Art. 248 Legea 1/2011 Funcţiile didactice şi didactice auxiliare. Condiţii de ocupare Statutul personalului didactic din învăţământul preuniversitar

CAPITOLUL I
Statutul personalului didactic din învăţământul preuniversitar

SECŢIUNEA a 3-a
Funcţiile didactice şi didactice auxiliare. Condiţii de ocupare

Art. 248

(1) Pentru ocuparea funcţiilor didactice este necesară efectuarea unui stagiu practic cu durata de un an şcolar, realizat într-o unitate de învăţământ, în funcţia didactică corespunzătoare studiilor, sub îndrumarea unui profesor mentor şi trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii minime de studii:

a) absolvirea cu diplomă a studiilor universitare de licenţă în profilul postului;

b) absolvirea masterului didactic cu durata de 2 ani.

(2) În vederea efectuării stagiilor de practică pentru ocuparea unei funcţii didactice la nivelul inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti se constituie corpul profesorilor mentori în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

(3) Cadrele didactice care ocupă funcţii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învăţători/învăţătoare, maistru-instructor, antrenor şi care au dobândit formal, nonformal sau informal competenţe profesionale până la intrarea în vigoare a prezentei legi îndeplinesc condiţia pentru ocuparea funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru învăţământul primar, respectiv, profesor antrenor, în baza unei metodologii de recunoaştere şi echivalare elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

(4) Absolvenţilor liceelor pedagogice, ai şcolilor postliceale pedagogice, ai colegiilor universitare de institutori sau ai altor şcoli echivalente, încadraţi în învăţământul preşcolar şi primar, care, până la intrarea în vigoare a prezentei legi, au absolvit ciclul de licenţă, li se consideră îndeplinită condiţia pentru ocuparea funcţiilor didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, respectiv profesor pentru învăţământul primar.

(5) Pentru ocuparea funcţiilor didactice din învăţământul special trebuie îndeplinite în mod corespunzător condiţiile prevăzute la alin. (1), iar pentru alte specializări decât cele psihopedagogice este necesar un stagiu atestat de pregătire teoretică şi practică în educaţie specială, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

(6) Pentru ocuparea funcţiei de antrenor în cluburile sportive şcolare, în palatele şi în cluburile copiilor, se cere absolvirea cu diplomă a unui liceu şi a unei şcoli de antrenori ori a unei instituţii de învăţământ postliceal sau superior de profil, cu specializarea în ramura de sport respectivă.

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 248 Legea 1/2011 Funcţiile didactice şi didactice auxiliare. Condiţii de ocupare Statutul personalului didactic din învăţământul preuniversitar
# Chifu Nastaca 10-Iunie-2014
ocuparea unui post vacant, auxiliarr
Răspunde
 
# Mitran Mariana 29-Iulie-2013
Pana la urma tot nu am inteles daca sunt valabile competentele obtinute formal,informal si nonformal,daca sunt suficiente pentru incadrarea ca profesor pentru inv.primar
Răspunde