OUG 96/2003 actualizata 2015. Legea protectiei maternitatii la locurile de munca

OUG 96/2003 actualizată 2015 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, publicată în Monitorul Oficial nr. 750 din 27.10.2003

*act normativ cunoscut si sub numele de legea protectiei maternitatii

*text disponibil si in format PDF: OUG 96 2003 pdf

 

OUG 96 2003 actualizată prin:

  • OUG 158/2005 - privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate 01 ianuarie 2006 Monitorul Oficial 1074/2005
  • Legea 2004 - pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă 14 martie 2004 Monitorul Oficial 214/2004

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

În temeiul art. 144 alin. (4) din Constituţie,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
 

Art. 1

Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează măsuri de protecţie socială pentru:

a)salariate gravide şi mame, lăuze sau care alăptează, de cetăţenie română ori a unui stat membru al Uniunii Europene şi din Spaţiul Economic European, care au raporturi de muncă sau raporturi de serviciu cu un angajator;

b)cetăţeni ai altor state şi apatrizi, care au, conform legii, domiciliul sau reşedinţa în România, dacă fac parte din categoriile de salariate prevăzute la lit. a).

Art. 2

În sensul prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos sunt definite după cum urmează:

a)protecţia maternităţii este protecţia sănătăţii şi/sau securităţii salariatelor gravide şi/sau mame la locurile lor de muncă;

b)locul de muncă este zona delimiată în spaţiu, în funcţie de specificul muncii, înzestrată cu mijloacele şi cu materialele necesare muncii, în vederea realizării unei operaţii, lucrări sau pentru îndeplinirea unei activităţi de către unul ori mai mulţi executanţi, cu pregătirea şi îndemânarea lor, în condiţii tehnice, organizatorice şi de protecţie a muncii corespunzătoare, din care se obţine un venit în baza unui raport de muncă ori de serviciu cu un angajator;

c)salariata gravidă este femeia care anunţă în scris angajatorul asupra stării sale fiziologice de graviditate şi anexează un document medical eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist care să îi ateste această stare;

d)salariata care a născut recent este femeia care şi-a reluat activitatea după efectuarea concediului de lăuzie şi solicită angajatorului în scris măsurile de protecţie prevăzute de lege, anexând un document medical eliberat de medicul de familie, dar nu mai târziu de 6 luni de la data la care a născut;

e)salariata care alăptează este femeia care, la reluarea activităţii după efectuarea concediului de lăuzie, îşi alăptează copilul şi anunţă angajatorul în scris cu privire la începutul şi sfârşitul prezumat al perioadei de alăptare, anexând documente medicale eliberate de medicul de familie în acest sens;

f)dispensa pentru consultaţii prenatale reprezintă un număr de ore libere plătite salariatei de către angajator, pe durata programului normal de lucru, pentru efectuarea consultaţiilor şi examenelor prenatale pe baza recomandării medicului de familie sau a medicului specialist;

g)concediul postnatal obligatoriu este concediul de 42 de zile pe care salariata mamă are obligaţia să îl efectueze după naştere, în cadrul concediului pentru sarcină şi lăuzie cu durată totală de 126 de zile, de care beneficiază salariatele în condiţiile legii;

h)concediul de risc maternal este concediul de care beneficiază salariatele prevăzute la lit. c)–e) pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lor şi/sau a fătului ori a copilului lor.

Art. 3

(1)Salariatele prevăzute la art. 2 lit. c)–e) au obligaţia de a se prezenta la medicul de familie pentru eliberarea unui document medical care să le ateste starea.

(2)În cazul în care salariatele nu îndeplinesc obligaţia prevăzută la alin. (1) şi nu informează în scris angajatorul despre starea lor, acesta este exonerat de obligaţiile sale prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, cu excepţia celor prevăzute la art. 5, 6, 18, 23 şi 25.

Art. 4

Angajatorii au obligaţia să adopte măsurile necesare, astfel încât:

a)să prevină expunerea salariatelor prevăzute la art. 2 lit. c)–e) la riscuri ce le pot afecta sănătatea şi securitatea;

b)salariatele prevăzute la art. 2 lit. c)–e) să nu fie constrânse să efectueze o muncă dăunătoare sănătăţii sau stării lor de graviditate ori copilului nou-născut, după caz.

Art. 5

(1)Pentru toate activităţile susceptibile să prezinte un risc specific de expunere la agenţi, procedee şi condiţii de muncă, a căror listă este prevăzută în anexa nr. 1, angajatorul este obligat să evalueze anual, precum şi la orice modificare a condiţiilor de muncă natura, gradul şi durata expunerii salariatelor prevăzute la art. 2 lit. c)–e), în scopul determinării oricărui risc pentru securitatea sau sănătatea lor şi oricărei repercusiuni asupra sarcinii ori alăptării.

(2)Evaluările prevăzute la alin. (1) se efectuează de către angajator, cu participarea obligatorie a medicului de medicina muncii, iar rezultatele lor se consemnează în rapoarte scrise.

Art. 6

(1)Angajatorii sunt obligaţi ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la data întocmirii raportului, să înmâneze o copie a acestuia sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor.

(2)Angajatorii vor informa în scris salariatele asupra rezultatelor evaluării privind riscurile la care pot fi supuse la locurile lor de muncă, precum şi asupra drepturilor care decurg din prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 7

(1)În termen de 10 zile lucrătoare de la data la care angajatorul a fost anunţat în scris de către o salariată că se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 2 lit. c)–e), acesta are obligaţia să înştiinţeze medicul de medicina muncii, precum şi inspectoratul teritorial de muncă pe a cărui rază îşi desfăşoară activitatea.

(2)De la data primirii înştiinţării medicul de medicina muncii şi inspectoratul teritorial de muncă vor verifica condiţiile de muncă ale salariatei la termenele şi în condiţiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 8

Angajatorul are obligaţia să păstreze confidenţialitatea asupra stării de graviditate a salariatei şi nu va anunţa alţi angajaţi decât cu acordul scris al acesteia şi doar în interesul bunei desfăşurări a procesului de muncă, când starea de graviditate nu este vizibilă.

Art. 9

În cazul în care o salariată se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 2 lit. c)–e) şi desfăşoară la locul de muncă o activitate care prezintă riscuri pentru sănătatea sau securitatea sa ori cu repercusiuni asupra sarcinii şi alăptării, în sensul celor prevăzute la art. 5 alin. (1), angajatorul este obligat să îi modifice în mod corespunzător condiţiile şi/sau orarul de muncă ori, dacă nu este posibil, să o repartizeze la alt loc de muncă fără riscuri pentru sănătatea sau securitatea sa, conform recomandării medicului de medicina muncii sau a medicului de familie, cu menţinerea veniturilor salariale.

Art. 10

(1)În cazul în care angajatorul, din motive justificate în mod obiectiv, nu poate să îndeplinească obligaţia prevăzută la art. 9, salariatele prevăzute la art. 2 lit. c)–e) au dreptul la concediu de risc maternal, după cum urmează:

a)înainte de data solicitării concediului de maternitate, stabilit potrivit reglementărilor legale privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, salariatele prevăzute la art. 2 lit. c);

b)după data revenirii din concediul postnatal obligatoriu, salariatele prevăzute la art. 2 lit. d) şi e), în cazul în care nu solicită concediul şi indemnizaţia pentru creşterea şi îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la 3 ani.

(2)Concediul de risc maternal se poate acorda, în întregime sau fracţionat, pe o perioadă ce nu poate depăşi 120 de zile, de către medicul de familie sau de medicul specialist, care va elibera un certificat medical în acest sens, dar nu poate fi acordat simultan cu alte concedii prevăzute de legislaţia privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.

(3)Eliberarea certificatului medical se va face în condiţiile în care salariata s-a prezentat la consultaţiile prenatale şi postnatale, conform normelor Ministerului Sănătăţii.

Art. 11

Abrogat.

OUG 96 2003 actualizată prin:

OUG 158/2005 - privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate din 17 noiembrie 2005, Monitorul Oficial 1074/2005 ;

Legea 2004 - pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă din 5 martie 2004, Monitorul Oficial 214/2004 ;

Art. 12

(1)Pentru salariatele care se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 2 lit. c) şi d) şi îşi desfăşoară activitatea numai în poziţia ortostatică sau în poziţia aşezat, angajatorii au obligaţia de a le modifica locul de muncă respectiv, astfel încât să li se asigure, la intervale regulate de timp, pauze şi amenajări pentru repaus în poziţie şezândă sau, respectiv, pentru mişcare.

(2)Medicul de medicina muncii stabileşte intervalele de timp la care este necesară schimbarea poziţiei de lucru, perioadele de activitate, precum şi durata perioadelor pentru repaus în poziţie şezândă sau, respectiv, pentru mişcare.

(3)Dacă amenajarea condiţiilor de muncă şi/sau a programului de lucru nu este din punct de vedere tehnic şi/sau obiectiv posibilă sau nu poate fi cerută din motive bine întemeiate, angajatorul va lua măsurile necesare pentru a schimba locul de muncă al salariatei respective.

Art. 13

În baza recomandării medicului de familie, salariata gravidă care nu poate îndeplini durata normală de muncă din motive de sănătate, a sa sau a fătului său, are dreptul la reducerea cu o pătrime a duratei normale de muncă, cu menţinerea veniturilor salariale, suportate integral din fondul de salarii al angajatorului, potrivit reglementărilor legale privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.

Art. 14

Salariatele prevăzute la art. 2 lit. c) şi e) nu pot fi obligate de către angajator să realizeze activităţi pentru care evaluarea a evidenţiat riscul de expunere la agenţi sau condiţii de muncă prevăzute la lit. A şi B din anexa nr. 2.

Art. 15

Angajatorii au obligaţia de a acorda salariatelor gravide dispensă pentru consultaţii prenatale în limita a maximum 16 ore pe lună, în condiţiile prevăzute la art. 2 lit. f), în cazul în care investigaţiile se pot efectua numai în timpul programului de lucru, fără diminuarea drepturilor salariale.

OUG 96 2003 actualizată prin:

Legea 2004 - pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă din 5 martie 2004, Monitorul Oficial 214/2004 ;

Art. 16

Pentru protecţia sănătăţii lor şi a copilului lor, după naştere, salariatele au obligaţia de a efectua minimum 42 de zile de concediu postnatal, în condiţiile prevăzute la art. 2 lit. g) şi în cadrul concediului pentru lăuzie stabilit prin Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 17

(1)Angajatorii sunt obligaţi să acorde salariatelor care alăptează, în cursul programului de lucru, două pauze pentru alăptare de câte o oră fiecare, până la împlinirea vârstei de un an a copilului. În aceste pauze se include şi timpul necesar deplasării dus-întors de la locul în care se găseşte copilul.

(2)La cererea mamei, pauzele pentru alăptare vor fi înlocuite cu reducerea duratei normale a timpului său de muncă cu două ore zilnic.

(3)Pauzele şi reducerea duratei normale a timpului de muncă, acordate pentru alăptare, se includ în timpul de muncă şi nu diminuează veniturile salariale şi sunt suportate integral din fondul de salarii al angajatorului.

(4)În cazul în care angajatorul asigură în cadrul unităţii încăperi speciale pentru alăptat, acestea vor îndeplini condiţiile de igienă corespunzătoare normelor sanitare în vigoare.

OUG 96 2003 actualizată prin:

Legea 2004 - pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă din 5 martie 2004, Monitorul Oficial 214/2004 ;

Art. 18

Pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă a salariatelor gravide şi/sau mame, lăuze sau care alăptează, regulamentele interne ale unităţilor trebuie să conţină măsuri privind igiena, protecţia sănătăţii şi securitatea în muncă a acestora, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale celorlalte acte normative în vigoare.

Art. 19

(1)Salariatele prevăzute la art. 2 lit. c)–e) nu pot fi obligate să desfăşoare muncă de noapte.

(2)În cazul în care sănătatea salariatelor menţionate la alin. (1) este afectată de munca de noapte, angajatorul este obligat ca, pe baza solicitării scrise a salariatei, să o transfere la un loc de muncă de zi, cu menţinerea salariului de bază brut lunar.

(3)Solicitarea salariatei se însoţeşte de un document medical care menţionează perioada în care sănătatea acesteia este afectată de munca de noapte.

(4)În cazul în care, din motive justificate în mod obiectiv, transferul nu este posibil, salariata va beneficia de concediul şi indemnizaţia de risc maternal, conform art. 10 şi 11.

Art. 20

(1)Salariatele prevăzute la art. 2 lit. c)–e) nu pot desfăşura muncă în condiţii cu caracter insalubru sau greu de suportat.

(2)În cazul în care o salariată care desfăşoară în mod curent muncă cu caracter insalubru sau greu de suportat se încadrează în prevederile art. 2 lit. c)–e), angajatorul are obligaţia ca, pe baza solicitării scrise a salariatei, să o transfere la un alt loc de muncă, cu menţinerea salariului de bază brut lunar.

(3)Denumirea şi enumerarea muncilor cu caracter insalubru sau greu de suportat la care face referire alin. (1) sunt stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(4)Prevederile art. 19 alin. (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător.

OUG 96 2003 actualizată prin:

Legea 2004 - pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă din 5 martie 2004, Monitorul Oficial 214/2004 ;

Art. 21

(1)Este interzis angajatorului să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu în cazul:

a)salariatei prevăzute la art. 2 lit. c)–e), din motive care au legătură directă cu starea sa;

b)salariatei care se află în concediu de risc maternal;

c)salariatei care se află în concediu de maternitate;

d)salariatei care se află în concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, în vârstă de până la 3 ani;

e)salariatei care se află în concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, în vârstă de până la 18 ani.

(2)Interdicţia prevăzută la alin. (1) lit. b) se extinde, o singură dată, cu până la 6 luni după revenirea salariatei în unitate.

(3)Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare sau a falimentului angajatorului, în condiţiile legii.

OUG 96 2003 actualizată prin:

Legea 2004 - pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă din 5 martie 2004, Monitorul Oficial 214/2004 ;

Art. 22

(1)Salariatele prevăzute la art. 21 alin. (1), ale căror raporturi de muncă sau raporturi de serviciu au încetat din motive pe care le consideră ca fiind legate de starea lor, au dreptul să conteste decizia angajatorului la instanţa judecătorească competentă, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia, conform legii.

(2)Acţiunea în justiţie a salariatei prevăzute la alin. (1) este scutită de taxa judiciară de timbru şi de timbru judiciar.

Art. 23

În cazul în care o salariată contestă o decizie a angajatorului, sarcina probei revine acestuia, el fiind obligat să depună dovezile în apărarea sa până la prima zi de înfăţişare.

Art. 24

(1)Angajatorul care a încetat raportul de muncă sau de serviciu cu o salariată prevăzută la art. 21 are obligaţia ca, în termen de 7 zile de la data comunicării acestei decizii în scris către salariată, să transmită o copie a acestui document sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor din unitate, precum şi inspectoratului teritorial de muncă ori, după caz, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

(2)Copia deciziei se însoţeşte de copiile documentelor justificative pentru măsura luată.

Art. 25

(1)Inspectoratul teritorial de muncă pe a cărui rază îşi desfăşoară activitatea angajatorul sau, după caz, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în termen de 7 zile de la data primirii deciziei prevăzute la art. 23, are obligaţia să emită aviz consultativ corespunzător situaţiei constatate.

(2)Inspectoratul teritorial de muncă sau, după caz, Agenţia Naţională a funcţionarilor publici va transmite avizul angajatorului, angajatei, precum şi sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor din unitate.

Art. 26

(1)Angajatorii au obligaţia să afişeze la loc vizibil, în fiecare dintre unităţile pe care le deţin, câte o copie a prezentei ordonanţe de urgenţă, o perioadă de 6 luni de la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2)Reprezentanţii sindicali sau reprezentanţii aleşi ai salariaţilor având atribuţii privind asigurarea respectării egalităţi de şanse între femei şi bărbaţi, desemnaţi în baza Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, au obligaţia de a organiza semestrial, în unităţile în care funcţionează, informări privind prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 27

(1)Încălcarea următoarelor dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează astfel:

a)încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 4, 5, 6, art. 7 alin. (1), art. 8, art. 12 alin. (1) şi (2), art. 17, 18 şi art. 26 alin. (1), cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei;

b)încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 9, 10, 11, art. 12 alin. (3), art. 13, 14, 15, 19, art. 20 alin. (2) şi (4), art. 21 alin. (1) şi (2), cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.

(2)Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor contravenţionale corespunzătoare se fac de către:

a)inspectorii de muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă pe a căror rază teritorială se află sediul sau, după caz, domiciliul angajatorului şi, respectiv, de către personalul împuternicit al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, pentru contravenţiile la dispoziţiile prevăzute la art. 6, art. 7 alin. (1), art. 8, 9, art. 12 alin. (3), art. 13, art. 17 alin. (1), art. 18, art. 19 alin. (1) şi (4), art. 20 alin. (2) şi (4), art. 21 alin. (1) şi (2) şi art. 26 alin. (1);

b)personalul împuternicit din casele judeţene de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, pentru contravenţiile la dispoziţiile prevăzute la art. 11;

c)personalul împuternicit din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, conform legislaţiei sanitare în vigoare, pentru contravenţiile la dispoziţiile prevăzute la art. 4, 5, 10, art. 12 alin. (1) şi (2), art. 14, 15, art. 17 alin. (2) şi art. 19 alin. (2).

OUG 96 2003 actualizată prin:

Legea 2004 - pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă din 5 martie 2004, Monitorul Oficial 214/2004 ;

Art. 28

Contravenţiilor prevăzute la art. 27 le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 29

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 30

Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data depunerii la Parlament şi se aplică începând cu data de 1 februarie 2004.

Art. 31

În termen de 30 de zile de la publicarea legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerul Sănătăţii vor elabora normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

OUG 96 2003 actualizată prin:

Legea 2004 - pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă din 5 martie 2004, Monitorul Oficial 214/2004 ;

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,

Elena Dumitru

Ministrul sănătăţii,

Mircea Beuran

Ministrul finanţelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

ANEXA Nr. 1

LISTA

minimală a agenţilor, procedeelor şi condiţiilor de muncă susceptibile să prezinte un risc specific de expunere, la care se face referire în art. 5

A.Agenţi

1.Agenţi fizici, consideraţi ca agenţi cauzali pentru leziuni ale foetusului şi/sau dezlipirea de placentă, în special:

a)şocuri, vibraţii sau mişcări bruşte;

b)manipularea manuală de mase grele, implicând riscuri în special la nivelul coloanei vertebrale dorsolombare;

c)zgomot;

d)radiaţii ionizante;

e)radiaţii neionizante;

f)ambianţe termice extreme, reci sau calde;

g)mişcări şi poziţii de muncă, deplasări (fie în interiorul, fie în exteriorul unităţii), oboseală mentală, fizică, alte eforturi fizice legate de activitatea salariatelor prevăzute la art. 2 lit. c)–e).

2.Agenţi biologici

Agenţii biologici din grupele de risc 2, 3 şi 4, definite astfel conform legislaţiei în vigoare, în măsura în care se cunoaşte că aceşti agenţi sau măsurile terapeutice cerute de existenţa lor pun în pericol sănătatea femeii gravide şi a copilului ce urmează a se naşte şi în măsura în care nu figurează în anexa nr. 2.

3.Agenţi chimici

Următorii agenţi chimici, în măsura în care se ştie că pun în pericol sănătatea femeii gravide şi a copilului ce urmează a se naşte şi în măsura în care nu figurează în anexa nr. 2:

a)agenţii cancerigeni şi/sau mutageni, în măsura în care nu sunt menţionaţi în listele de valori limită de expunere profesională la agenţi chimici şi pulberi din normele generale de protecţie a muncii şi în măsura în care nu figurează în anexa nr. 2;

b)agenţii chimici prevăzuţi în lista de valori limită de expunere profesională la agenţi chimici din normele generale de protecţie a muncii;

c)mercurul şi derivaţii săi;

d)medicamentele antimitotice;

e)monoxidul de carbon;

f)agenţii chimici periculoşi cu cale de absorbţie cutanată.

B.Procedee

Procedeele industriale ce pot duce la apariţia cancerului, prevăzute în normele generale de protecţie a muncii.

C.Condiţii de muncă

Activităţi subterane miniere.

ANEXA Nr. 2

LISTA

minimală a agenţilor, procedeelor şi condiţiilor de muncă, la care se face referire în art. 14

A.Salariatele gravide prevăzute la art. 2 lit. c)

1.Agenţi

a)Agenţi fizici:

– activitatea în atmosferă hiperbarică, de exemplu în incinte presurizate şi la scufundări subacvatice

b)Agenţi biologici:

• toxoplasma;

• virusul rubeolei,

exceptând cazurile în care se dovedeşte că salariata gravidă este suficient protejată faţă de aceşti agenţi prin imunizare.

c)Agenţi chimici:

– plumbul şi derivaţii acestuia, în măsura în care pot fi absorbiţi de organismul uman.

2.Condiţii de muncă

Activităţi subterane miniere

B.Salariatele care alăptează, prevăzute la art. 2 lit. e)

1.Agenţi

Agenţi chimici – plumbul şi derivaţii săi, în măsura în care pot fi absorbiţi de organismul uman.

2.Condiţii de muncă

Activităţi subterane miniere.

Comentarii despre OUG 96/2003 actualizata 2015. Legea protectiei maternitatii la locurile de munca
# stanciulescu dragos 10-Ianuarie-2016
Buna ziua,
Am o situatie astfel :
Am o angajata pe functia de merchandiser cu contract pe perioada determinate.
In luna decembrie a fost in concediu medical
In luna ianuarie m-a anuntat scris ca este insarcinata.
Tot in luna Ianuarie contractual meu cu clientul pentru merchantizare a incetat.
Sunt in situatia in care nu mai am ce sa-i ofer de lucru si nu stiu cum pot inceta legal colaborarea cu ea ( ea fiind insarcinata in 11 saptamani)

Va rog sa ma ajutati cum pot face acest lucru legal.

Multumesc
Răspunde
 
# carmen 08-Decembrie-2015
Buna seara am cateva intrebari,sunt insarcinata cu gemeni in12 saptamani doamna dr.medicina muncii mia gresit raportu de protectia maternitatii mia scris pe raport ca eu nu beneficiez de risc maternal pe toata perioada sarcini si nu poate modifica raportul deoarece nu miau aparut modificari la contractul de munca eu am adeverinta de la ginecologie de risc maternal ce pot face unde ar trebui sa merg.va multumesc.
Răspunde
 
# Roxanaa 23-Septembrie-2015
Bună ziua .program redus cu 2 ore dacă alăptez și exista adeverință medicala, este pana la împlinirea vârstei de 1 an sau și pana la 2 ani se poate cu pauze de alăptat? Mulțumesc
Răspunde
 
# Roxana P 23-Septembrie-2015
Bună ziua .Am revenit din co crestere copil în sept 2015 la 11 luni fără o zi .încă alăptez .știam ca se poate reduce programul normal de lucru cu 2 ore chiar pana la împlinirea vârstei de 2 ani a copilului , cu adv medicala ......mai este valabil sau doar pana la vârsta de 1 an a copilului pot lua program redus de alăptat ? Mulțumesc frumos
Răspunde
 
# viorel 17-Septembrie-2015
unde pot gasi actul normativ care reglementeaza intreruperea activitatii pentru cresterea copilului, in forma aprobata de senat si trimisa la camera deputatilor- for decizional- spre discutare si aprobare ????
Răspunde
 
# viorel 24-Septembrie-2015
am fost atentionat prin email ca as fi primit un raspuns la intrebarea postata, dar nu exista ... ce trebuie sa inteleg...am pus o intrebare pertinenta si asteptam un raspuns de la profesionistii dumneavoastra si il mai astept, preferabil pe adresa email precizata.
Răspunde
 
# gabriela 04-Septembrie-2015
buna ziua, am optat pt concediu 12 luni in ideea de a beneficia de 3400 ron datorita veniturilor mari pe ultimul an. intre timp m-am gandit ca dupa acest an sa mai aleg cf legii inca 12 luni fara plata. In ultimele zile legea suporta modificiari in bine pt cel de -al doilea an si vreau sa stiu in ce masura imi pot schimba optiunea .
Răspunde
 
# simona 06-August-2015
buna seara. sant insarcinata in 16 saptamani si doctoru de familie nu vrea sa imi dea risc maternal. unde muncesc eu se intra in prenatal de la 16 saptamani si nu vrea sa imi dea medical. ce ma sfatuiti.
Răspunde
 
# marilena 20-Iulie-2015
Buna ziua.sunt insarcinata in 22 sapt.astept de aproape 2 luni un raspuns de la medicina muncii,este posibil asa cc?nu pot merge la serv pt k ma simt ft rau.am talasemie si sindromul antifisfolipidic si lucrez la mase plastice.medicul de fam refuza sa imi mai dea medikl spune k nu mai poate.ce sa fac? :(
Răspunde
 
# Giotea Sidia 26-Iunie-2015
Am uitat sa menționez ca sunt însărcinată în 24 săptămâni și 3 zile.
Răspunde
 
# Giotea Sidia 26-Iunie-2015
Bună ziua. Lucrez la funcționar administrativ și de o luna mi s-a făcut cerclaj cu diagnosticul de amenințare de avort cu insuficienta cervico ismica cu repaos total la pat. Medicul specialist mi-a dat scrisoare medicala cu sarcina de risc maternal, dar doctorul de la medicina muncîi îmi zice ca nu pot beneficia de concediu de risc maternal în condițiile respectării legislative... deși in lege scrie clar la anexa 1, agenti fizici punctul ,,g. Miscari si pozitii de munca, deplasari (fie in interiorul fie in exteriorul unitatii), oboseala mentala, fizica etc". menționez ca lucrez la birou, trebuie sa urc 28 de scări, trebuie sa iau dosare dintr-un dulap unde trebuie sa folosesc o scara etc.
ce mă sfătuiți sa fac?
Răspunde
 
# claudia 23-Februarie-2015
Buna ziua,
sunt gravida in 20 de saptamani, si as avea cateva intrebari, va rog din suflet sa imi raspundeti. In primul rand, cele 90 de zile de concediu medical acordate fiecarui asigurat salariat, cum se calculeaza? Se calculeaza 90de zile pe an calendaristic sau ultimile 12 luni, adica am dreptul la 90 de zile de concediu medical pt anul 2015, sau imi calculez din februarie 2014-februarie2015? Iar la cele 90 de zile se adauga si zilele de concediu medical in care am stat internata cu copilul, sau sunt separate?
Ca si gravida am dreptul la cele 126 zile de concediu de maternitate, din care minim 42 de zile trebuie sa la iau dupa nastere, intrebarea mea este: aceste 126 de zile sunt separate de cele 90 de zile acordate salariatului in caz de incapacitate de munca?
Va multumesc
Răspunde
 
# dora 19-Februarie-2015
Buna ziua. Daca manipulez greutati de maxim 10 kg, dar in nr mare, se considera risc? Trebuie sa vina medicul de med muncii la locul de munca sa aprecieze daca sunt riscuri pt sarcina? ( nu stiu daca mai avem, daca nu a expirat contractul);
Daca obtin concediul de risc maternal si intre timp firma( sau postul meu) se desfiinteaza sau e ocupat de altcineva, ce se face mai departe, intru in somaj sau in prenatal?
Răspunde
 
# Andreea 18-Februarie-2015
Buna ziua , dupa ce am stat 3 ani in crestere copil cu handicap , angajatorul poate sa nu vrea sa ma reangajeze sau sa ma trimita in somaj , dar sa-mi schimbe incadrarea si salariul ?Beneficiez de aceasta protectie ?
Pentru cat timp ?
Multumesc anticipat pentru raspuns.
Răspunde
 
# silvia 02-Ianuarie-2015
buna.eu din august am revenit la munca dupa ce am stat in concediu de crestere al copilului 2 ani.iar acum in dec sunt gravida iar am o luna.trebuie sa am obligatoriu 12 luni muncite inainte de a naste?nu voi putea intra in prenatal la 7 luni?trebuia sa muncesc pana nasc?
Răspunde
 
# gabytza 14-Decembrie-2014
Buena.sunt angajata din 3 sept. Si sunt insarcinata in 4 saptamani.as crea da stiu daca voi beneficia de concediu de maternitate si de crestere al copilului avand un vedere ca inainte de luna sept am lucrar cara acte.
Răspunde
 
# MaximVali 25-Iulie-2014
Buna ziua. Am si eu o intrebare va rog. Am optat pt concediu de maternitate pe perioada de un an. Angajatorul meu imi poate lua functia si ma poate obliga in vreun fel sa incep mai devreme serviciul. Ma intereseaza foarte mult daca imi poate lua functia. Va rog mult. Am nevoie de un raspuns si daca nu ce legi(articole) ma apara. Va multumesc.
Răspunde
 
# Anita 03-Iulie-2014
Buna, am si eu o intrbare. Se plateste la nastere un salariu mediu pe unitate?
Răspunde
 
# KARINA 02-Iulie-2014
imi puteti spune va rog frumos daca ord 96/2003 trebuie afisata la sediul angajatorului?
Răspunde
 
# Ana Maria 15-Iunie-2014
Buna, sunt insarcinta in 18 sapt si medicul ginecolog mi-a eliberat scrisoare medicala cu amenintare avort prin care imi recomanda repaus la domiciliu. Intrebarea este unde trebuie sa merg mai departe cu aceasta scrisoare pentru a beneficia de concediu medical pt risc maternal? Multumesc
Răspunde
 
# Mirela A 23-Mai-2014
Buna seara! Eu incep serviciul imediat ce bebe implineste 11 luni si inca alaptez. Legea vad ca se aplica mamelor ce revin la serviciu dupa concediul de lauzie, nu dupa cel de crestere a copilului. Si asta pana la un an sau pana cand apreciezi tu ca poti alapta, ca nu inteleg?! Ad literam, eu, dupa concediul de crestere a copilului pana la varsta de un an ( cum am ales) nu prea mi si mai aplica legea! Dvs. Credeti ca ma mai poate ajuta cu ceva oug 96/2003?
Răspunde
 
# alina 11-Martie-2014
Incep serviciul la 11 luni fara o zi am optata ptr un an... cand incep serviciul mai beneficiez de programul redus de 2 ore ptr alaptare????
Răspunde
 
# Andra Elena 31-Martie-2014
Este vorba de OUG 96/2003 cu modificarile ulterioare, privind protectia maternitatii la locul e munca. Angajatorul nu poate refuza acest drept, daca salariata anunta in scris si inmaneaza o dovada medicala privind starea ei fiziologica.
Art. 2
in sensul prevederilor prezentei ordonante de urgenta, termenii şi expresiile de mai jos sunt definite dupa cum urmeaza:
.................
e)salariata care alapteaza este femeia care, la reluarea activitatii dupa efectuarea concediului de lauzie, işi alapteaza copilul şi anunta angajatorul in scris cu privire la inceputul şi sfârşitul prezumat al perioadei de alaptare, anexând documente medicale eliberate de medicul de familie in acest sens;

Art. 17
(1)Angajatorii sunt obligati sa acorde salariatelor care alapteaza, in cursul programului de lucru, doua pauze pentru alaptare de câte o ora fiecare, pâna la implinirea vârstei de un an a copilului. in aceste pauze se include şi timpul necesar deplasarii dus-intors de la locul in care se gaseşte copilul.
(2)La cererea mamei, pauzele pentru alaptare vor fi inlocuite cu reducerea duratei normale a timpului sau de munca cu doua ore zilnic.
(3)Pauzele şi reducerea duratei normale a timpului de munca, acordate pentru alaptare, se includ in timpul de munca şi nu diminueaza veniturile salariale şi sunt suportate integral din fondul de salarii al angajatorului.
(4)in cazul in care angajatorul asigura in cadrul unitatii incaperi speciale pentru alaptat, acestea vor indeplini conditiile de igiena corespunzatoare normelor sanitare in vigoare.

Art. 27
(1)incalcarea urmatoarelor dispozitii constituie contraventie şi se sanctioneaza astfel:
a) incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 4, 5, 6, art. 7 alin. (1), art. 8, art. 12 alin. (1) şi (2), art. 17, 18 şi art. 26 alin. (1), cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei;

Este foarte important insa, pe de o parte sa indepliniti conditiile pentru acordarea acestui drept (varsta copilului), iar pe alta sa anuntati angajatorul in scris, cu dovada medicala, privind starea dumneavoastra fiziologica de alaptare.
Răspunde
 
# valentinadraghici 09-Iulie-2015
Eu lucrez in invatamant si alaptez. La noi norma didactica este de 18 ore/sapt . Pot beneficia de reducerea normei?
Răspunde
 
# mirauta mihaela 22-Septembrie-2014
Buna ziua,
Programul redus la 6 ore pentru mamicile ce alapteaza este doar pana la un 1?
Răspunde
 
# POPESCU 12-Februarie-2014
RISCUL MATERNAL DUPA NASTERE ESTE IMPROPRIU POTRIVI TERMENULUI ,,MATERNAL,, . FAVORIZEAZA IN SPECIAL PE MAMELE CU SALARIU DE EUROPARLAMENTAR
Răspunde
 
# cristina 04-Ianuarie-2014
buna,sunt insarcinata in luna 6 si de cand am ramas insarcinata directorul de magazin are un comportament excreabil!orice fac nu e bine,ma pune sa stau peste program sa recuperez ore acordate inainte de sarcina date de dansul in avans...zilele trecute ma obligat sa retrag 2 paleti de marfa care depasesc greutatea de 5 kg ,fara ajutor!inainte de revelion din cauza ca nu am primit suport la anumite sarcini pe care nu le mai pot efectua din cauza sarcinii,din cauza supararii in timp ce ridicam un palet am cazut pe spate pe ciment la locul de munca!nu am raportat deoarece nu am fost ascultata de domnul director si nu doream sa fac rau institutiei iar urmatoarele zile am continuat sa vin cu dureri de cap ,intreruperi de vedere,spatele vanat ...!am fost ajutata de anumite colege sa imi fac treaba de dimineata iar cand totul parea a se linisti am fost chemat de domnlul director intr-o incapere unde sa urlat si tipat,amenintat fara a ma lasa sa ii spun nimic din cele intamplate!mi sa facut rau ,aproape am lesinat si am plecat acasa!Ce sa fac in privinta aceasta?!!!va rog un sfat!
Răspunde
 
# Andra Elena 31-Martie-2014
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2003, la art. 2 litera a), defineste cadrul masurile cu privire la protectia maternitatii la locul de munca, ce are ca scop protejarea, la locul de munca, a sanatatii si securitatii salariatelor insarcinate sau care au nascut.
Ceea ce expuneti ca a facut angajatorul dvs. se numeste abuz. Aveti drepturi conferite de lege, nu stati si suportati mizerii viata ce o veti da conteaza foarte mult. O sa va dati seama de aceasta din primul moment in care va veti tine copilul in brate. Sunt mama si vb din experienta.
Răspunde
 
# geo 06-Ianuarie-2014
Buna. Eu cred ca ar trebui sa mergi sa il reclami la politie. Nu are voie sa se comporte ca un nemernic.
Răspunde
 
# maria 23-Noiembrie-2013
sunt angajata de 7 ani la o firma si vreau sa stiu daca stau 2 ani in concediu pt cresterea copilului si dupa 2 ani ma intorc la munca angajatorul ma poate tine o luna sau 2 si apoi ma poate da afara legea ii permite? multumesc
Răspunde
 
# Mirela N 16-Octombrie-2013
Buna ziua, sunt insarcinata in 6 saptamani iar somajul se termina pe 19 decembrie. Ca si la
primul copil, trebuie sa fac cerclaj la 14 saptamani si sa stau la pat. Deci nu ma angajeaza
nimeni, dar nici nu am voie sa merg la munca. As dori sa stiu cum pot proceda ca sa primesc
indemnizatia. Data trecuta am stat acasa de la 13 saptamani pana la nastere fara comisie(in
2006).Cei de la somaj m-au sfatuit sa ma angajez la o firma( pana expira somajul)minim 3

luni, pe periada
determinata si sa platesc eu contributiile...dar sa bag si medicale. Se mai
poate si altfel?Am o vechime in munca cu aproximatie de 5 ani.
Multumesc anticipat!
Răspunde
 
# IOAN 04-Ianuarie-2014
Vezi raspunsurile mele anterioare.
Răspunde
 
# Mirela N 16-Octombrie-2013
Buna ziua, sunt insarcinata in 6 saptamani iar somajul se termina pe 19 decembrie. Ca si la primul copil, trebuie sa fac cerclaj la 14 saptamani si sa stau la pat. Deci nu ma angajeaza nimeni, dar nici nu am voie sa merg la munca. As dori sa stiu cum pot proceda ca sa primesc indemnizatia.Data trecuta am stat acasa de la 13 saptamani pana la nastere fara comisie(in 2006).Cei de la somaj m-au sfatuit sa ma angajez la o firma minim 3 luni, pe periada determinata pana expira somajul si sa platesc eu contributiile...da sa bag medicale.Se mai poate si altfel? Multumesc anticipat!
Răspunde
 
# adelina 01-Octombrie-2013
Buna ziua,sunt angajata de pe 7 ianuarie 2012 si pe data de 20 ianuarie 2014 ar trebui sa nasc,pot beneficia de postnatal 2 ani de zile si pot lua concediu prenatal de la 7 luni sau concediu medical fara sa imi afecteze daca pot beneficia de postnatal 2 ani,va rog din suflet sa imi raspundeti.va multumesc
Răspunde
 
# adelina 01-Octombrie-2013
imi cer scuze sunt angajata de pe 7 ianuarie 2013 si nasc pe 20 ianuarie 2014 si nu stiu daca pot benefiacia se postnatal si prenatalul de 126
Răspunde
 
# oana 21-Septembrie-2013
AS VREA SA STIU DACA MI-AU RAMAS CATEVA ZILE de concediu ...ANGAJATORUL NU VREA SA MI LE PLATEASCA ACUMA...EL ZICE CA IMI DA BANII NUMAI PESTE 2 ANIE POSIBIL ASA CEVA?
Răspunde
 
# stoicescu ana maria 19-August-2013
daca am lucrat 6 ani si am fost in somaj si iar m-am angajat in cat timp pot ramane insarcinata?
Răspunde
 
# loredana 31-Iulie-2013
am si eu o intrebare, am stat in concediu crestere copil 2 ani, pe data de 8 august trebuie sa ma intorc la serviciu, vreau sa stiu daca angajatorul meu ma poate da afara, daca mai este obligat prin lege sa ma tine 6 luni, avand in vedere faptul ca am nascut in august 2011. va multumesc
Răspunde
 
# misterious stranger 03-Iunie-2013
cand are ultima actualizare?
Răspunde
 
# calina 18-Martie-2013
Salariul mediu pe unitate la nastere se acorda oricarei mame care il solicita in termen de 6 luni de la data nasterii sau 3 ani
Răspunde
 
# alina 15-Martie-2013
multumesc
Răspunde
 
# alina 15-Martie-2013
buna,am 9 luni pe cartea de munca si sunt gravida in 14 saptamini si am intrat in concediu de risc maternal.mai beneficiez de concediu de crestere al copilului
Răspunde
 
# IOAN 15-Martie-2013
Alina in cartile de munca nu mai opereaza de la 01.01.2011. Pentru a beneficia de concediu de crestere al copilului trebuie sa realizati venituri in toate cele 12 luni anterioare datei nasteri copilului, perioadele de concediu medical se iau si ele in calcul la cele 12 luni. Ne puteti contacta la: www.facebook.com/AsociatiaDeSprijinSiIntrajutorareSolidaritatea
Răspunde
 
# Aurelia Bugnean 19-Februarie-2013
Daca ai nascut si nu doresti sa stai in concediu de crestere a copilului care este remuneratia.(salariul).
Răspunde
 
# IOAN 07-Februarie-2013
Raspuns pentru Lacrimioara nu are importanta ce fel de contract de munca aveti important este sa obtineti venituri 12 luni anterioare nasterii. Perioada de somaj se ia in calcul la calculul celor 12 luni.
Răspunde
 
# Lacramioara 08-Decembrie-2012
Buna ,am si eu o intrebare daca poate sa imi ras cineva.Am contractul de munca pe perioada determinata si imi doresc ffffff mult un bebe,as vrea sa stiu daca beneficiez de prenatal si daca ma poate afecta cu ceva ca cm e pe perioada determinata,va rog din suflet sa imi ras cineva cat mai urgent.
Răspunde
 
# Bondoc alina 09-Noiembrie-2012
AAm fost în aceeaşi situaţie şi am dus certificatul medical original la angajatorul unde aveam cartea de muncă iar la celălalt angajator am dus copie legalizate în 2exemplare
Răspunde
 
# marilena 12-Noiembrie-2011
sunt femeie de serviciu cu jumatate de norma la o asociatie de proprietari si cu jumatate de norma la alta asociattie de proprietari.
ma aflu in risc maternal ,pentru trei luni si medicul spune ca nu poate elibera doua cerificate medicale pentru fiecare angajator.
ce ma sfatuiti?
Răspunde
 
# crsitea mariana 28-Iunie-2013
buna ziua ,
in acest caz certificatul medical se preda unde aveti declarat fuctia de baza , iar la celalalt angajator predati o copie cu stampila conform cu originalul mentionand ca se face copie dupa ambele exemplare ,
Răspunde