Art. 1707 Noul cod civil Condiţii Dispoziţii generale Contractul de vânzare

CAPITOLUL I
Contractul de vânzare

SECŢIUNEA 1
Dispoziţii generale

Art. 1707

Condiţii

(1) Vânzătorul garantează cumpărătorul contra oricăror vicii ascunse care fac bunul vândut impropriu întrebuinţării la care este destinat sau care îi micşorează în asemenea măsură întrebuinţarea sau valoarea încât, dacă le-ar fi cunoscut, cumpărătorul nu ar fi cumpărat sau ar fi dat un preţ mai mic.

(2) Este ascuns acel viciu care, la data predării, nu putea fi descoperit, fără asistenţă de specialitate, de către un cumpărător prudent şi diligent.

(3) Garanţia este datorată dacă viciul sau cauza lui exista la data predării bunului.

(4) Vânzătorul nu datorează garanţie contra viciilor pe care cumpărătorul le cunoştea la încheierea contractului.

(5) În vânzările silite nu se datorează garanţie contra viciilor ascunse.

Vezi şi alte articole din aceeaşi lege:

Comentarii despre Art. 1707 Noul cod civil Condiţii Dispoziţii generale Contractul de vânzare
# Cerasela 31-Ianuarie-2014
Reglementarea anterioară: C. civ. 1864:
► „Art. 1352. Vânzătorul este supus la răspundere pentru viciile ascunse ale lucrului vândut, dacă, din cauza acelora, lucrul nu este bun de întrebuinţat, după destinarea sa, sau întrebuinţarea sa e atât de micşorată, încât se poate presupune că cumpărătorul nu l-ar fi cumpărat, sau n-ar fi dat pe dânsul ceea ce a dat, de i-ar fi cunoscut viciile (C. civ. 954,1336, 1349,1353 şi urm.)";
► „Art. 1353. Vânzătorul nu este răspunzător de viciile aparente şi despre care cumpărătorul a putut singur să se convingă (C. civ. 1340).

1. Obligaţia de garanţie există atunci când, urmare a viciului ascuns, bunul este impropriu întrebuinţării la care este destinat sau atunci când viciul ascuns micşorează în asemenea măsură întrebuinţarea sau valoarea bunului încât, dacă l-ar fi cunoscut, cumpărătorul nu ar fi cumpărat sau ar fi dat un preţ mai mic.

2. Criteriul sau standardul după care se determină caracterul ascuns al viciului este cumpărătorul prudent şi diligent. Viciul nu este ascuns dacă putea fi descoperit de către un cumpărător „atent".

3. Pentru a exista obligaţia de garanţie este necesar ca viciul sau cauza viciului să existe la momentul predării bunului. Faptul că viciul a survenit ulterior datei încheierii contractului şi, eventual, ulterior momentului transferului proprietăţii nu îl exonerează pe vânzător de obligaţia de garanţie, atât timp cât la momentul predării bunului viciul sau cauza viciului existau. Efectul viciului ascuns se poate produce oricând după predarea bunului, dar nu este obligatoriu să se producă. De exemplu, descoperirea întâmplătoare a unor vicii la structura de rezistenţă a imobilului vândut poate justifica introducerea unei cereri de chemare în garanţie, fără a fi necesar „să se aştepte un cutremur" care să confirme sau nu greşita concepere sau realizare a structurii de rezistenţă.

4. Viciile aparente sunt cele care pot fi constatate sau observate, la momentul predării, de către un cumpărător prudent şi diligent, fără asistenţă de specialitate.

5. Vânzătorul nu este ţinut de obligaţia de garanţie: în cazul viciilor aparente; în cazul viciilor ascunse care au fost cunoscute de către cumpărător la încheierea contractului (nu la predarea bunului); în cazul viciilor a căror cauză este ulterioară predării bunului; în cazul viciilor ascunse care nu fac bunul impropriu întrebuinţării căreia îi era destinat şi care nu micşorează valoarea sau întrebuinţarea bunului, în asemenea măsură încât, dacă le-ar fi cunoscut, cumpărătorul nu ar fi cumpărat sau ar fi dat un preţ mai mic; în cazul vânzărilor silite (caracterul silit al vânzării se stabileşte prin raportare la consimţământul proprietarului; nu orice vânzare la licitaţie publică este o vânzare silită).
Răspunde
 
# Cerasela 31-Ianuarie-2014
JURISPRUDENŢĂ

1. Din interpretarea art. 1352-1357 C. civ. 1864 rezultă condiţiile pentru angajarea răspunderii vânzătorului pentru vicii, şi anume: viciul trebuia să fie ascuns, să existe la momentul încheierii convenţiei şi să fie grav. Normele care reglementează răspunderea vânzătorului pentru viciile ascunse au caracter supletiv, lăsând posibilitatea încheierii unor convenţii asupra limitării sau înlăturării ei, dacă vânzătorul a fost de bună credinţă (I.C.C.J., s. com., dec. nr. 2867/2008).

2. Prescripţia dreptului la acţiune privind viciile ascunse ale lucrului transmis începe să curgă de la data descoperirii viciilor, dar nu înainte de a se fi împlinit termenul de garanţie convenţional stabilit de părţile contractante (I.C.C.J., s. com., dec. nr. 3024/2009). Notă. A se vedea şi art. 2531 NCC şi comentariile aferente.
Răspunde