pe bune)... cand era doar 4 lei ala eu ala eu cu cererea de recuzare a judecatorilor sa ve vedem acum tovarasi procesomani cum va mai permiteti sa recuzati aiurea-n tramvai.
Răspunde
 
# idonia 01-Iulie-2013
Ordonanta asta=degrevare cel putin 30% activitatea judecatorilor. De data asta vorbim de bani. Daca vrei sa te certi aiurea cu lumea, nu esti in stare sa te impaci cu cealalat si vrei sa te judeci, e normal sa platesti mai mult decat un om civilizat care isi rezolva conflictele amiabil prin mediator si notar.
Răspunde
 
# avocat 01-Iulie-2013
Din pacate ordonanta asta indirect sau nu face un deserviciu considerabil profesiei de avocat care si asa merge din ce in ce mai prost din cauza preluarii multor servicii anterior prestate de avocati de catre alte profesii. Acum costurile clientilor vor creste si mai mult si probabil destui nu isi vor mai permite. As vrea ca organele profesiei noastre sa lupte la fel cum fac altele impotriva proiectelor de lege care dezavantajeaza profesia pentru ca sa nu ne trezim cu legi si oug-uri care intra in vigoare peste noapte si dau totul peste cap.
Răspunde
 
# dana 07-Iulie-2013
din pacate organele profesiei nu fac nimic si nici nu vor face nimic.inca nu am gasit explicatia de ce.
Răspunde
 
# avocat 17-Iulie-2013
Ba da.. organele profesiei (pipotele, matzele si toate cele) fac "apeluri" jalnice catre Guvern ca asta de mai jos.

A P E L U L

Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România


privind necesitatea asigurării garanțiilor efective ale dreptului de acces la instanță prin reglementările adoptate în materia taxelor judiciare de timbru

În exercitarea obligațiilor instituite de dispozițiile art. 2 alin. (2) și (5) din Legea
51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat și de art. 2 alin. (1) și (2) din Statutul profesiei de avocat care consacră obligația avocatului de a stărui și a apăra cu mijloace specifice dreptul la un proces echitabil și pentru realizarea liberului acces la justiție al persoanelor fizice și juridice,

în îndeplinirea misiunii avocatului, care, într-o societate democratică trebuie să vegheze la respectul statului de drept și a intereselor celor ale căror drepturi și libertăți le apără, potrivit prevederilor art. 1.1. din Codul deontologic al avocaților români, care reproduce prevederile Codului deontologic al avocaților din Uniunea Europeană,

având în vedere modificarea dispozițiilor legale privind taxele judiciare de timbru intervenită prin adoptarea de către Guvernul României a Ordonanței de Urgență nr.
80/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 29 iunie
2013,

ținând cont că într-un stat de drept - ca expresie a principiilor democratice și a supremației legii – este esențial imperativul asigurării dreptului de acces efectiv la instanță, astfel cum acesta este consacrat prin art.21 din Constituția României, art. 10 din Declarația universală a drepturilor omului, art. 6 par.1 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, art. 14 pct. 1 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice,

în consens cu Directiva Consiliului Uniunii Europene 2003/8/CE privind îmbunătățirea accesului la justiție,

în temeiul art. 66 alin. (1) lit. a) și c) din Legea 51/1995, republicată, privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat,


CONSILIUL UNIUNII NAŢIONALE A BAROURILOR DIN ROMÂNIA, formulează prezentul

A P E L

către Guvernul României, Parlamentul României și către toate autoritățile abilitate să ia măsurile care se impun pentru restabilirea garanțiilor corespunzătoare dreptului de acces la instanță prin modalitatea de reglementare a taxelor judiciare de timbru.

Statul este obligat să acorde oricărei persoane toate facilitățile rezonabile pentru acces la justiție. Înlăturarea oricărei bariere formale și evitarea condiționării accesului la justiție de parcurgerea unor proceduri prealabile, dar mai ales, stabilirea unor costuri accesibile ale accesului la procedurile judiciare, reprezintă garanții fundamentale ce dau expresie măsurii în care statul își îndeplinește obligația de asigura efectivitatea exercitării dreptului de acces la justiție.

Noua reglementare în materia taxelor judiciare de timbru majorează cuantumul taxelor de acces la justiție la un nivel ce depășește cu mult posibilitățile de plata ale justițiabililor.

Măsurile luate sunt lipsite de proporționalitate și încalcă dispozițiile art. 21, art. 124 alin. (2) și ale art. 53 din Constituția României.

Noua reglementare nu are un suport corespunzător în realitatea economică concretă a României. Majoritatea populației României a sărăcit pe fondul crizei economice. În unele situații, majorarea taxelor s-a făcut cu peste 20 % față de reglementarea anterioară. În condițiile în care creșterea salariului mediu net la nivel național este de
6,22 % (de la 1.385 lei la 1.477 lei) fata de nivelul anului în care s-a adoptat Legea
nr. 278/2009, ultima modificare legislativă în materie, majorarea este vădit inechitabilă.

Solicităm ca, în procedura de control parlamentar al actului normativ în discuție, să se aibă în vedere principii fundamentale în materie:

• reglementarea taxelor judiciare de timbru trebuie să respecte dispozițiile art.
56 din Constituție care prevăd ca sistemul legal de impuneri să asigure așezarea justă a sarcinilor fiscale;
• respectarea principiului impunerii echitabile, care să conducă la egalitatea de șanse, cu excluderea oricărui privilegiu ori a discriminărilor și cu respectarea principiului de justiție socială, consacrat de art. 3 alin. (1) din Constituție;
• evitarea limitării accesului la justiție prin sistemul de taxare a cererilor adresate instanțelor judecătorești, cu consecința încălcării dreptului de proprietate privată garantat de dispozițiile art. 44 alin. (1) din Constituție și de art. 1 din Primul Protocol adițional la Convenția europeană a drepturilor omului.
Actualul sistem de taxare a cererilor adresate justiției nu favorizează clarificarea regimului de proprietate asupra terenurilor agricole și forestiere în situații de indiviziune rezultate mai ales din aplicarea legislației reparatorii în domeniul proprietății funciare. La nivelul unui județ de mărime medie, s-au emis un număr de peste 78.000 titluri de proprietate în baza Legilor nr.
18/1991, nr. 1/2000 și nr. 247/2005, în materia restituirii proprietăților preluate abuziv de statul comunist, majoritatea pe numele tuturor moștenitorilor autorilor deposedați, astfel încât, intabularea drepturilor fiecărui proprietar, în exclusivitate, impune ieșirea din indiviziune, în majoritatea cazurilor prin justiție. Proiecte în care este implicat Statul Român sunt distorsionate. Este cazul aplicării Legii nr. 14/2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare si sprijinul financiar acordat de Uniunea Europeana pentru restructurarea agriculturii, prin care statul roman si-a asumat responsabilitatea realizării cadastrului general în scopul înscrierii din oficiu in cartea funciara a proprietăților imobiliare;
• nivelul actual al taxelor judiciare de timbru în materie reflectă protejarea incorectă a procedurilor notariale în defavoarea procedurilor judiciare statale, astfel încât discriminarea făcută legal prin stabilirea unor taxe ce favorizează o categorie socio-profesională care își desfășoară activitatea pe principii specifice profesiilor liberale, este incorectă.
• sistemul de facilități la plata taxelor judiciare de timbru, extins prin noua reglementare - în ceea ce privește persoanele juridice – este lipsit de criterii expres prevăzute în lege, pentru acordarea acestora. Legea nu permite verificarea aprecierii discreționare a judecății la acordarea facilităților.

Reglementarea are efecte secundare în planul încrederii în justiția bazată pe legea aplicată în mod echitabil, dacă transparența deciziilor nu este asigurată prin lege;
• majoritatea cetățenilor și a persoanelor juridice sunt în situația de a recurge la proceduri de acordare a scutirilor, reducerilor, eșalonărilor de plată a taxelor judiciare de timbru care au aparența arbitrariului deciziilor instanțelor de judecată în aplicarea legislației privind taxele judiciare de timbru dar au și menirea de a prelungi procedura de judecată;
• dacă se are în vedere că sistemul de scutiri, reduceri sau eșalonări la plata taxelor judiciare de timbru pentru persoanele fizice se aplică în condițiile concrete de acordare a acestora prin menținerea valorilor și limitelor prevăzute de O.U.G. nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, astfel cum aceasta este în prezent în vigoare, plata anticipată a taxelor este practic imposibilă pentru oricare pensionar; accesul majorității acestora la sistemul ajutorului public judiciar, plafonat în prezent la pragul maximal de 8.000 lei, face aproape imposibil accesul efectiv la justiție pentru cei aproape 5.455.000 pensionari a căror pensie nu depășește 795 lei. Acestor realități li se adaugă cele privind creșterea șomajului, limita salariului minim brut pe economie – indicatori ce trebuie observați pentru stabilirea corectă a cuantumului taxelor judiciare de timbru.
• reglementarea destinației sumelor încasate cu titlu de taxă judiciară de timbru trebuie să asigure surse de finanțare pentru sistemul judiciar, pentru că, există încă o criză de resurse necesare pentru implementarea corectă a Noilor Coduri și pentru respectarea Avizului nr. 10 al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni din 23 noiembrie 2007, care obligă statele să finanțeze instanțele, pentru a nu se pierde încrederea publicului în sistemul judiciar. În condițiile în care autoritățile care gestionează bugetele locale nu au niciun fel de implicare în finanțarea sistemului de justiție, soluția actului normativ în discuție privind destinația sumelor încasate cu titlu de taxe judiciare de timbru este incorectă.

Adoptat de Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România în ședința din 29 - 30 iunie 2013.
Răspunde
 
# dana 17-Iulie-2013
din pacate , ai dreptate!!!!
Răspunde